سخن بزرگان

سخن بزرگان

 1. احساساتم نه خوبند و نه بد اما به خاطر اینکه مال من هستند اهمیت دارند.
 2. گاهی باید قبل از برطرف شدن نقصهاي خودمان، نقصهایمان را بپذیریم.
 3. از آهسته رشد کردن نترس، از هنوز راکد ماندن بترس.
 4. باید زندگی هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر کند زیرا ممکن نیست به یک روش زندگی کنیم و به صورت دیگري دعا کنیم.
 5. انسانها با تغییر نگرشهاي درونی ذهنشان میتوانند جنبههاي بیرونی زندگیشان را تغییر دهند.
 6. اگر دوست داشته شوید، عشق میورزید و دوستداشتنی میشوید.
 7. به درونتان بروید، در بزنید و از قلبتان بپرسید چه میداند.
 8. هرگاه خداوند به شما موهبتی میدهد آن را با دست تشکر بپذیرید.
 9. تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش میروید.
 10. به درون نگاه کن! راز در درون تو است.
 11. خودتان را پیدا نمیکنید تا اینکه با واقعیت مواجه شوید.
 12. سایر افراد را آن طور که هستند میپذیرم. اکنون خشم کمتري دارم.
 13. کشف اینکه تنها بودن چقدر میتواند عدم تنهایی و دلتنگی باشد چه شگفتی دوستداشتنی است.
 14. نمیتوانیم بگوییم که در ترکیب پیچیده زندگی چه چیزي برایمان روي میدهد. اما میتوانیم تصمیم بگیریم چه چیزي در
 15. درونمان روي میدهد، چگونه از آن استفاده کنیم، با آن چه کار کنیم و آن و این اصل شناخت است.
 16. اگر کسی بخواهد خودش را بشناسد خانه مجللی دارد که با ارزش و اعتبار روزهاي زندگیاش میتواند در آن خانه سکنی گزیند.
 17. هاي من تحقق نخواهد یافت. اما همچنین یاد گرفتم حتی اگر آنها تحقق پیدا نکنند میتوانم شاد باشم. « کاشکی » تدریجا یاد گرفتم
 18. هنگامی که به پیشرفت شخصیام توجه میکنم، مشکلاتی که هیچ تسلطی بر آنها ندارم برطرف میشوند.
 19. بالاترین شکل دانایی، آگاهی است.
 20. نمیتوانید با خرد کردن مرمر با چکش، مجسمه درست کنید، نمیتوانید به زور بازو ذهن یا روح آدمی را تغییر دهید.
 21. این قدر درگیر زخمهاي کهنه نشو تا رشد تازه را فراموش کنی.
 22. عجله و عدم بردباري تنها هدفهایمان را مغلوب میکند.
 23. یک اینچ شادي به یک وجب غصه غلبه میکند زیرا خندیدن ویژه انسان است.
 24. باید یاد بگیریم زندگی کنیم، به چیزي که براي زندگیمان خوب یا مفید است توجه کنیم و بگذاریم دنیا سرش به کار خودش
 25. گرم باشد.
 26. مسوولیت اولیهاي در قبال خودم دارم؛ این که بهترین فردي باشم که میتوانم.
 27. هنگامی که انسانی براي خودش ارزش قایل میشود و ادعا میکند با خداوند بزرگی که او را خلق کرده خویشاوند است، ناراحت
 28. کردن او دشوار است.
 29. کمکم اضافه کنید و به زودي ذخیره بزرگی خواهید داشت.
 30. زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ.
 31. فردي که هیچ اشتباهی نکند، معمولا هیچ چیزي را نمیسازد.
 32. آخرین درسی که همه باید یاد بگیریم، عشق بیقید و شرط است که نه تنها شامل دیگران بلکه شامل خودمان هم میشود.
 33. جدي بودن در مراقبت از خودمان خصوصا در دورههاي استرسزا ضروري است.
 34. همه آرزو داریم چیزهاي خوبی برایمان اتفاق افتد، نمیتوانیم فقط دعا کنیم و بنشینیم و منتظر معجزه باشیم. باید با عمل کردن از
 35. دعاهایمان حمایت کنیم.
 36. باید اشتباهات دیگران را بپذیریم و درصدد تصحیح عیوب و نقصهاي خودمان باشیم.
 37. باید زندگی کنیم و اجازه دهیم تا زندگی، ما را از فشار انتقاد، قضاوت، سرزنش و انتقام دور کند زیرا آسیبی که به ما میرساند
 38. بیشتر از آسیبی است که با این سلاحها وارد میشود. ما باید یاد بگیریم بردباري و شکیبایی ریشه در عشق دارد.
 39. عادتها بزرگترین قاتلان ما هستند. ساموئل بکت
 40. دوستی، یک عادت بسیار قدیمی است. رینا ماریا ریکل
 41. زنجیره عادتها تا زمانی که احساس نشوند بسیار ضعیف هستند و وقتی نسبت به آنها آگاه میشویم بسیار محکم میشوند؛
 42. مخصوصا براي از هم گسستن. ساموئل جانسون
 43. تا وقتی به همه چیز از روي عادت نگاه میکنید با همه چیز بیگانه هستید. جورج کابوت لودج
 44. تحصیل یک روش خلاقانه و اسلوبدار براي عادت به تفکر است. ارنست دیمنت
 45. « ابو مسلم خراسانی » . هر چه در دنیا آفریده شده زیباست و زیباتر از همه مرگ و کشته شدن در راه وطن است
 46. « ناپلئون » . هرج و مرجهاي شدید همواره به استقرار حکومت دیکتاتوري منجر می گردد
 47. « زول سیمون » . هر ملتی که داراي بهترین مکاتب است بهترین و قویترین ملت به شمار می رود اگر امروز نیست فردا خواهد شد
 48. « پطروس رودیان » . میهن دوستی اشعه مجلل و فروزانی است که در پیشانی جانبازان و بیگناهان می درخشد
 49. هنگام سختی و گرفتاري، امید داشته باش که از ابرهاي سیاه، قطرات باران فرو میریزند.
 50. ما همانی هستیم که به طور مکرر انجام میدهیم. بنابراین برتري نمیتواند یک عمل باشد بلکه یک عادت است.
 51. بالاترین و مهمترین خوشی این است که انسان بخواهد همانی باشد که هست.
 52. توانایی براي ساده کردن به معنی حذف غیرضروريها و بیان ضروريها است.
 53. دوست داشتن خود، آغاز یک رابطه عاشقانه طولانی و مادامالعمر است.
 54. خداوندا هدایتم کن تا به این باور برسم که جواب برخی از دعاهایم صبر و انتظار است.
 55. اگر مردم به نیرویی قويتر و بزرگتر از خودشان ایمان بیاورند هیچوقت تنها نیستند.
 56. از تمام روزهاي زندگی خود به گونهاي لذت ببرید که احساس خوبی نسبت به زندگی خود داشته باشید.
 57. به دهانم اجازه نمیدهم تا حرفی بزند که ذهنم نتواند تحملش کند.
 58. نگرانی هرگز نمیتواند افسوس فردا را از بین ببرد بلکه از توان امروز میکاهد و آن را تضعیف میکند.
 59. رشد روحی و معنوي ما نامحدود است و اگر تلاش کنیم تا این برنامه را وارد تمام مراحل زندگی روزمرهمان کنیم، پاداشی که
 60. عایدمان خواهد شد نیز بیپایان و بیشمار است.
 61. هنگامی که انسان فانوس خود را همراه داشته باشد لزومی ندارد از تاریکی بترسد.
 62. گذشتهها گذشته است. ماه و سال جاري وجود ندارد. تنها چیزي که براي ما باقی است لحظه ناچیز فعلی است.
 63. بینش و بینایی تو فقط هنگامی واضح و روشن خواهد بود که بتوانی به قلب خود بنگري.
 64. استراحت کن. مزرعهاي که استراحت کرده، محصولی عالی میدهد.
 65. از طنابی که فقط به کمربندمان وصل است نمیتوانیم بالا برویم.
 66. باید یاد بگیریم به کسانی که دوستشان داریم حق اشتباه کردن بدهیم و آنها را به رسمیت بشناسیم.
 67. تمام سفرهاي دور و دراز از یک قدم آغاز میشود.
 68. عادت، طبیعت دوم آدم است. مایکل مونتاین
 69. دلیل اصلی مدرسه رفتن، پیدا کردن درك و فهمی مناسب براي زندگی است و زندگی کتابی است در همه زمینهها. رابرت فراست
 70. اشخاص بزرگ و نامی به کوه مانند، هر چه بایشان نزدیکتر شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم گردد، مردم پست و دون همت
 71. « گوته » . سراب را مانند که چون کمی به آنان نزدیک گردي به زودي پستی و ناچیزي خود را بر تو آشکار سازند
 72. اشخاص بزرگ که در دنیا موفقیت هاي عظیم نصیبشان شده همواره در روح خود براي وقایع و حوادث غیر منتظره جاي مخصوصی
 73. « مترلینگ » . باز می کنند
 74. از مردمانی که سعی دارند جاه طلبی هاي شما را تحقیر کنند دوري کنید، انسانهاي ناچیز همیشه این عمل را انجام می دهند در
 75. « مارك تواین » . حالی که اشخاص بزرگ سعی دارند کاري کنند که احساس کنید شما هم روزي به عظمت خواهید رسید
 76. « عطائی » . پایه ي ملیت هر قوم را سنن آداب و رسوم و آثار و هنرهاي علمی آن قوم نگاه می دارد
 77. « کلبر » . بزرگی و عظمت یک مملکت منوط به وسعت خاك آن نیست بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالی آن است
 78. به خاطر داشته باشید که در هر وضعی که هستید وطن براي خاطر استعداد، تقوي، احساسات و تمام اعمال شما حقی به گردن شما
 79. « بارتلمی » . دارد، شما سربازانی آماده به جنگ هستید که ناگریزید پیوسته براي آن از خواب برخیزید و به کمک آن بشتابید
 80. « مثل رومی » . اگر می خواهی بدانی وطنت را تا چه حد دوست داري مدتی خارج برو
 81. ایرانیها صفاتی دارند که در هیچ کدام از ملل قدیم حتی رومی ها هم نبوده این صفات عبارتند از، ادب، شجاعت اخلاقی و
 82. « کریستن سن » . جوانمردي. صفات مذکوره را ایرانیها از ابتداي تاریخشان دارا بوده اند
 83. ایرانیان در کارهاي خود استعانت از خدا جویند و فتح و پیروزي از او خواهند و دعاي خیر را مخصوص خود نکرده و همواره در
 84. « هرودت » . هنگام عبادت سعادت و سلامت خود و دیگران را از خداوند آرزو می کنند
 85. « شیخ محمد خیابانی » . شجاعت معنوي یک فضیلت و نتیجه ي یک محاکمه ي منطقی است
 86. « شیخ محمد خیابانی » . کسی که تابع هوي و هوس و محکوم نفس اماره خودش نیست شجیع و جسور است
 87. « شیخ محمد خیابانی » . شجاعت مادي بی شجاعت معنوي کامل نیست
 88. یک جرئت مسلح با تدبیر و شجاعت، یک شجاعت دوربین و دور اندیش و بیشتر از همه یک شجاعت فداکار و پر حرارت، ناجی
 89. « شیخ محمد خیابانی » . ملتها است
 90. « شیخ محمد خیابانی » . براي گذاردن طوق بندگی بر گردن یک ملت ترسو، بیدادگران تر دست با کمال آسانی پیدا میشوند
 91. « شیخ محمد خیابانی » . یک ملت ترسو، بزودي در چنگال هر مستبد ستمگر گرفتار می آید
 92. « شیخ محمد خیابانی » . ترس عامل عمده ي اسارت ملتّها است
 93. کسی که هر کاري را از روي عادت انجام میدهد هیچ انتخابی ندارد. جان استوارت میل
 94. قدرت عادتها از استدلالها بیشتر است. جورج سانتایانا
 95. تصمیمگیري در زمان شکست، همواره نیمی از راه نجات و رهایی است. یوهان هانریش
 96. دگرگونی را نمیتوان مهار کرد ولی میتوان از آن پیش افتاد. پیتر دراکر
 97. رمز پیروزي، در دانش و توانمندي نهفته است؛ نه در بخت و اقبال. مایکل همر
 98. به جایی که زمین خوردهاي نگاه مکن، به جایی نگاه کن که پایت سُر خورده است. یک ضربالمثل چینی
 99. دنیا به قدري بزرگ است که براي همه جا هست. به جاي آنکه جاي دیگران را بگیرید، سعی کنید جاي خودتان را بیابید. چارلی
 100. چاپلین
 101. اگر نسبت به کارتان شوروشوق نداشته باشید، با شوروشوق شما را اخراج خواهند کرد. وینس لومباردي
 102. هر روز هزاران سیب در اطراف ما از درخت فرو میافتد؛ ولی آنچه وجود ندارد، دیدگان نیوتنی است.
 103. عبرت گرفتن، یک درس جهانی است براي تمام آدمها؛ درسی که در جاي دیگري جز جهان نمیتوان آن را آموخت. ادموند
 104. بورك
 105. هیچ میدانید چقدر سختی لازم است براي تربیت نفس سرکش و تبدیل آن به یک روح متعالی؟ جان کیتس
 106. آنکه در مدرسه را میگشاید، در زندان را میبندد. ویکتورهوگو
 107. از خدا نخواه همه دنیا را به تو بدهد، از او بخواه کسی را به تو بدهد که همه دنیایش باشی!
 108. آیا بخت و اقبال است که مردان بزرگ را به مقام سیادت می رساند؟ نه آنان چون مردان بزرگ بودند توانستند بخت و اقبال را
 109. « ناپلئون » . مطیع و منقاد خود سازند
 110. « ناپلئون » . آنچه مرد را بزرگ می کند، موفقیت است
 111. میهمان برکت، شادي و صفا به خانه ي دوست می آورد.
 112. « مثل ایرانی » . میهمان روز اول زر باشد روز دوم نقره روزه سوم آهن روز چهارم سفال روز پنجم خاکستر که کوچه ریزند
 113. « مثل آفریقائی » . حتی مورچگان از میهمانی که به موقع بر نخیزد خوششان نمی آید
 114. وطن مادر دوم است، وطن خویش را فزونتر از هرچیز گرامی دارید.
 115. « نرمان دوکلاس » . می توان ایده آل هاي یک ملت را از روي اعلاناتش معلوم کرد
 116. « فنلون » . من وطنم را بیشتر از خانواده ام دوست می دارم اما به انسانیت بیشتر از کشورم علاقمندم
 117. « پوشینسکی » . ملتی که حقوق یک ملت دیگر را غصب می کند، هرگز خود از نعمت آزادي بهره مند نیست
 118. « گاندي » . ملتی که به فداکاري و قربانی دادن نامحدود عادت کرده است می تواند به مدارج عالی ارتقاء یابد
 119. ملتی که تعصب وطن دوستی در روح او رو به ضعف گذارده باشد خیلی زود در تاریخ عالم نابود خواهد شد بی آن که حتی
 120. « گوستالوبون » . مهلت طی کلیه ي مراحل انحطاط را داشته باشد
 121. « پلو تارك » . کافی نیست که انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلکه هرگز از خدمتگزاري خودداري ننماید
 122. عشق ورزیدن به میهن عبارت از این است که انسان با تمام قوا، میل داشته باشد عملی شدن آرمانهاي بشري را در آن مشاهده نماید
 123. « بلینکی » . و به قدر قوه ي خود در راه کار یاري نماید
 124. عشق و علاقه به وطن و آب و خاك مانند علاقه به پدر و مادر و زن و فرزند امري طبیعی است.
 125. صمیمیت و عواطف و احساسات شما نسبت به میهن خودتان باید مافوق همه ي احساسات و عواطف شما باشد.
 126. دهقان و دهکده اش قادر است جهانی را به زور آزمائی بخواند، زیرا قانونی که بر دهقان حکومت می کند این است که او براي
 127. « گاندي » . دفاع از حیثیت و افتخار زادگاهش حتی مرگ را به آسانی تحمل خواهد نمود
 128. « پُل دوم » . در نظر من هیچ شکلی زیباتر و جمیل تر از هیکل یک نفر وطن دوست نخواهد بود
 129. حس وطن دوستی بزرگترین مظهر روح ملی یک نژاد است، این حس موجه غریزه ي اجتماعی مخصوص است که در موقع خطر
 130. « گوستاولوبون » . عمومی بلافاصله جانشین غریزه انفرادي می گردد
 131. شیخ محمد » . مردگانند اشخاصی که براي خاطر اغراض و اسقام شخصی خود به اتفاقات مخالف عقیده و مسلک تن در میدهند
 132. « خیابانی
 133. « شیخ محمد خیابانی » . عدم علاقع بر حیات اجتماعی دلیل بر عدم زندگی است
 134. « شیخ محمد خیابانی » . یک فرد بی علاقه به جامعه ي خود، کمتر از حیوان است
 135. شیخ محمد » . عوام تابع تبلیغات است و هرگاه مدیران آنها قابل و صاحب حسن نیت باشند ممکن است نتایج حسنه از عوام گرفت
 136. « شیخ محمد خیابانی » . کلاه امروزي شما به قد کلاه دیروزي پدران شما نیست و فردا هم کلاه امروزي را در سر نخواهید داشت
 137. « شیخ محمد خیابانی » . عقل و منطق عوام در چشم آنهاست
 138. « شیخ محمد خیابانی » . جهال، مرگ را بر تغییر عادت ترجیح می دهند
 139. « حافظ » بیاموزمت کیمیاي سعادت / ز هم صحبت بد جدائی جدائی
 140. میهن دوستی باید مقدم بر هر کار و خود مختاري و استقلال پیشرو بر هر اندیشه باشد.
 141. « حجازي ». عشق و الفت خانواده است که کوچه و محله و شهر و کشور را فرا می گیرد و حب وطن نامیده می شود
 142. در هنگام صلح مفهوم کلمه ي وطن نسبتا مبهم است، قدرت حقیقی آن فقط وقتی معلوم می شود که مورد تهدید قرار گرفته باشد.
 143. « گوستاولبون »
 144. « ولتر » . خرابی کار یک مملکت از دو چیز است، اول نداشتن مردمان عالم و لایق دوم نبودن آنها در سر کارهاي مملکت
 145. « هوگو » . خدمت به وطن نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت نیم دیگر آن
 146. « لینکلن » . چقدر سخت است انسان بمیرد در حالی که به کشورش هیچ خدمتی نکرده
 147. جوانان ایران از دروغ و ناشکري و حیله فوق العاده متنفرند و هرگز پیمان شکنی و حق نشناسی از ایشان دیده نمی شود و این صفت
 148. « گزنفون » . آنان سبب شده است که یونانیان با یک نظر تعجب و احترامی به آنان بنگرند
 149. « گوستاولوبون » . تاریخ یک ملت مانند گلزاري است که مردان هنرمند و حساس گلهاي زیبا آن می باشند
 150. « مثل آفریقائی » . اگر در غربت طلا ببارد و و در وطن سنگ بهتر است که در وطن بمانی
 151. « سقراط » . ایرانی بی باك فداکار و با تربیت است
 152. « سقراط » . ایرانی با اخلاق ترین ملل دنیاست و حسن ظاهر دلیل است بر حسن باطن
 153. « آمیان » . ایرانیان همان طوري که از مرض طاعون حذر می کنند از استعمال مسکرات نیز متنفرند
 154. ایرانیان از دروغ و ناسپاسی و فریب می پرهیزند و از این روست که یونانیان با دیده ي حرمت و حیرت و احترام به آنان می نگرند.
 155. « گزنفون »
 156. « هرودت » . ایرانیان اول ملتی بودند که با زر خریدان و بردگان خود چون فرزند رفتار می کردند
 157. هرگز نباید به خستگی و یأس اعتقاد داشت و به خصوص وقتی که بار سنگین زندگی یک ملت از یک موي باریک آویزان است.
 158. « شیخ محمد خیابانی »
 159. « شیخ محمد خیابانی » . شجاعت معنوي اثر یک عزم و اراده و جلوه یک تصمیم اختیاري است
 160. « شیخ محمد خیابانی » . یک ملت که از مرگ نترسد، هرگز نمی میرد
 161. « شیخ محمد خیابانی » . یک لقمه ي خاردار باشید تا هیچ گلوئی نتواند شما را فرو ببرد
 162. « شیخ محمد خیابانی » . باید فداکاري کنید تا آتیه ي شما و اولادان شما تأمین شود
 163. « شیخ محمد خیابانی » . عوام وقتی که می خوابد کاملا می خوابد وقتی که بیدار شد دیگر فعالیت تدریجی را قبول نمی نماید
 164. « شیخ محمد خیابانی » . مجازات و کافات نباید لاغی شعور باشد
 165. « شیخ محمد خیابانی » . اولین دشمن یک متجدد، آمال، ایده آل، زمان اوست
 166. « شیخ محمد خیابانی » . هر ملتی که ترقی را با نظرهاي لا قید و بی علاقه ملاحظه نماید دچار هلاکت خواهد شد
 167. « شیخ محمد خیابانی » . باید ترقی کردن را واجب دانست، ترقی نکردن مردن است
 168. « شیخ محمد خیابانی » . چنانکه زمانه ملتها را سوق می دهد و می روند ما هم نباید به زمان خودمان عاق شویم
 169. « شیخ محمد خیابانی » . باید زمانه ما را به هر کجا که لازم است برویم هدایت کند
 170. « شیخ محمد خیابانی » . عطر گلاب جعلها را سراسیمه می کند، عطر آزادي را در مملکت نشر نمائید تا جعلها استبداد از میان بروند
 171. « شیخ محمد خیابانی » . یک ملت نمی تواند بدون معارف آزادي خود را محفوظ دارد
 172. « روانسون » . اولین دولتی که ثبت اسم و علائم و صورت و قیافه واردین و بیگانگان را به کشور مقرر داشت، دولت ایران بود
 173. « سقراط » . اولین ملتی که احتیاج به مواد خوراکی و زراعی نداشتند ایرانیان بودند
 174. « روانسون » . اولین کشوري که به تأسیس بیمارستان پرداخت کشور ایران بود
 175. « کنفوسیوس » . در همنشینی باید خود را با مردمان صاحب وجدان همدم ساخت و از مردم بی وقار و بی ارزش دوري جست
 176. با درندگان پنجه در افکندم و سر پنجه ي شیر و پلنگ را در هم شکستم ولی خوي بد بر من چیره شد و زبونم کرد.
 177. « مثل آفریقائی » . از هر کس که که به تو نفرت می ورزد دوري کن حتی او اگر مگس و تو فیل باشی
 178. پرفسور » . جاهائی که مرگ و میر در اثر سل در آن خیلی زیاد است آن جاهائی است که مصرف مشروبات الکلی زیاد است
 179. « اندونزي
 180. « قابوس بن وشمگیر » . ثمره ي شراب خوارگی دو چیز لست، یا بیماري یا دیوانگی
 181. پناه بر خدا از موقعی که مردم دزد عقل را به دهان خود داخل کنند، مقصود از دزد عقل مشروبات الکلی است واقعا هیچ عاقلی این
 182. « شکسپیر » . کار را نمی کند
 183. هر که در مهمات با خردمندان مشاوره کند، شریک عقل آنها می شود.
 184. « مثل عربی » . اول استشاره، آنگه استخاره
 185. « مثل چینی » . اگر می خواهی کاري را خوب انجام بدهی با سه تن از سالخوردگان مشورت کن
 186. شیخ محمد » . ترس، مرد را از همه ي شئون رجلیت و فتوت لخت کرده و او را بادنی ترین حیوانات همسنگ و همپایه قرار می دهد
 187. « شیخ محمد خیابانی » . ما شجاعتی را که توأم و همراه با متانت و استقامت باشد لازم داریم
 188. « شیخ محمد خیابانی » . شجاعت یک شرط مهم موفقیت است
 189. « شیخ محمد خیابانی » . در کلیه ي امور و حوادث باید وظیفه را از غیر وظیفه تفکیک و تفریق نمود
 190. « شیخ محمد خیابانی » . عزم کردن کافی نیست هر عزم باید مبدل به عمل گردد
 191. « شیخ محمد خیابانی » . در ردیف و مجازات حب نفس باید عزت نفس و اعتماد به نفس را هم در نظر گرفت
 192. « شیخ محمد خیابانی » . بلند کردن عمارت فردا، فکر دوربین و دور اندیش، فکر تعقل و تدبیر و فکر ایجاد و اجرا می خواهد
 193. « شیخ محمد خیابانی » . در روي خرابه هاي دیروزي باید عمارت فردا را بلند کرد
 194. شیخ محمد » . یک تشکیلات محروم از دیسپلین از عدم موفقیت به عدم موفقیت غلطیده همیشه طریق سقوط و انحطاط را می پیماید
 195. « شیخ محمد خیابانی » . اعتماد به نفس یک شرط عمده ي موفقیت است
 196. « شیخ محمد خیابانی » . براي تأمین حیات و بقا در این جهان باید از ضعف و ناتوانی دوري گزید
 197. « شیخ محمد خیابانی » . در این کارزار بزرگ، ناتوانان و ضعفا نمی توانند زیست کنند
 198. « شیخ محمد خیابانی » . طبیعت میدان یک مجادله ي عمومی است که زندگی را پاداش مظفرین و غالبین قرار داده است
 199. « شیخ محمد خیابانی » . اقوام مضطرب و دور اندیش زحمت می کشند و رنج می برند و از ثمرات شیرین آنها استفاده می نمایند
 200. یک اضطراب معقول و عاري از عصبانیت، بهترین استاد سیاسی است که راههاي رفتنی و کارهاي کردنی را به جماعت نشان می
 201. « شیخ محمد خیابانی » . دهد
 202. « شیخ محمد خیابانی » . شما هر قدر آزادي خواه باشید هستند جماعتی که از شما آزادیخواه ترند
 203. « شیخ محمد خیابانی » . بدون حقیقت آزادي، آزادي میسر نیست
 204. « شیخ محمد خیابانی » . هرگاه می خواهید آزاد باشید باید پرستش حقیقت را پیشه خود سازید
 205. یقین است که رفتار حکیمانه یا وضع جاهلانه همچون بیماري، از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند، پس لازم است که
 206. « شکسپیر » . مردمان مواظب انتخاب معاشران خود بوده باشند
 207. هیچ وسیله ي زیبائی یا هیئت یا شکل یا رفتاري مؤثرتر از این نیست که آدمی بخواهد در اطراف خود شادي پراکنده سازد، نه رنج.
 208. « امرسون »
 209. « مثل آلمانی » . همسایه ات را دوست بدار اما دیوار ما بین خودتان را از بین نبرید
 210. هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد و اگر به خرابات رود به نماز کردن منسوب
 211. « سعدي » . گردد به خمر خوردن
 212. معاشرت با مردمان نیک، همیشه مولد خوبی و نیکوئی است. زیرا اخلاق خوب مانند نوري است که به اطراف می تابد و نزدیکان
 213. « جان براون » . خود را روشن می سازد
 214. « اسمایلز » . معاشرت با مردمان خوش اخلاق و فاضل بهترین مقوي روح جوانان است
 215. « سقراط » . مصاحبت با خردمند گنج است و معاشرت با جاهل باعث تعب و رنج
 216. گفتگو کردن با دیگران مخصوصا آنهائی که از مطالعه ي کتب سرمایه ي کافی اندوخته اند یکی از بهترین لذتهاي زندگانی است،
 217. وقتی شما در تفکرات خود به نقاط تاریکی بر می خورید و سئوالاتی از خویشتن می کنید که جواب آن را نمی دانید چقدر
 218. « لرد آویبوري » . خوشحال می شوید اگر کسی جواب سئوالات شما را بدهد
 219. « خواجه نصیر » . در این دنیا هیچ چیز با مضرت تر از مستی نبود، چنانکه هیچ فضیلت و شرف زیاده از خردمندي و هوشیاري نباشد
 220. کسانی که می گویند الکل غذا است اگر چه از دانشمندان باشند کمتر از جنایت کاران جامعه نیستند، زیرا دانشمندان بزرگ
 221. درباره ي آن تحقیق کرده اند، الکل غذا نیست بلکه سم شوم نفرت انگیزي است، الکل انسان را به خواب می کند تا روح حیوانی
 222. « دکتر سن ژاك » . او را بیدار سازد
 223. چون تو را شغلی پیش آید هر چند تو را کفایت آن باشد مستبد بر رأي خود مباش که هر که مستبد برأي بود، پشیمان شود و از
 224. « قابوس بن وشمگیر » . مشورت کردن عیب مدار اما با پیران عاقل و دوستان مشفق
 225. پیش از آنکه عزم کاري کنی مشورت کن، و پیش از آنکه قدم در کاري نهی بیندیش
 226. اگر با یک مرد عاقل به مشورت پردازي نصف حکمت و خردمندي او به تو کمک خواهد کرد.
 227. « فردوسی » اگر مرگ را بر خود آسان کنی/ خود مرگ را هم هراسان کنی
 228. همه قافله ي پس و پیشیم، مرگ به غنی و فقیر نگاه نمی کند مرگ شتریست که به در هر خانه می خوابد، همه چیز چاره دارد جز
 229. « دهخدا » . مرگ
 230. هیچ چیز مانند کار نکردن کشنده نیست.
 231. « لابرویر » . مرگ یکبار می آید ولی ترس فرا رسیدن آن در طول عمر آدمی را زجر می دهد
 232. « شیخ محمد خیابانی » . اضطرابات در حیات افراد و جماعات یک عامل بیداري و احتیاط و تدبیر است
 233. شیخ محمد » . هر گاه صمیمیت و صداقت شما به درجه ي کمال و کفایت باشد هیچ قوه متصور نیست که به تواند بر شما غلبه جوید
 234. « شیخ محمد خیابانی » . براي گذشتن از یک حالت موجود به یک حالت جدید، قدرت و متانت جوهري لازم است
 235. « شیخ محمد خیابانی » . اندوختن سهل است، نگهداري مشکل
 236. « شیخ محمد خیابانی » . ما فدائیان اولاد خودمان هستیم ما خواهیم مرد تا آنان زنده بمانند
 237. « شیخ محمد خیابانی » . انسان باید در حیات طوري مشغول کار شود که گویا هیچ نخواهد مُرد
 238. « شیخ محمد خیابانی » . مقتدرترین فرقه هاي سیاسی اروپا فقط به انتظام و دیسیپلین خودشان امتیاز دارند
 239. « شیخ محمد خیابانی » . انتظام و انضباط، یک شرط عمده ي موفقیت است
 240. « شیخ محمد خیابانی » . نه ممکن است تاریخ را فریب داد و نه ممکن است زمان را از سیر سریع خودش باز داشت
 241. « شیخ محمد خیابانی ». حادثه هاي اجتماعی محصول و نتیجه عوامل طبیعی است
 242. هر دوره ي تاریخی که در حیات یک هیئت اجتماعّیه رخ می دهد با قلم یک نفر مورخ و یا به فرمان یک زمامدار امور تعیین و
 243. « شیخ محمد خیابانی » . تحدید نمی شود
 244. « شیخ محمد خیابانی » . به نام هر اکثریتی نمی توان حکم قطعی داد
 245. « شیخ محمد خیابانی » . یک حرکت عمومی تمام بشر متمدن را به جانب یک سر منزل تکامل پیش می برد
 246. « شیخ محمد خیابانی » . در تعیین عیار و قیمت ملتها سجیّه بالاتر از همه چیزاست
 247. شیخ » . – تمایل عوام به موهومات است. معرکه و افسانه هاي یک درویش بیشتر از کنفرانسهاي یک دانشمند آنها را جذب می کند
 248. « محمد خیابانی
 249. « شیخ محمد خیابانی » . عوام بی اراده و اختیار است و تابع جریان و تلقینات
 250. « شیخ محمد خیابانی » . اعمال جماعت آنی و غیر ارادي است مثل یک زلزله ناگهانی، عالمی را بهم زده، خود نیز از میان می رود
 251. « شیخ محمد خیابانی » . هر زمان تقاضائی دارد که با میزان علم و معرفت بشر تغییر پذیر است
 252. « شیخ محمد خیابانی » . از افکار غیر متجانس و متضاد نمی توان نتیجه گرفت
 253. « شیخ محمد خیابانی » . هیچ کار بزرگ بدون فکر انجام نمی گیرد
 254. « شیخ محمد خیابانی » . کسی که به تکالیف اجتماعی خود عمل نکند حقوق خودش را فاقد می گردد
 255. « شیخ محمد خیابانی » . شخصی که در تاریکی زیست کرده است در پیش یک روشنائی آنی چشمش خیره و یا کور می شود
 256. « شیخ محمد خیابانی » . یک نادان در یک لحظه ممکن نیست دانا بشود
 257. « شیخ محمد خیابانی » . در میان دو نظریه متفاوت باید به زودي عقل خود را به کار انداخت و یک قرار قطعی اتخاذ نمود
 258. « شیخ محمد خیابانی » . ترحم بر غاصبین حقوق جماعت، خیانت بر جماعت است
 259. شیخ » . در حیات سیاسی و اجتماعی، آنانکه علاقمند نیستند به مثابه ي امواتی هستند که حیات از آنان رو گردان و گریزان است
 260. همان قوه که در موقع خود به شکل آتش و حرارت متجلی می گردد، بعد از این باید به شکل کار و حرکت بروز آیدو چرخهاي
 261. « شیخ محمد خیابانی » . تمدن و تکامل را راه بیاندازند
 262. « شیخ محمد خیابانی » . عوام یک علاقه صمیمی به عادات خودشان دارند و عادات مانع ترقی و تجدد است
 263. « شیخ محمد خیابانی » . آنچه امروز یک عمل مسجل و مرغوبی است ممکن است فردا منفور و مردود باشد
 264. « شیخ محمد خیابانی » . ما اولاد قرن حاضریم و عاق قرن خود نخواهیم شد
 265. « شیخ محمد خیابانی » . بر ضد زمانه راه رفتن غلط و محال است
 266. « شیخ محمد خیابانی » . حافظ نگهبان هر ملتی شجاعت و قهرمانی اوست
 267. وقتی با کسی صحبت می کنیم در اثناي سخن چیزهاي تازه اي برایمان کشف می شود که اگر تنها فکر می کردیم هیچ وقت به آن
 268. « لرد آویبوري » . نمی رسیدیم
 269. « ناپلئون » . چه بسا اشخاص که فقط به صداي طنین کلنگ گورکن از خواب بیدار میشوند
 270. « مولیر » . چقدر زندگی شیرین است زیرا انسان یک بار و براي همیشه می میرد
 271. « مثل ایتالیائی » . تمام آرزوها دم مرگ زنده می شوند
 272. « ادوارد یانک » . تولد چیزي غیر از آغاز مرگ نیست
 273. « سانتایانا » . تولد و مرگ اجتناب ناپذیر است و یگانه چاره این است که از فاصله ي موجود بین حیات و ممات استفاده کنیم
 274. « شوپنهاور » . ترسو و بزدل هر روز چندین بار می میرد و باز زنده می شود
 275. « مارك تواین » . تختخواب خطرناکترین جاي دنیاست چون صدي نود مردم در آن می میرند
 276. « بزرگ علوي » . تحمل هر مصیبتی از نزدیک، حتی مرگ، به درجات آسان تر از تصور آن از دور است
 277. پیکار کنید که مرگ شرافتمند هزار بار از زندگی ننگین ستوده تر است.
 278. « شیخ محمد خیابانی » . یک ملت زنده و بیدار و هوشیارباید همیشه بطرف تجدد رهسپار گردد
 279. « شیخ محمد خیابانی » . اولین وسیله ترقی ، داشتن روح تجدّد است
 280. « شیخ محمد خیابانی » . روح ملت فداي هیچ کس نیست، ارواح خادمین ملت باید فداي ملت شوند
 281. « شیخ محمد خیابانی » . در عین آزادي باید مقید باشی
 282. « شیخ محمد خیابانی » . ایران را ایرانی باید آزاد کند
 283. « شیخ محمد خیابانی » . آزادي عقیده در بالاي سر هر سیاست حاکم است
 284. « شیخ محمد خیابانی » . هیچ نوع آزادي را نمی توان تصور کردبه ما اجازه دهد الی الا بد خطا کار باشیم
 285. « شیخ محمد خیابانی » . آزادي مستلزم مساوات است، در برابر قانون همه برابریم
 286. « شیخ محمد خیابانی » . زنده باد ملتی را که براي زنده نگه داشتن آزادي، زندگی را دوست دارد
 287. « شیخ محمد خیابانی » . در راه زندگی شرافتمندانه باید از جان و مال گذشت
 288. « شیخ محمد خیابانی » . استقلال ملتها را فقط با فضائل و اخلاق عالیه میتوان محفوظ داشت
 289. « شیخ محمد خیابانی » . اولین لازمه ي شرافت یک ملت، استقلال است
 290. اولین ملتی که اصول خدمت سربازي را معمول و مدارس مخصوص جهت تعلیم ایجاد کرد و جوانانش را بدون رعایت اصل و
 291. « سقراط » . نصب یکسان در آنجا تحت مراسم سخت گذاشت، ایرانیان بودند
 292. « سیسرون » . اولین هیات اجتماعی که در ازدواج و سپس در عائله و خانواده و بعد در یک مملکت تشکیل شده، در ایران بوده
 293. اگر دوستی وطن نبود شهرها و ممالک بد آب و هوا خراب و بی سکنه می ماند.
 294. هر کس دو بار می میرد یک بار آنگاه که عشق از دلش می رود و بار دیگر آنگاه که زندگی را بدرود می گوید، اما مرگ
 295. « ولتر » . زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است
 296. « شیخ ابی سعید » . هرکس به نفس زنده است به مرگ بمیرد و هرکه به ا خلاص و صدق زنده است هرگز نمیرد
 297. هر رهروي مقصدي دارد و مقصد نهائی همه مرگ است.
 298. « از منتخبات کنفوسیوس » . وقتی دوست می داري دلت می خواهد زنده باشی و وقتی کینه می ورزي آرزوي مرگ می کنی
 299. « کنفوسیوس » . وقتی انسان در آستانه ي مرگ است سخنانش حکیمانه می شود
 300. « سقراط » . نزدیکترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست
 301. یعقوب » . من دانسته ام که شربت مرگ چشیدنی است و بار فنا کشیدنی. آنگه در کاري بلند تلف شوم به که در کاري پست بمیرم
 302. « لیث
 303. من فقط یک ترس دارم و آن این است که عمرم بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و آخرالامر مانند گلیمی پوسیده دیگران
 304. « توماس جفرسن » . را از وجود خویش در زحمت و رنج اندازم
 305. « یانگ » . مرگ تاج زندگی است اگر نبود، زندگی نبود حتی ابلهان خواستار مرگ می شدند
 306. « سنکا » . مرگ آرزوي بعضی و مایه نجات بعضی دیگر و سر انجام همه است
 307. مرگ این لطف را نیز دارد که کاخ نیکنامی را نصیب انسان می کند و حسد و تنگ نظري کسان را نسبت به وي نابود می کند.
 308. « بیکن »
 309. مردم، چنان از مرگ می هراسند که گوئی بدون شک بزرگترین شر است، در صورتی که هیچ کس نمی تواند یقین کند که
 310. « و. تیفورد » . بزرگترین خیر است
 311. « آناتول فرانس » . مرگ هرگز دشوارتر از تولد نیست
 312. « متر لینگ » . مرگ، طبیب باز پسینی است که هنگام عجز پزشکان از علاج سراغ بیمار آمده و او را بهبودي ابدي می بخشد
 313. « رولوروس بارودي » . مردن در حال ایستادن بهتر از زیستن در حالت زانو زدن است
 314. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.
 315. « بیکن » . گاهی پذیرفتن مرگ نه از فرط دلاوري و بی باکی یا بدبختی و مصائب است بلکه از خستگی و مکرّرات ایام است
 316. « ولتر » . کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد
 317. « فرانسو باکن » . طمطراق مرگ بیش از حقیقت آن مخوفست
 318. « دکارت » . زندگی خواب است و مرگ بیداري آن! هم از کوتاهی عمر شکوه می کنیم هم سعی می کنیم کوتاه تر گردد
 319. « نیکول » . زندگی راه پیمائی به سوي مرگ است و مردن دخول در حیات جاودانی
 320. « شاتو بریان » . اگر مرگ در کار نبود، هرگز اخلاق در زندگی وارد نمی شد
 321. « سقراط » . از مرگ نترسید زیرا تلخی آن از ترسِ از آن است
 322. « مثل چینی » . آن که تهمت می زند هزاربار می کشد و قاتل یک بار
 323. آنچه به هنگام مرگ بر اندوه می افزاید بی هنري فرزند و کارهاي بیهوده و ناپسند اوست و هر آنچه از غم می کاهد، هنرمندي و
 324. اندوخته داشتن کردار نیک و پسندیده اش می باشد.
 325. « برنارد شاو » . آرزو دارم که تا آخرین رمق وجود من ثمر بخش باشد و هنگامی بمیرم که از من هیچ خدمتی ساخته نباشد
 326. « سعدي » گرت از دست بر آید دهن شیرین کن/ مردي آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی
 327. « افلاطون » . امتحان کنید مرد را به فعل او نه به قول او
 328. یکی از بهترین مسرات دنیا این است که گروهی در یک جا جمع شوند و ساعات فراغت را به سخنان شیرین و دلپذیر بگذرانند
 329. « لرد آویبوري » . روحهاي آنها به هم نزدیک، زبان یکدیگر را خوب بفهمند
 330. وضع دوستانه داشته باش و از آزادي احمقانه بپرهیز. آزادي خشونت آمیز مایه تحقیر است ولی اندکی محافظه کاري وسیله ي جلب
 331. « فولر » . احترام می شود و با تواضع ظریف، مهربانی دیگران فراهم می آید
 332. نزدیک مباش به همنشینی مردمان شرور و بد اخلاق زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می دزد در حالی که تو آگاه نباشی.
 333. « افلاطون »
 334. « اندرسپیدیس » . مصاحبت با مردمان درستکار از هر ثروت و ملک پر حاصلی بهتر است
 335. مصاحبت فراوان و روابط صمیمی میان دو شخص چنان ایشان را به یکدیگر شبیه می سازد که نه تنها اخلاق و رفتارشان مانند
 336. « لاوارتر » . یکدیگر می شود بلکه رخساره و آهنگ صداي ایشان نیز با هم شباهت پیدا می کند
 337. مرد شریف را شایسته چنان است که پیوسته به همانند خود نشست و برخاست کند، کیست که آن اندازه استوار باشد که در معرض
 338. « شکسپیر » . فریب دیگران واقع نشود
 339. « بیچر » . مردمیِ عالی در حسن رفتار است نه در عقل بیشتر
 340. کسی که اخلاق و روحیه ي او به شما مشتبه شد نگاه کنید به همنشین او.
 341. « مثل ژاپنی » . صفات یک مرد تابع نیکیها و بدیهاي دوستان اوست
 342. « فلشید » . طبیعت هاي بی عیب و نقص با امتداد و معاشرتهاي نالایق خلل پذیر می شود
 343. « گوته » . سلوك و رفتار آینه اي است که هر کس خود را در آن نشان می دهد
 344. « حافظ » . روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
 345. در گفتگو و معاشرت تا حدي تشریفات را ملاحظه کن ولی از اندازه ي کار مگذر، وضع رفتار معمولا با همان صورتی که جلوه
 346. « فولر » . گر شود از طرف مقابل باز می گردد
 347. دانائی و قدر و عدالت و معرفت در صورتی که با آن هنر کوچک زندگی و رفتار که حسن معاشرت نامیده می شود همراه نباشد
 348. « ستیل » . نمی تواند شخص را چنان که باید معرفی کند
 349. خوي بد در آمیزش با بی خردان است و نیکوئی اخلاق در همنشینی با خردمندان می باشد.
 350. حسن معاشرت همراه با شرافتی است که جنگجوترین مردم به آن احترام می گذارد. بدي معاشرت سبب آن می شود که ترسوترین
 351. « چتر فیلد » . مردم هم به ستیز با آدمی برخیزند
 352. حذر کن از همنشینی کسی که سست باشد رأي و عقل او، ناپسندیده باشد عمل او زیرا که یار به یار خود قیاس و اعتبار کرده شود.
 353. « مثل چینی » . چاي سرد و برنج سرد را می توان تحمل کرد اما نگاه سرد و لحن سرد قابل تحمل نیست
 354. تا توانی با علماي صالح همنشین باش تا جان به فضیلت علم بیارائی و از پرتو دانش آنان روشن و بزرگوار شوي.
 355. بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد.
 356. به انوشیروان گفتند سبب چیست که مردم بار گران بدوش می کشند و آزار نمی بینند ولی بار همدم ناسازگار نتوانند کشید.او
 357. گفت: زیرا کشیدن بار سنگین را همه اعضاء تن همکاري کنند ولی بار همنشین بد بر دوش روح است.
 358. « ژرژ هربرت » . با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنها بشمار روي
 359. « بوذر جمهر » . با شجاعان عالم و درندگان بیابان روبرو شدم ولی هیچ کدام مانند همنشین بد بر من غالب نشدند
 360. با فاسق متواضع به سر بردن بهتر که با عابد متکبر مصاحبت کردن.
 361. انسان به هر که با او هم خو و هم فکر بود دل می بندد و به هر که داراي علو نفس و جوانمردي و بزرگواري باشد، علاقمند می
 362. « سیسرون » . شود
 363. اگر با اشخاصی که صاحب روح بلند و اخلاق عالی هستند زندگی کنید، احساس خواهید کرد که قوه ي مرموزي روح و اخلاق
 364. « اسمایلز » . شما را به طرف مجدد تعالی می کشاند
 365. از شخصیت کس پرسش مکن از همنشینان او سئوال کن.
 366. از همنشینی مرد بخیل دوري گزین زیرا چون تو را بدو حاجت افتد از تو بگریزد.
 367. « مولوي » عقل قوت گیرد از عقل دگر/ پیشه گر کامل شود از پیشه گر
 368. « فردوسی » بهر کار با کاردان راز گوي/ در چاره از رأي او باز جوي
 369. هر که با دانا مشورت کند از رسوائی ایمن باشد.
 370. آن که به آراء دیگران می پردازد، از خطاها در امان است.
 371. « ادیسون » . انسان در هر سنی که از کار بازماند، بهتر است که سال بعد بی درنگ بمیرد
 372. « مولوي » از محبت خارها گل می شود / وز محبت سرکه ها مُل می شود
 373. « مولوي » از محبت سنگ روغن می شود/ بی محبت موم آهن می شود
 374. « مولوي » از محبت مرده زنده می شود/ وز محبت شاه بنده می شود
 375. « فرانسواساگان » . محبت یک احساس شورانگیز است، درست مانند مارش نظامی
 376. « ف. تونگی » . گاهی لقمه نانی با ضیافتی برابري می کند
 377. « مثل تازي » . کسی که مهربانی می کارد حق شناسی درو می کند
 378. « افلاطون » . اختیار مصاحبت اشرار نکنید، چون همین که اهانت تو را نکنند بر تو منت نهند
 379. « مثل یوگسلاوي » . وقتی مشروب خوردي با سلامتی و عقل خداحافظی کن
 380. « سید علی اکبر برقعی » . می گساري خرد را فرسوده سازد و دل را مرده، مستی آرد و هستی برد
 381. « محمد علی صفوت » . کمترین عیب شرب خمر، سلب اراده و حاکمیت انسان است بر نفس خود
 382. طبیب » . شما میکده ها را ببندید تا من هم ضمانت کنم که کشور از نصف بیمارستانها و تیمارستانها و زندانها بی نیاز خواهد بود
 383. « آلمانی
 384. « محمد علی صفوت » . بشر ضربتی را شدیدتر از ضربت مسکرات نخورده
 385. الکل خطري براي جامعه است من معتقد شده ام که آینده به ملتهائی تعلق دارد که از مصرف نوشابه هاي الکلی خود داري می
 386. « دکتر بولوال » . کنند
 387. « برتلو » . الکل غذا نیست سمی است براي جسم و روح
 388. « ژان ژیسبون » . الکل بلاي عظیمی است که بشر را از تمدن به توحش می برد
 389. « هانري روبر » . الکل بزرگترین علت افزایش جرائم جنائی است
 390. « ژرژ کلمانسو » . الکل بزرگترین علت پیدایش رنج و فقر انسانی است و بزرگترین عامل بیماري جهان است
 391. اگر بگوئیم الکل غذاست مسخره کرده ایم و به وجدان انسانی توهین وارد ساخته ایم، چیزي که این طور گلو و شکم را می سوزاند
 392. « دکتر سن ژاك ». و عضلات و مغز را فلج می کند و در نتیجه انسان، حیوان درنده اي می شود و روح و جسم خود را می کشد
 393. اگر نوشیدن نوشابه هاي الکلی، در پاره اي از کشورها ممنوع می شد، میزان جنایت چنان کاهش میافت که پلیس کاري براي انجام
 394. « دکتر جان بیرل » . دادن ند اشت
 395. « سعدي » هر که بی مشورت کند تدبیر/ غالبش بر هدف نیاید تیر
 396. « امثال و حکم دهخدا » . مشورت با هزار کس کن و راز خود را با یکی مگو
 397. مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید تا از میان آنها راستی زائیده شود.
 398. بلند پایه ترین مردم در خرد و اندیشه کسی است که خود را از مشورت بی نیاز نداند.
 399. « سقراط » . با دشمن نیز باید مشورت کرد تا پایه ي دشمنی او معلوم گردد
 400. « ناپلئون » . باید در مشاوره دقیق و خونسرد باشیم و در اجراي آن سخت و جدي
 401. « ابن ساعده » . با کسی که خود گرفتار یا گرسنه یا هراسان است شور مکن هر چند که صاحب رأي باشد
 402. « کنفوسیوس » . با کسانی که به راه دیگري می رودند مشوت کردن بی فایده است و نشان بی خردي است
 403. « سایه اشهدي » پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود/ به نسیم مژه بر همزدنی خاموشست
 404. « ناپلئون » . همان لحظه اي که امید به زندگی قطع شود، مرگ فرا رسیده است
 405. هرگز نگوئید مرگ به سراغ فلانی آمد زیرا مرگ پا ندارد و این ما هستیم که به سراغ مرگ می رویم و هر ساعتی که می گذرد
 406. « مترلینگ » . یک قدم به مرگ نزدیکتر می شویم
 407. « هانري دابسن » . می گویند زمان زود می گذرد، افسوس که چنین نیست این مائیم که می گذریم و زمان است که باقی می ماند
 408. « هوگو » . من اشخاص زنده را آنهائی می دانم که مبارزه می کنند، بی مبارزه زندگی مرگ است
 409. « تبلر » . مکرر اتفاق افتاده اشخاص به جهت فرار از مرگ جان خود را تلف کرده اند
 410. مرگ بهترین پناهی است براي دردها، غمها، رنجها و بیدادگریهاي زندگی، همه ي این جنگ و جدال ها، کشتارها، درندگیها،
 411. کشمکشها و خود ستائی هاي آدمیزاد در سینه ي خاك تاریک و تنگناي گور فروکش کرده و آرام می گیرد.
 412. مرگ آرزوها را درو می کند.
 413. فدا کردن جان در دو مورد خوب است اول اینکه چاره ي منحصر بفرد باشد و به هیچ وسیله ي دیگري غیر از ایثار جان نتوان منظور
 414. « متر لینگ » . را انجام داد، دوم آن که بدانیم از آن فداکاري دیگران نیکبخت خواهند شد
 415. « نظام وفا » . صاحب اراده فقط پیش مرگ زانو می زند و آن هم در تمام دوره ي عمر بیش از یک مرتبه نیست
 416. « سقراط » . زندگانی را آنگاه به مرگ فضیلت است که به نام باشد نه با ننگ
 417. « برنارد شاو » . زندگی مردم را در یک سطح قرار می دهد و مرگ افراد برجسته را هویدا می گرداند
 418. زمان مانند گرگ وجود ما را پاره پاره می کند و قطعه قطعه ي عمرمان را می خورد، دهان گرگ زمان با خون میلیونها موجودات
 419. رنگین است.
 420. با هر نفس که مرد از سینه بر می آورد گامی به سوي مرگ بر می دارد.
 421. « روسو » . امید و آرزو آخرین چیزي است که دست از گریبان بشر بر می دارد
 422. « افلاطون » . محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید
 423. بزرگترین حقیقت این است که شما فقط وقتی میتوانید موفق باشید که به دیگران کمک کنید موفق شوند. ناپلئون هیل
 424. شما باید هدفهاي بلندمدت داشته باشید تا آنها شما را از شکستهاي در میان راه بیرون بکشند. کارلز سی نوبل
 425. متر » . اگر در جهان چیزي تغییر نمی کرد، اسباب تأسف بود زیرا ممکن نبود بشر به سعادت آرام بی غل و غشی نظیر مرگ برسد
 426. « لینگ
 427. از عجایب زندگی یکی این است که مرگ درست وقتی ما را در می یابد که آماده شده ایم تا از یک زندگی شیرین برخوردار
 428. « برنارد شاو » . شویم
 429. « متر لینگ » . آنچه ما به نام مرگ بخوانیم یک زندگی است که هنوز نتوانسته ایم چگونگی آن را بفهمیم
 430. « مثل یونانی » . هر مردي می تواند داماد شود اما هر دامادي نمی تواند مرد باشد
 431. مردي که پیوسته اظهار تأسف می کند، به درد نمی خورد.
 432. « ارموند بورك » . من هر وقت وارد منزل خود می شوم تمام غصه و ملالتهاي خود را فراموش می کنم
 433. « روسو » . مرد عالم کسی است که همیشه در صدد فرا گرفتن چیزي باشد
 434. « رومن رولان » . مردان آفریننده کارهاي مهمند و زنان به وجود آورنده ي مردان
 435. « مارکولی » . مرد باید راست بایستد نه این که دیگران او را راست نگه دارند
 436. به زنان خود با احترام بنگرید آنها گلهاي آسمانی را در حیات زمین می کارند و جامه ي دلپذیر و زیباي محبت را می بافند و در
 437. « شیللر » . پرده ي غفاف احساسات لطیف را می پرورانند
 438. « ابوالحسن وزري » اي که با درد محبت زندگانی می کنی/ روزگارت خوش که عیش جاودانی می کنی
 439. « واشنگتون ایرونیک » . یک قلب مهربان، چشمه اي از شادي است که هر چیز را در اطراف خود با لبخند تر و تازه می کند
 440. « ارسطو » . هیچ چیز مانند احسان انسان را سیر نمی کند
 441. « کومگزیو » . هیچ بلاي آسمانی بدتر از محبتی نیست که به تنفر و کینه تبدیل شده باشد
 442. « دوده » . همان طور که بقاي موجودات بسته به حرارت آفتاب است حیات انسان نیز نیازمند روشنائی عشق و محبت است
 443. « محمد حجازي » . نیاز به محبت دیگران از سخت ترین غرائز ماست، خوشبختانه خزینه ي دلها همه از این گوهر انباشته است
 444. « مثل ایرانی » . محبت را از ماهی باید آموخت که از آبش بیرون آري بمیرد
 445. مردي که براي وصول به توفیق و رستگاري بشر، دشوارترین رنجها را برخود هموار می سازد و نیکوکاري و محبت را یگانه داروي
 446. دردهاي بشري می داند مقامی والا و ارزش عالی دارد.
 447. محبت گوهر گرانبهائی که در بعضی از قلبها، خاکستري روي آن را گرفته است این پوشش نازك و مختصر را تبسم و خندیدن
 448. « مترلینگ » . بزدائید تا گوهر گرانبهائی که پنهان شده است، آشکار شود و با درخشش خود روح و قلب همگان را روشن سازد
 449. محبت نردبان رفعت است.
 450. « مثل چینی » . گوهر بی مالش صیقل نمی پذیرد و آدمی بی محبت
 451. « محمد حجازي » . گاه از یک تبسم همچو از لبخند آفتاب، دنیائی روشن می شود
 452. « مثل ایرانی » . کلیدي که همه دشواریها را در زندگی خواهد گشود، محبت است
 453. « ل. م. چایلر » . کوششی که براي خوشبخت و شادمان کردن دیگران بکار می بریم مایه ي برتري مقام خود ما می شود
 454. کتاب محبت را به دقت مطالعه کردم صفحات مسرت بخش آن را مختصر یافتم و تمام اوراق را با رنج و اندوه مالامال دیدم.
 455. « گوته »
 456. قلبی که مهر می ورزد همیشه جوان است.
 457. « مثل ژاپنی » . شمشیري علیه محبت و مهربانی وجود ندارد
 458. خودتان را محدود نکنید. خیلی از افراد خودشان را محدود میکنند و نمیتوانند آنچه را که باید، انجام دهند؛ در حالی که شما
 459. میتوانید بسیار پرسرعتتر از آنچه تصور میکنید، حرکت کنید. کافی است قدرتتان را باور کنید تا هر چه میخواهید به دست
 460. آورید. مري کی اش
 461. ما براي موفقیت زاده شدهایم، نه شکست. هنري دیوید ثورو
 462. پیروزي به مذاقتان شیرینتر میآید وقتی که راه غلبه کردن بر شکست را یاد گرفته باشید. مالکوم فوربس
 463. به زر هر آنچه برآید به زور نتوان کرد. صائب تبریزي
 464. سختترین کار در دنیا، بیکاري است. ویتنی یانگ
 465. هیچ چیز به اندازه بیکاري براي یک جامعه نکبت و پستی به همراه نمیآورد. جین آدامز
 466. برادر، دوستی است که خدا به ما هدیه داده است. لگوو پره
 467. هرچه بیشتر میآموزیم، بیشتر عمق نادانیمان را کشف میکنیم. پرسی شلی
 468. بسیاري از افراد، بیشتر به واسطه تحصیلات و مطالعاتشان شریف و بلندمایه میشوند تا به واسطه طبیعتشان. مارکوس اورلیوس
 469. پیشرفت یک ملت سریعتر از پیشرفت تحصیلاتش نخواهد بود. ذهن بشر منبع بنیادین ماست. ویکتورهوگو
 470. گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، کم میشود جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش یابد.
 471. زخمهایی که خوردهاید و کشمکشهایی که تحمل کردهاید به شما میآموزد به دنبال آن روي دیگر زندگی باشید، به دنبال
 472. موقعیتی جدید با شجاعت و روشن بینی. جانی دپ
 473. تنها چیزي که میتواند تفکر مثبت را جانشین تفکر منفی کند، نتایج مثبت است. ویل نلسون
 474. « هوگو » . مرگ مهم نیست، خوشبخت نبودن مهمترین چیزهاست
 475. « میلتون » . مرگ کلید زرینی است که دروازه ي ابدیت را می گشاید
 476. مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند، زیرا گور ایشان قلوب نسلهاي آتیه است.
 477. مأیوس نباش زیرا یأس، مرگ است.
 478. گورستانها پر از افرادي است که فکر می کرده اند پس از مرگشان هیچ کس نمی تواند جانشین آنها شود.
 479. « مثل چینی » . قبر اولین تحفه ي آسمانی به بشر است
 480. شب مانند یک ماده گرگ گرسنه با دندانهاي خود ساعات زندگی ما را می بلعد و مرگ ما را از گوشه چشم، با دقت نگاه می
 481. « متر لینگ » . کند
 482. « مثل عربی » . سختی مرگ آن قدر نیست که مفارقت دوستان
 483. دنیا جاي فراموشی است و انسان این چند روزه ي عمر را خواه به یاد گذشته و خواه به امید آینده می گذراند و بعد مرگ بر او
 484. « نظام وفا کاشانی » . مستولی شده و پس از چندي جزء فراموش شدگان ابدي محسوب خواهد گردید
 485. « اسمایلز » . حتی مرگ نیز بر شیرینی طعم حیات می افزاید زیرا ما را نسبت به زندگانی وابسته و علاقمند می سازد
 486. « گوته » . حتی وقت فرا رسیدن مرگ هم نیز وابستگی به قوت اراده و نیرو خواستن در ما وجود دارد
 487. « بودا » . حیات بشر چون شبنم است که از روي برگ گلی می لغزد و میافتد
 488. « مادام ژوفرن » . تمام آسیب و صدمات این جهان به استثناي مرگ ناشی از عدم ثبات و عزم راسخ است
 489. به عقیده ي من اگر مرگ در دنیا نبود بشر به آن محتاج بود و می بایست آن را اختراع کند تا از چنگال کسالتهاي زندگی خلاص
 490. « متر لینگ » . شود بسیاري از ما در واقع پیش از مردن مرده هستیم، براي اینکه همه چیز خود را از دست داده ایم
 491. اگر از مرگ توقع دوستی داري براي پذیرائی او آماده شو و اگر آن را دشمن می پنداري براي پیروزي بر او خود را مهیا کن برتري
 492. « کوارلز » . مرگ تنها در آن هنگام است که همچون بیگانه اي به سر وقت ما بیاید
 493. « رهی معیري » عاشقی مایه ي شادي بود و گنج مراد / دل خالی ز محبت صدف بی گهر است
 494. « همام تبریزي » ز جانان مهر و از ما جانفشانیست / جواب مهربانی مهربانیست
 495. « گوستاولوبون » . مردم در قلمرو احساسات خیلی زودتر با یکدیگر آشنا و صمیمی می شوند تا در منطقه ي نفوذ عقل و منطق
 496. « سمنون محب » . محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد، زیرا هیچ چیز رقیق تر و لطیف تر از محبت نیست
 497. محبت در حقیقت بسان قطره ي ژاله ي درخشان است که در کاسه ي یک گل خندان قرار دارد مغزش در اعماق روانهاي پاك و
 498. « لامنه » . دلهاي تابناك است
 499. محبت تلخ کامی ها را شیرین و یأس را به امید و غم را به شادي و بدبختی را به خوشبختی تبدیل می کند.
 500. غیر علاقمند باشید – تبسمی بر لب داشته باشید – بیاد بیاورید که نام هر i شش وسیله جلب محبت مردم: – صمیمانه نسبت ب
 501. کس براي او شیرینترین و مهمترین لغت قاموسهاست – گوش دادن بیاموزید طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید
 502. « دیل کارنگی » . – با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید – صمیمانه و صادقانه اهمیت او را براي خودش محسوس سازید
 503. زندگانی اگر با عاطفه سر و کار نداشته باشد، گوارا و ارزنده نخواهد بود.
 504. عادتهاي بد راحت میآیند و سخت میروند. ضربالمثل انگلیسی
 505. زندگیاي را که مفیدتر است، انتخاب کنید و عادتهایی را که آن زندگی را دلپذیرتر میکند. فرانسیس بیکن
 506. ناخن از جاي ناخن بیرون میآید و عادت پشت سر عادت. دیسیدریوس اراسموس
 507. عادتها را اول ما میسازیم؛ اما بعد، این عادتها هستند که ما را میسازند. نوبل
 508. هیچ چیزي به اندازه عادت آدمها نیاز به تجدیدنظر ندارد. مارك توآین
 509. من هیچوقت نمیتوانستم کارهایی که تا به امروز انجام دادهام را انجام بدهم اگر این عادتها را در زندگیام نداشتم: دقت،
 510. پشتکار، تصمیمگیري و تمرکز روي یک موضوع. چارلز دیکسون
 511. هرچه متاهلان بیشتر شوند، جنایتها کمتر میشود. ولتر
 512. آلبوم عکسهاي خانوادگی تاریخچه یک خانواده هستند و بر آسیاب زندگی روزمره صدایشان چون نالهاي به گوش میرسد.
 513. سوزان سونتاگ
 514. خانواده محلی است که فکر آدمها در آنجا با هم تلاقی پیدا میکند. بودا
 515. همزمان با گسترش دایره دانش ما، تاریکیاي که این دایره را احاطه میکند نیز گسترده میشود. آلبرت اینشتین
 516. قبلا مجبور بودید این کار را انجام دهید و حالا شما میتوانید این کار را انجام دهید بدون هیچ اجباري، ببین مثبتاندیشی چه
 517. ظرفیتی دارد. تواناییهاي ذاتی شما را از ناامیديها دور میکند و به سمت نقاط مثبت، کاربردي و دور از انتظار میبرد. رالف
 518. مارستون
 519. اعتماد به نفس احساسی است مربوط به قبل از درك موقعیت! نورمان وینست
 520. زندگی جنگ نیست، یک موقعیت است؛ موقعیتی که نه فراموش میشود و نه پذیرفته. تی اس الیوت
 521. تنها مشکل ماست؛ به این خاطر که تنها به آن نگاه میکنیم. به نقاط دیگر هم نگاه کن. ممکن است راه « موقعیت » گاهی وقت ها
 522. نجات خیلی روشن باشد. ادوارد دو بونو
 523. موقعیت پست از آدمها، آدمهاي پست میسازد. سیمون دو بوآر
 524. پول داشتن و عقل نداشتن، مصیبت به بار میآورد. ناپلئون هیل
 525. آدم خردمند پول را در دستانش نگه میدارد، نه در قلبش. جاناتان سوایف
 526. سه دسته از آدمهاي مختلف وجود دارند؛ کسانی که دارا هستند، کسانی که دارا نیستند و کسانی که دارا هستند اما پول چیزهایی
 527. که به آن نیاز دارند را نمیپردازند. ارل ویلسون
 528. هیچوقت پولی را که نداري، خرج نکن! توماس جفرسون
 529. یک ریال اینجا و یک ریال آنجا وقتی در کنار هم قرار بگیرند کلی پول میشوند. اورت دیرکسون
 530. پولی که خرج میشود همان پولی است که میتواند پسانداز شود. بنجامین فرانکلین
 531. اگر آدم سالمی باشید به پسانداز کردن خیلی بیشتر از خرج کردن فکر میکنید. بنجامین فرانکلین
 532. من پول کافی براي گذراندن بقیه زندگیام دارم به این شرط که دیگر هیچ چیزي نخرم. جکی ماسون
 533. ما میتوانیم از اتخاذ تصمیمهاي غلط جلوگیري کنیم اما نمیتوانیم با این بهانه هیچ تصمیمی نگیریم.
 534. گري کولین
 535. مهمترین تصمیمهاي ما در ذهنمان شکل میگیرند و هیچوقت گم نمیشوند. مارسل پروست
 536. همیشه مشکلات، بزرگ و غیرممکن حل میشوند؛ اگر آنها را به چشم مشکلاتی در مسیر حل شدن ببینیم. رابرت چولر
 537. عملی کردن آنچه میخواهیم تلاش زیاد نمیخواهد بلکه تصمیم محکم میخواهد. ناپلئون هیل
 538. تردید و دودلی جوانه درخت ترس است. ولفگانگ گوته
 539. آدمی که ثبات ندارد و متزلزل است، مدام ضرر میکند و آن کسی که باثبات است و تصمیمهاي محکم میگیرد جهان را در
 540. دست میگیرد. رالف والدو امرسون
 541. زمانی که تصمیم میگیري، کائنات تدارك عملیشدنش را فراهم میکند. جورج الیوت
 542. هیچ بودن خیلی سخت است. باید کاري ارزشمند کرد و آن هم تصمیم گرفتن است. تئودور روزولت
 543. در زمان تصمیمگیريهاي خیلی سریع و مهم بهترین کار همان اشتباهترین کار است؛ یعنی هیچ کاري انجام ندادن و تصمیم
 544. نگرفتن! جان درایدن
 545. تصمیم درست تفکر عمیق میخواهد. ضرب المثل چینی
 546. یک آدم باهوش و خردمند تصمیمهایی که خودش میگیرد را اجرا میکند و یک فرد نادان تصمیمهایی که دیگران برایش
 547. میگیرند. ریچارد بک
 548. « ضرب المثل فارسی » . همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید
 549. « ضرب المثل فارسی » ! همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور است
 550. « ضرب المثل فارسی » ! هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار
 551. « ضرب المثل فارسی »« ضرب المثل فارسی » ! هر که را می خواهی بشناسی یا با او معامله کن یا هم سفرش شو
 552. « ضرب المثل فارسی » ! هر که به امید همسایه نشست، گرسنه می خوابد
 553. « ضرب المثل فارسی » ! هر که بامش بیش برفش بیشتر
 554. « ضرب المثل فارسی » ! هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی
 555. « ضرب المثل فارسی » ! هر سرازیري یک سر بالایی داره
 556. « ضرب المثل فارسی » ! هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد
 557. « ضرب المثل فارسی » ! هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید
 558. « ضرب المثل فارسی »! هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی
 559. « ضرب المثل فارسی » ! هر چه عوض داره گله نداره
 560. « ضرب المثل فارسی » ! هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید
 561. « ضرب المثل فارسی » . هر چه خواهی که نشنوي، مگوي
 562. هر چه خدا خواست همان شد/ هر چه دلم خواست نه آن شد!
 563. « ضرب المثل فارسی » ! هر چه بر خود نمی پسندي به دیگران مپسند
 564. « ضرب المثل فارسی » ! هر جا که نمک خوردي، نمکدان مشکن
 565. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد / ز دست دیده و دل هر دو فریاد
 566. « ضرب المثل فارسی » . وقتی رشوه از در وارد می شود، عدالت از در دیگر می رود
 567. نه چندان بخور کز دهانت برآید/ نه چندان که از ضعف جانت برآید (سعدي)
 568. « ضرب المثل فارسی » نبرّد رگی تا نخواهد خداي/ اگر تیغ عالم بجنبد ز جاي
 569. « ضرب المثل فارسی » ! نون به همه کس بده، اما نان همه کس مخور
 570. « ضرب المثل فارسی » ! نکرده کار نبرند به کار
 571. « ضرب المثل فارسی » ! مهمان تا سه روز عزیز است
 572. « ضرب المثل فارسی » ! معامله نقدي بوي مشک می دهد
 573. « ضرب المثل فارسی » ! ماهی را هر وقت از آب بگیري تازه است
 574. آگاهی اي که تورا به کار ناید، تورا فتنه باشد.( خواجه عبدالله انصاري)
 575. حکیم به قول تنها مباش؛ بلکه به قول وعمل هر دوباش.( محقق سبزواري)
 576. هر چه از کوه بالاتر رویم، چشم انداز گسترده تري را می بینیم.(ویکتور هوگو))
 577. عدم پایبندي به نظم گیتی، ویژگی انسانهاي گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههاي نادرست خود می سازند.(اُرد
 578. بزرگ)
 579. قدر وقت ارنشناسد دل وکاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم(حافظ شیرازي)
 580. کس بار مشاهدت نچیند / تا تخم مجاهدت نکارد(سعدي شیرازي)
 581. قومی به جدّ وجهد نهادند وصل دوست / قومی دگر حواله به تقدیر می کنند(حافظ شیرازي)
 582. من جز یک چیز، چیز دیگري نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.((سقراط))
 583. غالباً از نادانی وحشتی نداریم، از اینکه ما را نادان بدانند می ترسیم.((محمد حجازي))
 584. اگر شما آدمی نادان و بی خبر باشید و به این امر پی ببرید، این خود یک نوع آگاهی و دانش است.((کنفوسیوس))
 585. قضاوت فوري درباره چیزهایی که جنبه هاي مختلف دارند، دلیل کم عقلی و دیوانگی است.((مونتین))
 586. اعتراف به ندانستن چیزي که نمی دانم باعث خجالت و شرم من نمی شود.((سیسرون))
 587. من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم براي رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ،
 588. استقامت و عقل سلیم.((توماس ادیسون))
 589. همه مردم از خوشبختی حرف می زنند، اما کمتر کسی معناي آن رامی داند.((مادام اولان))
 590. انسان میتواند خرد را حتی از دشمن بیاموزد.((آریستوفان))
 591. آرمانها، اندیشهها و مفاهیمی که ما دربارهي خود داریم، جوانی، شادابی و تندرستی ما را رقم میزند.((وین دایر))
 592. تا هنگامی که کاري با شور و اشتیاق درنیامیزد، پوچ و میانتهی خواهد بود.((جبران خلیل جبران))
 593. مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس / میدان همت است جهان، خوابگاه نیست (پروین اعتصامی)
 594. تو وطوبی وما و قامت یار/ فکر هر کس به قدر همت اوست (حافظ شیرازي)
 595. هر دلی کو همت عالی بیافت / مُلکت بی منتها، حالی بیافت. (عطار نیشابوري)
 596. دون همت کسی باشد که بنده همچون خودي باشد.( مستملی بخاري)
 597. مرد خویشتن را آنجا یابد که نهد. اگر خود را عزیز دارد، بلند شود، واگر خوار دارد، خوار شود.( ابوحامد محمد غزالی)
 598. چنان باید که همت تا بغداد بود ونفقه تا دو فرسنگی.( ابوحامد محمد غزالی)
 599. بنگر تا خسیس همت نباشی که من چیزي ندیدم مرد را از پاي افکنده تر از دون همتی.( ابوحامد محمد غزالی)
 600. هرکسی زیر همت خویش پنهان است، وقیمت هر کسی همت اوست.( ابوابراهیم مستملی بخاري)
 601. چشم همت برگشاي وره بین / پس قدم در ره نه ودرگه ببین (عطار نیشابوري)
 602. قناعت نمودن به منزلت پست، دلیل خساست همت وپستی نفس مردباشد.( رضی الدین نیشابوري)
 603. دانی که از چه خندم از همت بلندم / زیرا به شهر عشقت بر عاشقان امیرم(مولوي)
 604. همت بلند را شعار خود سازید! که همت، منشأ جدّ است، وهرکجا جدّ وجهد سراپرده زد، دولت واقبال درسایه آن اقامت گزید.(
 605. رضی الدین نیشابوري)
 606. ذره را تا نبود همت عالی حافظ / طالب چشمه خورشید درخشان نشود(حافظ )
 607. منگر آنکه توحقیري یا ضعیف / بنگر اندر همت خود اي شریف(مولوي)
 608. اندازه ومقدار ومرتبت مردم را در عادت ها وهمت هاشان بین.( یوسف بن علی مستوفی)
 609. چیست اي عطار کفر راه عشق / سست دین از همت دون آمدن(عطار نیشابوري)
 610. ابوحامد غزالی) ).« گفت: حال آن که همت او بلندتر ودانش او بیشتر ودست اوتنگ تر «؟ حالِ که بدتر » : حکیمی را پرسیدند که
 611. در مقابل حرام، شکیبایی خود را از دست نده و در مقابل حلال از شکر گذاري غافل نشو.
 612. دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش کور.((آلبرت انیشتین))
 613. اگر نمی دانید بپرسید؛ لحظه اي نادان به نظر می رسید ولی تا پایان عمر دانا خواهید بود.((سنکا))
 614. جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود، راه نشان می دهد.((رالف والدو امرسون))
 615. مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع نادانی است.((جرجی تایلر))
 616. انسان صادق کسی است که حامی دوران نادانی خود نباشد.((نادر ابراهیمی))
 617. نتیجه گیري زود [ هنگام ] پس از رخدادهاي مهم زندگی از بی خردي است.((اُرد بزرگ))
 618. آنکه به خرد توانا شد، ترس برایش نامفهوم است.((اُرد بزرگ))
 619. اگر به هر دلیل، روي تُرش به این جهان نشان دهیم، نباید به امید پاسخی دیگر باشیم.((لئوبوسکالیا))
 620. همیشه راهی هست، به شرط آنکه در جستجوي پیدا کردن آن باشی و هرگز از خواستن و پرسیدن دست نکشی.
 621. در اندیشه ي آسان تر شدن آرزوهایت مباش، آرزو کن خود بهتر باشی.((جیم روهن))
 622. شما ناگزیر از خواستن هستید. خواستن و پرسیدن، یکی از نیرومندترین رازهاي کامیابی و خوشبختی است که تاکنون نسبت بدان
 623. کوتاهی شده است.((پرسی راس))
 624. هیچ چیز بدون شور و شوق به وجود نمی آید.((زیگ زیگلار))
 625. در هر شرایط، خود را نبازید و دو ریسمان امید و ایمان را رها نکنید.((زیگ زیگلار))
 626. آرزوهاي مثبت”، نیک بختی “و آرزوهاي منفی”، سنگدلی “است.((توماس کارلایل))
 627. همه ي آرزوها دست یافتنی نیست، ولی این مسئله نباید ما را از تلاش و کوشش بازدارد.((موریس راول))
 628. آرزویی که سبب آشفتگی دیگران شود، آرزو نیست، هوس است.((فرانسیسکو گویا))
 629. تو براي برآورده شدن آرزوي خودت بکوش و بگذار دیگران هم به آرزوي خود برسند.((ارنست همینگوي))
 630. آرزوهاي بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوي دیگري دارد.((ایمانوئل کانت))
 631. اگر بنا بود همه ي آرزوها برآورده شود، دنیا به شکل دیگري در می آمد.((آرتور میلر))
 632. دانش، به شوق به دست آید و بیآن، از دست بشود.((بودا))
 633. جز تردید و هراس، هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهاي دلش، جدایی بیفکند.((فلورانس اسکاول شین))
 634. بدون انگیزه و شوق، همه ي خوبیهاي دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.((وینستون چرچیل))
 635. « لارشفو کولد » . این که ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است بیشتر براي آن است که براي خود عذري آورده باشیم
 636. « لارشفوکولد » . انسان در کار دیگران عاقل تر است تا کار خویش
 637. « تن » . اگر وقتی را که تنبلها صرف پائین آوردن مردم می کنند صرف بالا بردن خود می کردند زودتر به مقصود می رسیدند
 638. « حجازي » . اگر راستی از خطر می ترسیم برخیزیم و کاري بکنیم وگرنه ترس بی عمل ما را کوچک و خطر را بزرگ می کند
 639. اگر مایل به آسایش و راحت نفس خود هستی و به سلامت فکر و بدن خود علاقه داري و می خواهی از بار غم و اندوه بیرون بیائی
 640. « پورتن » . به این یک دستور مختصر رفتار کن؛ هیچ وقت تنها و بیکار منشین
 641. اگر خواهی به گفته تو کار کنند، به گفته ي خود کار کن.
 642. اعمال بلندتر از اقوال حرف می زنند اعمال جوهر افکار یک شخص را بیان می کند براي پرهیز از اعمال بد از افکار بد اجتناب
 643. « ویوس نانتدا » . کنید
 644. « اسمایلز » . اشتغال به هر کاري، بهتر از تنبلی و بی کاري است
 645. از دو صفت بپرهیز؛ بی حوصلگی و تنبلی زیرا اگر بی حوصله باشی ، بر هیچ حقی صبر نخواهی کرد و اگر تنبل باشی هیچ حقی را
 646. ادا نخواهی نمود.
 647. اراده هاي ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کند، لیکن اراده ي قوي جز در لباس عمل و کردار ظهور نمیابد.
 648. « گوستاو لوبون »
 649. آن که روزگارش به تنبلی گذشت دچار عسرت و پریشانی گشت.
 650. « اپیکوس فیلسوف » . آنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزاي کارهاي مان خواهد رسانید
 651. « ذیمقراطیس » . آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارند و بکار نبرند
 652. آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است.
 653. « فیثاغورث حکیم » . آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه اکثر مردم زشت کردار و نیک گفتارند
 654. « پلو تارك » . هر چه کمتر آرزو داشته باشید محرومیتهاي شما کمتر است
 655. « بوس رابوتن » . وقتی دستمان به آنچه که دوست می داریم نمی رسد باید آنچه را که در دست داریم دوست بداریم
 656. « سعدي » . نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر گردند
 657. « کنفوسیوس » . میانه روي و اندازه نگاه داشتن کمال طبیعت آدمی است
 658. « شکسپیر » . من وقت خود را اسراف کردم و حالا او به نوبت خود مرا اسراف می کند
 659. « بوس » . من خود را محتاج نمی دانم زیرا طریقه ي قناعت را یاد گرفته ام
 660. « دکتر ماردن » . کسانی که از درآمد کم نمی توانند پس انداز کنند از در آمد زیاد نیز قادر به پس انداز نیستند
 661. « سینکا » . کسی که از آنچه که دارد راضی نیست اگر صاحب تمام دنیا هم بشود باز ناراضی و بینواست
 662. « فرانکلین » . کسی که همیشه زیادتر از لازم خرید می کند روزي مجبور می شود که لازم را بفروشد
 663. « کیکاووس » . قانع باش و میانه روي پیشه کن که اصل همه ي پندها اینست
 664. طمع ریشه ي همه ي بدیهاست.
 665. « کنفوسیوس » . طلب کن استغناء و بی نیازي را از دنیا به قناعت، زیرا آنچه که مستغنی می سازد انسان را، قناعت است نه مال
 666. راحتی در قناعت است.
 667. « شامفور » . براي این که بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند، باید قسمتی از توقعات خود را بکاهد
 668. « سقراط » . دل بر چیزي ننهم که چون مفقود شود اندوهگین شوم
 669. « مثل عربی » . قمار باز که شدي قاتل هم خواهی شد
 670. « مثل انگلیسی » . قمار و مشروب و زن بد، خنده را از لبهاي مرد دور می کند
 671. « لارشفو کولد » . همه از حافظه ي خود شکایت دارند ولی کسی نیست که از نحوه ي قضاوت خود اظهار نارضایتی کند
 672. « مثل آفریقائی » . میمون هرگز میمون دیگري را مسخره نمی کند
 673. « ولنکیتون » . من به قضاوت کسی که پاي منافع خود وي در میان است اعتماد ندارم
 674. مَنگر گوینده کیست، بِنگر که گفتارش چیست.
 675. « دیل کارنگی » . مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است
 676. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ یک طرفه قضاوت نمی کند
 677. کسی که عنان خود را به دست نگیرد و سرانجام کار به دست بدبختی دچار شود حق ندارد از کسی شکایت کند، هیچ کس جز
 678. « لرد آویبوري » . خود او مسئول بدبختی او نیست
 679. « مثل انگلیسی » . کسی که قدرت را با پول بخرد، عدالت را هم به پول می فروشد
 680. « اوژن به اتان » . اعتراف به نقص ضعف نیست بلکه قدرت است
 681. « ناپلئون » . نخستین وظیفه ي یک حاکم اجراي عدالت است
 682. « کنفوسیوس » . اگر فروانروا خود راست و صدیق باشد کارها حتی بی راهنمائی او به نظام خواهد رسید
 683. هر که به فضیلت ایمان نداشته باشد خود نیز فضیلتی ندارد، انسان گاهی از فضائلی صحبت می کند که خود دارد ولی غالبا از
 684. « لینک » . فضائلی که خودش از آنها محروم است حرف نمی زند
 685. زیاده روي در خرج منشاء بی نوائی است.
 686. « فرانکلین » . دیوانگی است که براي خریداري اشیاء، بی مصرف و کالاي تجملی، انسان خود را گرفتار قرض کند
 687. « ذیمقراطیس » . چنان شیرین مباش که تو را فرو برند و چنان تلخ مشو که از دهان بدور افکنندت
 688. چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند، اگر همه به غیر از خودم کور بودند، من نه بخانه ي باشکوه احتیاج داشتم
 689. « فرانکلین » . نه به مبل عالی
 690. « سعدي » . توانگري به قناعت است نه به بضاعت
 691. بشر به عوض این که توجه و عنایت خویش را به لذایذ حیات متوجه سازد باید بکوشد حتی المقدور از تألمات بی شمار زندگانی
 692. « ارسطو » . که روح آدمی را کسل می سازد و دچار امراض گوناگون می کند بکاهد
 693. « فرانکلین » . براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست
 694. با قناعت امور بگذران تا پادشاه خود باشی.
 695. « ژاك دوال » . اگر می خواهی بنده ي کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو
 696. اعتدال و کوشش دو طبیب حقیقی انسانند، کار کردن اشتها را تحریک می نماید و اعتدال از افراط در راضی کردن اشتها مانع می
 697. « روسو » . شود
 698. اعتدال آن طبیبی است که طبیعت با دست خود او را تقدیس می نماید و او از همه طبیبان کمتر اشتباه می کند و کمتر گول می
 699. خورد.
 700. آن کس که به حد خویش قناعت کند، همیشه غنی و توانگر است. آنان که چشم طمع به مال غیر دوزند هر چه غنی باشند، فقیرند.
 701. « ابوالعلا معري » . آدم ولخرج امروز گداي فردا است
 702. « حجازي » . هر عیبی چند عیب دیگر به وجود می آورد اما قمار مادر همه ي عیبهاست
 703. « حجازي » . قمار باز ایام را به دشمنی با دوستان می گذراند
 704. « واشنگتن » . قمار فرزند حرص است و برادر نگرانی و پدر بدکاري
 705. « مثل فرانسوي » . خوشبختی از قمار باز فرار می کند
 706. « فرانکلین » . پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگهدارید
 707. « جرج واشنکتن » . از قمار بپرهیز زیرا قمار بازي کار شیطان و کودك حرص و آز و برادر بی عد التی و بالاخره پدر رذالت است
 708. « امیل اوژید » . هر کسی عیبهاي خود را با دوربین و نقص دیگران را با ذره بین نگاه می کند
 709. نتیجه گیري با شتاب، کار ابلهان است. مرد فرزانه شک می کند، ابله اعتماد می کند، آدم ناشی می گوید یقینا چنین است، آن که
 710. « جرمی تیلر » . داناتر است جواب می دهد که شاید چنین باشد ولی خواهش می کنم بیشتر تحقیق کنید
 711. « مثل چینی » . من از آنچه از دهانت خارج شود راجع به تو قضاوت خواهم کرد
 712. « مثل چینی » . محک طلا آتش است و محک انسانها طلا
 713. « منتسکیو » . ما همیشه دیگران را بیش از آن حدي که خوشبختند خوشبخت تصور می کنیم
 714. « مثل پرتقالی » . کسی را که امروز تحقیر می کنی بعید نیست فردا لازم باشد از او تعریف کنی
 715. « مثل سوئدي » . قاضی که بی گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم ساخته است
 716. « مونتین » . قضاوت فوري در چیزهائی که جنبه هاي مختلف دارند دلیل سفاهت و دیوانگی است
 717. « افلاطون » . عوام ثروتمند را محترم می شمارند، خواص دانشمندان را
 718. « دیل کارنگی » . هر مجرمی را بنگرید همه کس را ملامت می کند جز خودش را
 719. « ولتر » . شک حالت مطبوعی نیست ولی ادعاي یقین مسخره آمیز است
 720. « مثل چینی » . روباه نباید موقع محاکمه ي مرغ، قاضی دادگاه باشد
 721. « دیل کارنگی » . تشخیص دادن عیوب خیلی بهتر از دیدن عیوب است
 722. « لویس » . براي آن که درباره اهمیت وجود شخصی قضاوت کنیم باید در آن بیندیشم که بر مرگ او چه اثري مترتب می شود
 723. « مثل فرانسوي » . اگر یک متقصر تبرئه شود بهتر است تا یک بی گناه محکوم گردد
 724. « مثل آفریقائی » . اختلاف زن و شوهر نباید در بازار عرضه شود
 725. « مثل چینی » . هرکس سوار پلنگ شد، مشکل می تواند از پشتش پیاده شود
 726. « ارسطو » . براي بقاي دوستی باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و به همدیگر به دیده احترام بنگرند
 727. « لارشفوکولد » . دانائی عمده ي انسان در این نهفته است که به حماقت خود پی ببرد
 728. خود را از پایه اي که داري فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 729. « لابرویر » . تواضع بیجا آخرین حد تکبر است
 730. « وه ید » . اقتدار عالی و بی تمجید انسان فقط در فداکاري است. فداکاري شرط اساسی هر بزرگی است
 731. « گاندي » . اسارت و بندگی مردم به خود ایشان و به اندازه تحمل رنج و قبول فداکاري ایشان بستگی دارد
 732. « صائب تبریزي » به عیب خویش بپرداز تا شوي بی عیب / مباش آینه عیب دیگران زنهار
 733. « ابن عباس » . هرگاه بخواهی عیب برادرت را بازگویی نخست عیب خودت را بیاد آر
 734. اگر می خواهید احساسات واقعی شنونده ي خود را دریابید درست در صورت او بنگرید، چه وي می تواند کلمات را در فرمان
 735. « جستر فیلد » . خود داشته باشد ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد
 736. « جان کایزل » . اگر به ناچار با مطلبی مخالف باشید چنان به نرمی و مهربانی آن را رد کنید که گوینده را نیازارید
 737. افتخارات و پیروزیها ي اشخاص باید موقعی مورد قدردانی قرار گیرد که معلوم شود از چه طریقی به دست آمده است.
 738. « لارشفوکولد »
 739. « هومر » . هیزم شکن قبل از آن که نیرو و قدرت بخواهد مهارت لازم دارد
 740. « ابراهام لینکلن » . همه کس می تواند بدبختی را تحمل کند اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید، به او قدرت بدهید
 741. « هانري دورلنان » . وظیفه اصلی و اساسی کلمه ي قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد
 742. « بودا » . چشم گریان دیگران را به نگاه هاي مسرت آمیز تبدیل کردن، لذت بخش ترین خوشبختی هاست
 743. « مولیر » . وقتی جامعه اي داراي فضیلت اخلاقی است که قانون همه ي افراد جامعه را با یک چوب براند
 744. کسی که خود درستکاراست احتیاج به امر کردن ندارد وکارش بدون فرمان هم به پیش می رود، لیکن کسی که خود درستکار
 745. « کنفوسیوس » . نیست اگر هم فرمان بدهد کسی فرمانش را نخواهد شنود
 746. جامعه اي که در آن ترس از توبیخ و ملامت جاي خود را به ترس از قانون بدهد بدبخت است و از آن بدبخت تر ملتی که از قانون
 747. نترسد.
 748. « دیزرائیلی ». بشر چون صالح و پاك بود به قانون نیازمند نیست و چون متخلف و بدکار شد قانون نمی تواند جلویش را بگیرد
 749. « ویل دو رانت » . بشر تا زمانی که از نا امنی می ترسد یا آن را به خاطر دارد، حیوان رقابت کننده اي بیش نیست
 750. این هم بدبختی بزرگی است که در بعضی کشورها به قوانین بیش از انسانها اهمیت می دهند.
 751. « جان استوارت میل » . ارزش یک دولت وابسته به ارزش افرادي است که آن را تشکیل می دهند
 752. « لابرویر » . فقیر از بعضی نعمتهاي دنیا ولی خسیس از همه نعمتها محروم است
 753. « آرمنهایم » . تهی دستان که نیاز و حسد را بدل راه نداده اند، پرچمداران غرور و سربلندي تبار انسانند
 754. « بوذر جمهر » . هر که نیک نهاد و پاك منش و کوشاست به آنچه سزاوار است می رسد
 755. خویشتن را نگاه دار از کرداري که اگر از تو بپرسند شرمگین شوي و انکار کنی.
 756. « گوته » . خوشبخت ترین افراد کسی است که فضیلت دیگران را قدر بداند و از خوشبختی دیگران نیز احساس مسرت کند
 757. جائی برو که تو را بخوانند، نه جائی که از درت برانند.
 758. « لینجستنبرك » . بسیاري از مردم فضیلت را در پشیمان شدن از خطاها می دانند، به جاي احتراز کردن از آنها
 759. « زمانی یزدي » گر مقام خاکساران را تمنی می کنی / چون زمین از آفرینش بار می باید کشید
 760. « جان کاینرل » . هرگز از خودتان نگوئید و تعریف نکنید، بگذارید اگر صفاتی دارید از دهان دیگران شنیده شود
 761. درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع می باشند فقط شاخه هاي خشک و مردان نادان هستند که می شکنند اما خم
 762. « مثل سانسکریتی » . نمی شوند
 763. خطائی که تو را پشیمان و فروتن کند، بهتر از ثوابی است که تو را سرکش و خودبین سازد.
 764. جمال و کمال ، مال ، جلال ، عوامل موفقیت هستند و مردم را به طرف خود جلب می کنند ولی جاذبه ي هیچ کدام به اندازه ي
 765. سادگی نیست.
 766. بکوش تا آنچه را که علاجی ندارد با مدارا تحمل کنی.
 767. « دیل کارنگی » . اگر می دانید خطاکار هستید بی درنگ و از صمیم قلب به خطاي خود اعتراف نمائید
 768. هر چه به فداکاري و مهرورزي خو بگیریم کاملتر و خوشبخت تر خواهیم شد چرا که هیچ حالی به اندازه ي جوانمردي و مهربانی
 769. « جان کاینرل » . به سلامتی روح ما کمک نمی کند
 770. « ناپلئون » . آن کس که از اول می داند به کجا می رود خیلی دور نخواهد رفت
 771. « معین الدین جوینی » . هر که تفحص و تفتیش معایب دوستان کند به دشمن مانندتر است
 772. « واشنگتن ». در وظیفه خود استقامت جستن و خاموش ماندن بهترین پاسخ به تهمت است
 773. « حافظ » غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
 774. هنگامی که کسی به من اهانت می کند می کوشم تا نفس خود را چندان ارتقاء دهم که آن توهین و تحقیر نتواند به آن برسد.
 775. « ابن عطا » . همت آن است که هیچ حادثه و عارضه اي مانع آن نگردد
 776. هر متاعی ممکن است دزدي داشته باشد جز متاع دانش و خرد که از همه ي آفات مصون بوده و دارنده ي آن محبوب و عزیز
 777. « بهمن پور اسفندیار » . است
 778. « گ. بایلی » . مهربانی حکمت است هیچ کس نیست که در زندگانی به آن نیاز نداشته باشد و باید همه آن را بیاموزند
 779. لزومی ندارد حقیقت همیشه ساده براي ما قابل فهم باشد ممکن است حقیقتی هم در جهان یافت شود که ما آن را ندانسته و یا
 780. « دکتر الکسی کارل » . دانستن آن براي ما دشوار باشد
 781. « سیسرون » . اعتراف به نادانی از چیزي که نمی دانم مرا شرمگین نمی دارد
 782. « ولتر » . از روي سئوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او می توانید درباره اش قضاوت کنید
 783. « مثل ایرانی » . آدم باید کلاه خودش را پیش خودش قاضی کند
 784. « مثل چینی » . آدم خشمناك نمی تواند حقیقت را بگوید
 785. « مثل انگلیسی » . کاري که گرگ به زور می کند روباه به حیله انجام می دهد
 786. « مثل آفریقائی » . سکوت بزرگترین قدرتهاست
 787. « حجازي » . در هر ضعیفی قدرتی هست و در هر توانائی ضعفی
 788. توجه نسبت به آینده باعث می شود که انسان همیشه به قوت خویش بیفزاید و براي فرداي خود بیش از آنچه امروز به کار برده
 789. « سعید نفیسی » . است توانائی حاصل کند
 790. « ولتر » . اگر به ناتوان خشمگین شوي دلیل بر این است که قوي نیستی
 791. « والتور » . یک حکومت بد همیشه تا آنجا براي ماندن خود پافشاري می کند که به نظر می آید تعویض آن آسانتر از ترمیم آن است
 792. « مثل یونانی » . هرکس هرچند ناتوان باشد باز می تواند لااقل به شخص خودش حکومت کند
 793. « دیل کارنگی » . نظم اولین قانون طبیعت است
 794. « مثل ایتالیائی » . کسی که در حضورت از تو می ترسد در غیابت از تو متنفر است
 795. « اشتال ». کسی که بر خویش فرمانروا نیست نمی تواند فرمانده هیچ کس باشد
 796. « مثل لاتینی » . قراردادي که با خون امضا شود فقط با خون لغو می شود
 797. « مثل انگلیسی » . قانون غالبا دندان خود را نشان می دهد ولی گاز نمی گیرد
 798. فقر علت اصلی هر جنایت است لیکن با وجود این می بینیم که دولتها به جاي این که با فقر و تنگدستی مبارزه کنند با جنایت و
 799. « فتحی الرملی » . جانی در می افتند
 800. « لودویک » . عیب بزرگ دیکتاتوري این است که همیشه قدرت را با ترور باید نگهداري کرد
 801. « ریواردل » . ریاست و مقام مثل کوه است، بالا رفتن از آن دشوار ولی پائین آمدن از آن بسیار سهل است
 802. « برنارد شاو » . حکومت استبدادي را بتها تشکیل می دهند و حکومت دموکراسی را بت پرستان
 803. « ولتر » . حکومت کشوري که در آن تکدي به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است
 804. « ویلیامز پیت » . جائی که قانون ختم می شود ظلم و ستم آغاز می گردد
 805. « ویلسون » . بزرگترین مشکل امروز براي حکومتها این است که مردم را وادار به اطاعت کنند بدون آنکه مجبور به فرمان دادن باشند
 806. اگر روزگاري مقام تو پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید.
 807. افراط عموماً سبب پیدا شدن عکس العمل است و تغییري در جهت مخالف پدید می آورد خواه در فصول سال باشد خواه در افراد
 808. « افلاطون » . و خواه در حکومت
 809. « کانت فیلسوف آلمانی » . آنچنان رفتار کن که رفتار تو به تواند قانون کلی شود
 810. « ژرژ سوریت » . یک قطعه نان چیز مهمی نیست اما براي ولگردي که از گرسنگی می میرد، همه چیز است
 811. « مثل ایتالیائی » . فقر بدترین نگهبان عفت است
 812. « مونتن » . حقیر شمردن مرگ یکی از عمده ترین فضائل اخلاقی است
 813. « افلاطون » . تمام طلاهاي روي زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارد
 814. فروتنی زیور علم و کمال است و زینت جاه و جلال، اهل هنر اگر فروتن باشند هنر آنان بهتر جلوه کند همچنان که سایه ي عکس،
 815. عکس را برجسته و نمودار می کند، فروتنی هنر را نمایان می کند.
 816. « سقراط » . دانی که اثر حکمت در مرد حکیم کی ظاهر شود آن وقت که خویشتن را ناچیز و حقیر می شمارد
 817. تکبر ، تشخص ، خود پرستی و عشق بخود ناشی از بی معرفتی است.
 818. پرده ي غرور را از پیش خود بر دارید زیرا این پرده نمی گذارد که دیدنیها را ببینید و شنیدنیها را بشنوید.
 819. « مثل امریکایی » . به جاي خودت بنشین ، کسی بلندت نخواهد کرد
 820. « میرزا حسینعلی اصفهانی » عیب خود در پس آئینه نگه داشته اي / تو که آئینه به عیب دگران داشته اي
 821. « قا آنی » چون خود همه عیبی چه کنی عیب کسان فاش / بر غیر چه خندي چو تو خود بدتر ازآنی
 822. « لرد آدیبوري » . مشکل ترین کارها این که انسان خود را بشناسد و آسان ترین کارها این است که از دیگران عیبجویی کند
 823. « لقمان » . زیانکارترین عیبها عیب خود نادیدن است
 824. « ابن یمین » مجو نان اگر حاتمت نان دهد / مخور آب اگر خضر ساقی بود
 825. چیزي را که ما در باطن خود نداریم آن را در خارج نمی توانیم ببینیم اگر در نفس شما بزرگی هست آن را در فرد عامی هم پیدا
 826. « امرسون » . خواهیم کرد
 827. « اسپینوزا » . کوشش براي کسب دانش نخستین و یگانه پایه فضیلت است
 828. دانش و دارائی را هر کس یافته همیشه وي را از رخودت و سستی باز داشته و تنها علم است که انسان را از سختی رهائی می
 829. « ابن مقفع » . بخشد
 830. « رومن رولاند » . تنگدستی نه تنها براي اندیشه بلکه براي هنر نیز آموزگار خوبی است
 831. « روسو » . بدترین حالت براي انسان موقعی است که تنگدست و زیر دست باشد
 832. « محمد مسعود » . این قاعده ي کلی است که هر کس هر چه ندارد بیشتر از آن دم می زند
 833. جوآنا » . آن کس که نخواهد بهره اي از آسایش و ثروت خویش براي خیر دیگران بخشد خسیس، احمق و فقیر افسرده اي است
 834. « بایلی
 835. « فرخی » طبع دلجو خوشتر از گنج زر و کان گهر / خوي نیکو بهتر از شاهی و ملک بیکران
 836. « کنفوسیوس » . مردي که داراي عزم نیرومند و اخلاقی متین است هرگز فضیلت اخلاقی خود را فداي هوسهاي زندگی نمی کند
 837. « عطار » . مرد به سیرت مرد آید نه به صورت
 838. کسی که به کرامت نفس و شرف آدمی علاقه دارد، حتما باید از گناه بپرهیزد.
 839. فضیلت هر قدر هم در خوشبختی ما تأثیري ببخشد باز شایسته ي این است که به دنبال آن برویم و در به دست آوردنش زحمت
 840. « ارسطو » . بکشیم
 841. فضائل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می کند و فضائل متوسط باعث تحیر ایشان می شود و فضائل عالیه ي را اصلا نمی فهمند.
 842. « افلاطون » . فضائل را نه از راه بیم و امید بلکه براي خاطر خود آنها باید آن را کسب نمود زیرا صحت و جمال روح بسته به آنهاست
 843. « کاشانی » انسان یکی هزار شود از فتادگی / هر دانه اي که خاك نشین گشت خرمنیست
 844. « مثل تازي » . هرگز ننشین در جاي مردي که می تواند به تو بگوید برخیز
 845. هرچه غرور کسی بیشتر باشد، سقوطش در دره ها عمیقتر و بیشتر است.
 846. فقط با اطاعت از طبیعت می توان به آن چیره گردید.
 847. فروتنی آن نیست که انسان ذوق و استعداد خود را پنهان سازد و تصور کند که کوچکتر و بدتر از آنچه هست می باشد بلکه
 848. « پی یرکودراودو لاکو » . عبارت است از شناختن کامل نقایص و کمبودهاي خویشتن
 849. « دیل کارنگی » . عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار می شود
 850. « جمالزاده » . تنها راه سعادت، همانا سادگی و شبیه شدن به مردم ساده است و مابقی همه فریب و دردسر است
 851. « نیچه » . بشر موجودي است که باید بر خود غلبه کند
 852. اولین پاداش شخص بردبار این است که مردم او را درمقابل جاهل یاري می کنند.
 853. « منتسکیو » . انسان مانند رودخانه است هرچه عمیق تر باشد آرام تر است
 854. « بزرگمهر » . اگر چیزي بالاتر از زندگی وجود داشته باشد صحت است و اگر چیزي مانند آن یافت شود بی نیازي و علو طبع است
 855. « مثل ایرانی » . آسان ترین راه براي از بین بردن افتخارات، خودستائی است
 856. آفت زیبائی خودپسندي و کبر است.
 857. « صائب تبریزي » پاك کن از غیبت مردم دهان خویش را / اي که از مسواك مردم می کنی دندان سفید
 858. « شریدان » . خبرهاي دیگران به این سو و آن سو بردن همان اندازه بد است که براي دیگران خبر و داستان ساختن
 859. اشرار از کسانی هستند که عیوب مردم را جستجو کنند و به آن بچسبند و نیکویی آنها را نادیده و فراموش گذارند مانند مگسی که
 860. « افلاطون » . در جاي کثیف می نشیند و از جاي تمیز دوري می کند
 861. آن کس که به آسانی و زود باوري افترایی را گوش داده و قبول می کند اخلاقی پست دارد و یا اینکه عقل و فهم او از یک
 862. « منابدر ». کودك بیشتر نیست
 863. « کلیله و دمنه » . مرد بلند همت تا پایه ي بلند به دست نیاورد از پاي طلب ننشیند
 864. « شکسپیر » . علامت و نشان حقیقی اصالت و علو شأن، نوازش آمیخته با بشاشت و خوشروئی است
 865. دیل » . عده اي خیلی کم از مردم سرزنش هاي مفید را به تعریف هاي خائنانه که از ایشان به عمل می آید ترجیح می دهند
 866. « کارنگی
 867. اگر چیزي بالاتر از زندگی وجود داشته باشد صحت است و اگر چیزي مانند آن یافت شود بی نیازي و علو همت می باشد.
 868. « بزرگمهر »
 869. « مثل چینی » . همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد
 870. ولیب » . همه ي اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه ي علم و معرفت است و همه ي اندیشه و گفتار و کردار زشت ثمره نادانی
 871. « هومستو
 872. « ردلف ساکمن » . هر چه جزیره دانش انسانی وسیعتر باشد حاصل شگفتی هاي او طولانی تر خواهد بود
 873. « دکتر پرویز خانلري » . ملتی که رو به انقراض می رود نخست به دانش و فضیلت بی اعتنا می شود
 874. « خواجه عبدالله انصاري » . علم بر سر تاج است و مال بر گردن غل
 875. دانش و حکمت بی نیازي نفس است و مال بی نیازي بدن، به دست آوردن بی نیازي نفس بالاتر است از به دست آوردن بی نیازي
 876. بدن، زیرا بی نیازي نفس عیش دائمی است و بی نیازي بدن عیش محدود.
 877. « نیوتن » . دانش کلی مانند خلیجی است که من و همکارانم فقط چند دانه ریگ جالب از این پهناي وسیع برداشته ایم
 878. « حکمت جین هندو » . گناه از سه راه میسر است؛ خود گناه کردن، اجازه ي گناه دادن و گناه دیگري را پسندیدن
 879. « کونیرز میدلتون » . فضیلت چون با آداب ناپسند توأم شود مایه ي درد سر است
 880. « لومینوس » . فضیلت را با کردار نه با گفتار؛ پرورش می توان داد
 881. « برنارد شاو » . فضیلت پرهیز از رذیلت نیست بلکه بی میلی نسبت به آن است
 882. « کنفوسیوس » . فضیلت اخلاقی در تکمیل جامعه ي بشري درجه و مقام نخستین را پیدا می کند
 883. « افلاطون » . فضیلت سر چشمه آسایش و رفاه روح است
 884. سادگی در رفتار آخرین حد کمال است بسیاري از مردم از ترس آن که مبادا آنان را معمولی فرض کنند از طبیعی بودن هراسانند.
 885. « داستایوسکی » . در انسان نعمتی از این بهتر نیست که به مقتدرات خود سر تسلیم فرو آورد و مزه عظمت آن را بچشد
 886. « ادیسون » . حجب و حیا نه تنها آرایش است بلکه نگهبان فضیلت است
 887. « بقراط » . حاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود دانا شدم
 888. چون خرد به فزونی رسید، خواهش و شهوت کاستی گیرد.
 889. سعید » . جهان بزرگ است و آدمی زاده کوچک ، اما آدمی زاده می تواند چنان بزرگ شود که جهان در برابرش کوچک گردد
 890. « نفیسی
 891. « برناردن » . جائی که کوشش و مجاهده وجود ندارد، فضیلت و تقوي معدوم است
 892. تکمیل فضائل اخلاقی اگر یگانه هدف تعلیم و تربیت نباشد، لااقل بزرگترین هدف آن است.
 893. « صائب » -فروتنی است دلیل رسیدن به کمال / که چون سوار به منزل رسد پیاده شود
 894. « مثل تازي » . هر انسان جاه طلب اسیري است و هر آزمند گدائی
 895. هیچ عیب ندارد که شما فهیم و فیلسوف باشید ولی اگر هستید طوري رفتار کنید که کسانی که با شما حرف می زنند شما را به
 896. « آناتول فرانس » . سادگی خودشان تصور کنند
 897. هر قدر هم در قلمرو خودپرستی اکتشافات کاملی به عمل آید باز مناطقی در آن وجود خواهد داشت که ناشناس باقی مانده اند.
 898. « روسو » . هرگاه غضب، شما را از جاده اعتدال خارج ساخت فورا به آئینه نگاه کنید بی اختیار بخود می خندید
 899. هرصاحب نعمتی مورد حسد دیگران است جز متواضع که از شر حاسد در امان است.
 900. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ به خود سخت می گیرد، مرد کوچک به دیگران
 901. « لائوتسه » . گناهی بزرگتر از جاه طلبی نیست
 902. « پی یر ژانه » . کسی که هیچ چیز را تحمل نمی کند، خود او نیز تحمل ناپذیر است
 903. صرف نظر کردن از حاجت، بهتر از خواهش کردن از نا اهلان است.
 904. « مثل تازي » . سوار اسب که شدي پیاده ها را از یاد مبر
 905. « گوته » . سلوك و رفتار آئینه اي است که در آن آدمی تصویر خویشتن را نشان می دهد
 906. « گوته » . سعادتمند کسی است که هرچه مسن تر شود مشفق تر گردد
 907. خیال آسوده از دامان مادر امن تر و آسایش خاطر از گنج قارون گرانبهاتر است.
 908. « مترلینگ » . خیلی دشوار است که انسان قائل شود که جهان را براي او نیافریده اند
 909. تنبل ترین و ضعیف النفس ترین اعضاي جامعه بیش از همه شکوه و شکایت دارند.
 910. « کنفوسیوس » . تکبر هزاران صفت خوب را می پوشاند
 911. « پاستور » . تحمل و بردباري بالاترین جرئت و جسارت است
 912. پنهان داشتن سختی ها از جوانمردي است.
 913. « پلوتوس » . بردباري بهترین وسیله ي رفع هر نوع ناراحتی است
 914. « ابن مقفع » . اگر متواضع باشید کمتر مورد حسد واقع می شوید
 915. « لارشفوکولد » . اگر متکبر نباشیم از کبر دیگران شکایت نخواهیم کرد
 916. « مثل یونانی » . آتش را با آتش نمی توان خاموش کرد
 917. « جولیا واردهود ». دست یاري دادن بیش از دویدن ما را گرم می کند
 918. « گاندي » . خود را قربانی کنیم بهتر است تادیگران را
 919. « امرسون » . حسن معاشرت مرکب از فداکاري ها و گذشتهاي کوچک است
 920. بهترین مردم سودمند ترین آنان به حال دیگران هستند.
 921. « مولوي » کار مردان روشنی و گرمی است / کار دونان غیبت و بی شرمی است
 922. وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی هست که باور کند، ولی وقتی از کسی بد گویی کنند همه باورشان می شود.
 923. مردم بزهکار دوست دارند غیبت دیگران را آشکار سازند تا براي تباهکاریهاي خود عذر و بهانه اي جویند.
 924. « ذوالنون ». کسی که نظر عیبجوي به مردم کند کور عیب خودش است و کسی که نظر به عیب خود کند کور عیب دیگران
 925. مردمان بی همت و ترسو از خوف ذلت و سختی همیشه در خواري و ذلت زندگی کنند.
 926. « ناپلئون » . صاحب همت در پیچ و خمهاي زندگی هیچ گاه با یأس و استیصال روبرو نخواهد شد
 927. ارزش هرکس به قدر همت اوست.
 928. « راما کرشینان » . آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می کند فقط دانش است مابقی بی دانشی است و بس
 929. غیبت گناهی است که به آسانی انجام می گیرد اما چون در جامعه رایج شود آبروي مردم را بر باد می دهد اعتماد مردم را از
 930. « حسینعلی راشد » . یکدیگر سلب می کند و جامعه را از فوائد وجود افراد محروم می سازد
 931. شخصی که غیبت مردم می کند همانند زنبوري است که نیش می زند ولی عسل نمی دهد.
 932. « سعدي » . سخن در میان دو دشمن چنان گو که چون دوست گردند شرمنده نگردي
 933. سخن چینان که چشمان نجس و قلب ناپاك دارند از صمیمیت دیگران رنج می برند.
 934. دقایقی را که به عیبجویی دیگران می گذرانیم اگر به تامل در معایب خویش صرف کنیم هزار فایده می بریم که کوچکترین آن
 935. خودشناسی است.
 936. به غیبت کنندگان بگویید شما به قول خود بی گناه و معصومید آیا به این نکته توجه دارید که غیبت در حد خود گناهی بزرگ و
 937. غیر قابل بخشایش است.
 938. « قابوسنامه » . از مردم نمام بترس که هر چه وي به ساعتی بشکافد به عمري نتوان دوخت
 939. آن کسی که سعی کند پرده از عیب دیگران بردارد ناگهان پرده از عیب خویش برداشته بیند و خود را رسواي عام و خاص یابد.
 940. « حافظ شیرازي » زیر بارند درختان که تعلق دارند / اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
 941. « سعدي » همت بلند دار که مردان روزگار / از همت بلند بجائی رسیده اند
 942. ممکن است جسم ما دستخوش آفات شود از این بابت گناهی متوجه ما نمی شود، ولی باید روح خود را از هجوم آفات و مصائب
 943. « سیسرون » . حیات حفظ کنیم
 944. « کلیله و دمنه » . صاحب همت ثابت بهر ناکامی و مشقت در مقام اندوه و اضطراب نیفتد
 945. بلندي همت آن است که از هرچه دست مردم است نظر برگیري.
 946. افتخار مرد به همت بلند اوست نه به استخوان پوسیده گذشتگان.
 947. « بزرگمهر » . هیچ چیز چون خوي خوش نیست و هیچ دانش چون پیش اندیشی نیست و هیچ پرهیزکاري چون بی آزاري نیست
 948. حسینعلی » . هر چه زیادتر مطالعه کنیم زیادتر به عظمت عالم و کوچکی خود پی می بریم و از فهم اسرار هستی نا امیدتر می شویم
 949. « راشد
 950. مرد خردمند نرفته می داند، نگاه نکرده می بیند و عمل نکرده کار را به پایان می رساند.
 951. « برنارد شاو » . مغز ابلهان علم را به اوهام و فلسفه را به ابلهی و هنر را به فضل فروشی مبدل می کند
 952. « ارسطو » . مزیت با سوادان بر بی سوادان همانند برتري زندگان بر مردگان است
 953. « اسمایلز » . لذتی که از علم و دانش حاصل می شود بالاترین لذتها می باشد
 954. « افلاطون » . لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است
 955. کشوري که افراد آن از علم و دانش بهره مند باشند دیگر طعم گرسنگی را نچشیده و زندگی راحت و آسوده اي خواهند داشت.
 956. « کنفوسیوس »
 957. « ژان ژوند » . فردا هرگز دیر نخواهد بود اگر بدانید که در جستجوي دانش هستید
 958. « سقراط » . علوم پاك در دلهاي ناپاك قرار نگیرد
 959. « آناتول فرانس » . علم و دانش کلیدي است که تمام دربها با آن باز می شود
 960. در این دنیا هیچ کس نمی داند که در پشت پرده ي ظاهري حوادث چه ها می گذرد. به من امروز به خوبی ثابت شده که درباره ي
 961. « ولتر » . هیچ چیز به استناد ظواهر نباید قضاوت کرد
 962. دانشی که با پرهیزکاري توام نباشد پشیزي نمی ارزد.
 963. چگونه انتظار دارید به اسرار جهان پی ببریم و چیزي بفهمیم در صورتی که هنوز نتوانسته ایم دریابیم که فهمیدن یعنی
 964. « مترلنیگ »؟ چه
 965. ثروت در دارا بودن خزاین و دفاین نیست در دانستن علم و طرز استعمال آن است.
 966. « سعید نفیسی » . تنها کسانی که دلداده ي دانشند بزرگند نه آنان که سوداگر دانشند
 967. بهتر است انسان چیزي نداند تا بسیاري چیزها را نیمه تمام بداند بهتر است که با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا آن که با
 968. « نیچه » . عقاید دیگران یک مرد دانشمند به حساب آئیم
 969. آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است.
 970. « امرسون » . عقل نیرویی است که دنیا را اداره می کند
 971. « حجازي » . روزي اگر عقل را بخرند و بفروشند، ما همه به تصور این که زیادي داریم فروشنده خواهیم بود
 972. « پاسکال » . دل دلائلی دارد که عقل به کلی از آن بی خبر است
 973. شو » . در درون ما دوزخی بزرگ وجود دارد که نام آن شهوت و معمولا خود را در قالب عقل و هوش و فلسفه جلوه گر می سازد
 974. « پنهاور
 975. « فوشه » . توانگران همه عاقل نیستند ولی عقلا همیشه توانگرند
 976. « تن » . آدم عاقل افعی را که کشت بچه اش را نمی پروراند
 977. « ابولعلاء معري » . ما باید از بدي کردن بیشتر بترسیم تا بدي دیدن
 978. زن نه فقط سخاوت را در مرد بیشتر از فداکاري دوست می دارد بلکه بیشتر از هر صفتی می پسندد.
 979. « دیل گارنکی » . دانش تمام، مستلزم بخشش تمام است
 980. « شکسپیر » . براي دشمنانت کوره را آن قدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند
 981. علم نعمت بزرگی است که در زندگی تاج افتخار و پس از مرگ یادگار درخشان خواهد بود.
 982. علم گنج و کلید آن سوال است پس سوال کنید.
 983. « مثل تازي » . دانشمند فاسد جهانی را فاسد کند
 984. در روزگار گذشته مردم طلب علم می کردند براي این که خود را به درجه ي کمال برسانند امروز علم را براي این فرا می گیرند
 985. « کنفوسیوس » . که دیگران را مجذوب و مسخر کنند
 986. « بوذرجمهر » . بهترین کارها این است که در جوانی دانش آموزي و در پیري بکار بري
 987. بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست بیاورند حاضر
 988. « ابن سینا » . نیستند که اشتباهات و لغزشهاي آنان را اصلاح و جبران نمایند
 989. « قابوس وشمگیر » . بسیار افتد که ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش که بدانی روزي به کار آید
 990. علم نعمت بزرگی است که در زندگانی تاج افتخار و پس از مرگ یادگار درخشان خواهد بود.
 991. همه شما می بینید که بیشتر مردم نزد دانایان و فرزانگان از مشکلات زندگی سؤال نموده و از آنها یاري می جویند آري خردمندان
 992. « ابن مقفع » . هستند که پناهگاه مردمند
 993. هیچ زیبائی از خرد نیکوتر نیست.
 994. هر گفتارو کرداري را با ترازوي عقل بسنجید وآنگاه اگر نیک آمدبه پیروي از آن پردازید.
 995. کوچکترین بی توجهی ممکن است سبب شود که ما کلیه ي پیشرفتهائی را که در سایه ي به کار بردن عقل بکار برده ایم از دست
 996. « اپیکتت » . بدهیم، بنابراین باید کاملا مواظب باشیم
 997. عقل چیزي است که کسی به نهایت آن نتواند رسید و لباس تازه و نیکوئی است که هرگز کهنه نشود و راهنماي عادلی است که
 998. هیچ وقت خطا نکند.
 999. عقل چراغی است که در ظلمات دنیا ما را رهبري کرده، از راه تاریک زندگی که در مراحل آن هزاران خطر نهفته است عبور داده
 1000. « لرد آویبوري » . به سر منزل شرافت و افتخار می رساند
 1001. « اسمایلز » . شخص عاقل تنها براي خودش زندگی نمی کند بلکه براي خیر و صلاح دیگران نیز بایستی گام بردارد
 1002. « قابوسنامه » . خردمند باشید تا توانگر باشید
 1003. خرد و عقل دو دریاي عظیم هستند مرواریدشان حکمت و فرزانگی است.
 1004. « فوشه » . خرد گرانبها تر از طلاست زیرا کمیاب تر و مفید تر است
 1005. « خواجه عبدالله انصاري » . پروردگارا هر که را عقل دادي چه ندادي و هر که را عقل ندادي چه دادي
 1006. از کسی که نمی داند که نمی داند بر حذر باش، به کسی که نمی داند و می داند که نمی داند تعلیم بده، کسی که می داند و نمی
 1007. « مثل عربی » . داند که می داند روشنش کن، از کسی که می داند و می داند که می داند پیروي کن
 1008. اشخاص عاقل روح جامعه هستند.
 1009. « زیمقراطین » . آنگاه که خرد مغلوب غضب تو است خود را از افراد انسان حساب مکن
 1010. « ژرژ سیون » . هرکس گذشتش بیشتر است غنی تر است
 1011. مادام سه » . هرگز بغض و عداوت کسی را در دل نگاه ندارید چه باري است آن قدر سنگین که شما تصور آن را نمی توانید بکنید
 1012. « وینه
 1013. هر که را قدرت مجازات بیشتر است عفو از او پسندیده تر است.
 1014. « مثل چینی » . مهربانیهاي کوچک را فراموش مکن و تقصیرات کوچک را به یاد نداشته باش
 1015. « ابوالفضل بیهقی » . مردمان بزرگ، نام بر این گرفتند که چون بر دشمن دست می افتند، نیکوئی می کردند و از او درمی گذشتند
 1016. کینه ي کسی را در دل خود جاي مده که راحت دل و تن تو را بر هم زند.
 1017. « چارلز دیکنز » . قلبی را داشته باش که هرگز سختی سنگ را به خود نگیرد و احساسی داشته باش که هرگز آزار دهنده نباشد
 1018. « بوذر جمهر » . عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند
 1019. « بوعلی سینا » . عفو در قدرت، نشانه ي دلیري است
 1020. خشم را با مهربانی فرو بنشانیم، بدي را با خوبی، آزار را با بخشش و دروغ را با راستی.
 1021. « ادریس پیغمبر » . بهترین چیزها سه چیز است؛ عفو در حالت غضب، بخشش در تنگدستی، عمل در حین قدرت
 1022. بخشایش بعد از پیروزي از مکارم اخلاق است.
 1023. « امثال و حکم » . بخشش هرچند ناچیز باشد، آتش خشم بنشاند
 1024. انتقام عدالت وحشیان است و براي یک نا کرداري نبایستی چندین ناروائی روا داشت.
 1025. « تن » . انتقام از جنایت قبیح تر است زیرا آن بدون مقدمه صورت می گیرد و این با تفکر و تعقل
 1026. « جان کایزل » . اگر به حقیقت حال و درد کسی برسیم و علت رفتار او را درك کنیم خطایاي او را خواهیم بخشید
 1027. « لابروید » . اگر دوستانی نتوانند گناهان کوچک یکدیگر را اغماض کنند نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند
 1028. « گلادستون » . از دو چیز کیف برده و خوشبختم؛ بخشش خطایاي زیر دستان و سپاسگزاري کسانی که به گردنم حق دارند
 1029. آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهی شد که امروز بدان فکر می کنی .
 1030. آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگري از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست دیگري که بر زمین افتاده
 1031. بگیرد تا او را بلند کند .
 1032. شما هم نسبت به خداوند دینی دارید ، آنچه به پروردگار مدیونیم ، دوست داشتن دیگران است .
 1033. پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهاي سبکبار ، پشت کوهستان راهم به خاك مالیده اند .
 1034. جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل ، ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاك خواهد ماند .
 1035. مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام . مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام .
 1036. گاهی آن قدر غرق آرزو هستی که فراموش می کنی خودت آرزوي کسی هستی.
 1037. کسی که در آفتاب زحمت کشیده ،حق دارد در سایه استراحت کند.
 1038. اگرهر روز راهت را عوض کنی هرگز به مقصد نخواهی رسید.
 1039. همیشه دلیل شادي کسی باش نه قسمتی از شادي او و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او
 1040. غم هایت را بر روي شن بنویس تا باد آن را با خود ببرد.
 1041. هرچی هستی همون باش و هرچی نیستی نگو کاش!
 1042. زیباترین معنی دنیا لبخند یه دوسته که بیصدا بهت میگه به یادتم.
 1043. آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است، در ما نشانی هست؟
 1044. کلید داشتن روابط خوب با دیگران، پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.
 1045. جایی درپشت ذهنت ، به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست !
 1046. « جان کایزل » . دانش انسان را فروتن می سازد و نادانی موجب ادعا و خودستائی می گردد
 1047. « الکساندر پوپ » . دانش کم خطرناك است یا باید آب چشمه را تا ته بنوشید یا اصلا لب نزنید
 1048. « حکمت هندو » . دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا
 1049. دانشی که تو را اصلاح نکند گمراهی است.
 1050. « سعید نفیسی » ؟ جهان باید در فرمان مردم باشد، تا کی باید مردم در فرمان جهان باشند
 1051. « برناردشاو » . براي این که دانش ملکه شود تعلیم کافی نیست عمل لازم است
 1052. اندره » . اگر دانش را براي کسب درآمد فرا می گیرید به حق آنهائی که به خاطر خود علم و دانش اندوخته اند تجاوز کرده اید
 1053. « ژید
 1054. اگر از گذشت روزها و سیر زمان اندوخته اي از کار و دانش نداشته باشیم دیگر چه خواهیم داشت و زندگی ما چه ثمري داشته
 1055. « لی لی آلن » ؟ است
 1056. « کنفوسیوس » . اگر شما آدمی نادان و بی اطلاع باشید و به این امر پی ببرید خود یک نوع اطلاع و علم است
 1057. « سقراط » . اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم ظاهر شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد
 1058. از انوشیروان پرسیدند کهنسال ترین مردم کیست؟ گفت آنکه علمش بسیار است و بازماندگانش از او فرهنگ آموزند و از کار
 1059. پسندیده اش سرمشق گرفته و به بزرگی رسند.
 1060. « مثل تازي » . یک روز عاقل به یک عمر احمق می ارزد
 1061. « حجازي » . هیچ مبارزه و فتحی پر افتخار و پرسودتراز این نیست که مغلوب و محکوم عقل باشیم
 1062. هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.
 1063. « تولستوي » . ناچارم ورزش کنم وگرنه عقل من فاسد خواهد شد
 1064. مرد نابغه که بخواهد در کاري کامیاب شود در صد قسمت، یک قسمت الهام غیبی و نودونه درصد محتاج جان کندن و عرق
 1065. « ادیسون » . ریختن است
 1066. « مثل چینی » . کسی که فقط در فکر سیر کردن شکم است، عقل را گرسنه گذاشته است
 1067. کسانی که با چشم عقل به حقایق حیات می نگرند هرگز فریب نخواهند خورد.
 1068. « حجازي » . غالبا عقل و دل را اشتباه می کنیم و آنچه را دل می خواهد به گردن عقل می گذاریم
 1069. « هربرت هوور » . عقل تنها این نیست که انسان در موارد عاجل بداند چه می کند بلکه مهم این است که بداند بعداً چه باید بکند
 1070. « هامیلتون » . عقل را از انسان بگیرند، دیگر، هیچ چیز بهادار براي او نمی ماند
 1071. « برنارد شاو » . عقل است که بزرگترین مخترعین توسط آن به کرات راه یافته اند
 1072. « رود یارکیپنیک » . عقل آدمی بیش از هفت دیده بان که در برج مراقبت باشند به او خبر می دهد
 1073. عقل از تندرستی بالا تر است زیرا با عقل غالباً می توان تندرستی را به دست آورد اما بدون عقل تندرستی از دست می رود.
 1074. « حجازي »
 1075. « ابو طالب ایزدي » . عاقل کسی که این جهان را همچون دوزخی پندارد و بکوشد خویشتن را در آغوش این دوزخ مصون دارد
 1076. سعی کنید فرزندان خودتان را عاقل و با اراده ي قوي بار آورید وآنها را از جام هستی بخش این دو کوثر لاهوتی سیراب کنید، آن
 1077. « کاظم زاده ي ایرانشهر » . وقت آنها خود راه سعادت را پیدا و آفاق وا نفس را تسخیر می نمایند
 1078. « مثل تازي » . خصومت مرد عاقل بهتر از رفاقت انسان نادان است
 1079. چرخ زندگی دو دسته دارد، یکی را هوس به دست می گیرد و دیگري را امید، عقل را به ما داده اند که یک دست از آن بگیریم
 1080. « حسینقلی مستعان » . وبه پیکر این بندیم
 1081. « سعدي » . هرکه در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 1082. « هربرت اسپنسر » . اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند، پلهائی را که باید از آن عبور کنند خراب می نمایند
 1083. « افلاطون » . از افلاطون پرسیدند به چه وسیله می توان از دشمن انتقام گرفت؟ گفت:به فضل و کرم
 1084. « جان کایزل » . عدالت حکم می کند که زندگی دیگران را مورد تعرض قرار ندهیم
 1085. « مترلینگ » . عدالت انتظار پاداش ندارد بلکه خود عمل داراي مسرت و بهجت است
 1086. عادل معمار وجود است و ظالم مخرب آن، بلوغ معنوي وقتی است که ملکه عدالت در انسان راسخ باشد زیرا عدالت مقدم بر سایر
 1087. فضائل است.
 1088. « مثل ایرانی » . بکن هر آنچه بشاید نه هرچه بتوانی
 1089. بعضیها خواب موفقیت را میبینند؛ آنهم هنگامی که دیگران بیدار شدهاند و سخت مشغول کارند. اسکار وایلد
 1090. حتی در کوچکترین اعمالتان هم با تمام قلب و عقل و ذهن و روحتان کار کنید. این راز موفقیت است. سوآمی سیواناندا
 1091. کسی که میخواهد پرواز را یاد بگیرد، اول باید ایستادن و راه رفتن و دویدن و بالا رفتن را بیاموزد. هیچکس نمیتواند پرواز را از
 1092. پرواز کردن شروع کند. نیچه
 1093. چشمها همان چیزي را میبینند که مغز ترجیح میدهد ببیند. روبرتسن دیویس
 1094. ضعف جسمی، ذهن را معیوب میکند. رالف والدو امرسون
 1095. خردمند آن است که چون کاري پیشش آید رأي ها جمع کند و به بصیرت دل در آن نگرد، تا در آنچه صواب است از آن
 1096. « ابو سعید ابو الخیر » . برگزیند
 1097. خردمند آن نیست که چون در کاري می افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آن است که بکوشد تا در کاري نیفتد.
 1098. « نصیحۀ الملوك »
 1099. خردمند کسی است که گفتارش را کردارش تصدیق کند.
 1100. « حجازي » . ثروت اگر به دست عقل نباشد مایه ي سیه روزي خواهد بود
 1101. « سعدي » . توانگري به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال
 1102. به وسیله ي عقل علل و مقدمات اشیاء را ادراك کرده روابط آن را با یکدیگر تشخیص می دهیم عقل چراغی است نور افشان که
 1103. « لرد آویبوري » . انسان را در ظلمات جهل و بی خبري راهنمائی می کند
 1104. « ژرژبانه » . انسان عاقل همیشه از بد گویی هایی که از او می شود، استفاده می کند
 1105. « قابوس و وشمگیر » . اگر به مال درویش گردي جهد کن تا بخرد توانگر باشی که توانگري خرد از توانگري مال بهتر است
 1106. « لابرویر » . اگر عقل و دانش در وجود انسان جمع باشد، من دیگر جنسیت او را نمی پرسم و فقط تحسینش می کنم
 1107. « بوذرجمهر » . از استادم پرسیدم از مردمان کدام عاقل ترند؟ گفت آن کس که کم گوید و بیش بشنود و بسیار داند
 1108. « ولتر » ؟ آیا در دنیا کسی آن قدر عاقل است که از تجارب دیگران عبرت گیرد
 1109. « کلیله و دمنه ». هرکه در نعمت او محتاجان را مشارکت نتوان بود در زمره ي توانگران محسوب نگردد
 1110. هرجا زشتی و پلیدي می بینیم چون می دانیم که از آن زشت تر هم در وجود خود داریم سختگیري نمی کنیم و می بخشیم.
 1111. گذشت داشته باشید براي یک بار هم که شده گذشت کنید تا ببینید چه مزه ي خوشی دارد و چگونه دشواریها را آسان می سازد.
 1112. « آندره موروا »
 1113. « دیل گارنکی » . عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است
 1114. « مثل لاتینی » . شر را با شر از بین نتوان برد
 1115. « لابرویر » . سخاوت در زیاد دادن نیست به موقع دادن است
 1116. « ارسطو » . سخی عزیز است اگرچه فقیر باشد
 1117. « جونس » . بهترین انتقامها فراموشی و بخشش است
 1118. بزرگواري است که در کیفر بدي ، نیکی کنید.
 1119. بخششی که پیش از درخواست و سؤال باشد سخاوت است و اگر پس از سؤال بخشش کنی از حیا و فرار از مذلت است.
 1120. « مثل فرانسوي » . اقرار به خطا نیمی از بخشودگی است
 1121. اگر می خواهی بهترین خلق باشی چیزي از خلق دریغ مدار.
 1122. « سقراط » . اغماض نشانه بلندي فکر و انتقام نماینده ي رذالت و معرف کوچکی فکر مردان است
 1123. از بقراط پرسیدند، انسانیت چیست؟ گفت: تواضع در وقت رفعت، عفو هنگام قدرت، سخاوت در زمان تنگدستی و بخشش بدون
 1124. منت.
 1125. « سعدي » . از صاحب دلی پرسیدند سخاوت بهتر است یا شجاعت؟ گفت: آن را که سخاوت است حاجت به شجاعت نیست
 1126. « استاندال » . کوچکترین شراره ي امید براي زائیدن عشق کافی است
 1127. « توماس مان » . عشق روح را تواناتر می سازد و انسان را زنده دل نگه میدارد
 1128. « تولستوي » . عشق گوهري است گرانبها اگر با عفت توأم باشد
 1129. « ولتر » . پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه رسد به دوري
 1130. « شکسپیر » . اندیشه ها، رؤیاها، آه ها، آرزوها و اشکها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می باشند
 1131. اگر در دل شوق و عشق داري از زندگی خویش بهره ي بسیار به دست آري چون عشق همواره آدمی را به سوي کمال راه نماید.
 1132. « پوشه »
 1133. « بنیامین فرانکلین » . آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد
 1134. وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند.
 1135. « افلاطون » . فقط عدالت است که می تواند موجد خوشبختی شود
 1136. عدالت از عسل شیرین تر و از روغن نرمتر و از مشک خوشبوتر است.
 1137. « خواجه نصیر طوسی » . در فضائل هیچ فضیلتی کاملتر از فضیلت عدالت نیست
 1138. مردم تو را با اعمالات میشناسند، نه با برنامههایی که در ذهن داري. ناشناس
 1139. هنرمند بدون استعداد هیچ نیست ولی استعداد بدون تلاش هم یعنی هیچ. امیل زولا
 1140. اگر احساس میکنید کمشانس هستید، بیشتر تلاش کنید. رابرت برالت
 1141. شما نمیتوانید با گرداندن گاو آهن در ذهنتان زمینی را شخم بزنید.
 1142. هیولاهاي فکري خیلی بدتر از آن هیولاهایی هستند که ازشان حرف میزنیم. ترس، شک و نفرت بیشتر از هر هیولاي دیگري
 1143. خطرناك است و انسانها را فلج میکند. کریستوفر پائولینی
 1144. داشتن نیرو و انرژي، شوقی ازلی است. توماس کارلایل
 1145. هر زیادهروي یک بیماري است؛ اما مشروبخواري بدترین نوع آنهاست که سلامت را تضعیف میکند، عقل را زایل میکند و
 1146. مردانگی را از بین میبرد؛ رازها را برملا میکند و گستاخی و شهوت را آشکار. هنري وادسورت لانگ فلو
 1147. زن مسلمان از درون خانواده تا درون جامعه و تا مسایل علمی و سیاسی و ارزشهاي اخلاقی و نیزنشان دادن منشهاي بزرگ
 1148. ارزش زن به این است که بتواند محیط زندگی خود را براي خود و براي مرد و فرزندان ، یک بهشت، یک مدرسه یک محیط امن،
 1149. مردم میتوانند لباسهاي شما را از یاد ببرند، البته اگر لبخندي بزرگ بر لب داشته باشید. لی میلدون
 1150. قدرتمندترین بدن، بدن ورزشکارهاست و در میان همه ورزشها، پیادهروي بهترین ورزش است. وین دایر
 1151. « کامل موکلییر » . هیچ شکنجه مؤلم تر از این نیست که انسان نه عشق بورزد و نه عشق نثار او شود
 1152. « ناپلئون » . عشق باید شادي بخش باشد نه رنج آور
 1153. « تن » . عشق آتش است، اگر نباشد خانه سرد و تاریک است، اما اگر بیجا افتاد خانه و خانمان را می سوزاند
 1154. « مثل آلمانی » . عدالت بدون تعقل غیر ممکن است
 1155. انسانهاي فهیم میدانند دست کمکدهندهاي که دنبال آن میگردند، در انتهاي بازوي خودشان قرار گرفته. سیدنی جی فیلیپس
 1156. خداوند به همه پرندگان غذا میدهد ولی آن را توي آشیانهشان قرار نمیدهد. جیجی هالند
 1157. موفقیت نردبانی است که تا وقتی دستهایتان داخل جیب تان است، نمیتوانید از آن بالا بروید. ضربالمثل چینی
 1158. ذهن ما، دنیاي ماست که با آن میتوانیم بهشتی از جهنم یا جهنمی از بهشت بسازیم. جان میلتن
 1159. وضعیت مغز هم مانند دیگر اعضاي بدن است. با تمرین میتوان آن را قدرتمند کرد. توماس جفرسون
 1160. تفکر انسانها پلی است بین آنچه هستند و آنچه میخواهند باشند. هنري فورد
 1161. سلامت، بهشتی بینهایت است. ضربالمثل ایتالیایی
 1162. سلامت بزرگترین هدیه است؛ رضایت بزرگترین ارزش و وفاداري بهترین رابطه. گوته
 1163. سلامت تنها با تعادل به دست میآید. افلاطون
 1164. فرق انسان و حیوان در عشق است. جملات قصار استاد امجد
 1165. آدمهاي خبیث همیشه عیبها را می بینند اما افراد طیب به عیوب خود انسان مشغولند. جملات قصار استاد امجد
 1166. سوء ظن به خودي خود حرام است زیرا مبدأ خیلی از کارهاي گناه می شود. جملات قصار استاد امجد
 1167. شیطان ولایت را قبول نداشت که مطرود شد. جملات قصار استاد امجد
 1168. علم حصولی انسان را انسان نمی کند بلکه آن علم حقیقی است و این اخلاص می خواهد. جملات قصار استاد امجد
 1169. خود عمل تنها ملاك نیست آدم ریاکار هم عملش زیباست اصل نیت است و مؤمن با نیت ابدي در بهشت خالد است. جملات
 1170. قصار استاد امجد
 1171. بزرگترین حسرت از عالمی است که به علمش عمل نکند و مردم با حرف او به بهشت روند. جملات قصار استاد امجد
 1172. ما هنوز شیر دنیا را می خوریم
 1173. یک دم به خود آي و ببین چه کسی, به که بسته دل و با که هم نفسی. جملات قصار استاد امجد
 1174. اگر ما خودپرست باشیم نمی توانیم با علی (ع) باشیم. جملات قصار استاد امجد
 1175. در این عالم پر تلاطم راهی به جز توسل نداریم. جملات قصار استاد امجد
 1176. سوره قدر در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد. جملات قصار استاد امجد
 1177. اگر به استاد ایراد هم دارید در قالب سؤال بپرسید. جملات قصار استاد امجد
 1178. فقط بگردیم ببینیم رضاي خدا در چیست همان را بگیریم . جملات قصار استاد امجد
 1179. دنیا مثل سایه است . بروي دنبالش به او نمی رسی . دنبالش نروي خودش می آید دنبالت . جملات قصار استاد امجد
 1180. پوز بند نفس فقط عشق است. جملات قصار استاد امجد
 1181. هر که می خواهد شاکر بشود برود تیمارستان یا بیمارستان . جملات قصار استاد امجد
 1182. « برنارد شاو » . عشق وقتی که به سر وقت پیران می رود آنها را جوان می کند
 1183. « لاینبستر » . عشق لذتی است که در نتیجه ي خوشبختی دیگري براي ما دست می دهد
 1184. « افلاطون » . کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم
 1185. هنوز از شیر گرفته نشدیم. جملات قصار استاد امجد
 1186. « پرفسور ارهارد » . زرنگی آن است که شمایک کیک را طوري تقسیم کنید که همه فکر کنند بزرگترین تکه به آنها رسیده است
 1187. « سالیسبوري » . بی عدالتی تواناترین افراد روي زمین را به سوي تباهی می کشاند
 1188. نامیده میشود تا وقتی شما کاري انجام ندهید موثر نخواهند بود. « رازهاي موفقیت » همه آنچه
 1189. براي اینکه چیزها را به وضوح بفهمید باید اول، آنها را در ذهنتان بسازید. هنري فورد
 1190. براي اینکه آیندهمان را فرمانروایی کنیم ابتدا باید افکارمان را فرمانروایی کنیم. وینستون چرچیل
 1191. فقط در آبهاي ساکن مثل آینه است که اجسام، آن طور که واقعا هستند، نمود میکنند و فقط افکار آرام میتوانند جهان را آن
 1192. طور که هست ادراك کنند. هنس مارگلیوس
 1193. این، نوع افکار ماست که خوب و بد، بیچاره و خوشبخت و فقیر و پولدار را میسازد. ادموند اسپنسر
 1194. افکار کودکان، شگرف است. بودا
 1195. بهترین لباس، پوششی مناسب مثل پوست براي ما میسازد؛ البته جامعه چیزي بیش از اینها از ما درخواست میکند. مارك تواین
 1196. جسمها آرامآرام بزرگ میشوند اما به سرعت پوسیده میشوند. لورنس استرین
 1197. مسلمان بر مسلمان حق دارد . آسانترین آن حقوق : هر چه براي خود می خواهی براي او هم بخواهی و هرچه نمی خواهی براي
 1198. او هم نخواهی جملات قصار استاد امجد
 1199. لقمان حکیم علیه السلام گفته جراتت بر معصیت به اندازه طاقتت بر عذاب باشد.عملت براي آخرت به اندازه قامتت در آخرت
 1200. باشد . جملات قصار استاد امجد
 1201. سلامت نشانهاي براي خوشبختی است که همه پنجرههاي زندگی را به سوي اتفاقات باشکوه باز میکند. ضربالمثل ایتالیایی
 1202. دارا کسی است که از سلامتاش بهترین استفاده را میکند. بودا
 1203. علاج همه بیماريها و فقرها و ناراحتیها دوست داشتن و عشق ورزیدن به کاري است که انجام میدهیم. ادوارد ج. بولور
 1204. هیچوقت به دیگران نگو که بیمار هستی؛ بیماري یکی از آن چیزهایی است که باید با آن سرسختانه مبارزه کنی. بنجامین دیزرائیلی
 1205. حفظ سلامت با یک رژیم سخت، یک بیماري خستهکننده است. جان کیتس
 1206. دل تو ترمینال همه چیز شده است . دل تو که از یک کندوي عسل کمتر نیست ! آنجا نمی گذارند زنبوري که گل مسموم چشیده
 1207. هزار تا مهندس که بنایی می سازند ، یک عمله می تواند با یک بلدوزر آن را خراب کند . الان {در کارهاي فرهنگی}یک
 1208. مهندس هم نداریم ولی هزاران عمله بلدوزر سوار داریم!! جملات قصار استاد امجد
 1209. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر از احمق تعریف کنی از او احمق تر هستی
 1210. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر می خواهی آسایش داشته باشی، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد خانه بخري
 1211. « ضرب المثل آلمانی » . بنشانی، مجددا به مرداب می جهد « زر » اگر قورباغه را در صندلی
 1212. « ضرب المثل عربی » . اگرعزت نفس داشته باشی می توانی هر کار را که بخواهی بکنی
 1213. « ضرب المثل گرجستانی » . اگر روباه را براي دزدیدن مرغ ببخشی، گوسفندانت را هم خواهد برد
 1214. خنده ، آرام بخشی است بدون عوارض جانبی . آرنو گلاسو
 1215. برخورد زندگی با تو ، بازتاب برخورد تو با زندگی است . مارك ویکتور هانسن
 1216. ثروت را مشروع به دست آورید ، با اعتدال خرج کنید ، با شادمانی ببخشید و با رضایت باقی گذارید . بیکن
 1217. ما نمی توانیم افراد را مجبور به اطاعت کنیم ولی با سخن نیکو می توانیم آنان را بر سر لطف بیاوریم . ولتر
 1218. اعتراف به خطاها ، اغلب ، دوستی ایجاد می کند . اندرو ماتیوز
 1219. « ضرب المثل ایرانی » . صد باره انسان را می کشت « یأس » اگر امید نبود، زهر
 1220. « ضرب المثل انگلیسی » . اعمال انسان بلندتر از کلامش سخن می گویند
 1221. « ضرب المثل ایرانی » . اعتماد به نفس، دو سوم موفقیت است
 1222. « ضرب المثل انگلیسی » . اعتراف به گناه، نصف جبران خسارت است
 1223. « ضرب المثل هندي » . اعتدال و روزه داري، بسیاري از امراض را درمان می کند
 1224. « ضرب المثل انگلیسی » . اشک دوست بر خنده دشمن برتري دارد
 1225. « ضرب المثل روسی » . اشتباه کردن اصلًا عیب نیست، عیب آن است که از آن اشتباه درس عبرت نگرفته و دوباره آن را تکرار کنیم
 1226. « ضرب المثل ایرانی » . از نو کیسه قرض نکن، قرض کردي خرج نکن
 1227. « ضرب المثل ایرانی » . از کوچکها خطا، از بزرگان عطا
 1228. « ضرب المثل ایرانی » . از صد زبان، خموشی رساتر است
 1229. « ضرب المثل چینی » . از سایه، ساختمان هاي بزرگ معلوم می شوند و از زیادي دشمنان مردان بزرگ
 1230. « ضرب المثل استونیایی » . از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر
 1231. « ضرب المثل انگلیسی » . از حسادت فقط نتیجه مثبتی که عاید حسود می شود از بین رفتن تدریجی خود اوست
 1232. « ضرب المثل انگلیسی » . از بدبختی رهیدن ممکن است، اما از بدنامی رهیدن ممکن نیست
 1233. « ضرب المثل انگلیسی » . از اشخاصی که به عمد، خود را به حماقت می زنند، بپرهیز
 1234. « ضرب المثل اسلواکی » . از آنچه چاره ناپذیر است باید استقبال کرد
 1235. « ضرب المثل ایرانی » . از آتشی که افروختم، عاقبت خودم سوختم
 1236. « ضرب المثل انگلیسی » . ارزش و اعتبار یک داستان، با گفتن وتکرار کردن از بین نمی رود
 1237. « ضرب المثل برزیلی » . اراده ي خوب، راه را کوتاه می کند
 1238. « ضرب المثل ایرانی » . ادب، بزرگترین سرمایه است
 1239. « ضرب المثل ایرانی » . ادب مرد، به ز دولت اوست
 1240. « ضرب المثل ارمنی » . احمق هرگز اندوهگین و دانا همیشه خوشحال نیست
 1241. « ضرب المثل فرانسوي » . احمق را، بیشتر کار ساده خشنود می کند
 1242. « ضرب المثل هندي » . احمق چون نمی تواند راه برود، داد می زند که راه ناهموار است
 1243. ضرب المثل » . احمق از روي تجربه اي که خود می نماید درس عبرت می گیرد و دانا از روي تجربه احمق درس عبرت می گیرد
 1244. « اتازونیایی
 1245. « ضرب المثل دانمارکی » . احتیاج انسان را مخترع و مبتکر می کند
 1246. « ضرب المثل ایرانی » . اجل تقویم ندارد
 1247. « ضرب المثل فرانسوي » . اثر نفرت، شدیدتر از سم مهلک است
 1248. « ضرب المثل ایرانی » . ابله گفت و کاهل باور کرد
 1249. آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند. ضرب المثل روسی
 1250. « ضرب المثل اسپانیایی » . آیا می خواهی چیزي را ارزان بخري؟ از یک احمق محتاج بخر
 1251. « ضرب المثل نیجریه اي » . آهسته رفتن مانع رسیدن به مقصود نمی شود
 1252. وقتی که دفعه ي اول یک کتاب خوب می خوانم مانند آن است که با یک دوست جدید آشنا شده ام، وقتی که همان کتاب را دو
 1253. « اولیور کولد اسمیت » . مرتبه می خوانم مانند آن است که با دوست قدیمی مجّددا ملاقات کرده ام
 1254. نحوه ي افکار و اندیشه هاي انسان به طوري است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه ي اندیشه ها و افکار انسان را بر
 1255. مبناي جدید و یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در راه مخصوص بیندازد.
 1256. « انیشتین »
 1257. ما نه تنها باید کتابهاي خوب خود را دوست بداریم بلکه باید سعی کنیم که وجود ما خود به منزله ي کتاب خوبی باشد که دیگران
 1258. « فنلون » . از ماسر مشق بگیرند
 1259. آنهایی که می دانند چگونه باید کاري را انجام دهند آن را دشوار نمی یابند، فقط کسانی یک کار را دشوار می دانند که بلد
 1260. « ضرب المثل چینی » . نیستند انجامش دهند
 1261. « ضرب المثل انگلیسی » . آنهایی که در زمستان کار نمی کنند بایستی در تابستان گرسنه بمانند
 1262. « ضرب المثل ژاپنی » . آن وقت که تو نان تهیه کردي، بدان که پنیرش هم خواهد رسید
 1263. « لاتویایی » . آن که سخن می گوید، می کارد و آن که می شنود درو می کند
 1264. « ضرب المثل فرانسوي » . آن که به امید شانس زنده است در حقیقت سالها قبل مرده است
 1265. « ضرب المثل پرتغالی » . آن که باد می کارد توفان درو می کند
 1266. « ضرب المثل عربی » . آن که اسیر عادت است، لایق زندگی نیست
 1267. « ضرب المثل روسی » . آنچه گرانبهاست هدیه نیست بلکه محبت است
 1268. « ضرب المثل نگرویی » . آنچه را که در آتش گم کردي در خاکستر پیدا می کنی
 1269. به کسی که دنبال خوشبختی می گردد اما با نادانی هایش مبارزه نمی کند ، بگویید : که آدرس را اشتباه می ورد .
 1270. ذهن خانه اي است که باید با آموختن آباد شود چرا که هیچ عذري براي خراب بودنش نیست .
 1271. بلندترین قله هاي فضیلت ؛ قله اي است به نام دانش ، براي صعود به آن تلاش کنیم .
 1272. با نوشتن نام خدا در آغاز نوشته هایتان ؛ نیروهاي مثبت زمینی و آسمانی را با خود همراه کنید .
 1273. دانش ها خواهند مرد اگر از دانشمند بی بهره باشیم .
 1274. با نوشتن ، آموخته هایتان را در جایی مطمئن نگه داري کنید .
 1275. استاد و معلم در تمام موفقیت هاي زندگی شاگردانش شریک است .
 1276. « ضرب المثل هلندي » . با مرور زمان، عیوب کوچک تبدیل به رذایل بزرگ می شوند
 1277. « ضرب المثل هلندي » . با گریه به دنیا می آیی ولی کاري کن با خنده از دنیا بروي
 1278. « ضرب المثل هندي » . با گرد وخاك نمی توان جلوي نور ماه را گرفت
 1279. « ضرب المثل ایرانی » . با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی شود
 1280. « ضرب المثل آلمانی » . با این که ایام برادرند ولی به ندرت شبیه به هم هستند
 1281. فراموش کن چیزي را که نمی توانی به دست بیاوري، ولی به دست بیاور چیزي را که نمی توانی فراموش کنی. شکسپیر
 1282. فصل شکست بهترین زمان براي کاشتن بذر موفقیت است .
 1283. عیب جویی ناشی از مشاهدات ما نیست بلکه یک انگل روانی است که در درونمان آشیانه می کند و از نقطه نظرهاي برانگیخته از
 1284. خشم و انتقاد تغذیه می نماید.
 1285. هیچ گاه دري را به روي خود نبند زیرا ممکنه براي عبور به آن احتیاج پیدا کنی .
 1286. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما می برد، اندیشه هاي منفی خود اوست. فقط طرح هاي الهی را بر بوم ذهن خود نقاشی
 1287. کنیم.
 1288. از زندگانی خود لذت ببرید، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.
 1289. دوستی را از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا می شود، می رود سراغ گل دیگري، دوستی را از ماهی یادگرفتم که وقتی از
 1290. آب جدا می شود، می میرد .
 1291. « روسن پیر » . کتاب خوب در حکم رفیق خوب است
 1292. کتاب مونس و غمگسار اوقات اندوه و خستگی است که حزن و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند، رنج و غم را از آئینه
 1293. « اسمایلز » . ي خاطر می زداید و گنجینه ي ذهن را پر از گوهرهاي گرانبها می کند
 1294. « ادوار راوراو » . کتاب بزرگ، کتابی است که خواننده را بزرگتر از آنچه هست بنماید
 1295. کتاب هرگز در ایام بدبختی و محنت به انسان پشت نمی کند بر عکس آغوش مهربان و رأفت آن براي استقبال همیشه گشوده
 1296. « اسمایلز » . است در دوره ي جوانی انسان را سرگرم و مشغول می سازد و در روزگار پیري و شکستگی تسلیت و دلداري می دهد
 1297. اخلاق و صفات کتاب مانند انسان تغییر پذیر نیست و هر چه از اول بوده است همیشه هم به همان حال باقی خواهد ماند، کتاب از
 1298. « اسمایلز ». تمام دوستان انسان ثابت قدم تر و با وفاتر و صبورتر است
 1299. « اسمایلز ». کتاب خوب به منزله ي بهترین دوست و مونس انسان است
 1300. « اداسموس » . کتاب از لوازم و ضروریات اولیه زندگی است و لباس جزو تجمل و زینت آن
 1301. « دکارت » . قرائت کتابهاي خوب مکالمه با مردمان شرافتمند گذشته است
 1302. اگر کتاب به عقل تو حمله نکند و آن را تصرف ننماید و اگر ادراك تو را براي فهم مطالب آماده ننماید و همچنین بلند پروارزي
 1303. « دکتر ماردن » . معقول تو را تقویت نکند سزاوار خواندن و مطالعه نیست
 1304. آنچه را می توان بعد از بیست سال تجره آموخت مطالعه صحیح در یک سال به ما می آموزد.
 1305. آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد اما کسی که به کتاب یا تحقیق علاقمند است هنگامی که به مطالعه یا به
 1306. « مترلینگ » . تفکر درباره محتواي آن کتاب مشغول است جهنم تنهائی براي او بهترین بهشت هاست
 1307. « مثل چینی » . هنگامی که برادران با هم کار کنند، کوه مبدل به طلا می شود
 1308. زندگی آن قدر ابدي نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت.
 1309. در دفتر زندگی ات براي سفید ماندن صفحه غصه هایت همیشه دعا می کنم.
 1310. خوشبختی سراغ کسی می رود که فرصت اندیشیدن به بدبختی را ندارد.
 1311. هیچ چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنایی که شما به آن بدهید.
 1312. « ضرب المثل فلسطینی » . امید وشجاعت دو الماس درخشانند که در تاج موفقیت دیده می شوند
 1313. « ضرب المثل ترکی » . امید نصف خوشبختی است
 1314. « ضرب المثل نگرویی » . امید ستون دنیا است
 1315. « ضرب المثل ژاپنی » . اگر یکبار با چشم بینی، بهتر از آن است که صد بار با گوش بشنوي
 1316. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر یک دوست حقیقی داري، خود را ثروتمند ترین افراد جهان بدان
 1317. « ضرب المثل ایرانی » . به کارخانه خدا نمی توان دست برد
 1318. « ضرب المثل سوییسی » . به غیر از وقت، هر چیز دیگر قابل خریداري است
 1319. « ضرب المثل روسی » . براي هر چیز پیمانه اي هست، به جز براي خیرات و صدقات
 1320. « ضرب المثل ایرانی » . بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد
 1321. « ضرب المثل ایرانی » . ببخش و منت منه که نفع آن به تو باز گردد
 1322. خوشبختی، به آن چه هستیم، بستگی دارد نه آن چه داریم. هنري ون ریک
 1323. تنها راه به وجود آمدن تغییرهاي مستمر در زندگی ، داشتن یک هدف دراز مدت است . آنتونی رابینز
 1324. پیوند عشق حقیقی، حتی به مر ، گسیخته نمی شود، چه رسد به دوري. ولتر
 1325. پاکدامنی و استقامت ، از تمام پیمان ها و سوگندها محکم تر است. مادام نکر
 1326. زندگی مانند کودکی ست که اگر می خواهید به خواب نرود ، پیوسته باید او را سرگرم دارید. ولتر
 1327. بکوش که نسبت به مردم ، بدبین نشوي زیرا جز کسالت روحی ، بهره اي ندارد . سقراط
 1328. آن که پاداش الهی را باور دارد ، در بخشش ، سخاوتمند است .
 1329. میزان موفقیت خود را با آرامش ، سلامتی و عشق موجود در زندگی ات بسنج . جکسون براون
 1330. شرط پیروزي ، داشتن اراده ي قوي ست . گوته
 1331. سکوت ، جواب غیر قابل پاسخ است . جی .کی چسترتون
 1332. بهترین انسان ، کسی ست که در حق همه نیکی کند. کنفوسیوس
 1333. « ضرب المثل روسی » . انسان دژها را می سازد و روزگار ویرانش می کند
 1334. « ضرب المثل فرانسوي » . انسان در هر کاري باید بداند کجا ترمز کند
 1335. « ضرب المثل مصري » . انسان بنده ي احسان است
 1336. « ضرب المثل دانمارکی » . انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند
 1337. « ضرب المثل ایرانی » . اگر پول در جیب نداري، عسل در دهان داشته باش
 1338. « ضرب المثل چینی » . اگر می خواهی مزرعه ي خوشبختی خود را توسعه بدهی، خاك قلبت را هموار کن
 1339. « ضرب المثل فلسطینی » . اگر عیوب خودمان را به خاطر داشته باشیم، عیوب دیگران را از یاد می بریم
 1340. « ضرب المثل چینی » . اگر پیري پند ده واگر جوانی پند گیر
 1341. « اسمایلز » . هنگام مطالعه طرف صحبت فقط دانشمندان هستند ولی در خارج اجتناب از احمقان محال است
 1342. همان طور که اخلاق و سیرت اشخاص را به وسیله ي دوست و معاشرینشان می توان شناخت، همان طور هم از روي کتابهائی که
 1343. « اسمایلز » . می خوانند می توان به عادات روحی و ساختمان اخلاق آنها پی برد
 1344. « امرسن » . هر کتاب آتشکده ي گیتی را روشن می سازد
 1345. وقتی احساس می کنید دیگر هیچ دوستی برایتان باقی نمانده به قفسه کتابهایتان مراجعه کنید.
 1346. « روسکین » . مطالعه ي کتابهاي خوب، تفکر در امر حیات و مصاحبت با دوستان اهل دل براي سعادتمند شدن کافی است
 1347. مردمان فقیر و مسکین می توانند بدون هیچ دغدغه و تشویش به مصاحبت افکار بزرگان نائل گردند، زیرا کتاب، این گلستان
 1348. معنوي را جواز ورود فقط سودا است و هر کس از عهده ي خواندن بر آید می تواند بی زحمت و حاجب و دربان بدانجا ورود
 1349. « اسمایلز » . نماید
 1350. گوئی کتابها، این سخن گویان خاموش و بی صدا بالاترین وسیله ي دلداري است که براي مردم رنجدیده ي آزار کشیده فراهم
 1351. « سعید نفیسی » . شده اند
 1352. کتاب همنشینی است که تو را به چشم نمی آورد و دوستی است که تو را هیچ گاه ملول نمی کند و پند آموزي است که هیچ گاه
 1353. تو را به لغزش دچار نمی کند.
 1354. « مثل آفریقائی » . یک نفر نمی تواند در عین حال در دو قایق پارو بزند
 1355. « مثل یونانی » . یک وجب کار بیش از یک جریب وعده می ارزد
 1356. « فرانکلین » . مواظب خودت باش وقتی خورشید به زمین نگاه می کند می تواند بگوید این بیکاره اي است که خوابیده
 1357. موفقیت مانند شن در لاي انگشتان و آب از یک بشکه لبریز می شود و فرار می کند، با فعالیت و کار باید جلو فرار آن را گرفت.
 1358. مصدر تمام مفاسد بیکاري است، هر حکومت و دولتی بخواهد این عیب را رفع کند، باید به قدر امکان مردم را به کار وا دارد.
 1359. « پاسکال »
 1360. « ولتر » . مشغول نبودن با زنده نبودن یکی است
 1361. « ضرب المثل لاتین » . تملق کنیز رذایل است
 1362. « ضرب المثل روسی » . تقویم جوان در قلبش است و تقویم پیر در سرش
 1363. « ضرب المثل ایرانی » . ترس، برادر مرگ است
 1364. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . تقصیر اول، نیمکت را براي تقصیر دوم آماده می کند
 1365. « ضرب المثل اتازونیایی » . تشویش و نگرانی را با خود به خواب بردن، به منزله ي خوابیدن با کوله پشتی است
 1366. « ضرب المثل ایرانی » . ترس از احتیاج، بدتر از خود احتیاج است
 1367. « ضرب المثل کانادایی » . ترس، مقدمه ي نابودي است
 1368. « ضرب المثل اتازونیایی » . تمام دنیا مشابه یک دوربین عکاسی است، لبخند بزنید تا عکستان خوب بیفتد
 1369. « ضرب المثل سوئدي » . ترس بزرگتر از خطر است
 1370. « ضرب المثل ایرانی » . ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاري بود بر گوسفندان
 1371. « ضرب المثل پرتغالی » . تجربه، معلم زندگی است
 1372. « ضرب المثل آلمانی » . تخم مرغ در صلح، بهتر از خود مرغ در جنگ است
 1373. « ضرب المثل سوییسی » . تاجري که پول ندارد مثل دهقانی است که زمین ندارد
 1374. « ضرب المثل چینی » . تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن
 1375. « ضرب المثل اسکاتلندي » . تاجري که همه جنسی تجارت می کند، محتاج نان شب می شود
 1376. « ضرب المثل آلمانی » . تاجر بی پول وسرباز بی تفنگ، پشیزي نمی ارزد
 1377. « ضرب المثل پاکستانی » . پیمانه دوستی را با سرکه مشوي
 1378. « ضرب المثل سوئدي » . پیري نشان می دهد که شخص در جوانی چه بوده است
 1379. « ضرب المثل چینی » . پول نمی تواند اشیایی را که فروشی نیست بخرد
 1380. « ضرب المثل ایتالیایی » . پول که داشتی، قوم و خویشت مثل مور و ملخ از سر و کله ات بالا می روند
 1381. هیچ گاه براي آغاز دیرنیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم .
 1382. کسانی که روح ناامید دارند، مقصرترین مردم هستند .
 1383. اگر دیگري را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزي از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می
 1384. گوییم .
 1385. براي پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته می شود .
 1386. الگوي انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتري در برابر شماست .
 1387. اگر خواستی کسی را سیر کنی ماهی بهش نده ? ماهی گیري یادش بده .
 1388. بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بودند .
 1389. آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش.
 1390. جاده ي زندگی لغزنده است با زنجیر ایمان حرکت کنید.
 1391. بخشندگی را از گل بیاموز زیرا حتی کفشی راکه آن را لگدمال کرده خوشبو می کند.
 1392. مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند.
 1393. اگرخداوند آرزویی را در دلت نهاد بدان توانایی رسیدن به آن را درتو دیده است.
 1394. لحظات شادي خدا را ستایش کن، لحظات سختی خدا را جستجو کن، لحظات آرامش خدا رامناجات کن، لحظات دردآور به خدا
 1395. اعتماد کن ،ودرتمام لحظات خداوند را شکر کن.
 1396. درلحظات تصمیم گیري است که سرنوشت ما شکل می گیرد.
 1397. این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند.
 1398. غرور هدیه شیطان است وعشق هدیه خداوند وما هدیه شیطان را به هم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدگیر پنهان می کنیم.
 1399. دیروزت را مرور کن تافرداي بهتري براي خود بسازي.
 1400. درمهربانی مانند باران باش!چون در هنگام ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.
 1401. محبوبترین فرد کسی است که هم خود با نشاط است هم به دیگران نشاط می بخشد.
 1402. جز توکل بر خدا سرمایهاي در کار نیست
 1403. هر که را باشد توکل، کار او دشوار نیست
 1404. در کوچه بنبست هم راهی به آسمان هست سعی کن پرواز را بیاموزي.
 1405. داشتن دوست بهتر از دوست داشتن است زیرا دوست داشتن لحظهاي است ولی داشتن دوست تداوم لحظههاي دوست داشتن است.
 1406. کاش دوستی آدم ، مثل رفاقت چشم و دست بود . وقتی دست زخم می شه ، چشم گریه می کنه . وقتی چشم گریه می کنه ، دست
 1407. اشکاشو پاك می کنه .
 1408. اگه دل کسی رو شکستی ، یه میخ به دیوار بزن . هر وقت به دست آوردیش ، از دیوار درش بیار ؛ اون وقت می بینی که جاش چه
 1409. طور می مونه .
 1410. « ضرب المثل ایرانی » . بهشت آنجاست کازاري نباشد، کسی را با کسی کاري نباشد
 1411. « ضرب المثل استرالیایی » . به کسی که کار کرده پاداش بده تا تنبلها سوء استفاده نکنند
 1412. « ضرب المثل روسی » . بدون باختن، برنده نتوانی شد
 1413. « ضرب المثل ایتالیایی » . بدترین دزدها، کتاب بد است
 1414. هر قائد و پیشوائی باید به تناسب مقام و استعداد محیط ظهور کند وگرنه میوه ي نارسی و عمل بیهوده اي خواهد بود.
 1415. « مثل فرانسوي » . نبوغ یعنی حوصله
 1416. نبوغ و ارزش بشر وقتی با عالی ترین صورت خود به تظاهر بر می خیزد که شخص خود و هدفهاي فردي را در وجود اجتماع حل و
 1417. « انیشتین » . محو کند
 1418. « سیسرون » . نامداران جهان دلیرترین افرادند
 1419. « بتهوون » . من براي شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام کارهاي بزرگ انجام بدهم
 1420. ممکن نیست کسی شرح احوال و زندگانی اشخاص بزرگ و با استعداد را بخواند و خودش بدون اینکه متوجه باشد با قوه ي
 1421. « دیسرائیلی » . مرموزي بطرف مجد و تعالی کمال اخلاقی کشیده نشود
 1422. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران
 1423. « آئین تا او » . مرد خردمند نرفته می داند، نگاه نکرده می بیند و عمل نکرده کا را به پایان می رساند
 1424. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد
 1425. « شوپنهاور » . مردم فرومایه از اشتباهات و لغزشهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند
 1426. « شوپنهاور » . مردان بزرگ مانند عقاب هستند و آشیانه ي خود را روي قله ي بلند تنهائی می سازند
 1427. تمام افکار خودتان را روي کاري که دارید انجام میدهید، متمرکز کنید؛ که پرتوهاي خورشید تا متمرکز نشوند نمیسوزانند.
 1428. گراهام بل
 1429. حکمت، درختی است که ریشه آن در قلب و میوهاش در زبان است. بطلمیوس
 1430. بخیل براي ثروت خود نگهبان است و براي ماترك خود، انباردار. بزرگمهر
 1431. آدمها فقط در یک چیز مشتركاند؛ متفاوت بودن! رابرت زند
 1432. زندگی خود را تبدیل به مدرسهاي براي یاد گرفتن کنید. جان دیوي
 1433. شما تبدیل به همانی میشوید که همیشه او را در ذهن میپرورانید. جیم کتکارت
 1434. علم بدون تربیت قساوت میآورد.
 1435. راز خوشبختی در این است که کاري را که مجبور به انجام آن هستید، دوست بدارید. هانري دورلئان
 1436. خوشبختی تنها در علم نیست؛ بلکه در طریقه استفاده از آن است. هاکسلی
 1437. بدبختی میتواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. آنتوان چخوف
 1438. استفاده از موفقیتهاي کوچکی که پیش میآید، پرمنفعتتر از آن است که بیهوده شانس بزرگتري آرزو کنیم که شاید هرگز به
 1439. دست نیاید. ژاك دوال
 1440. کار کنید تا به آسایش برسید و بکوشید تا به موفقیت نایل شوید! اسکاروایلد
 1441. راز موفقیت زندگی را فقط افرادي آموختهاند که در زندگی موفق شدهاند. پاسکال
 1442. خوشبختی در این است که شخص بداند که دقیقا چه میخواهد و آنچه را آرزو دارد، مشتاقانه بخواهد. جان کولیتر
 1443. خوشبختی به کسانی روي میآورد که براي خوشبخت کردن دیگران میکوشند. آندره توریه
 1444. سعادت مثل پروانهاي است که روي برگهاي گل به خواب رفته باشد. به مجرد اینکه نزدیکاش بروي، بالهاي خودش را باز و در
 1445. فضا پرواز میکند. الیوت
 1446. بزرگترین سعادت، فرار از فلاکت است. الیوت
 1447. خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. شیللر
 1448. حسن شهرت و نام نیک، بزرگترین سعادتهاست. رنان
 1449. سعادت دیگران، بخشی مهم از خوشبختی ماست. موریس مترلینگ
 1450. قلب، کتاب چشم است. آنچه چشم میبیند، در قلب مینشیند.
 1451. هیچچیز نمیتواند به شما کمک کند مگر اینکه خودتان بخواهید. ام.بارري
 1452. هیچچیز باارزشی، ساده به دست نمیآید. کار، کار را دنبال میکند و این تنها راه به نتیجه رسیدن است. هامیلتون هولت
 1453. کاري که عاشقش هستید را انتخاب کنید، در این صورت هیچ ثانیهاي نیست که مجبور به کار کردن باشید. کنفسیوس
 1454. این که پرندههاي نگرانی بالاي سرتان پرواز کنند، چیزي است که نمیتوانید تغییر دهید اما میتوانید مانع شوید آنها در موهایتان
 1455. لانه بسازند.
 1456. هنگامی که اوضاع تاریکترین است، میتوانم آن را با نور درك و قدردانی روشن کنم.
 1457. گرچه در دنیا سفر میکنیم تا زیباییها را بیابیم اما باید آن را با خودمان داشته باشیم وگرنه آن را هیچوقت نمییابیم.
 1458. . اگر عصبانی هستید تا بشمارید و اگر خیلی عصبانی تا
 1459. به جایی که در آن قرار گرفتهاید نگاه نکنید بلکه به جایی که میروید نگاه کنید.
 1460. بخشیدن فراموش کردن نیست، رهایی از خسارت است.
 1461. اگر چه هیچکس نمیتواند برگردد و از نو شروع کند اما هرکس میتواند از حالا شروع کند و پایان تازهاي بسازد.
 1462. از توفان نمیترسم زیرا یاد میگیرم چطور کشتیام را حرکت دهم.
 1463. کار ما در زندگی جلو افتادن از بقیه نیست بلکه جلو افتادن از خودمان است.
 1464. تواضع کمک میکند خودمان را از نقطهنظر صحیحتري ببینیم و ذهنمان را براي حقیقت باز نگه داریم.
 1465. بسیاري از ناراحتیهایمان ناشی از نگرش ما است.
 1466. در مورد فردا نگران نباشید، فردا از خودش مراقبت خواهد کرد.
 1467. عادتها، ما را با همه چیز تطبیق میدهند. ادموند بروك
 1468. شکی نیست که امپراطوري آینده امپراطوري اندیشه خواهد بود. چرچیل
 1469. اگر در رقابت با دیگران امتیازي نداري هرگز وارد رقابت نشو. جک ولش
 1470. اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان حکیم
 1471. آنکه آرزوي سروري دارد باید هنر بسیار داشته باشد. بزرگمهر
 1472. چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بینیازي.
 1473. مادرم میگفت من هیچوقت نباید زیر بار جهل و نادانی بروم ولی میتوانم از افراد بیسواد هم بیاموزم. مایا انگلون
 1474. درس و مدرسه بدون ورزش و تفریح طاقتفرساست. لومباردي
 1475. واسه شکستن یه دل فقط یک لحظه وقت می خواي،ولی براي اینکه از دلش دربیاري شاید هیچ وقت فرصت نباشد.
 1476. کودکی ام را قاب می گیرم تا اگر شیطان وسوسه ام کرد به یاد تو آورم که پاك و معصوم به دنیا آمده ام.
 1477. آن که ازدشمن داشتن می ترسد،هرگز دوست واقعی نخواهد داشت. هلزلت
 1478. ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.
 1479. « ضرب المثل ایرانی » . پدر و مادر، میوه نایاب اند
 1480. « ضرب المثل سوئدي » . پروانه غالباً فراموش می کند که روزي کرم بوده است
 1481. « ضرب المثل آلمانی » . پول غلام انسان عاقل و ارباب انسان احمق است
 1482. « ضرب المثل انگلیسی » . پرحرف ترین فرد، بی عمل ترین کس است
 1483. « ضرب المثل آلمانی » . بهترین توبه، خودداري از گناه است
 1484. « ضرب المثل چینی » . به چشم بیشتر از گوش اعتماد کن
 1485. « ضرب المثل آلمانی » . به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان
 1486. « ضرب المثل بلغارستانی » . براي عروسی صبر کن تا دعوتت کنند، براي تشییع جنازه دعوت نکرده برو
 1487. « ضرب المثل آلمانی » . براي به دست آوردن رفیق باید جستجو کرد ولی دشمن بدون فانوس هم پیدا می شود
 1488. « ضرب المثل باسکی » . براي بازرگان یک چشم کافی است ولی براي مشتري حتی صد چشم کم است
 1489. « ضرب المثل آلمانی » . بر گرگ چلاق اعتماد مکن، مگر اینکه خودت پایش را شکسته باشی
 1490. « ضرب المثل کرواسیایی » . بدون تندرستی هیچ کس ثروتمند نیست
 1491. « ضرب المثل اتازونیایی » . بچه لنگر گاه مادر است، او نمی تواند از لنگرگاهش جدا شود
 1492. بهشت، آن جاست که درخت دانش بر افراشته باشد. نیچه
 1493. براي آدمیان، تنها راهنماي خوب، دانش و گمان درست است. افلاطون
 1494. درباره ي هر چه می گویی، فکر کن اما درباره ي هر چه فکر می کنی، مگوي. کنفوسیوس
 1495. « ژوبر » . نسبت به دیگران نیکوکار و مهربان باشید نه نسبت به خود
 1496. « ارنست تاویل » . نخستین وظیفه ما که خود شرط وظایف دیگري است، خوب شدن است به خاطر آن که به توانیم خوبی کنیم
 1497. « ناپلئون » . نگذارید بدیها بر شما مسلط شوند سعی کنید بر بدیها تسلط یابید
 1498. « فرانکلین » . مقدس ترین وظیفه ي آدمی نیکی است علی الخصوص به کسانی که از آنان روزي بدي دیده است
 1499. مطمئن ترین و مؤثرترین روش مبارزه با بدیهایمان، گسترش دادن و بهتر کردن و استوار ساختن خواستهاي نیکی است که گاه در
 1500. « مادام سی و چین » . انسان نمایان می شود
 1501. « کنفوسیوس » . مردي که خصلت نیک دارد هرگز تنها نمی ماند، زیرا همیشه دوستانی براي خود پیدا می کند
 1502. مردم فرومایه، حربه اي جز یاوه در آئین و زشتگوئی ندارند.
 1503. گل سرخ پرورش دهید تا زمین شما به گلستان مبدل شود خار مکارید که در پایتان فرو خواهد رفت.
 1504. گرسنگی بهتر تا فروتنی در نزد ناکسان و فرومایگان.
 1505. « مثل هلندي » . کسی که به عنوان دوست نمی تواند به شما نیکی کند ممکن است به عنوان دشمن به شما شر برساند
 1506. « کنفسیوس » . کسی که مایل است خیر دیگران را تأمین کند خیر خودش را هم تأمین کرده است
 1507. « مثل فارسی » . شمع با آب شدن به دیگران نور می دهد
 1508. « مثل ایرانی » . سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی
 1509. « بیکن » . خطا کارترین کسان، افرادي هستند که عیب دیگران را می بینیند
 1510. خردمند، آن بود که با مردم به نیکی بیامیزد.
 1511. « تذکرة الاولیاء » . جوانمردي آن است که بار خود بر خلق ننهی
 1512. جوانمرد آن است که در هیچ مقام دامن کسی را نگیرد.
 1513. جوانمرد آن است که در وقت احتیاج ایثار کند.
 1514. تو نیکی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیکان همچو باد است و بدان همچون گیاه، هر جا باد بوزد گیاه
 1515. « کنفوسیوس » . بناچار سر فرود می آورد
 1516. بهترین ذخیره ي فردا، کار نیک امروز است.
 1517. « سوواژ » . بزرگترین لذتها، لذت نیکی است
 1518. از خوب خوبتر کسی که خوب گوید،از خوب خوبتر کسی که خوبی کند.
 1519. از داستانها همچون منبر هاي موعظه،اخلاق می آموزیم موعظه هائی از سنگها و از کتابها می توان شنید و در هر چیزي می توان
 1520. « کولتون » . نیکی یافت
 1521. زیاد فکر کن، کم حرف بزن و خوب بنویس.
 1522. با خواندن یک شماره از جراید کشوري، می توان بدرجه ي آزادي و استحکام مبانی حکومت، رشد ملی، تربیت فرهنگی، قواي
 1523. « ناپلئون » . فکري و نیروي روحی افراد آن پی برد
 1524. « بوفون » . نبوغ چیزي نیست مگر استعداد فراوان در صبر و شکیبائی
 1525. « مثل آمریکائی » . زود رسیده زود فاسد می شود
 1526. زمانی که بدي کردي، به دنبال آن نیکی کن نیکیها بدیها را نابود می کند.
 1527. « مثل آفریقائی » . رفتار خوب تو همسایه ي خوب به وجود می آورد
 1528. در جامعه اگر یک خانواده با شرف و نیکوکار وجود داشته باشد در سراسر آن جامعه عقاید مقدس خویش را نشر خواهد داد.
 1529. در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داري کاري مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه ات نامتناسب است زشتی کردار را به زشتی
 1530. « افلاطون » . صورت میفزا
 1531. « مثل چینی » . خود داري از نیکوکاري بسی بهتر از نیکی کردن به امید دریافت پاداش است
 1532. والتر » . خوب باش و خوبی را شعار خود ساز زیرا هیچ چیز جز خوبی در موقعی که به جهان دیگري می روي ترا تسلیت نمی دهد
 1533. « اسکات
 1534. خوب است هر شب هنگام خواب از خود بپرسم؛ امروز چه بدي کردم؟ چه گفتم؟ چه فکر کردم، یا چه احساس کردم و چه کار
 1535. « پارکر » . نیکی انجام دادم
 1536. خوشبختی به کسانی روي می آورد که براي خوشبخت کردن دیگران می کوشند.
 1537. « جنید » . جوانمردي آن است که از بی بضاعتان تنفر نکنی و با توانگران معارض نباشی
 1538. « شیخ شبلی » . جوانمرد آن است که خلق را چون خویشتن خواهد بلکه بهتر
 1539. « شیخ ابوالحسن خرقانی » . جوانمردي دریائی است که از سه چشمه تشکیل می شود، سخاوت؛ شفقت، استغناء
 1540. جوانمرد کسی است که عطایش بر درخواستش، پیشی گیرد.
 1541. تمایل انسان به نیکوکاري مانند تمایل آب به روان شدن به طرف پائین است.
 1542. برکت عمر در کار نیک است.
 1543. بد گوي مردم مباش تا بد گوي تو نباشند.
 1544. با نیکان بدي مکن چون آنها را از نیکی باز می داري.
 1545. با بدان نیکی کن تا از بدي آنها جلوگیري کنی.
 1546. اگر ما مرغ دلهاي آزادگان را به دانه ي احسان در دام نیاوریم و خاطره هاي پریشیده را به نیکی آرامش ندهیم، بچه وسیله ي دیگر
 1547. صید دلها توانیم کرد؟
 1548. اگر زندگی انسان هیچ گونه جنبه ي انسانی نداشته باشد فردا روز دیگري نیست.
 1549. « محمد حجازي » . اگر می خواهید بر عده ي خوبان و نیکوکاران جهان بیفزائید؛ خود نیکوکاري را پیشه کنید
 1550. « ارگستین » . اعتراف کردار بد، آغاز انجام کردار نیک است
 1551. « سیسرون » . اجر نیکی شما در عمل نیک شما مستور است
 1552. « وند » . آنچه را انسان دوست دارد از صمیم قلب انجام می دهد،اگر شما نیکی را دوست بدارید نیکی خواهید کرد
 1553. « حجازي » . آدم نیکوکار همچو کودك بی گناه، انتظار و ترس آزار از کسی را ندارد
 1554. « امیل زولا » . قدرت قلم متکی به حق و عدالت از هر اسلحه و شمشیري قویتر و توانا تر و برنده تر است
 1555. « عفیفی پاشا » . زندگی روشن و پرورش صحیح امروز، مولود افکار نویسندگان دیروز است
 1556. « آلبر کامو » . راز هر اثر بزرگ این است که چهره بشریت را پربارتر و تحسین انگیزتر می کند
 1557. « تویستان برنارد » . خواننده خیلی به ندرت همان استفاده را می کند که نویسنده از نوشته خود کرده است
 1558. خواندن انسان را کامل می کند، سخنرانی و گفتگو او را حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، ولی نوشتن انسان را دقیق می کند.
 1559. « ناپلئون » . براي آدمی بهتر است اصلا به دنیا نیاید تا این که به دنیا بیاید و اثري از خود بر جاي نگذارد
 1560. « ولامینک » . براي بیان اندیشه و خواستهاي درونی شهامت بیشتري لازم است، همچون قهرمانی که در میدان جنگ جان سپرد
 1561. « ژول رنارد » . باید زندگی کرد براي نوشتن، نه نوشتن براي زندگی کردن
 1562. این حروف و نقطه هاي سیاه که به روي اوراق کتاب پراکنده شده آئینه ي افکار انسانی است که میلیونها مردم از خواندن آن
 1563. « پترارك » . استفاده می کنند
 1564. « ژوربرت » . اهمیت نویسندگان معروف در این است که آنچه دیگران دیده اند، اینها توانسته اند بیان کنند
 1565. « درایدن » . آن کس که آهنگ مؤلف شدن دارد نخست باید دانشجو باشد
 1566. « اتلی » . آنان که ترجمان افکار عامه هستند باید کاملا به مسئولیت خود واقف باشند که حقایق را در نظر عامه بگسترانند
 1567. « مثل چینی » . یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند
 1568. « والتر اسکات » . یک ساعت زندگی با افتخار و با شکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد
 1569. « ابن عطاء » . هیچ کس بلندي مقام پیدا نمی کند مگر در خوي خوش
 1570. « کنفوسیوس » . مردانی بوده اند که براي رسیدن به کمال حتی جان خود را از دست داده اند
 1571. « ناپلئون » . مردان بزرگ مانند شهابها هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند
 1572. با بزرگان همنشین باش و از گلستان دانش آنان کلماتی زیبا برچین.
 1573. مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بودهاند. ژول رومن
 1574. مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند، زیرا که گورشان قلوب نسلهاي آینده است.
 1575. « کنفوسیوس ». مرد بزرگ، از صفات خوب دیگران استفاده می کند نه از صفات بدشان سوء استفاده
 1576. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ غم خواري و تشویش نشان نمی دهد عاقل است و تردید ندارد، شجاع است و نمی ترسد
 1577. مرد فرزانه همواره نه نکته را در نظر دارد؛ روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام
 1578. « کنفوسیوس » . وظیفه کردن، هنگام تردید پرسیدن، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت عادل و منصف بودن
 1579. « ناپلئون » . مرد بزرگ آن کسی است که هر موقع اراده کند بین احساسات و افکار به تواند حائلی ایجاد کند
 1580. « مادام دلامبر » . محترم بودن نتیجه ي یک عمر لیاقت اندوختن است
 1581. کسانی که روي بلندي ایستاده اند باد تکانشان می دهد و این اشخاص اگر از جایگاه خود بیفتند تکه تکه خواهند شد.
 1582. کسانی که از حیث استعداد و قریحه مافوق دیگران هستند غالبا به خطا و تقصیر نزدیکترند، زیرا هیچ علت ندارد که استعداد
 1583. « ولتر » . اشخاص را مافوق بشر قرار دهد
 1584. غم و محنت روزگار دل را روشن و فکر را قوي می کند و مصائب، مردان بزرگ بوجود می آورد.
 1585. « ناپلئون » . عده اي معدود از مردان بزرگ، براي مشهور ساختن ملتی کافی هستند
 1586. در راه بزرگی از این خطرات باید حذر کرد کاهلی، بیماري، پر خوابی و زود از خود راضی شدن.
 1587. در هر موجودي که آثار بزرگواري و مقامات معنوي هویدا باشد جاذبه اي هست که دل را می فریبد و خاطر را به خود می کشاند.
 1588. « سیسرون »
 1589. « شکسپیر » . تواضع، نردبان بزرگی و بلندي است
 1590. « دیل کارنگی » . تشویش و نگرانی بهترین استعدادهاي انسانی را بیدار می کند
 1591. « مثل چینی » . پشت سر مرد شایسته و لایق، مردان شایسته و لایق هستند
 1592. « مثل تازي » . بزرگی به علم و ادب است نه به حسب و نسب
 1593. براي آنکه بتوانید با دیگران در کمال آرامش زندگی کنید، از آنها جز آنچه میتوانند در راهتان نثار کنند، چیز دیگري نخواهید.
 1594. آندره ژید
 1595. ما باید براي خوشبخت زیستن موقعیتهاي مناسب ایجاد کنیم، نه اینکه در انتظارش بنشینیم. بالزاك
 1596. هرگز قدر آن روزهایی را که در کمال خوشبختی زندگی میکردیم نمیدانیم، مگر زمانی که براي همیشه آن ساعات خوش را از
 1597. دست داده باشیم. ماسیلون
 1598. بسیاري از آنهایی که به ظاهر خوشبختند در خفا رنج میبرند. گوستاو لوبون
 1599. یکی از بهترین روشهاي خوشبخت شدن این است که انسان معتقد باشد واقعا خوشبخت است یا روزي خوشبختی از راه خواهد
 1600. رسید. آبدو ولیل
 1601. وقتی کمک کردن به دیگران را متوقف میکنید، مرگتان آغاز میشود. النور روزولت
 1602. کار در مقابل دشمن از شما دفاع میکند؛ بیحوصلگی، گناه و فقر. ولتر
 1603. اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما میشد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ
 1604. هر کاري انجام میدهید آن را با تعهد انجام دهید. باربارا ديآنجلیس
 1605. ترقیات بشر، زاده عمل و کار انسان است. ناپلئون بناپارت
 1606. اگر کسی نمک روي تو بریزد، خسارتی نمیبینی مگر اینکه خودت زخمی داشته باشی.
 1607. نیست. جبران به این مفهوم است که با درك جدیدمان به گونهاي متفاوت پاسخ دهیم. « متاسفم » جبران کردن فقط گفتن
 1608. بخشی از بهبودي من، احترام به نیازهایم و حق رها کردن و آسوده شدن است.
 1609. مهم این است که دست از سوال پرسیدن برنداریم.
 1610. « آدوکاسپار » . بین گذشته که از ما فرار می کند و آینده اي که ما آن را نمی بینیم حال هست که تکالیف ما در آنجاست
 1611. بهترین وظیفه آن است که انسان در اندیشه ي ستم به کسی نباشد.
 1612. « لوتر » . براي کسانی که اراده اي توانا دارند هیچ لحظه اي بی وظیفه نیست
 1613. « سلون » . اداي وظیفه شیرینی هائی دارد که بري از آن ممکن نیست
 1614. « ناپلئون » . یک وجدان خوب به هزار شمشیر می ارزد
 1615. هیچ آدم گنهکاري در قبال دادگاه وجدان خویش برائت حاصل نمی کند.
 1616. هنگامی که وجدانت تو را متهم می کند، محکوم می کند و مجازات می کند، همه ي عالم نه می توانند و نه حق دارند تو را
 1617. « کول ارل » . ببخشند
 1618. « دیدرو » . هر کجا می خواهی برو آنجا هم وجدانت را می بینی
 1619. « مثل فرانسوي » . وجدان پاك، ترمز زبان است
 1620. « مثل آفریقائی » . وجدان بد آدمی را ترسو می کند
 1621. « مثل چینی » . وجدان اگر زخمی شد خوب شدنی نیست
 1622. وجدان به منزله ي ستاره ي قطبی است که گمشدگان راه زندگی را نجات می دهد.
 1623. « کوکرل » . وجدانتان را نه مجبور کنید که آنچه را می بیند ندیده بگیرد و نه آنچه را که باید محکوم شود تبرئه کند
 1624. « ناپلئون » . وجدان تحصن گاه غیر قابل تعرض آزادي انسان است
 1625. « ژرژواشنگتن » . وجدان مانند آئینه است که نه تملق می کند نه تحقیر می نماید
 1626. « کی ارلکار » . وجدان همواره حقیقت را خلق می کند
 1627. « لامارتین » . وجدان صداي خداوندي است که از دل انسان خارج می شود
 1628. وجدان هرگز ما را نمی فریبد بلکه راهنماي حقیقی ماست. او راهنماي روح است چنانچه غرایز راهنماي جسمند.
 1629. « الکساندر دوما » . وجدان نماینده ي پاکدامنی و عفت و صداقت است
 1630. « کروپ » . وجدان، وجدان، اي وفادارترین دوست آدمی
 1631. « ناپلئون » . نداي وجدان را در همه حال از خود دور نسازید
 1632. « ارسطو » . معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باشید
 1633. « مثل چینی » . کسی که وجدانش را براي کسب شهوت فدا می کند، تابلوي نقاشی را براي تحصیل خاکستر سوزانیده است
 1634. عذاب وجدان آتشی است که هستی را خاکستر خواهد کرد،از این آتش سهمناك بهراسید.
 1635. « ژول سیمون » . رضایت وجدان بالاترین مرتبه هاست
 1636. رضایت وجدان فقط بعد از انجام وظیفه حاصل می شود و بدون هدایت و راهنمائی وجدان افکار بزرگ و عالی تنها به مثابه ي
 1637. « اسمایلز » . نوري است که موجب گمراهی انسان می گردد
 1638. « رابله » . داناي بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاك نخواهد شد
 1639. « کاظم زاده ایرانشهر » . حس وجدان سرچشمه مکارم اخلاق و پرده دارحریم عنایت است
 1640. « ژان ژاك روسو » . حس وجدان بزرگترین فیلسوف است
 1641. « گاندي » . اولین تکلیف انسان حمایت از فقرا و جریحه دار نکردن یک وجدان بشري است
 1642. هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگري سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.
 1643. « ارنست فاویل » . تمام قلبهاي فداکار، تمام قلبهائی که می خواهند نیکوکاري را بیاموزند بار دیگران را حمل می کنند
 1644. « کیکاوس » . تا می توانی از کسی نیکوئی دریغ مدار که یک روزي نیکوئی بردهد
 1645. پاکان و نیکان، خوبی را تنها براي خود نمی خواهند و از خود پرستی گریزانند، می خواهند و می کوشند که نیکی، سراسر جهان را
 1646. « سیسرون » . فرا بگیرد، یعنی همه را دوست می دارند
 1647. « مثل آفریقائی » . به دیگران کمک کن، بدون این که خودت را از بین ببري
 1648. « روسو » . بیم و جبن، روح را پژمرده ساخته و از هر کار نیکی بازش می دارند
 1649. « کنفوسیوس » . بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند
 1650. « روسو » . بهترین وسیله براي جلب محبت دیگران، نیکی درباره ي آنهاست
 1651. « ولتر » . بهترین طریق براي جلب نیکی، رفع بدي است
 1652. به تمام راههائی که می توانید، در تمام جاهائی که می توانید، در تما اوقاتی که می توانید، با تمام مردمی که می توانید، تا آنجائی
 1653. « جانولی » . که می توانید، خوبی کنید، خوبی
 1654. « فریمن » . آن کس که می تواند از بدي جلوگیري نماید با وجود این چنین نمی کند، خود دستیار کسی است که بد می کند
 1655. « گوته » . هر نویسنده و تا حدي شمایل خویش را در آثارش می سازد حتی اگر این کار بر خلاف میلش باشد
 1656. یک قلم موظف است که رویدادها را خالی از تعصب بنویسد و یک زبان آزاد بایدحقیقت را در گفتار مورد توجه قرار دهد.
 1657. « کانت » . حس وجدان آن قوه قضاوت اخلاