ضرب المثل

ضرب المثل

 1. « ضرب المثل یونانی » . آدم عاقل، فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد
 2. « ضرب المثل ایرانی » ! آن قدر سمن هست، که یاسمن توش گمه
 3. « ضرب المثل فنلاندي » . آدم عاقل فقط یکبار فریب می خورد
 4. « ضرب المثل ایرانی » !؟ آن ا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه
 5. « ضرب المثل ایتالیایی » . آدم شتابزده دشمن خود است
 6. « ضرب المثل ایرانی » ! آنان که غنی ترند، محتاج ترند
 7. « ضرب المثل دانمارکی » . آدم درستکار براي یک قطعه استخوان خود را به سگ تبدیل نمی کند
 8. « ضرب المثل چینی » . آدم خشمگین نمی تواند حقیقت را بگوید
 9. « ضرب المثل ولزي » . آدم تنبل عصاي شیطان است
 10. « ضرب المثل برمه اي » . آبی که پر سر وصدا است، ماهی ندارد
 11. « ضرب المثل هندي » . آن که ایمانش را به پول بفروشد، انسان نیست
 12. « ضرب المثل ایرانی » ! آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه
 13. « ضرب المثل چینی » . آنچه چشم نمی بیند، دل غصه اش را نمی خورد
 14. « ضرب المثل ایرانی » ! آرزو بر جوانان عیب نیست
 15. « ضرب المثل نگرویی » . آنچه را که در آتش گم کردي در خاکستر پیدا می کنی
 16. « ضرب المثل ایرانی » ! آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه
 17. « ضرب المثل روسی » . آنچه گرانبهاست هدیه نیست بلکه محبت است
 18. « ضرب المثل آلمانی » . می رسد « ي» می گوید، سرانجام به « الف » آن که
 19. « ضرب المثل اسپانیایی » . آن که امید را از دست می دهد خیلی چیزها را از دست خواهد داد
 20. « ضرب المثل انگلیسی » . آسان قول بده ولی در انجام آن سخت استوار باش
 21. « ضرب المثل ایرانی »! آدم خوش معامله ، شریک مال مردمه
 22. « ضرب المثل عربی » ؟ آن معده اي که با کمی نان سیر می شود، چرا برایش این قدر ناراحتی باید کشید
 23. « ضرب المثل انگلیسی » . آن کس فقیر است که حرص و آز زیاد دارد، نه آن کس که چیز زیادي ندارد
 24. « ضرب المثل ایتالیاي » . آدم عجول، دشمن خویش است
 25. « ضرب المثل ایرانی » ! آتش که گرفت، خشک و تر میسوزد
 26. « ضرب المثل اسپانیایی » . آدم متقلب مانند زنبوري است که در دهان عسل دارد و در دم نیش
 27. « ضرب المثل ایرانی » ! آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه
 28. « ضرب المثل هندي » . بر بالاي سرش آشیانه بسازد « غم » آدم موفق کسی است که نگذارد
 29. « ضرب المثل آلمانی » . آدم نادان در کار همه دخالت می کند به جز در کار خود
 30. « ضرب المثل چینی » . آدم باهوش، دردسرهاي بزرگ را به دردسرکوچک تبدیل می کند و دردسر هاي کوچک را از بین می برد
 31. « ضرب المثل ایرانی » . آب که یه جا بمونه، میگنده
 32. « ضرب المثل اسپانیایی » . آدم دزد همه را دزد می پندارد
 33. « ضرب المثل ایرانی » ! آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره
 34. « ضرب المثل آلمانی » . آدم سیب را خورد ولی ما هنوز به تب آن دچاریم
 35. « ضرب المثل ایرانی » ! آب پاکی روي دستش ریخت
 36. « ضرب المثل انگلیسی » . آدم خود خواه، بی اعتبار است
 37. « ضرب المثل ایرانی » ! آب از آب تکان نمیخوره
 38. « ضرب المثل کره اي ». آدم عاقل کسی است که حرف زیاد دارد بزند، ولی ساکت می ماند
 39. « ضرب المثل انگلیسی » . آتشی را که قادر نیستید خاموش کنید، بر نیفروزید
 40. « ضرب المثل ایرانی »؟ آن قت که جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود
 41. « ضرب المثل ایرانی » ! آواز دهل شنیده از دور خوشه
 42. « ضرب المثل چینی » . آدم عجول، چاي را با چنگال می خورد
 43. « ضرب المثل ایرانی » ! آخر شاه منشی، کاه کشی است
 44. « ضرب المثل یونانی » . است « نفرت » آدم بدبین، سلاحش
 45. « ضرب المثل ایرانی » ! آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه
 46. « ضرب المثل چینی » . آدم می میرد و نامی از خود بر جاي می گذارد، شیر می میرد و پوستی از خود
 47. « ضرب المثل ایرانی » ! آب که از سر گذشت، چه یک ذرع، چه صد ذرع، چه یک نی چه چه صد نی
 48. « ضرب المثل اسپانیایی » . آب دریا را ازهرکجایش بچشی شور است
 49. « ضرب المثل آلمانی » . آدم هاي پرگو، فعال نیستند
 50. « ضرب المثل ایرانی » . آزادي در بی آرزویی است
 51. « ضرب المثل اسپانیایی » . آزادي قیمت ندارد
 52. « ضرب المثل ایتالیایی » . آزادي وجدان، نشانه ي خدا پرستی است
 53. « ضرب المثل ایرانی »! آدم دست پاچه، کار را دوبار میکنه
 54. « ضرب المثل بلغارستانی » . آب ممکن است به خواب رود ولی، دشمن به خواب نمی رود
 55. « ضرب المثل ایرانی » ! آدم با کسی که علی گفت، عمر نمیگه
 56. « ضرب المثل ایرانی » . آن کس که تن سالم دارد، گنجی دارد که خودش نمی داند
 57. « ضرب المثل چینی » . آن کس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، مجبور به انداختن ریسمان به گردن خود می شود
 58. « ضرب المثل انگلیسی » . آن کس که در پایان کار می خندد، بهترین خنده را کرده است
 59. « ضرب المثل ایتالیایی » . آن کس که در حضور از تو بترسد، در غیاب از تو تنفر دارد
 60. « ضرب المثل ایرانی »! آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره
 61. « ضرب المثل ایرانی » . آنجا برو که بخوانندت، نه آنجا که برانندت
 62. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . آنجا که آفتاب نمی آید، پزشک می آید
 63. « ضرب المثل لاتینی » . آنچه از راه نامشروع تحصیل گشته در راه نامشروع هم خرج می شود
 64. « ضرب المثل شیلیایی » . آنچه با آب می آید، آبش هم می برد
 65. « ضرب المثل ایرانی » ! آسوده کسی که خر نداره، از کاه و جوش خبر نداره
 66. « ضرب المثل ایرانی » ! آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم
 67. « ضرب المثل ایرانی » ! آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه
 68. « ضرب المثل عربی » . آن که اسیر عادت است، لایق زندگی نیست
 69. « ضرب المثل ایرانی » !؟ آدم گدا، اینهمه ادا
 70. « ضرب المثل ایرانی »! آدم زنده، زندگی میخواد
 71. « ضرب المثل ایرانی » ! آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک
 72. « ضرب المثل اسلواکی » . آب پاك، نخستین و بهترین داروهاي روي زمین است
 73. « ضرب المثل ایرانی » . آدم همه کاره، هیچ کاره است
 74. « ضرب المثل نیجریه اي » . آب رفته به جوي باز نمی گردد
 75. « ضرب المثل نیجریه اي » . آب کثیف را نمی توان شست
 76. « ضرب المثل ایرانی » . آن زنده که کاري نکند، مرده به از اوست
 77. « ضرب المثل چینی » . آب، هر قدر هم پر ارزش باشد، وقتی بو گرفت، باید دور ریخت
 78. « ضرب المثل ایرانی » ! آش نخورده و دهن سوخته
 79. « ضرب المثل ضرب المثل ایرانی » . آتش به دست خویش بر ریش خود زد
 80. « ضرب المثل یونانی » . آتش را به آسانی می توان روشن کرد، ولی خاموش کردنش سخت است
 81. « ضرب المثل یونانی » . آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد
 82. « ضرب المثل هندي » . آتش گرسنگی را نمی توان با شبنم فرو نشاند
 83. « ضرب المثل ایرانی »! آب از دستش نمیچکه
 84. « ضرب المثل فرانسوي » . همیشه لب گور نشسته است « منفور » آدم
 85. « ضرب المثل ایرانی » ! آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داري
 86. « ضرب المثل ایرانی » ! آبی از او گرم نمیشه
 87. « ضرب المثل ایرانی » . آدم بی پروا، پایش به پوست خربزه اي بند است
 88. « ضرب المثل عربی » . آدم بی کاره و تنبل، اهل رمل و استرلاب می شود
 89. « ضرب المثل ایرانی » ! آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی
 90. « ضرب المثل ایرانی » ! آمدم ثواب کنم، کباب شدم
 91. « ضرب المثل ایرانی » ! آب از سرش گذشته
 92. « ضرب المثل ایرانی » ! آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد
 93. « ضرب المثل ایرانی » ! آب زیر پوستش افتاده
 94. « ضرب المثل ایرانی » ! آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
 95. « ضرب المثل ایرانی » . آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد
 96. « ضرب المثل اسلواکی » . آدم عاقل فقط روزهاي طلایی را می شمارد
 97. « ضرب المثل ایرانی » ! آن قدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه
 98. « ضرب المثل ایرانی » ! آب از سر چشمه گله
 99. « ضرب المثل ایرانی » ! آن قدر مار خورده تا افعی شده
 100. « ضرب المثل ایرانی » . آدم پول را پیدا می کند، نه پول آدم را
 101. حرف الف
 102. « ضرب المثل چینی » . این را بدان که به حرف، برنج پخته نمی شود
 103. « ضرب المثل فرانسوي » . اولین موي سفید، نخستین شکوفه دوران پیري است
 104. « ضرب المثل آمریکایی » . اول مطمئن باش حق با توست، بعد جلو برو
 105. « ضرب المثل فرانسوي » . اول ماهی را بگیر. بعد میهمانی بده
 106. « ضرب المثل ایرانی » . اول اندیشه وانگهی گفتار
 107. « ضرب المثل انگلیسی » . انسان، با ادب و رفتارش شناخته می شود
 108. « ضرب المثل آلمانی » . انسان می تواند حتی از کوچکترین روزنه ها روشنایی روز را ببیند
 109. « ضرب المثل نروژي » . انسان می تواند به هر کجا که دلش خواست برود ولی نمی تواند از جلد خود خارج شود
 110. « ضرب المثل آلمانی » . انسان عاقل، داراي گوشهاي دراز و زبان کوتاه است
 111. « ضرب المثل چینی » . انسان صد سال هم زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد
 112. « ضرب المثل روسی » . انسان دژها را می سازد و روزگار ویرانش می کند
 113. « ضرب المثل فرانسوي » . انسان در هر کاري باید بداند کجا ترمز کند
 114. « ضرب المثل مصري » . انسان بنده ي احسان است
 115. « ضرب المثل دانمارکی » . انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند
 116. « ضرب المثل ژاپنی » . انسان از پیروزي چیزي یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد
 117. « هندي » . اندوه نخست مغز را از بین می برد و سپس جسم را
 118. « ضرب المثل ایرانی » . اندك دان، بسیار گوست
 119. « ضرب المثل آلمانی » . امیدوار بودن به شانس و اقبال همان و به کام مرگ رفتن هم همان
 120. « ضرب المثل بلژیکی » . امید هیچ کس را نمی کشد
 121. « ضرب المثل فلسطینی » . امید وشجاعت دو الماس درخشانند که در تاج موفقیت دیده می شوند
 122. « ضرب المثل هندي » . امید وتوانایی، دو گوهر درخشان افسر پیروزي هستند
 123. « ضرب المثل ترکی » . امید نصف خوشبختی است
 124. « ضرب المثل نگرویی » . امید ستون دنیا است
 125. « ضرب المثل فرانسوي » . امید است که آینده را می سازد
 126. « ضرب المثل ایرانی » . امساك، بهترین داروست
 127. « ضرب المثل آلمانی » . الاغ را در پوست شیر هم می شود شناخت
 128. « ضرب المثل چینی » . اگر چه در کنار جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان
 129. « ضرب المثل ژاپنی » . اگر یکبار با چشم بینی، بهتر از آن است که صد بار با گوش بشنوي
 130. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر یک دوست حقیقی داري، خود را ثروتمند ترین افراد جهان بدان
 131. « ضرب المثل لاتینی ». اگر می خواهی دوستت بدارند، دوست بدار
 132. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . اگر می خواهی گرم بشوي، باید دود را تحمل کنی
 133. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر می خواهی آسایش داشته باشی، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد خانه بخري
 134. « ضرب المثل آلمانی » . بنشانی، مجددا به مرداب می جهد « زر » اگر قورباغه را در صندلی
 135. « ضرب المثل عربی » . اگرعزت نفس داشته باشی می توانی هر کار را که بخواهی بکنی
 136. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر سر شیشه اي داري، سنگ پرتاب مکن
 137. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر زن حسود باشد، خانه را آتش می زند
 138. « ضرب المثل نگرویی » . اگر روي چهره ات تبسم نداري، بهتراست دکان باز نکنی
 139. « ضرب المثل گرجستانی » . اگر روباه را براي دزدیدن مرغ ببخشی، گوسفندانت را هم خواهد برد
 140. اعتراف به خطاها ، اغلب ، دوستی ایجاد می کند . اندرو ماتیوز
 141. « ضرب المثل ایرانی » . اگر پول در جیب نداري، عسل در دهان داشته باش
 142. « ضرب المثل چینی » . اگر می خواهی مزرعه ي خوشبختی خود را توسعه بدهی، خاك قلبت را هموار کن
 143. « ضرب المثل فلسطینی » . اگر عیوب خودمان را به خاطر داشته باشیم، عیوب دیگران را از یاد می بریم
 144. « ضرب المثل چینی » . اگر پیري پند ده واگر جوانی پند گیر
 145. « ضرب المثل مصري » . اگر تقصیري سر نمی زد، عذر خواهی هم لازم نمی بود
 146. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر توانستی عادت را از سر بیندازي، به موفقیت خود امیدوار باش
 147. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر حرص داشته باشی فقیري، نه اینکه چیزي نداشته باشی
 148. « ضرب المثل یوگسلاویایی » . اگر در شناخت کسی درماندي، جستجو کن ببین با چه کسی معاشر است
 149. « ضرب المثل پاکستانی » . اگررعایت حال روباه را کردي، مظلوم واقع می شوي
 150. « ضرب المثل ایرانی » . اگر روزي خود را از بنده ي خدا خواستی، گرسنه خواهی ماند
 151. « ضرب المثل دانمارکی » . اگر بخواهی، می توانی فرصتی را که در آستین خود داري بیابی
 152. « ضرب المثل ایرانی » . صد باره انسان را می کشت « یأس » اگر امید نبود، زهر
 153. « ضرب المثل عربی » . اگر از دیگران نفرت داري، خود را اصلاح کن
 154. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر از احمق تعریف کنی از او احمق تر هستی
 155. « ضرب المثل مجارستانی » . اگر آزادي باشد، پیر مرد هم پهلوان می شود
 156. « ضرب المثل ایرانی » . افسرده دل، افسرده کند انجمنی را
 157. « ضرب المثل یونانی » . افتخار مرد به احترام اوست، نه به مال و ثروتش
 158. « ضرب المثل آلمانی » . افتادن در گل ولاي ننگ نیست، ننگ در این است که در همانجا بمانی
 159. « ضرب المثل انگلیسی » . اعمال ما معرف ماست نه گفتارمان
 160. « ضرب المثل انگلیسی » . اعمال انسان بلندتر از کلامش سخن می گویند
 161. « ضرب المثل ایرانی » . اعتماد به نفس، دو سوم موفقیت است
 162. « ضرب المثل انگلیسی » . اعتراف به گناه، نصف جبران خسارت است
 163. « ضرب المثل هندي » . اعتدال و روزه داري، بسیاري از امراض را درمان می کند
 164. « ضرب المثل استرالیایی » . اضطراب رفیق دایمی حسادت است
 165. « ضرب المثل فلسطینی » . اشکهاي کسانی را که گریان به نزدت می آیند، پاك کن
 166. « ضرب المثل فرانسوي » . اشک زبان خاموش اندوه است
 167. « ضرب المثل انگلیسی » . اشک دوست بر خنده دشمن برتري دارد
 168. « ضرب المثل چینی » . اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد
 169. « ضرب المثل روسی » . اشتباه کردن اصلًا عیب نیست، عیب آن است که از آن اشتباه درس عبرت نگرفته و دوباره آن را تکرار کنیم
 170. « ضرب المثل عربی » . اسیر عادت، شایسته زندگی نیست
 171. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . اسب را با چشمانت بخر نه با گوشهایت
 172. « ضرب المثل ایرانی » . از نو کیسه قرض نکن، قرض کردي خرج نکن
 173. « ضرب المثل ایرانی » . از کوچکها خطا، از بزرگان عطا
 174. « ضرب المثل بلغارستانی » . از قول تا عمل به اندازه ي یک روز مسافت است
 175. « ضرب المثل ایرانی » . از صد زبان، خموشی رساتر است
 176. « ضرب المثل چینی » . از سایه، ساختمان هاي بزرگ معلوم می شوند و از زیادي دشمنان مردان بزرگ
 177. « ضرب المثل انگلیسی » . از خون پاك، کار ناپاك سر نمی زند
 178. « ضرب المثل استونیایی » . از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر
 179. « ضرب المثل انگلیسی » . از حسادت فقط نتیجه مثبتی که عاید حسود می شود از بین رفتن تدریجی خود اوست
 180. « ضرب المثل انگلیسی » . از پیش هشدار دادن، از پیش تجهیز شدن است
 181. « ضرب المثل انگلیسی » . از بدبختی رهیدن ممکن است، اما از بدنامی رهیدن ممکن نیست
 182. « ضرب المثل انگلیسی » . از اشخاصی که به عمد، خود را به حماقت می زنند، بپرهیز
 183. « ضرب المثل اسلواکی » . از آنچه چاره ناپذیر است باید استقبال کرد
 184. « ضرب المثل ایرانی » . از آتشی که افروختم، عاقبت خودم سوختم
 185. « ضرب المثل انگلیسی » . ارزش و اعتبار یک داستان، با گفتن وتکرار کردن از بین نمی رود
 186. « ضرب المثل برزیلی » . اراده ي خوب، راه را کوتاه می کند
 187. « ضرب المثل ایرانی » . ادب، بزرگترین سرمایه است
 188. « ضرب المثل ایرانی » . ادب مرد، به ز دولت اوست
 189. « ضرب المثل ارمنی » . احمق هرگز اندوهگین و دانا همیشه خوشحال نیست
 190. « ضرب المثل انگلیسی » . احمق و پولش، زود از هم جدا می شوند
 191. « ضرب المثل فرانسوي » . احمق را، بیشتر کار ساده خشنود می کند
 192. « ضرب المثل هندي » . احمق چون نمی تواند راه برود، داد می زند که راه ناهموار است
 193. ضرب المثل » . احمق از روي تجربه اي که خود می نماید درس عبرت می گیرد و دانا از روي تجربه احمق درس عبرت می گیرد
 194. « ضرب المثل دانمارکی » . احتیاج انسان را مخترع و مبتکر می کند
 195. « ضرب المثل ایرانی » . اجل تقویم ندارد
 196. « ضرب المثل فرانسوي » . اثر نفرت، شدیدتر از سم مهلک است
 197. « ضرب المثل ایرانی » . ابله گفت و کاهل باور کرد
 198. « ضرب المثل هندي » . ابري که رعد و برق زیاد دارد، کمتر می بارد
 199. « ضرب المثل ایرانی » . ابر پرصدا بی باران است
 200. « ضرب المثل ترکی » . ابتکار مشکل است و انتقاد آسان
 201. « ضرب المثل ایرانی » ! اینو که زائیدي بزرگ کن
 202. « ضرب المثل ایرانی » ! اینکه براي من آوردي، ببر براي خاله ات
 203. « ضرب المثل ایرانی » ! این قافله تا به حشر لنگه
 204. « ضرب المثل ایرانی » ! اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه
 205. « ضرب المثل ایرانی » ! این تو بمیري، از آن تو بمیري ها نیست
 206. « ضرب المثل ایرانی » ! اي آقاي کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک
 207. « ضرب المثل ایرانی » ! اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد
 208. « ضرب المثل ایرانی » ! اول بقالی و ماست ترش فروشی
 209. « ضرب المثل ایرانی » ! اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعاي ارث و میراث کن
 210. « ضرب المثل ایرانی » ! اول بچش، بعد بگو بی نمکه
 211. « ضرب المثل ایرانی » ! اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام
 212. « ضرب المثل ایرانی » ! اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم
 213. « ضرب المثل ایرانی » ! انگور خوب، نصیب شغال میشه
 214. « ضرب المثل ایرانی » ! امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی
 215. « ضرب المثل ایرانی » ! امان از خانه داري، یکی میخري دو تا نداري
 216. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر
 217. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده
 218. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد
 219. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم
 220. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه
 221. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه
 222. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه لالائی بلدي، چرا خوابت نمیبره
 223. « ضرب المثل ایرانی » . اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد
 224. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه
 225. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه زري بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی
 226. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت
 227. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه دعاي بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند
 228. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله
 229. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود
 230. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد
 231. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم
 232. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش به آسمان میرسید
 233. « ضرب المثل ایرانی » ! اگه باباشو ندیده بود، ادعاي پادشاهی میکرد
 234. « ضرب المثل ایرانی » ! اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی
 235. « ضرب المثل ایرانی » ! اگر براي من آب نداره، براي تو که نان داره
 236. « ضرب المثل ایرانی » ! اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن
 237. « ضرب المثل ایرانی » ! اکبر ندهد، خداي اکبر بدهد
 238. « ضرب المثل ایرانی » ! اصل کار برو روست، کچلی زیر موست
 239. « ضرب المثل ایرانی » !؟ استخري که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار
 240. « ضرب المثل ایرانی » ! اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند
 241. « ضرب المثل ایرانی » ! اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده
 242. « ضرب المثل ایرانی » ! اسب دونده جو خود را زیاد میکنه
 243. « ضرب المثل ایرانی » ! اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور
 244. « ضرب المثل ایرانی » ! اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند
 245. « ضرب المثل ایرانی » ! اسباب خونه به صاحبخونه میره
 246. « ضرب المثل ایرانی » ! از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه
 247. « ضرب المثل ایرانی » ! از یک گل بهار نمیشه
 248. « ضرب المثل ایرانی » ! از هول هلیم افتاد توي دیگ
 249. « ضرب المثل ایرانی » ! از هر چه بدم اومد، سرم اومد
 250. « ضرب المثل ایرانی » ! از نو کیسه قرض مکن، قرض کردي خرج نکن
 251. « ضرب المثل ایرانی » ! از نخورده بگیر، بده به خورده
 252. « ضرب المثل ایرانی » ! از من بدر، به جوال کاه
 253. « ضرب المثل ایرانی » ! از مردي تا نامردي یک قدم است
 254. « ضرب المثل ایرانی » ! از مال پس است و از جان عاصی
 255. « ضرب المثل ایرانی » ! از ماست که بر ماست
 256. « ضرب المثل ایرانی » ! از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد
 257. « ضرب المثل ایرانی » ! از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند
 258. « ضرب المثل ایرانی » ! از کیسه خلیفه می بخشه
 259. « ضرب المثل ایرانی » ! از کوزه همان برون تراود که در اوست
 260. « ضرب المثل ایرانی » ! از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه
 261. « ضرب المثل ایرانی » ! از دور دل و میبره، از جلو زهره رو
 262. « ضرب المثل ایرانی » ! از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده
 263. « ضرب المثل ایرانی » ! از خرس موئی، غنیمته
 264. « ضرب المثل ایرانی » ! از خر افتاده، خرما پیدا کرده
 265. « ضرب المثل ایرانی » ! از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است
 266. « ضرب المثل ایرانی » . از تو حرکت، از خدا برکت
 267. « ضرب المثل ایرانی » ! از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه
 268. « ضرب المثل ایرانی » ! از بی کفنی زنده ایم
 269. « ضرب المثل ایرانی » ! از این ستون به آن ستون فرجه
 270. « ضرب المثل ایرانی » ! از این دم بریده هر چی بگی بر میاد
 271. « ضرب المثل ایرانی » ! از این امامزاده کسی معجز نمی بینه
 272. « ضرب المثل ایرانی » ! از اون نترس که هاي و هوي داره، از اون بترس که سر به تو داره
 273. « ضرب المثل ایرانی » ! از اونجا مونده، از اینجا رونده
 274. « ضرب المثل ایرانی » ! از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم
 275. « ضرب المثل ایرانی » ! ارزان خري، انبان خري
 276. « ضرب المثل ایرانی » ! اجاره نشین خوش نشینه
 277. حرف ب
 278. « ضرب المثل لهستانی » . بین زن کور و شوهر لال همیشه صلح حکم فرماست
 279. « ضرب المثل بلژیکی » . بیماري سواره می آید ولی پیاده می رود
 280. « ضرب المثل لاتینی » . بیان متملق عسلی است آلوده به زهر
 281. « ضرب المثل انگلیسی » . بهترین ذخیره ي فردا، کار نیک امروز است
 282. « ضرب المثل ایرانی » . بهشت آنجاست کازاري نباشد، کسی را با کسی کاري نباشد
 283. « ضرب المثل آلمانی » . بهترین توبه، خودداري از گناه است
 284. « ضرب المثل استرالیایی » . به کسی که کار کرده پاداش بده تا تنبلها سوء استفاده نکنند
 285. « ضرب المثل ایرانی » . به کارخانه خدا نمی توان دست برد
 286. « ضرب المثل سوییسی » . به غیر از وقت، هر چیز دیگر قابل خریداري است
 287. « ضرب المثل چینی » . به چشم بیشتر از گوش اعتماد کن
 288. « ضرب المثل آلمانی » . به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان
 289. « ضرب المثل پاکستانی » . بردباري در آسایش را باز می کند
 290. « ضرب المثل روسی » . براي هر چیز پیمانه اي هست، به جز براي خیرات و صدقات
 291. « ضرب المثل بلغارستانی » . براي عروسی صبر کن تا دعوتت کنند، براي تشییع جنازه دعوت نکرده برو
 292. « ضرب المثل آلمانی » . براي به دست آوردن رفیق باید جستجو کرد ولی دشمن بدون فانوس هم پیدا می شود
 293. « ضرب المثل باسکی » . براي بازرگان یک چشم کافی است ولی براي مشتري حتی صد چشم کم است
 294. « ضرب المثل چینی » . براي اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست ولی براي بدنامی او یک روز کافی است
 295. « ضرب المثل آلمانی » . بر گرگ چلاق اعتماد مکن، مگر اینکه خودت پایش را شکسته باشی
 296. « ضرب المثل آمریکایی » . بدهکار، شناگري است که پوتین در پا دارد
 297. « ضرب المثل ایرانی » . بدهکار را که رو دادي، بستانکار می شود
 298. « ضرب المثل مصري » . بدون رفیق حتی بهشت جهنم است
 299. « ضرب المثل کرواسیایی » . بدون تندرستی هیچ کس ثروتمند نیست
 300. « ضرب المثل روسی » . بدون باختن، برنده نتوانی شد
 301. « ضرب المثل ایتالیایی » . بدترین دزدها، کتاب بد است
 302. « ضرب المثل ژاپنی » . بدبختی هم می تواند پلی براي خوشبختی گردد
 303. « ضرب المثل پاکستانی » . بدبختی براي انسانها یکی است ولی براي ناشکیبایان دوتا می شود
 304. « ضرب المثل اسپانیایی » . به خاطر آن که همسایگانت درستکار بمانند، در منزلت را قفل کن
 305. « ضرب المثل روسی » . بچه ي جغد در نظر مادرش ملکه ي زیبایی است
 306. « ضرب المثل اتازونیایی » . بچه لنگر گاه مادر است، او نمی تواند از لنگرگاهش جدا شود
 307. « ضرب المثل ایرانی ». بچه عزیز است ولی تربیت او عزیزتر
 308. « ضرب المثل ایرانی » . بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد
 309. « ضرب المثل ایرانی » . ببخش و منت منه که نفع آن به تو باز گردد
 310. « ضرب المثل فرانسوي » . باید دامن فرصت را چسبید و پیش رفت
 311. « ضرب المثل مجارستانی » . باد می تواند درخت بلوط را بر زمین اندازد ولی نمی تواند ریشه هایش را از بین ببرد
 312. « ضرب المثل هلندي » . با مرور زمان، عیوب کوچک تبدیل به رذایل بزرگ می شوند
 313. « ضرب المثل روسی » . با مردم مشورت کن، ولی خودت تصمیم بگیر
 314. « ضرب المثل ایتالیایی » . با نیک مردان معاشرت کن تا برتعدادشان بیفزایی
 315. « ضرب المثل هلندي » . با گریه به دنیا می آیی ولی کاري کن با خنده از دنیا بروي
 316. « ضرب المثل هندي » . با گرد وخاك نمی توان جلوي نور ماه را گرفت
 317. « ضرب المثل ایرانی » . با قضا کارزار نتوان کرد
 318. « ضرب المثل آلمانی » . با قرض که داماد شدي، خنده از تو خداحافظی می کند
 319. « ضرب المثل فرانسوي » . با صبر و حوصله هر کاري را می توان به آخر رساند
 320. « ضرب المثل بلغارستانی » . با سکوت می توان شیطان را عصبانی کرد
 321. « ضرب المثل بوسنیایی » . با خویشانت بخور و بنوش ولیکن با آنها معامله مکن
 322. « ضرب المثل ایرانی » . با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی شود
 323. « ضرب المثل » . با این که شیر غرش می کند، بچه ي خود را نمی خورد
 324. « ضرب المثل چینی » . با این که روبروي یکدیگر سخن می گویند، قلوبشان فرسخها از هم دور است
 325. « ضرب المثل آلمانی » . با این که ایام برادرند ولی به ندرت شبیه به هم هستند
 326. « ضرب المثل ایرانی » ! ؟ به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد
 327. ضرب المثل » ! به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد
 328. « ضرب المثل ایرانی » ! بهر کجا که روي آسمان همین رنگه
 329. « ضرب المثل ایرانی » ! بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده
 330. « ضرب المثل ایرانی » ! بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه
 331. « ضرب المثل ایرانی » ! بمرغشان کیش نمیشه گفت
 332. « ضرب المثل ایرانی » ! بماه میگه تو در نیا من در میام
 333. « ضرب المثل ایرانی » ! بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده
 334. « ضرب المثل ایرانی » ! بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سره ، یکیش بلبل
 335. « ضرب المثل ایرانی » ! بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم
 336. « ضرب المثل ایرانی » ! به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاري ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد
 337. « ضرب المثل ایرانی » ! به کیشی آمدند به فیشی رفتند
 338. « ضرب المثل ایرانی » ! بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه
 339. « ضرب المثل ایرانی » ! بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده
 340. « ضرب المثل ایرانی » ! به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم
 341. « ضرب المثل ایرانی » ! بز گر از سر چشمه آب میخوره
 342. « ضرب المثل ایرانی » ! بزك نمیر بهار میاد — کنبزه با خیار میاد
 343. « ضرب المثل ایرانی » ! بزبون خوش مار از سوراخ در میاد
 344. « ضرب المثل ایرانی » ! به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم
 345. « ضرب المثل ایرانی » ! بر عکس نهند نام زنگی کافور
 346. « ضرب المثل ایرانی » ! براي یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه
 347. « ضرب المثل ایرانی » ! براي یک بی نماز، در مسجد و نمی بندند
 348. « ضرب المثل ایرانی » ! براي همه مادره، براي ما زن بابا
 349. « ضرب المثل ایرانی » ! براي کسی بمیر که برات تب کنه
 350. « ضرب المثل ایرانی » ! برادري بجا، بزغاله یکی هفت صنار
 351. « ضرب المثل ایرانی » ! خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش
 352. « ضرب المثل ایرانی » ! برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند
 353. « ضرب المثل ایرانی » ! بدهکار رو که رو بدي طلبکار میشه
 354. « ضرب المثل ایرانی » ! بدعاي گربه کوره بارون نمیاد
 355. « ضرب المثل ایرانی » ! به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش
 356. « ضرب المثل ایرانی » ! بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد — یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید
 357. « ضرب المثل ایرانی » ! بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه
 358. « ضرب المثل ایرانی » ! بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد
 359. « ضرب المثل ایرانی » ! بچه سر پیري زنگوله پاي تابوته
 360. « ضرب المثل ایرانی » ! بجاي شمع کافوري چراغ نفت میسوزد
 361. « ضرب المثل ایرانی » ! به اشتهاي مردم نمیشود نان خورد
 362. « ضرب المثل ایرانی » ! با یک گل بهار نمیشه
 363. « ضرب المثل ایرانی » ! با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت
 364. « ضرب المثل ایرانی » ! باید گذاشت در کوزه آبش را خورد
 365. « ضرب المثل ایرانی »؟ با همین پرو پاچین، میخواهی بري چین و ماچین
 366. « ضرب المثل ایرانی » ! با نردبان به آسمون نمیشه رفت
 367. « ضرب المثل ایرانی » ! تا گفته اي غلام توام، میفروشنت
 368. « ضرب المثل ایرانی » . با مردم زمانه سلامی و والسلام
 369. « ضرب المثل ایرانی » ! بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست
 370. « ضرب المثل ایرانی » ! با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه
 371. « ضرب المثل ایرانی » ! با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره
 372. « ضرب المثل ایرانی » ! بازي بازي، با ریش بابا هم بازي
 373. « ضرب المثل ایرانی » ! بازي اشکنک داره ، سر شکستنک داره
 374. « ضرب المثل ایرانی » ! با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو
 375. « ضرب المثل ایرانی » ! بار کج به منزل نمیرسد
 376. « ضرب المثل ایرانی » ! بارون آمد، ترکها بهم رفت
 377. « ضرب المثل ایرانی » ! بادنجان بم آفت ندارد
 378. « ضرب المثل ایرانی » ! با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه
 379. « ضرب المثل ایرانی » ! باد آورده را باد میبرد
 380. « ضرب المثل ایرانی » ! با پا راه بري کفش پاره میشه، با سر کلاه
 381. « ضرب المثل ایرانی »؟ با این ریش میخواهی بري تجریش
 382. « ضرب المثل ایرانی » ! با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت
 383. « ضرب المثل ایرانی » . با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد
 384. حرف پ
 385. « ضرب المثل پاکستانی » . پیمانه دوستی را با سرکه مشوي
 386. « ضرب المثل ایرانی » . پدر و مادر، میوه نایاب اند
 387. « ضرب المثل سوئدي » . پروانه غالباً فراموش می کند که روزي کرم بوده است
 388. « ضرب المثل دانمارکی » . پشیمانی قرصی است که با بی میلی بلعیده می شود
 389. « ضرب المثل نگرویی » . پلی که از آن گذشته اي ویران مکن
 390. « ضرب المثل آلمانی » . پول غلام انسان عاقل و ارباب انسان احمق است
 391. « ضرب المثل انگلیسی » . پرحرف ترین فرد، بی عمل ترین کس است
 392. « ضرب المثل ایرانی » ! پول است نه جان است که آسان بتوان داد
 393. « ضرب المثل ایرانی » ! پنج انگشت برادرند، برابر نیستند
 394. « ضرب المثل ایرانی » ! پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله
 395. « ضرب المثل ایرانی » ! پسر زائیدم براي رندان، دختر زائیدم براي مردان، موندم سفیل و سرگردان
 396. « ضرب المثل ایرانی » ! پس از قرنی شنبه به نوروز میافته
 397. « ضرب المثل ایرانی » ! پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نمیشناسه
 398. « ضرب المثل ایرانی » ! پز عالی، جیب خالی
 399. « ضرب المثل ایرانی » ! پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست
 400. « ضرب المثل ایرانی » ! پاي خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو
 401. « ضرب المثل ایرانی » ! پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد
 402. حرف ت
 403. « ضرب المثل ایرانی » . تمرین زیاد، بهترین استاد است
 404. « ضرب المثل ایتالیایی » . تمام آرزوها، دم مرگ زنده می شوند
 405. « ضرب المثل اسپانیایی » . ترس، زندان دل است
 406. « ضرب المثل ژاپنی » . تنبلی دشمنی نیرومند است
 407. « ضرب المثل یوگسلاویایی » . تنبلی، دام شیطان است
 408. « ضرب المثل انگلیسی » . تنها بودن، بهتر از همنشینی با بدان است
 409. « ضرب المثل فرانسوي » . تنها سرمایه آدمی وقت و فرصت شناسی است
 410. « ضرب المثل پاکستانی » . تنها میوه اي که از درخت سکوت آویزان است، آرامش است
 411. « ضرب المثل عربی » . تو ارباب سخنانی هستی که هنوز نگفته اي ولی حرفهایی که زده اي ارباب تو هستند
 412. « ضرب المثل فرانسوي » . تو نان می خوري و زنده هستی و من نان می دهم و زندگی می کنم
 413. « ضرب المثل لاتین » . تملق کنیز رذایل است
 414. « ضرب المثل روسی » . تقویم جوان در قلبش است و تقویم پیر در سرش
 415. « ضرب المثل ایرانی » . ترس، برادر مرگ است
 416. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . تقصیر اول، نیمکت را براي تقصیر دوم آماده می کند
 417. « ضرب المثل اتازونیایی » . تشویش و نگرانی را با خود به خواب بردن، به منزله ي خوابیدن با کوله پشتی است
 418. « ضرب المثل ایرانی » . ترس از احتیاج، بدتر از خود احتیاج است
 419. « ضرب المثل کانادایی » . ترس، مقدمه ي نابودي است
 420. « ضرب المثل اتازونیایی » . تمام دنیا مشابه یک دوربین عکاسی است، لبخند بزنید تا عکستان خوب بیفتد
 421. « ضرب المثل سوئدي » . ترس بزرگتر از خطر است
 422. « ضرب المثل ایرانی » . ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاري بود بر گوسفندان
 423. « ضرب المثل پرتغالی » . تجربه، معلم زندگی است
 424. « ضرب المثل آلمانی » . تخم مرغ در صلح، بهتر از خود مرغ در جنگ است
 425. « ضرب المثل سوییسی » . تاجري که پول ندارد مثل دهقانی است که زمین ندارد
 426. « ضرب المثل چینی » . تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن
 427. « ضرب المثل اسکاتلندي » . تاجري که همه جنسی تجارت می کند، محتاج نان شب می شود
 428. « ضرب المثل آلمانی » . تاجر بی پول وسرباز بی تفنگ، پشیزي نمی ارزد
 429. « ضرب المثل ایرانی » ! توي دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند
 430. « ضرب المثل ایرانی » ! تو که نی زن بودي چرا آقا دائیت از حصبه مرد
 431. « ضرب المثل ایرانی » ! توبه گرگ مرگه
 432. « ضرب المثل ایرانی » ! تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده
 433. « ضرب المثل ایرانی » ! تنبل مرو به سایه، سایه خودش می آیه
 434. « ضرب المثل ایرانی » ! تلافی غوره رو سر کوره در میاره
 435. « ضرب المثل ایرانی » ! تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
 436. « ضرب المثل ایرانی » ! تره به تخمش میره، حسنی به باباش
 437. « ضرب المثل ایرانی » ! ترتیزك خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد
 438. « ضرب المثل ایرانی » ! ترب هم جزء مرکبات شده
 439. « ضرب المثل ایرانی » ! تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر میکنی ننه
 440. « ضرب المثل ایرانی » ! تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توي کاهدون کرد
 441. « ضرب المثل ایرانی » ! تخم دزد، شتر دزد میشه
 442. « ضرب المثل ایرانی » ! تب تند عرقش زود در میاد
 443. « ضرب المثل ایرانی » ! تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
 444. « ضرب المثل ایرانی » ! تا نازکش داري نازکن، نداري پاهاتو دراز کن
 445. « ضرب المثل ایرانی » ! تا مار راست نشه توي سوراخ نمیره
 446. « ضرب المثل ایرانی » ! تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه
 447. « ضرب المثل ایرانی » ! تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد
 448. « ضرب المثل ایرانی » ! تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود
 449. « ضرب المثل ایرانی » ! تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون
 450. « ضرب المثل ایرانی » ! تا تنور گرمه نون و بچسبون
 451. « ضرب المثل ایرانی » ! تا پریشان نشود کار بسامان نرسد
 452. « ضرب المثل ایرانی » ! تابستون پدر یتیمونه
 453. « ضرب المثل ایرانی » ! تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه
 454. حرف ث
 455. « ضرب المثل ایرانی » . ثناي خویش گفتن از تهی میانی است
 456. « ضرب المثل بوسنیایی » . ثروت، نوکر عقلا و ارباب احمقان است
 457. « ضرب المثل ایرانی » . ثروت را می توان پنهان کرد ولی فقر را نمی توان
 458. « ضرب المثل ایرانی » . ثمر علم اي پسر عمل است ورنه تحصیل علم درد سر است
 459. حرف ج
 460. « ضرب المثل آلمانی » . جهان را ترك کن، قبل از اینکه جهان تو را ترك کند
 461. « ضرب المثل ایتالیایی » . جهان کتابی بسیار عالی است ولی کسی که خواندن نمی داند، فایده اي ازآن بر نتواند گرفت
 462. ضرب المثل ارمنی » . جوانی روي سنگ می تراشد و پیري روي یخ
 463. « ضرب المثل ایرانی » . جهان را به غفلت سپردن خطاست
 464. « ضرب المثل کانادایی » . جلوي ضرر را باید گرفت تا استفاده برد
 465. « ضرب المثل عربی » . جامه ي رستگاري، هرگز کهنه نمی شود
 466. « ضرب المثل ایرانی » ! جیگر جیگره ، دیگر دیگره
 467. « ضرب المثل ایرانی » ! جیبش تار عنکبوت بسته
 468. « ضرب المثل ایرانی » ! جون به عزرائیل نمیده
 469. « ضرب المثل ایرانی » ! جوجه همیشه زیر سبد نمی مونه
 470. « ضرب المثل ایرانی » ! جوجه را آخر پائیز میشمرند
 471. « ضرب المثل ایرانی » ! جوانی کجائی که یادت بخیر
 472. « ضرب المثل ایرانی » ! جواب ابلهان خاموشیست
 473. « ضرب المثل ایرانی » ! جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته
 474. « ضرب المثل ایرانی » ! جایی نمیخوابه که آب زیرش بره
 475. « ضرب المثل ایرانی » ! جاده دزد زده تا چهل روز امنه
 476. « ضرب المثل ایرانی » ! جا تره و بچه نیست
 477. حرف چ
 478. « ضرب المثل انگلیسی » . چیزي از کیسه بیرون نیاید جز آنچه در اوست
 479. « ضرب المثل یوگسلاویایی » . چهره ي یک زن نماینده ي شوهر اوست و پیراهن یک مرد معرف زن او
 480. « ضرب المثل ایرانی » . چون یار اهل است، کار سهل است
 481. « ضرب المثل سوییسی » . چشم هر آنچه که خود می بیند باور دارد و گوش هر آنچه را که مردم می گویند
 482. « ضرب المثل ایرانی » . چادر، قلعه زن است
 483. « ضرب المثل فنلاندي » . چاقو باید حتی در غلاف تیز باشد
 484. « ضرب المثل ایرانی » ! چیزي که عوض داره گله نداره
 485. « ضرب المثل ایرانی » ! چیزي که شده پاره، وصله ور نمی داره
 486. « ضرب المثل ایرانی » ! چه عزائیست که مرده شور هم گریه میکنه
 487. « ضرب المثل ایرانی » ! چوب معلم گله، هر کی نخوره خله
 488. « ضرب المثل ایرانی » ! چوب را که برداري، گربه دزده فرار میکنه
 489. « ضرب المثل ایرانی » ! چوب دو سر طلا ست
 490. « ضرب المثل ایرانی » ! چوب خدا صدا نداره ، هر کی بخوره دوا نداره
 491. « ضرب المثل ایرانی » ! چنار در خونه شونو نمی بینه
 492. « ضرب المثل ایرانی » ! چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه
 493. « ضرب المثل ایرانی » ! چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه
 494. « ضرب المثل ایرانی » ! چشمش آلبالو گیلاس می چینه
 495. « ضرب المثل ایرانی » ! چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی
 496. « ضرب المثل ایرانی » ! چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام است
 497. « ضرب المثل ایرانی » ! چرا توپچی نشدي
 498. « ضرب المثل ایرانی » ! چاه نکنده منار دزدیده
 499. « ضرب المثل ایرانی » ! چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی
 500. « ضرب المثل ایرانی » ! چاه کن همیشه ته چاهه
 501. « ضرب المثل ایرانی » ! چاقو دسته خودشو نمیبره
 502. « ضرب المثل ایرانی » ! چار دیواري اختیاري
 503. حرف ح
 504. « ضرب المثل فلسطینی » . حکمت تاج سر است و تواضع نعلین پا
 505. « ضرب المثل فرانسوي » . حکمت براي روح به منزله تندرستی براي بدن است
 506. « ضرب المثل آلمانی » . حق شناسی و گندم فقط در یک زمین مساعد وخوب رشد می کنند
 507. « ضرب المثل آمریکایی » . حسود و طمع کار هرگز سیر نمی شوند
 508. « ضرب المثل یونانی » . حسود تیري که به طرف دیگران پرتاب می کند، به خودش بر می گردد
 509. « ضرب المثل دانمارکی » . حسادت و حماقت، هر رو هم درجه هستند
 510. « ضرب المثل لاتینی » . حسادت دشمن شرافت است
 511. « ضرب المثل فرانسوي » . حسادت اولین درس شیطان به انسان احمق است
 512. « ضرب المثل فرانسوي » . حسابهاي کهنه، جدالهاي جدید به وجود می آورند
 513. « ضرب المثل نروژي » . حرف زده شده نهالی است که رشد و نمو می کند
 514. « ضرب المثل ایرانی » . حرف راست را باید از بچه شنید
 515. « ضرب المثل ایرانی » . حرف حق، شمشیري است برنده
 516. « ضرب المثل روسی » . حتی شکوه وعظمت یک رودخانه موقع ریختن در دریا، پایان می یابد
 517. « ضرب المثل اسپانیایی » . حرص، یگانه شهوتی است که هرگز پیر نمی شود
 518. « ضرب المثل عربی » . حال هرکس مطابق قال اوست
 519. « ضرب المثل ایرانی » . حیف از کسی که رنج کشد بهر ناکسی
 520. « ضرب المثل ایرانی » . حیف است اوقات که صرف بطالت گذرد
 521. « ضرب المثل ایرانی » . حماقت افراد، شهامت گدا را زیاد می کند
 522. « ضرب المثل ایرانی » . حکیمی که با جهان درافتد توقع عزت ندارد
 523. « ضرب المثل ایرانی » . حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر
 524. « ضرب المثل ایرانی » . حکمت سبک ترین بار سفر است
 525. « ضرب المثل ایرانی » . حقیقت بهتراز طلاست
 526. « ضرب المثل ایرانی » . حقیقت سنگین است لذا عده اي معدود حاضرند آن را حمل کنند
 527. « ضرب المثل ایرانی » . حق شناسی بار سنگینی است
 528. « ضرب المثل ایرانی » . حق بالاتر از قانون است
 529. « ضرب المثل ایرانی » . حسود کور است
 530. « ضرب المثل ایرانی » . حسد پیر نمی شود
 531. « ضرب المثل ایرانی » . حسد وفاداري را نمی شناسد
 532. « ضرب المثل ایرانی » . حسد عمیق تر از کک می گزد
 533. « ضرب المثل ایرانی » . حساب به دینار، بخشش به خروار
 534. « ضرب المثل ایرانی » . حرف حق شمشیري است برنده
 535. « ضرب المثل ایرانی » . حتی مرغ کور هم گهگاهی دانه اي پیدا می کند
 536. « ضرب المثل ایرانی » . حتی گنج پادشاه پایان می یابد
 537. « ضرب المثل ایرانی » . حتی گاو با دم خود از خود دفاع می کند
 538. « ضرب المثل ایرانی » . حتی سخت ترین زمستانها هم از بهار می رنجند
 539. « ضرب المثل ایرانی » . حتی در جهنم انسان می تواند رفیقی براي خود پیدا کند
 540. « ضرب المثل ایرانی » . حافظه ساعت زندگی است
 541. حرف خ
 542. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا گر ببندد ز حکمت دري، ز رحمت گشاید در دیگري
 543. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا سرما را بقدر بالا پوش میده
 544. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا دیر گیره، اما سخت گیره
 545. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا خر را شناخت، شاخش نداد
 546. « ضرب المثل ایرانی » ؟ خدا جامه میدهد کو اندام ؟ نان میدهد کو دندان
 547. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا برف را به اندازه بام میده
 548. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی
 549. « ضرب المثل ایرانی » !؟ خانه همسایه آش میپزند بمن چه
 550. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه نشینی بی بی از بی چادریست
 551. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره
 552. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب
 553. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبري نیست
 554. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه
 555. « ضرب المثل ایرانی » ! خانه اي را که دو کدبانوست، خاك تا زانوست
 556. « ضرب المثل ایرانی » ! خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پاي بلوریت
 557. « ضرب المثل ایرانی »! خاك کوچه براي باد سودا خوبه
 558. « ضرب المثل ایرانی » ! خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه
 559. « ضرب المثل ایرانی » ! خر ما از کرگی دم نداشت
 560. « ضرب المثل ایرانی » ! خر که جو دید، کاه نمیخوره
 561. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، که علف دید گردن دراز میکنه
 562. « ضرب المثل ایرانی » ! خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش
 563. « ضرب المثل ایرانی » ! خرس در کوه، بو علی سیناست
 564. « ضرب المثل ایرانی » ! ؟ خرس، تخم میکنه یا بچه
 565. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، رو به طویله تند میره
 566. « ضرب المثل ایرانی » ! خر را گم کرده پی نعلش میگرده
 567. « ضرب المثل ایرانی » ! خر را که به عروسی میبرند، براي خوشی نیست براي آبکشی است
 568. « ضرب المثل ایرانی » ! خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه
 569. « ضرب المثل ایرانی » ! خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور
 570. « ضرب المثل ایرانی » ! خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه
 571. « ضرب المثل ایرانی » ! خر خفته جو نمی خوره
 572. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، خسته، صاحب خر، ناراضی
 573. « ضرب المثل ایرانی » ؟ خر چه داند قیمت نقل و نبات
 574. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، پایش یک بار به چاله میره
 575. « ضرب المثل ایرانی » ! خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه
 576. « ضرب المثل ایرانی » ! خربزه که خوردي باید پاي لرزش هم بشینی
 577. « ضرب المثل ایرانی » ! خربزه شیرین مال شغاله
 578. « ضرب المثل ایرانی » ! خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره
 579. « ضرب المثل ایرانی » ! خر باربر، به که شیر مردم در
 580. « ضرب المثل ایرانی » ! خر از لگد خر ناراحت نمیشه
 581. « ضرب المثل ایرانی » ! خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه
 582. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، آخور خود را گم نمیکنه
 583. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن
 584. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره
 585. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده
 586. « ضرب المثل ایرانی » ؟ خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی
 587. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه
 588. « ضرب المثل ایرانی » ! خدا میان دانه گندم خط گذاشته
 589. « ضرب المثل ایرانی » . خشم اولش نادانی و آخرش پشیمانی است
 590. « ضرب المثل مجارستانی » . خوشبختی از جایی شروع می شود که خودخواهی پایان می یابد
 591. « ضرب المثل کانادایی » . خوشبختی وبدبختی بشر دست خودش است
 592. « ضرب المثل اسلواکی » . خوشی واندوه، همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند
 593. « ضرب المثل آلمانی » . خون تمام افراد بشر یکرنگ است ولی بین لیاقتها، زمین تا آسمان فاصله است
 594. « ضرب المثل انگلیسی » . خوشبخت کسی است که قرض ندارد
 595. « ضرب المثل چینی » . خورشید گوهر آسمان است و بچه گوهر خانه
 596. « ضرب المثل آلمانی » . خود را شناختن حکمت است، خود را از یاد بردن بلاهت
 597. « ضرب المثل ژاپنی » . خردمندي وتقوا مانند دو چرخ یک گاري اند
 598. « ضرب المثل اسپانیایی » . خردمند از نادانی خود با خبراست، نادان تصور می کند که از همه چیز آگاهی دارد
 599. « ضرب المثل عربی » . خداوند مهلت می دهد ولی از خاطر نمی برد
 600. « ضرب المثل ژاپنی » . خاموشی، گل خردمندي است
 601. « ضرب المثل ایرانی » ! خیر در خانه صاحبش را میشناسد
 602. « ضرب المثل ایرانی » ! یک ده آباد به از صد شهر خراب
 603. « ضرب المثل ایرانی » ! خوش زبان باش در امان باش
 604. « ضرب المثل ایرانی » ! خوشا چاهی که آب از خود بر آرد
 605. « ضرب المثل ایرانی » ! خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند
 606. « ضرب المثل ایرانی » ! خوردن خوبی داره ، پس دادن بدي
 607. « ضرب المثل ایرانی » ! خود گوئی و خود خندي، عجب مرد هنر مندي
 608. « ضرب المثل ایرانی » ؟ خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگه میداره
 609. « ضرب المثل ایرانی » ! خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد
 610. « ضرب المثل ایرانی » ! خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه
 611. « ضرب المثل ایرانی » ! خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم
 612. « ضرب المثل ایرانی » ! خواب پاسبان، چراغ دزده
 613. « ضرب المثل ایرانی » ! خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت
 614. « ضرب المثل ایرانی » ! خري که از خري وابمونه باید یال و دمشو برید
 615. « ضرب المثل ایرانی » ! خر، همان خره پالانش عوض شده
 616. « ضرب المثل ایرانی » ! خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره
 617. « ضرب المثل ایرانی » ! خر وامانده معطل چشه
 618. « ضرب المثل ایرانی » ! خروار نمکه، مثقال هم نمکه
 619. حرف د
 620. « ضرب المثل ایرانی » ! دیگران کاشتند ما خوردیم، ما میکاریم دیگران بخورند
 621. « ضرب المثل ایرانی » ! دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه
 622. « ضرب المثل ایرانی » ! دیر آمده زود میخواد بره
 623. « ضرب المثل ایرانی » ! دیده می بینه، دل میخواد
 624. « ضرب المثل ایرانی » ! دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته
 625. « ضرب المثل ایرانی » ! دهن مردم را نمیشود بست
 626. « ضرب المثل ایرانی » . ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند
 627. « ضرب المثل ایرانی » ! دیوار حاشا بلنده
 628. « ضرب المثل ایرانی » ! ده انگشت را خدا برابر نیافریده
 629. « ضرب المثل ایرانی » ! دیوار موش داره ، موش هم گوش داره
 630. « ضرب المثل ایرانی » ! دوغ و دوشاب در نظرش یکیست
 631. « ضرب المثل ایرانی » ! دوغ در خانه ترش است
 632. « ضرب المثل ایرانی » ! دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد
 633. « ضرب المثل ایرانی » ! دوصد گفته چو نیم کردار نیست
 634. « ضرب المثل ایرانی » !؟ دوستی دوستی از سرت میکنند پوستی
 635. « ضرب المثل ایرانی » ! دوست همه کس، دوست هیچکس نیست
 636. « ضرب المثل ایرانی » ! دوست آنست که بگریاند. دشمن آنست که بخنداند
 637. « ضرب المثل ایرانی » ! دیوانه چو دیوانه به بیند خوشش آید
 638. « ضرب المثل ایرانی » ! دود، روزنه خودشو پیدا میکنه
 639. « ضرب المثل ایرانی » ! دود از کنده بلند میشه
 640. « ضرب المثل ایرانی » ! دو تا در را پهلوي هم میگذارند براي اینست که به درد هم برسند
 641. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا محل گذره
 642. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیایش مثل آخرت یزیده
 643. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا را هر طور بگیري میگذره
 644. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا را آب ببره او راخواب میبره
 645. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا، دار مکافاته
 646. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا جاي آزمایش است، نه جاي آسایش
 647. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا دمش درازه
 648. « ضرب المثل ایرانی » ! دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب
 649. « ضرب المثل ایرانی » ! دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد
 650. « ضرب المثل ایرانی » ! دندن اسب پیشکشی را نمی شمارند
 651. « ضرب المثل ایرانی » ! دلو همیشه از چاه درست در نمیاد
 652. « ضرب المثل ایرانی » ! دلش درو طاقچه نداره
 653. « ضرب المثل ایرانی » ! دل سفره نیست که آدم پیش هر کس باز کنه
 654. « ضرب المثل ایرانی » ! دلاکها که بیکار میشوند سر هم را میتراشند
 655. « ضرب المثل ایرانی » ! دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود
 656. « ضرب المثل ایرانی » ! دعا خانه صاحبش را میشناسد
 657. « ضرب المثل ایرانی » ! دشمنان در زندن با هم دوست شوند
 658. « ضرب المثل ایرانی » ! دستی را که نمیتوان برید باید بوسید
 659. « ضرب المثل ایرانی » ! دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره
 660. « ضرب المثل ایرانی » ! دست و رویش را با آب مرده شور خانه شسته است
 661. « ضرب المثل ایرانی » ! دست ننت درد نکنه
 662. « ضرب المثل ایرانی » ! دست که به چوب بردي گربه دزده حساب کار خودشو میکنه
 663. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش کجه
 664. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش نمک نداره
 665. « ضرب المثل ایرانی » ! دست شکسته وبال گردنه
 666. « ضرب المثل ایرانی » ! دست شکسته بکار میره، دل شکسته بکار نمیره
 667. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش را توي حنا گذاشت
 668. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش شیره ایست یا دستش چسبناك است
 669. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش در کیسه خلیفه است
 670. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش به دهنش میرسه
 671. « ضرب المثل ایرانی » ! دستش به خر نمیرسه پالان خر را بر میدارد
 672. « ضرب المثل ایرانی » ! دست راست را از چپ نمیشناسه
 673. « ضرب المثل ایرانی » ! دست دکاندار تلخ است
 674. « ضرب المثل ایرانی » ! دست، دست را میشناسه
 675. « ضرب المثل ایرانی » ! دست در کاسه و مشت در پیشانی
 676. « ضرب المثل ایرانی » ! دست خالی براي تو سر زدن خوبه
 677. « ضرب المثل ایرانی » ! دست تنگی بدتر از دلتنگی است
 678. « ضرب المثل ایرانی » ! دست پیش را گرفته که پس نیفته
 679. « ضرب المثل ایرانی » ! دست پشت سر نداره
 680. « ضرب المثل ایرانی » ! دست بی هنر، کفچه گدائیست
 681. « ضرب المثل ایرانی » ! دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه
 682. « ضرب المثل ایرانی » ! دست بریده قدر دست بریده را میدونه
 683. « ضرب المثل ایرانی » ! دزد ناشی به کاهدون میزنه
 684. « ضرب المثل ایرانی » ! دزد به یک راه میرود، صاحب مال به هزار راه
 685. « ضرب المثل ایرانی » ! دزد باش و مرد باش
 686. « ضرب المثل ایرانی » ! دزد بازار آشفته میخواهد
 687. « ضرب المثل ایرانی » ! دزد،آب گرون میخوره
 688. « ضرب المثل ایرانی » ! درهفت آسمان یک ستاره نداره
 689. « ضرب المثل ایرانی » ! در، همیشه بیک پاشنه نمیگرده
 690. « ضرب المثل ایرانی » ! درویش را گفتند : در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت
 691. « ضرب المثل ایرانی » ! رویش مومیائی، هی میگی و نمیائی
 692. « ضرب المثل ایرانی » ! درویش از ده رانده، ادعاي کدخدائی کند
 693. « ضرب المثل ایرانی » ! در نمک ریختن توي دیگ باید به مرد پشت کرد
 694. « ضرب المثل ایرانی » ! در عفو لذتیست که در انتقام نیست
 695. « ضرب المثل ایرانی » ! در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله
 696. « ضرب المثل ایرانی » ! در زمستان، الو، به از پلوه
 697. « ضرب المثل ایرانی » ! در دیزي وازه، حیاي گربه کجا رفته
 698. « ضرب المثل ایرانی » ! در دنیا یه خوبی میمونه یه بدي
 699. « ضرب المثل ایرانی » ! در دنیا همیشه بیک پاشنه نمیچرخه
 700. « ضرب المثل ایرانی » ! در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردم و نمیشه بست
 701. « ضرب المثل ایرانی » ! درد، کوه کوه میاد، مومو میره
 702. « ضرب المثل ایرانی » ! درد دل خودم کم بود، اینهم قرقر همسایه
 703. « ضرب المثل ایرانی » ! درخت هر چه بارش بیشتر بشه، سرش پائین تر میاد
 704. « ضرب المثل ایرانی » ! درخت کج جز به آتش راست نمیشه
 705. « ضرب المثل ایرانی » ! درخت کاهلی بارش گرسنگی است
 706. « ضرب المثل ایرانی » ! درخت پر بار، سنگ میخوره
 707. « ضرب المثل ایرانی » ! در خانه هر چه، مهمان هر که
 708. « ضرب المثل ایرانی » ! در خانه مور، شبنمی طوفانست
 709. « ضرب المثل ایرانی » ! در خانه بیعاره ها نقاره میزنند
 710. « ضرب المثل ایرانی » ! در خانه اگر کس است یک حرف بس است
 711. « ضرب المثل ایرانی » ! در خانه ات را ببند همسایه تو دزد نکن
 712. « ضرب المثل ایرانی » ! در حوضی که ماهی نیست ، قورباغه سپهسالاره
 713. « ضرب المثل ایرانی » ! در چهل سالگی طنبور می آموزد در گور استاد خواهد شد
 714. « ضرب المثل ایرانی » ! در جیبش را تار عنکبوت گرفته است
 715. « ضرب المثل ایرانی » ! در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه میبرند
 716. « ضرب المثل ایرانی » !؟ در جوانی مستی، در پیري سستی، پس کی خدا پرستی
 717. « ضرب المثل ایرانی » ! در جنگ، حلوا تقسیم نمیکنند
 718. « ضرب المثل ایرانی » ! در بیابان لنگه کفش، نعمت خداست
 719. « ضرب المثل ایرانی » ! در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام
 720. « ضرب المثل ایرانی » ! دختري که مادرش تعریف بکنه براي آقا دائیش خوبه
 721. « ضرب المثل ایرانی » ! دختر همسایه هر چه چل تر براي ما بهتر
 722. « ضرب المثل ایرانی » ! دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره
 723. « ضرب المثل ایرانی » ! دانا گوشت میخورد نادان چغندر
 724. « ضرب المثل ایرانی » ! دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد
 725. « ضرب المثل ایرانی » ! داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه
 726. « ضرب المثل ایرانی » ! داري طرب کن، نداري طلب کن
 727. « ضرب المثل ایرانی » ! دارندگیست و برازندگی
 728. « ضرب المثل ایرانی » ! دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی
 729. حرف ذ
 730. « ضرب المثل ایرانی » . ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود
 731. « ضرب المثل ایرانی » !؟ ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش
 732. حرف ر
 733. « ضرب المثل ایرانی » ! ریش و قیچی هر دو در دست شماست
 734. « ضرب المثل ایرانی » ! ریسمان سوخت و کجیش بیرون نرفت
 735. « ضرب المثل ایرانی » ! روي گدا سیاهه ولی کیسه اش پره
 736. « ضرب المثل ایرانی » ! روزي گریه دست زن شلخته است
 737. « ضرب المثل ایرانی » ! روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز کردنش را ندیده ام
 738. « ضرب المثل ایرانی » ! روز گار آئینه را محتاج خاکستر کند
 739. « ضرب المثل ایرانی » ! روز از نو، روزي از نو
 740. « ضرب المثل ایرانی » ! روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد
 741. « ضرب المثل ایرانی » ! رنگم ببین و حالمو نپرس
 742. « ضرب المثل ایرانی » ! رفتم شهر کورها ، دیدم همه کور، منهم کور
 743. « ضرب المثل ایرانی » ! رفتم ثواب کنم کباب شدم
 744. « ضرب المثل ایرانی » ! رفت به نان برسه بجان رسید
 745. « ضرب المثل ایرانی » ! رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد
 746. « ضرب المثل ایرانی » ! رطب خورده کی منع رطب چون کند
 747. « ضرب المثل ایرانی » ! رحمت بکفن دزد اولی
 748. « ضرب المثل ایرانی » ! راه دویده، کفش دریده
 749. « ضرب المثل ایرانی » ! راه دزد زده تا چهل روز امنه
 750. حرف ز
 751. « ضرب المثل ایرانی » ! زیره به کرمان میبره
 752. « ضرب المثل ایرانی » . زیر کاسه نیم کاسه ایست
 753. « ضرب المثل ایرانی » ! زیر اندزش زمین است و رواندازش آسمون
 754. « ضرب المثل ایرانی » ! زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره
 755. « ضرب المثل ایرانی » ! زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند
 756. « ضرب المثل ایرانی » ! زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشکله
 757. « ضرب المثل ایرانی » ! زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی
 758. « ضرب المثل ایرانی » ! زن جوان را تیري به پهلو نشیند به که پیري
 759. « ضرب المثل ایرانی » ! زن سلیطه سگ بی قلاده است
 760. « ضرب المثل ایرانی » ! زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند
 761. « ضرب المثل ایرانی » ! زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز
 762. « ضرب المثل ایرانی » ! زکات تخم مرغ، یک دانه پنبه دونه است
 763. « ضرب المثل ایرانی » ! زرنگی زیاد فقر می آره
 764. « ضرب المثل ایرانی » ! زرد آلو را میخورند براي هسته اش
 765. « ضرب المثل ایرانی » ! زدي ضربتی ضربتی نوش کن
 766. « ضرب المثل ایرانی » ! زخم زبان از زخم شمشیر بدتره
 767. « ضرب المثل ایرانی » ! زخم شمشیر خوب شدنی هست ولی زخم زبان خوب شدنی نیست
 768. « ضرب المثل ایرانی » ! زبان گوشت است بهر طرف که بچرخانی میچرخه
 769. « ضرب المثل ایرانی » ! زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون میآورد
 770. « ضرب المثل ایرانی » ! زبان خر را خلج میدونه
 771. « ضرب المثل ایرانی » ! زاغم زد و زو غم زد، پس مانده کلاغ کورم زد
 772. حرف ژ
 773. ژولیده مو، زولیده خوست.
 774. ژنده پوش، از دلها فراموش.
 775. حرف س
 776. « ضرب المثل ایرانی » . سیلی نقد به از حلواي نسیه
 777. « ضرب المثل ایرانی » ! سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره
 778. « ضرب المثل ایرانی » ! سیب مرا خوردي تا قیامت ابریشم پس بده
 779. « ضرب المثل ایرانی » ! سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت : قربون دست و پاي بلوریت
 780. « ضرب المثل ایرانی » ! سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته
 781. « ضرب المثل ایرانی » ! سوراخ دعا را گم کرده
 782. « ضرب المثل ایرانی » ! سوداي نقد بوي مشک میده
 783. « ضرب المثل ایرانی » ! سودا گر پنیر از شیشه میخوره
 784. « ضرب المثل ایرانی » ! سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه
 785. « ضرب المثل ایرانی » ! سنگی را که نتوان برداشت باید بوسید و گذاشت
 786. « ضرب المثل ایرانی » ! سنگ مفت، گنجشک مفت
 787. « ضرب المثل ایرانی » ! سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه
 788. « ضرب المثل ایرانی » ! سنگ بزرگ علامت نزدنه
 789. « ضرب المثل ایرانی » ! سنگ به در بسته میخوره
 790. « ضرب المثل ایرانی » ! سلام روستائی بی طمع نیست
 791. « ضرب المثل ایرانی » ! سگی که پارس کنه ، نمی گیره
 792. « ضرب المثل ایرانی » ! سگ نمک شناس به از آدم ناسپاس
 793. « ضرب المثل ایرانی » !؟ سگ گر و قلاده زر
 794. « ضرب المثل ایرانی » ! سگ سیر دنبال کسی نمیره
 795. « ضرب المثل ایرانی » ! سگ سفید ضرر پنبه فروشه
 796. « ضرب المثل ایرانی » ! سگست آنکه با سگ رود در جوال
 797. « ضرب المثل ایرانی » ! سگ زرد برادر شغاله
 798. « ضرب المثل ایرانی » ! سگ پاچه صاحبش را نمیگیره
 799. « ضرب المثل ایرانی » ! سقش سیاه است
 800. « ضرب المثل ایرانی » ! سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی می ارزه
 801. « ضرب المثل ایرانی » ! سفره نیفتاده یک عیب داره ! سفره افتاده هزار عیب
 802. « ضرب المثل ایرانی » ! سفره بی نان جله، کوزه بی آب گله
 803. « ضرب المثل ایرانی » ! سزاي گرانفروش نخریدنه
 804. « ضرب المثل ایرانی » ! سري را که درد نیمکند دستمال نمبند
 805. « ضرب المثل ایرانی » ! سرنا را از سر گشادش میزنه
 806. « ضرب المثل ایرانی » ! سرم را میشکنه نخودچی جیبم میکنه
 807. « ضرب المثل ایرانی » ! سر گنجشکی خورده
 808. « ضرب المثل ایرانی » ! سرکه نقد بهتر از حلواي نسیه است
 809. « ضرب المثل ایرانی » ! سرکه مفت از عسل شیرین تره
 810. « ضرب المثل ایرانی » ! سر کچل و عرقچین
 811. « ضرب المثل ایرانی » ! سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی
 812. « ضرب المثل ایرانی » ! سر قبري گریه کن که مرده توش باشه
 813. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش را پیراهن هم نمیدونه
 814. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش جنگه اما دلش تنگه
 815. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش توي لاك خودشه
 816. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش توي حسابه
 817. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش بوي قرمه سبزي میده
 818. « ضرب المثل ایرانی » ! سرش به کلاش می ارزه
 819. « ضرب المثل ایرانی » ! سر زلف تو نباشد سر زلف دگري
 820. « ضرب المثل ایرانی » ! سر را با پنبه میبرد
 821. « ضرب المثل ایرانی » ! سر حلیم روغن میرود
 822. « ضرب المثل ایرانی » ! سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره
 823. « ضرب المثل ایرانی » ! سر پیري و معرکه گیري
 824. « ضرب المثل ایرانی » ! سر بیگناه، پاي دار میره اما بالاي دار نمیره
 825. « ضرب المثل ایرانی » ! سر بی صاحب میتراشه
 826. « ضرب المثل ایرانی » ! سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین
 827. « ضرب المثل ایرانی » ! سر بزرگ بلاي بزرگ داره
 828. « ضرب المثل ایرانی » ! سر بریده سخن نگوید
 829. « ضرب المثل ایرانی » ! سخن خود تو کجا شنیدي، اونجا که حرف مردمو شنیدي
 830. « ضرب المثل ایرانی » ! سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد
 831. « ضرب المثل ایرانی » ! سبیلش را باید چرب کرد
 832. « ضرب المثل ایرانی » ! سبیلش آویزان شد
 833. « ضرب المثل ایرانی » ! سبوي نو آب خنک دارد
 834. « ضرب المثل ایرانی » ! سبوي خالی را بسبوي پر مزن
 835. « ضرب المثل ایرانی » ! سالی که نکوست از بهارش پیداست
 836. « ضرب المثل ایرانی » ! سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته
 837. « ضرب المثل ایرانی » ! سال به سال دریغ از پارسال
 838. « ضرب المثل ایرانی » ! سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین
 839. حرف ش
 840. « ضرب المثل ایرانی » ! شنونده باید عاقل باشه
 841. « ضرب المثل ایرانی » ! شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره
 842. « ضرب المثل ایرانی » ! شمر جلودارش نمیشه
 843. « ضرب المثل ایرانی » ! شکمت گوشت نو بالا آورده
 844. « ضرب المثل ایرانی » ! شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه
 845. « ضرب المثل ایرانی » ! شغال ترسو انگور خوب نمیخوره
 846. « ضرب المثل ایرانی » ! شغال، پوزش به انگور نمی رسه میگه ترشه
 847. « ضرب المثل ایرانی » !؟ شعر چرا میگی که توي قافیه اش بمونی
 848. « ضرب المثل ایرانی » ! شش ماهه به دنیا اومده
 849. « ضرب المثل ایرانی » ! شست پات توي چشمت نره
 850. « ضرب المثل ایرانی » ! شریک دزد و رفیق قافله
 851. « ضرب المثل ایرانی » ! شریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت
 852. « ضرب المثل ایرانی » ! شترها را نعل میکردند، کک هم پایش را بلند کرد
 853. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز کن . گفت : من شترم
 854. « ضرب المثل ایرانی » !؟ شتر کجاش خوبه که لبش بده
 855. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه
 856. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر سواري دولا دولا نمیشه
 857. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر را گم کرده پی افسارش میگرده
 858. « ضرب المثل ایرانی » ! ؟ شتر را چه به علاقه بندي
 859. « ضرب المثل ایرانی » !؟ شتر دیدي ندیدي
 860. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه
 861. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است
 862. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه
 863. « ضرب المثل ایرانی » ! شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره
 864. « ضرب المثل ایرانی » ! شپش توي جیبش سه قاب بازي میکنه
 865. « ضرب المثل ایرانی » ! شب سمور گذشت و لب تنور گذشت
 866. « ضرب المثل ایرانی » ! شب دراز است و قلندر بیکار
 867. « ضرب المثل ایرانی » ! شاهنامه آخرش خوشه
 868. حرف ص
 869. « ضرب المثل ایرانی » ! صنار جیگرك سفره قلمگار نمی خواد
 870. « ضرب المثل ایرانی » ! صد موش را یک گربه کافیه
 871. « ضرب المثل ایرانی » ! صد من پرقو یک مشت نیست
 872. « ضرب المثل ایرانی » ! صد سر را کلاه است و صد کور را عصا
 873. « ضرب المثل ایرانی » ! صد سال گدائی میکنه هنوز شب جمعه را نمیدونه
 874. « ضرب المثل ایرانی » ! صد رحمت به کفن دزد اولی
 875. « ضرب المثل ایرانی » ! صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره
 876. « ضرب المثل ایرانی » ! صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه
 877. « ضرب المثل ایرانی » ! صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر
 878. « ضرب المثل ایرانی » ! صداش صبح در میاد
 879. « ضرب المثل ایرانی » ! صبر کوتاه خدا سی ساله
 880. « ضرب المثل ایرانی » ! صابونش به جامه ما خورده
 881. حرف ض
 882. « ضرب المثل ایرانی » ! ضرر به موقع بهتر از منفعت بی موقعه
 883. « ضرب المثل ایرانی » ! ضامن روزي بود روزي رسان
 884. « ضرب المثل ایرانی » ! ضرر را از هر جا جلوشو بگیري منفعته
 885. « ضرب المثل ایرانی » . ضرورت، ترش را شیرین کند
 886. « ضرب المثل ایرانی » . ضرر کار کن، کار نکردنه
 887. « ضرب المثل ایرانی » . ضرب المثلهاي کهن، فرزندان حقیقت اند
 888. « ضرب المثل ایرانی » . ضرب المثل ها حکمت و فلسفه کوچه و بازار است
 889. « ضرب المثل ایرانی » . ضرب المثل دزد را عاقل می کند
 890. « ضرب المثل ایرانی » . ضربه اي که نفع داشته باشد، به گردن آزاري نمی رساند
 891. « ضرب المثل ایرانی » . ضرب المثل، کلید اندیشه است
 892. حرف ط
 893. « ضرب المثل ایرانی » ! طمع را نباید که چندان کنی ، که صاحب کرم را پشیمان کنی
 894. « ضرب المثل ایرانی » ! طمع پیشه را رنگ و رو زرده
 895. « ضرب المثل ایرانی » ! طمع آرد به مردان رنگ زردي
 896. « ضرب المثل ایرانی » ! طعمه هر مرغکی انجیر نیست
 897. « ضرب المثل ایرانی » ! طشت طلا رو سرت بگیر و برو
 898. « ضرب المثل ایرانی » ! طبیب بی مروت، خلق را رنجور میخواهد
 899. « ضرب المثل ایرانی » ! طبل تو خالیست
 900. حرف ع
 901. « ضرب المثل ایرانی » ! عیدت را اینجا نو کردي، نوروزت را جاي دیگر برو
 902. « ضرب المثل ایرانی » ! عوض، گله ندارد
 903. « ضرب المثل ایرانی » . علم سطحی یکسره قیل است و قال
 904. « ضرب المثل ایرانی » . علم بی عمل همچون درخت بی ثمر است
 905. « ضرب المثل ایرانی » ! علف به دهان بزي باید شیرین بیاید
 906. « ضرب المثل ایرانی » ! عقل مردم به چشمشان است
 907. « ضرب المثل ایرانی » ! عقل که نباشد جان در عذاب است
 908. « ضرب المثل ایرانی » ! عقلش پاره سنگ برمی دارد
 909. « ضرب المثل ایرانی » ! عشق پیري گر بجنبد سر به رسوایی زند
 910. « ضرب المثل ایرانی » ! عسل در باغ هست و غوره هم هست
 911. « ضرب المثل ایرانی » ! عزیز کرده ي خدا را نمی شود ذلیل کرد
 912. « ضرب المثل ایرانی » ! عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
 913. « ضرب المثل ایرانی » . عجله سبب ضرر است و ضرر باعث بدبختی است
 914. « ضرب المثل ایرانی » . عجله و عقل با هم جور در نمی آید
 915. « ضرب المثل ایرانی » ! عجله، کار شیطان است
 916. « ضرب المثل ایرانی » ! عجب کشکی ساییدیم که همش دوغ شد
 917. « ضرب المثل ایرانی » ! عالم نا پرهیزگار، کوریست مشعله دار
 918. « ضرب المثل ایرانی » ! عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل
 919. « ضرب المثل ایرانی » . عاقل به کنار آب تا پل می جَست دیوانه پا برهنه از آب گذشت
 920. « ضرب المثل ایرانی » . عاقبت گرگ زاده گرگ شود گر چه با آدمی بزرگ شود
 921. « ضرب المثل ایرانی » . عاقبت جوینده یابنده بود
 922. « ضرب المثل ایرانی » . عاشقی کار سري نیست که بر بالین است
 923. « ضرب المثل ایرانی » . عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
 924. « ضرب المثل ایرانی » ! عاشقم، پول ندارم، کوزه بده آب بیارم
 925. « ضرب المثل ایرانی » ! عاشق بی پول باید شبدر بچیند
 926. حرف غ
 927. « ضرب المثل ایرانی » . غیرت بی بصیرت، آتشی است بی نور
 928. « ضرب المثل ایرانی » . غوره نشده مویز گشتی نزد همه کس عزیز گشتی
 929. « ضرب المثل ایرانی » ! غم مرگ برادر را برادر مرده می داند
 930. « ضرب المثل ایرانی » ! غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو
 931. « ضرب المثل ایرانی » . غصه فردا را امروز نباید خورد
 932. « ضرب المثل ایرانی » . غروب همه را به خانه می آورد
 933. حرف ف
 934. « ضرب المثل ایرانی » ! فیل خوابی می بیند و فیلبان خوابی
 935. « ضرب المثل ایرانی » ! فواره چون بلند شود سرنگون شود
 936. « ضرب المثل ایرانی » ! فلک فلک، به همه دادي منقل، به ما ندادي یک کلک
 937. « ضرب المثل ایرانی » ! فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه
 938. « ضرب المثل ایرانی » ! فکر نان کن که خربزه آبه
 939. « ضرب المثل ایرانی » ! فقیر، در جهنم نشسته است
 940. « ضرب المثل ایرانی » ! فضول را بجهنم بردند گفت : هیزمش تره
 941. « ضرب المثل ایرانی » ! فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد
 942. « ضرب المثل ایرانی » ! فرشش زمینه، لحافش آسمون
 943. « ضرب المثل ایرانی » ! فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیوونه
 944. « ضرب المثل ایرانی » ! فرزند کسی نمیکند فرزندي، گر طوق طلا به گردنش بر بندي
 945. حرف ك
 946. « ضرب المثل ایرانی » ! کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه
 947. « ضرب المثل ایرانی » ! کوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد
 948. « ضرب المثل ایرانی » ! کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره
 949. « ضرب المثل ایرانی » ! کوزه نو آب خنک داره
 950. « ضرب المثل ایرانی » ! کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره
 951. « ضرب المثل ایرانی » ! کوزه خالی، زود از لب بام میافته
 952. « ضرب المثل ایرانی » ! کوري دخترش هیچ، داماد خوشگل هم میخواهد
 953. « ضرب المثل ایرانی » ! کور هر چی توي چنته خودشه خیال میکنه توي چنته رفیقش هم هست
 954. « ضرب المثل ایرانی » ! کور کور را می جوره آب گودال را
 955. « ضرب المثل ایرانی » ! کور را چه به شب نشینی
 956. « ضرب المثل ایرانی » ! کورشه اون دکانداري که مشتري خودشو نشناسه
 957. « ضرب المثل ایرانی » ! کور از خدا چی میخواهد ؟ دو چشم بینا
 958. « ضرب المثل ایرانی » ! کنگر خورده لنگر انداخته
 959. « ضرب المثل ایرانی » ! کنار گود نشسته میگه لنگش کن
 960. « ضرب المثل ایرانی » ! کمم گیري کمت گیرم – نمرده ماتمت گیرم
 961. « ضرب المثل ایرانی » ! کم بخور همیشه بخور
 962. « ضرب المثل ایرانی » ! کله گنجشکی خورده
 963. « ضرب المثل ایرانی » ! کله اش بوي قرمه سبزي میده
 964. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاه را که به هوا بیندازي تا پائین بیاید هزار تا چرخ میخوره
 965. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ سر لونه خودش قارقار نمیکنه
 966. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت میگفت : من جراحم
 967. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت
 968. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما
 969. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ از وقتی بچه دار شد ، شکم سیر بخود ندید
 970. « ضرب المثل ایرانی » ! کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت
 971. « ضرب المثل ایرانی » ! فگیرش به ته دیگ خورده
 972. « ضرب المثل ایرانی » ! کفشاش یکی نوحه میخونه، یکی سینه میزنه
 973. « ضرب المثل ایرانی » ! کفشات جفت ، حرفات مفت
 974. « ضرب المثل ایرانی » ! کفتر چاهی جاش توي چاهه
 975. « ضرب المثل ایرانی »!؟ کف دستی که مو نداره از کجاش میکنند
 976. « ضرب المثل ایرانی » ! کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد
 977. « ضرب المثل ایرانی » ! کسی که خربزه می خوره، پاي لرزش هم میشینه
 978. « ضرب المثل ایرانی » ! کسی که منار میدزده ، اول چاهش را میکنه
 979. « ضرب المثل ایرانی » ! کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره
 980. « ضرب المثل ایرانی » ! کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه
 981. « ضرب المثل ایرانی » ! کسی را در قبر دیگري نمی گذارند
 982. « ضرب المثل ایرانی » ! کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
 983. « ضرب المثل ایرانی » ! کرم داران عالم را درم نیست ، درم داران عالم را کرم نیست
 984. « ضرب المثل ایرانی » ! کرایه نشین، خوش نشینه
 985. « ضرب المثل ایرانی » ! کچلیش، کم آوازش
 986. « ضرب المثل ایرانی » ! کچل نشو که همه کچلی بخت نداره
 987. « ضرب المثل ایرانی » ! کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاري ؟ گفت : من از این قرتی گریها خوشم نمیاد
 988. « ضرب المثل ایرانی » ! کبکش خروس میخونه
 989. « ضرب المثل ایرانی » ! کباب پخته نگردد مگر به گردیدن
 990. « ضرب المثل ایرانی » ! کاهل به آب نمیرفت، وقتی میرفت خمره میبرد
 991. « ضرب المثل ایرانی » ! کاه را در چشم مردم می بینه کوه را در چشم خودش نمی بینه
 992. « ضرب المثل ایرانی » ! کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده
 993. « ضرب المثل ایرانی » ! کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
 994. « ضرب المثل ایرانی » ! کافر همه را به کیش خود پندارد
 995. « ضرب المثل ایرانی » ! کاشکی را کاشتند سبز نشد
 996. « ضرب المثل ایرانی » ! کاري بکن بهر ثواب – نه سیخ بسوزه نه کباب
 997. « ضرب المثل ایرانی » . کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن
 998. « ضرب المثل ایرانی » ! کارد، دسته خودشو نمی بره
 999. « ضرب المثل ایرانی » ! کار از محکم کاري عیب نمیکنه
 1000. « ضرب المثل ایرانی » ! کاچی بهتر از هیچی است
 1001. حرف گ
 1002. « ضرب المثل ایرانی » ! گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل
 1003. « ضرب المثل ایرانی » ! گوهر پاك بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود
 1004. « ضرب المثل ایرانی » ! گیسش را توي آسیا سفید نکرده
 1005. « ضرب المثل ایرانی » ! گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد
 1006. « ضرب المثل ایرانی » ! گوسفند به فکر جونه، قصاب به فکر دنبه
 1007. « ضرب المثل ایرانی » ! گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند
 1008. « ضرب المثل ایرانی » . ندم از گندم بروید جو ز جو ، از مکافات عمل غافل نشو
 1009. « ضرب المثل ایرانی « ! گنج بی مار و گل بی خار نیست ،شادي بی غم در این بازار نیست
 1010. « ضرب المثل ایرانی » ! گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته اند
 1011. « ضرب المثل ایرانی » ! گفتند : خربزه میخوري با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه
 1012. « ضرب المثل ایرانی » ! گفت پیغمبر که چون کوبی دري،عاقبت زآن در برون آید سري
 1013. « ضرب المثل ایرانی » ! گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد
 1014. « ضرب المثل ایرانی » !؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست
 1015. « ضرب المثل ایرانی » ! گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیم
 1016. « ضرب المثل ایرانی » ! گر زمین و زمان بهم دوزي ،ندهندت زیاده از روزي
 1017. « ضرب المثل ایرانی » ! گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی
 1018. « ضرب المثل ایرانی » ! گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کریاش ننشیند گرد
 1019. « ضرب المثل ایرانی » ! گر تو بهتر میزنی بستان بزن
 1020. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میکنه
 1021. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت میزنه
 1022. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه را دم حجله باید کشت
 1023. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده
 1024. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه تنبل را موش طبابت میکنه
 1025. « ضرب المثل ایرانی » ! گربه براي رضاي خدا موش نمیگیره
 1026. « ضرب المثل ایرانی » ! گر بري گوش و گر زنی دمبم — بنده از جاي خود نمی جنبم
 1027. « ضرب المثل ایرانی » ! گر بدولت برسی مست نگردي مردي
 1028. « ضرب المثل ایرانی » ! گذر پوست به دباغخانه میافته
 1029. « ضرب المثل ایرانی » ! گدارو که رو بدي صاحبخونه میشه
 1030. « ضرب المثل ایرانی » ! گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره
 1031. حرف ق
 1032. « ضرب المثل ایرانی » . قوم و خویش، گوشت هم را می خورند، استخوان هم را دور نمی اندازند
 1033. « ضرب المثل ایرانی » !؟ قسمت را باور کنم یا دم خروس را
 1034. « ضرب المثل ایرانی » ! قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت
 1035. « ضرب المثل ایرانی » ! قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی
 1036. « ضرب المثل ایرانی » ! قربون بند کیفتم، تا پول داري رفیقتم
 1037. « ضرب المثل ایرانی » ! قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو
 1038. « ضرب المثل ایرانی » . قرآن کنند حرز و امام مبین کشند، یاسین کنند ورد و به طاها کشند تیغ
 1039. « ضرب المثل ایرانی » . قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري
 1040. « ضرب المثل ایرانی » ! قباي بعد از عید براي گل منار خوبه
 1041. « ضرب المثل ایرانی » ! قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه
 1042. « ضرب المثل ایرانی » ! قاطر را گفتند : پدرت کیست ؟ گفت : اسب آقادائیمه
 1043. « ضرب المثل ایرانی » ! قاشق نداري آش بخوري نونتو کج کن بیل کن
 1044. « ضرب المثل ایرانی » ! قاشق سازي کاري نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه
 1045. « ضرب المثل ایرانی » ! قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت
 1046. « ضرب المثل ایرانی » ! قاتل به پاي خود پاي دار میره
 1047. حرف ل
 1048. « ضرب المثل ایرانی » ! لیلی را از چشم مجنون باید دید
 1049. « ضرب المثل ایرانی » ! لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی ؟ گفت: از بی ادبان
 1050. « ضرب المثل ایرانی » ! لب بود که دندان آمد
 1051. حرف م
 1052. « ضرب المثل ایرانی » ! میوه خوب نصیب شغال شود
 1053. « ضرب المثل ایرانی » . میوه را بخور و راجع به درخت سوال مکن
 1054. « ضرب المثل ایرانی » ! میراث خرس به کفتار می رسه
 1055. « ضرب المثل ایرانی » ! میان دعوا نرخ تعیین می کند
 1056. « ضرب المثل ایرانی » ! میان دعوا، حلوا خیرات نمی کنند
 1057. « ضرب المثل ایرانی » ! میان حق و باطل چهار انگشت فاصله است
 1058. « ضرب المثل ایرانی » . میازار موري که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوشست
 1059. « ضرب المثل ایرانی » ! مهمون ناخوانده خرجش به گردن خودش است
 1060. « ضرب المثل ایرانی » ! مهمان تا سه روز عزیز است
 1061. « ضرب المثل ایرانی » ! مهمان باید خنده رو باشد اگر چه صاحب خانه، خون گریه کند
 1062. « ضرب المثل ایرانی » ! مهتاب نرخ ماست را می شکند
 1063. « ضرب المثل ایرانی » ! موش و گربه که با هم بسازند دکان بقالی خراب می شود
 1064. « ضرب المثل ایرانی » ! موش زنده بهتر از گربه مرده است
 1065. « ضرب المثل ایرانی » ! موش به سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست
 1066. « ضرب المثل ایرانی » . من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش چون به فکر سوختن افتاده اي مردانه باش
 1067. « ضرب المثل ایرانی » ! معما چو حل گشت آسان شود
 1068. « ضرب المثل ایرانی » ! معامله نقدي بوي مشک می دهد
 1069. « ضرب المثل ایرانی » . معامله با خودي غصه دارد
 1070. « ضرب المثل ایرانی » . مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد
 1071. « ضرب المثل ایرانی » . مزن بی تامل به کاري تو دست
 1072. « ضرب المثل ایرانی » . مزن بر سر ناتوان دست زور که روزي درافتی به پایش چو مور
 1073. « ضرب المثل ایرانی » ! مرگ یک بار، شیون هم یک بار
 1074. « ضرب المثل ایرانی » ! مرگ خوب است، اما براي همسایه
 1075. « ضرب المثل ایرانی » ! مرگ براي من، گلابی براي بیمار
 1076. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغی که انجیر می خورد نوکش کج است
 1077. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغی را که در هواست نباید به سیخ کشید
 1078. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغ همسایه غاز است
 1079. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغ گرسنه، ارزن به خواب می بینه
 1080. « ضرب المثل ایرانی » . مرغ صحرا و سنگ بیابان است
 1081. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغ زیرك که می رمید از دام با همه زیرکی بدام افتاد
 1082. « ضرب المثل ایرانی » ! مرغ بی وقت خوان را باید سر برید
 1083. « ضرب المثل ایرانی » . مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
 1084. « ضرب المثل ایرانی » . مرد با همتش و مرغ با بالش اوج می گیرد
 1085. « ضرب المثل ایرانی » ! مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند
 1086. « ضرب المثل ایرانی » ! ماهی ماهی رو می خورد، ماهی خوار هر دو را
 1087. « ضرب المثل ایرانی » ! ماهی را هر وقت از آب بگیري تازه است
 1088. « ضرب المثل ایرانی » ! ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند
 1089. « ضرب المثل ایرانی » ! ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون او بمطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم
 1090. « ضرب المثل ایرانی » ! ماه درخشنده چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود
 1091. « ضرب المثل ایرانی » ! مال مفت صرافی ندارد
 1092. « ضرب المثل ایرانی » ! مال ما بالاي گل مناره، مال مردم زیر تغاره
 1093. « ضرب المثل ایرانی » ! ال دنیا وبال آخرت است
 1094. « ضرب المثل ایرانی » ! مال خودت را محکم نگه دار همسایه را دزد نکن
 1095. « ضرب المثل ایرانی » ! مالت را خوار کن خودت را عزیز
 1096. « ضرب المثل ایرانی » ! ال به یک جا می رود، ایمان به هزار جا
 1097. « ضرب المثل ایرانی » ! ال است نه جان است که آسان بتوان داد
 1098. « ضرب المثل ایرانی » ! ما صد نفر بودیم تنها، آنها سه نفر بودند همراه
 1099. « ضرب المثل ایرانی » ! ماستی که ترش است از تغارش پیداست
 1100. « ضرب المثل ایرانی » ! ماست مالی کردن
 1101. « ضرب المثل ایرانی » ! ماستها را کیسه کردند
 1102. « ضرب المثل ایرانی » ! مار هر کجا کج رفت، توي لانه خودش راست می رود
 1103. « ضرب المثل ایرانی » ! مار مهره، هر ماري ندارد
 1104. « ضرب المثل ایرانی » ! مارگیر را آخرش مار می کشد
 1105. « ضرب المثل ایرانی » ! مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
 1106. « ضرب المثل ایرانی » . مار را با دست غیر باید گرفت
 1107. « ضرب المثل ایرانی » ! مار خورده، افعی در آمده
 1108. « ضرب المثل ایرانی »؟ مار تا مار نخورد اژدها کی شود
 1109. « ضرب المثل ایرانی » ! مار پوست خودش را رها می کند اما خوي خودش را رها نمی کند
 1110. « ضرب المثل ایرانی » ! مار بد بهتر بود از یار بد
 1111. « ضرب المثل ایرانی » ! مادر که نیست، با زن بابا باید ساخت
 1112. « ضرب المثل ایرانی » ! مادر را دل می سوزد، دایه را دامن
 1113. « ضرب المثل ایرانی » ! ما این ور جوب تو اون ور جوب
 1114. حرف ن
 1115. « ضرب المثل ایرانی » . نبرّد رگی تا نخواهد خداي ، اگر تیغ عالم بجنبد ز جاي
 1116. « ضرب المثل ایرانی » . نادان را به از خاموشی نیست
 1117. « ضرب المثل ایرانی » ! نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 1118. « ضرب المثل ایرانی » ! نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضاي طبیعتش این است
 1119. « ضرب المثل ایرانی » ! نه هر که سر نتراشد قلندري داند
 1120. « ضرب المثل ایرانی » ! نه نماز شبگیر کن نه آب توي شیر کن
 1121. « ضرب المثل ایرانی » ! نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره
 1122. « ضرب المثل ایرانی » ! نه سرم را بشکن نه گردو توي دومنم کن
 1123. « ضرب المثل ایرانی » ! نه سر کرباسم نه ته کرباس
 1124. « ضرب المثل ایرانی » ! نه سر پیازم نه ته پیاز
 1125. « ضرب المثل ایرانی » ! نه راه پس دارم نه راه پیش
 1126. « ضرب المثل ایرانی » ! نه دزد باش نه دزد زده
 1127. « ضرب المثل ایرانی » ! نه خود خوري نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی
 1128. « ضرب المثل ایرانی » ! نه پیر را براي خر خریدن بفرست نه جوان را براي زن گرفتن
 1129. « ضرب المثل ایرانی » ! نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره
 1130. « ضرب المثل ایرانی » ! نه به اون شوري شوري نه باین بی نمکی
 1131. « ضرب المثل ایرانی » ! نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی !نه باون خمیري نه باین فطیري
 1132. « ضرب المثل ایرانی » ! نه آفتاب از این گرم تر میشود و نه غلام از این سیاه تر
 1133. « ضرب المثل ایرانی » ! نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی
 1134. « ضرب المثل ایرانی » ! نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه
 1135. « ضرب المثل ایرانی » ! نون نامردي توي شکم مرد نمیمونه
 1136. « ضرب المثل ایرانی » ! نون را به اشتهاي مردم نمیشه خورد
 1137. « ضرب المثل ایرانی » ! نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش
 1138. « ضرب المثل ایرانی » ! نون بهمه کس بده، اما نان همه کس مخور
 1139. « ضرب المثل ایرانی » ! نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو
 1140. « ضرب المثل ایرانی »؟ نون اینجا آب اینجا – کجا بروم به از اینجا
 1141. « ضرب المثل ایرانی » ! نو که اومد به ببازار کهنه می شه دلازار
 1142. « ضرب المثل ایرانی » ! نوکر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست
 1143. « ضرب المثل ایرانی » ! نوشدارو بعد از مرگ سهراب
 1144. « ضرب المثل ایرانی » ! نکرده کار نبرند به کار
 1145. « ضرب المثل ایرانی » ! نفسش از جاي گرم در میاد
 1146. « ضرب المثل ایرانی » ! نسیه نسیه آخر به دعوا نسیه
 1147. « ضرب المثل ایرانی » ! نزن در کسی را تا نزنند درت را
 1148. « ضرب المثل ایرانی » ! نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی
 1149. « ضرب المثل ایرانی »؟ نخودچی توي جیبم میکنی اونوقت سرم را میشکنی
 1150. « ضرب المثل ایرانی » ! نازکش داري ناز کن، نداري پاهاتو دراز کن
 1151. « ضرب المثل ایرانی » ! ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت
 1152. « ضرب المثل ایرانی » ! نابرده رنج گنج میسر نمی شود ، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 1153. حرف و
 1154. « ضرب المثل ایرانی » . وقتی که با گرگ شام می خوري سگت را هم پهلویت نگه دار
 1155. « ضرب المثل ایرانی » . وقتی رشوه از در وارد می شود، عدالت از در دیگر می رود
 1156. « ضرب المثل ایرانی » . هر چه بگندد نمکش می زنند واي به وقتی که بگندد نمک
 1157. « ضرب المثل ایرانی » . و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
 1158. حرف ه
 1159. « ضرب المثل ایرانی » ! هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترش است
 1160. « ضرب المثل ایرانی » ! هیچ انگوري دوبار غوره نمی شود
 1161. « ضرب المثل ایرانی » . هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت
 1162. « ضرب المثل ایرانی » ! همیشه روزگار به انسان رو نمی کند
 1163. « ضرب المثل ایرانی » ! همه کاره و هیچ کاره
 1164. « ضرب المثل ایرانی » ! همه ابري باران ندارد
 1165. « ضرب المثل ایرانی » . همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید
 1166. « ضرب المثل ایرانی » ! هم فال است و هم تماشا
 1167. « ضرب المثل ایرانی » ! همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور است
 1168. « ضرب المثل ایرانی » . هنر، چشمه زاینده است و دولت پاینده
 1169. « ضرب المثل ایرانی » ! هزار قورباغه جاي یک ماهی را نمی گیرد
 1170. « ضرب المثل ایرانی » ! هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار
 1171. « ضرب المثل ایرانی » ! هزار تا چاقو بسازد یکیش دسته ندارد
 1172. « ضرب المثل ایرانی » ! هر گلی زدي سر خودت زدي
 1173. « ضرب المثل ایرانی » ! هر گردي گردو نیست
 1174. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که نان ازعمل خویش خورد منت از حاتم طایی نبرد
 1175. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که را می خواهی بشناسی یا با او معامله کن یا هم سفرش شو
 1176. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که را طاووس خواهد، جور هندوستان کشد
 1177. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که را زر در ترازوست زور در بازوست
 1178. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید
 1179. « ضرب المثل ایرانی » . هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد
 1180. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که تنها به قاضی رفت خوشحال بر می گردد
 1181. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که به امید همسایه نشست، گرسنه می خوابد
 1182. « ضرب المثل ایرانی » ! هر که بامش بیش برفش بیشتر
 1183. « ضرب المثل ایرانی » . هر کسی آن درود، عاقبت کار که کشت
 1184. « ضرب المثل ایرانی » . هر کاري که عوض داره گله نداره
 1185. « ضرب المثل ایرانی » ! هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی
 1186. « ضرب المثل ایرانی » ! هر سگ در خانه صاحبش شیر است
 1187. « ضرب المثل ایرانی » ! هر سرازیري یک سر بالایی داره
 1188. « ضرب المثل ایرانی » ! هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد
 1189. « ضرب المثل ایرانی » ! هر رفتی، آمدي دارد
 1190. « ضرب المثل ایرانی » . هر دردي را نیز درمان است
 1191. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه مار از پونه بدش می یاد، در لونه اش سبز می شود
 1192. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی
 1193. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه عوض داره گله نداره
 1194. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه سر، بزرگتر – درد بزرگتر
 1195. « ضرب المثل ایرانی » . هر چه زود برآید دیر نپاید
 1196. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه رِشتم، پنبه شد
 1197. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید
 1198. « ضرب المثل ایرانی » . هر چه خواهی که نشنوي، مگوي
 1199. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه خدا خواست همان شد هر چه دلم خواست نه آن شد
 1200. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه پیش آید خوش آید
 1201. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چقدر پول بدي همانقدر آش می خوري
 1202. « ضرب المثل ایرانی » ! هر چه بر خود نمی پسندي به دیگران مپسند
 1203. « ضرب المثل ایرانی » ! هر جا هیچ جا، یک جا همه جا
 1204. « ضرب المثل ایرانی » ! هر جا که نمک خوردي نمکدان مشکن
 1205. « ضرب المثل ایرانی » ! هر جا که پري رخیست، دیوي با اوست
 1206. « ضرب المثل ایرانی » ! هر جا خرس است، جاي ترس است
 1207. « ضرب المثل ایرانی » . هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد
 1208. حرف ي
 1209. « ضرب المثل ایرانی » ! یه وقت از سوراخ سوزن تو میره یه وقت از در دروازه تو نمیره
 1210. « ضرب المثل ایرانی » ! یه مو از خرس کندن غنیمته
 1211. « ضرب المثل ایرانی » ! یه گوشش دره یه گوشش دروازه
 1212. « ضرب المثل ایرانی » ! یه سیب را که به هوا بندازي تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره
 1213. « ضرب المثل ایرانی » ! یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم
 1214. « ضرب المثل ایرانی » ! یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون کره
 1215. « ضرب المثل ایرانی » ! یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو
 1216. « ضرب المثل ایرانی » ! یه روده راست توي شیکمش نیست
 1217. « ضرب المثل ایرانی » ! یه دیوانه سنگی به چاه میندازه که صدعاقل نمیتونه بیرون بیاره
 1218. « ضرب المثل ایرانی » ! یه دست صدا نداره
 1219. « ضرب المثل ایرانی » ! یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه
 1220. « ضرب المثل ایرانی » ! یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا می شماره
 1221. « ضرب المثل ایرانی » ! یه تب یه پهلوان و میخوابونه
 1222. « ضرب المثل ایرانی » ! یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست
 1223. « ضرب المثل ایرانی » ! یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب
 1224. « ضرب المثل ایرانی » ! یک ارزن از دستش نمی ریزه
 1225. « ضرب المثل ایرانی » ! یا کوچه گردي یا خانه داري
 1226. « ضرب المثل ایرانی » ! یا زنگی زنگ باش یا رومی روم
 1227. « ضرب المثل ایرانی » ! یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوك
 1228. « ضرب المثل ایرانی » ! یارقدیم ، اسب زین کرده است
 1229. « ضرب المثل ایرانی » ! یار در خانه وما گرد جهان می گردیم
 1230. هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت کن تا با چشمهايت. (ضرب المثل آلماني)
 1231. از خرس یک مو کندن غنیمت است
 1232. از عدالت ، عدالت می زاید و از آزار ، آزار. (ضرب المثل یونانی)
 1233. اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد, تو هم می توانی آن را انجام دهی. اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد,تو باید آن را انجام دهی. ( ضرب المثل ژاپنی )
 1234. آب از سر چشمه گله
 1235. آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم
 1236. آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب
 1237. آبی از او گرم نمیشه
 1238. آخر شاه منشی، كاه كشی است
 1239. آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !
 1240. آدم زنده، زندگي ميخواد !
 1241. آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه !
 1242. آش نخورده و دهن سوخته !
 1243. آشپز که دو تا شد آش یا شور است یا بی نمک
 1244. آفتابه خرج لحيمه !
 1245. آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي !
 1246. آنچه تو از رو خوانی،من از برم…
 1247. آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!
 1248. آنقدر مار خورده تا افعي شده !
 1249. آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟
 1250. آواز دهل شنيده از دور خوشه !
 1251. با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . (ضرب المثل آلمانی )
 1252. با یک گل بهار نمی آيد
 1253. بار کج به منزل نمی رسد
 1254. براي كشتي ك مقصد مشخصي ندارد هيچ باد موافقي نمي وزد
 1255. بشنو و باور مكن
 1256. بهتر است آدمی طرف حسادت مردم واقع شود تا طرف ترحم آنها. (ضرب المثل فرانسوی)
 1257. پایت را به اندازه گلیمت دراز کن
 1258. خدا خر را شناخت و شاخ بهش نداد
 1259. داری طرب کن، نداری طلب کن !
 1260. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه — هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا !
 1261. در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی ؟!
 1262. در خانه ات را ببند همسایه تو دزد نکن !
 1263. در دیزی باز است حیای گربه کجاست
 1264. درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی — جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را .
 1265. دستش به خر نمیرسه پالان خر را بر میدارد !
 1266. دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته !
 1267. دشمن دانا بلندت میکند — بر زمینت میزند نادان دوست !
 1268. دندونه اسب پیشکش را نمی شمارند
 1269. دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش !
 1270. دنیا را آب ببره او راخواب میبره !
 1271. دود از کنده بلند میشه !
 1272. دور دور میرزا جلاله ، یک زن به دو شوهر حلاله !
 1273. ده انگشت را خدا برابر نیافریده !
 1274. ده، برای کدخدا خوبه و برادرش !
 1275. دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه !
 1276. دیگ به دیگ میگه روت سیاه ، سه پایه میگه صل علی !
 1277. دیگران کاشتند ما خوردیم، ما میکاریم دیگران بخورند !
 1278. دیوار موش داره ، موش هم گوش داره !
 1279. ریش و قیچی دست شماست
 1280. زن و گوسفند را بايد زود به خانه آورد. (ضرب المثل پرتقالي)
 1281. سالي كه نكوست از بهارش پيداست !
 1282. سبيلش را بايد چرب كرد !
 1283. سر را با پنبه ميبرد !
 1284. شانس که برگردد اسب در طویله خر گردد
 1285. عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر
 1286. قسم روباه را بارو كنيم يا دم خروسو ؟
 1287. كفگير به ته ديگ خورده
 1288. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی
 1289. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت
 1290. مادام كه از رودخانه بيرون نيامده اي، سر به سر تمساح مگذار. (ضرب المثل آفريقائي)
 1291. مادر را دل مي سوزد، دايه را دامن!
 1292. مار بد بهتر بود از يار بد!
 1293. مار پوست خودش را رها مي کند اما خوي خودش را رها نمي کند!
 1294. ماراز پونه بدش می آید دم لونش سبز می شود
 1295. میون هیر و ویر خانوم بیا ابرو بگیر
 1296. نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است
 1297. هر که خربزه می خورد پای لرزش هم مینشیند
 1298. ابلهی گفت و احمقی باور کرد
 1299. از آنجا مانده ، از اینجا رانده
 1300. از سکه افتادن
 1301. از هر طرف باد بیاد بادش میدهد
 1302. اگه باباشو ندیده بود ادعای پادشاهی میکرد
 1303. این خط این نشون
 1304. آب به سوراخ مورچه ریخته اند
 1305. آتش زیر خاکستر
 1306. آدم ناشی بوق (شیپور) را از سر گشاد می زند
 1307. آفتاب از کدام طرف درآمده؟
 1308. آنچه با تدبیر توان کرد با زور بازو میسر نمی شود
 1309. با دم شیر بازی کردن
 1310. بازی اشکنک دارد ، سر شکستنک دارد
 1311. بر یخ نوشتن
 1312. بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد
 1313. به دشت آهوی ناگرفته نبخش
 1314. پا در میانی کردن
 1315. پشت پا زدن
 1316. پی نخود سیاه فرستادن
 1317. تخم مرغ دزد شتر دزد میشود
 1318. تو را به گور من نمی گذارند
 1319. جان به لب رسیدن
 1320. جوانی کجایی که یادت بخیر
 1321. چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدا کسی
 1322. چشم و گوش بسته
 1323. چهار دیواری اختیاری
 1324. حرفت مفت، کفشت جفت
 1325. حیا را خورده، آبرو را قی کرده
 1326. خدا جای حق نشسته
 1327. خشت اول گر نهد معمار کج/تا ثریا می رود دیوار کج
 1328. خوش را به آب و آتش می زند
 1329. در دروازه را می توان بست ، دهن مردم را نمی توان بست
 1330. دست بوس
 1331. دستش نمک نداره
 1332. دمش را روی کولش گذاشت
 1333. دود چراغ خوردن
 1334. دیگران کاشتند ، ما خوردیم ؛ ما می کاریم تا دیگران بخورند
 1335. رگ خواب کسی را به دست گرفتن
 1336. ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است
 1337. زیر بغل کسی هندوانه گذاشتن
 1338. سبیلش را چرب کردن
 1339. سر و ته یک کرباس اند
 1340. سفره نینداخته بوی مشک میدهد
 1341. سنگ روی یخ شدن
 1342. شاهنامه آخرش خوش است
 1343. شمر جلودارش نیست
 1344. صابونش به تن من هم خورده
 1345. طوطی وار
 1346. عقل که نیست، جون در عذابه
 1347. فاتحه اش خوانده است
 1348. قال قضیه را کندن
 1349. کُرکُری خواندن
 1350. کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است
 1351. کلاه خود را قاضی کردن
 1352. کینه شتری
 1353. گل بی عیب خداست
 1354. لب چشمه میرم خشک میشه
 1355. مال بد بیخ ریش صاحبش
 1356. مثل کنیز حاج باقر
 1357. مستی و راستی
 1358. موش دواندن
 1359. نخود هر آش
 1360. نوشدارو پس از مرگ سهراب
 1361. وعده سر خرمن
 1362. هر سربالایی سرازیری داره
 1363. هرکس تنها به قاضی رود، راضی برگردد
 1364. هنوز جای سفت نشاشیده
 1365. یک سر داره هزار سودا
 1366. احمد نباشه یار من، الله بسازه کار من
 1367. از پارو بالا رفتن
 1368. از کله سحر تا بوق سگ
 1369. اسمش را بگو تا من صدایش کنم
 1370. انسان جایز الخطاست
 1371. این کلاه برای سرت گشاده (یا این لقمه برای دهنت بزرگه)
 1372. آب دستته بزار زمین
 1373. آدم به امید زنده است
 1374. آزموده را آزمودن خطاست
 1375. آفتابه لگن به شش دست ، شام و نهار هیچ چیز
 1376. آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
 1377. با طناب پوسیده کسی به چاه رفتن
 1378. بامبول سوار کردن
 1379. برای خالی نبودن عریضه
 1380. بند را آب دادن
 1381. به گمانش علی آباد شهری است
 1382. پاپیچ کسی شدن
 1383. پشت و روش معلوم نیست
 1384. پیه اش به تنت خورده
 1385. ترشی نخوری یک چیزی میشی
 1386. تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیره؟
 1387. جای شکرش باقی است
 1388. جون تو و جون خونه، علی الخصوص صندوق خونه
 1389. چراغ کسی تا صبح نمی سوزد
 1390. چند کلمه هم از مادر عروس بشنو
 1391. حاجی ارزانی
 1392. حساب سر انگشتی
 1393. خاله خوش وعده
 1394. خدا کس بی کسان است
 1395. خلایق هر چه لایق
 1396. خون نکرده ام
 1397. در ناامیدی بسی امید است
 1398. دست به عصا راه رفتن
 1399. دل به دریا زدن
 1400. دنده اش پهن است
 1401. دوست آن باشد که گیرد دست دوست ، در پریشان حالی و درماندگی
 1402. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
 1403. روده بزرگه ، روده کوچکه را خورد
 1404. زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر باد
 1405. زیر سرش بلند شده
 1406. سر بسته گفتن
 1407. سرش برود زبانش نمی رود
 1408. سگ زرد برادر شغال است
 1409. سوسکه بچه اش از دیوار بالا میرفت، می گفت قربون دست و پای بلوریت
 1410. شتر سواری دولا دولا نمی شود
 1411. شنونده باید عاقل باشه
 1412. صدا از دیوار دربیاد از فلانی در نمی یاد
 1413. عاقبت جوینده یابنده بود
 1414. علف باید به دهن بزی شیرین باشه
 1415. فردا هم روز خداست
 1416. قربان بند کیفتم تا پول داری رفیقتم
 1417. کار را باید داد دست کاردان
 1418. کسی که به ما نریده بود، کلاغ کون دریده بود!
 1419. کلوخ انداز را پاداش سنگ است
 1420. گاهی به ادا گاهی به اصول، گاهی به خدا گاهی به رسول
 1421. گلیم خود را از آب بیرون کشیدن
 1422. لنترانی گفتن
 1423. مایه تیله
 1424. مثل مرغ سرکنده
 1425. معما چو حل گشت آسان شود
 1426. مهره مار داشتن
 1427. نشاشیدی شب درازه
 1428. نه بیل و نه سه پایه، پلو میخوره تو سایه
 1429. هر جای دزد زده تا چهل روز امنه
 1430. هر کی خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه
 1431. هفت تا دختر کور و کچل داشته باشه یک شبه شوهر میده
 1432. هیزم تر به کسی فروختن
 1433. یک گوشش دره یک گوشش دروازه
 1434. اره بده تیشه بگیر
 1435. از تنگ و تا نیفتادن
 1436. از کیسه خلیفه بخشیدن
 1437. اشکش در آستین است
 1438. انگشت نمای خلق شدن
 1439. آب از آب تکان نخورده
 1440. آب زیر کاه
 1441. آدم چرا روزه شک دار بگیرد
 1442. آسمان که به زمین نمی آید
 1443. آمد ثواب کنه کباب شد
 1444. آنقدر عقب رفت تا از آن طرف پشت بام افتاد
 1445. با یک غوره سردیش میکنه با یک مویز گرمیش
 1446. ببینیم و تعریف کنیم
 1447. برای لای جرز خوبه
 1448. به آهو می گوید بدو و به تازی می گوید بگیر
 1449. به ما که رسید آسمون تپید
 1450. پاشنه در خانه کسی را کندن
 1451. پشه لگدش زده
 1452. تا بوده چنین بوده
 1453. تره هم بار کسی نکردن
 1454. توبه قمار باز بی پولی است
 1455. جگرش برای فلان چیز لک زده است
 1456. جیب گدا ته نداره
 1457. چشته خور
 1458. چوب دو سر طلاست
 1459. حرف باد هواست
 1460. حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت
 1461. خانه روشن کردن
 1462. خدا یکی زن یکی
 1463. خواب خرگوشی
 1464. دایه مهربانتر از مادر
 1465. درز کردن
 1466. دست دست کردن
 1467. دل دادن و قلوه گرفتن
 1468. دنیا محل گذر است
 1469. دوغ و دوشاب برایش یکی است
 1470. راه باز است و جاده دراز
 1471. روزی مهمان پیش پیش می آید
 1472. زخم شمشیر خوب می شود، زخم زبان خوب نمی شود
 1473. زیرش زدن
 1474. سر به صحرا نهادن
 1475. سرش به تنش می ارزد
 1476. سگرمه ها تو هم رفتن
 1477. سیب زمینی است
 1478. شتری است که در خانه همه میخوابد
 1479. شهر فرنگه از همه رنگه
 1480. صلاح مملکت خویش خسروان دانند
 1481. عجله کار شیطان است
 1482. عمو یادگار خوابی یا بیدار؟!
 1483. فکر نان باش که خربزه آب است
 1484. قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟
 1485. کارد بزنی خونش در نمی آید
 1486. کف دستم را بو نکرده بودم
 1487. کم بخور، همیشه بخور
 1488. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم
 1489. گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری
 1490. لی لی به لالای کسی گذاشتن
 1491. مثل بید لرزیدن
 1492. مخ جوش آوردن
 1493. مگسی شدن
 1494. میمون هر چی زشت تره، بازیش بیشتره
 1495. نقره داغ کردن
 1496. نه راه پس داره نه راه پیش
 1497. هر چی باشه یک پیرهن بیشتر پاره کرده
 1498. هر گردویی گرده، اما هر گردی گردو نیست
 1499. هم از توبره میخوره هم از آخور
 1500. یک آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه.
 1501. یک لحظه نادانی یک عمر پشیمانی
 1502. “سنگ و گیاهی که در او خاصیتی است از ادمیی به که در او منفعتی نیست”
 1503. خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن!!
 1504. “از نگاه تا گناه فقط یک گاف فاصله است زبان به زیان چقدر نزدیک است از حرفهای بی فکر تا فکرهای بی حرف فقط چند لحظه فاصله است…”
 1505. “یه ضرب المثل ژاپنی هست که میگه: “””” زنهای زشت همیشه در عشق صمیمی ترند”
 1506. خواهان کسی باش که خواهان تو باشد”
 1507. برا کسی بمیر که یه تب دروغی برات بکنه
 1508. “(کرم از خود درخت) یکى نیست بگه اگه به درخت درست برسى هیچوقت کرم نمیزنه”
 1509. “چو بینی یتیمی سر افکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. حق مادر نگاه داشتن بهتر از حج اکبر است. مرد خانه میسازد، زن آشیانه. پدر خوبه که مادر خیلی خوبه”
 1510. گر پیش منی چو بی منی دریمنی گر در یمنی و بامنی و پیش منی
 1511. “یه ضرب المثل انحرافی هم هست که میگه: تمساح رو هر وقت از آب بگیری، جِرِت میده!”
 1512. “مراقب باش به چه کسی اعتماد میکنی!!! شیطان هم روزی فرشته بود!!!”
 1513. یه ضرب المثل هست که میگه :اگر شما به وسیله ای نیاز دارید و آن وسیله از شما دور است، شما دیگر به آن وسیله نیاز ندارید…!
 1514. از ان نترس که های هوی دارید از ان بترس که سر به توی دارد
 1515. اگر پیری پند دہ و اگر جوانے پند گیر
 1516. بهترین زمان برای کاشتن درخت بیست سال پیش بود. دومین فرصت حالا است
 1517. هر چی سنگه جلوی پای لنگه
 1518. آدم نادان هرگز شک نمی کند.
 1519. زن لال هرگز از شوهرش کتک نخورده است
 1520. از دل برود هر انچه از دیده برفت…..
 1521. آشپز که دوتا شد آش یا شور می شه یا بی نمک…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =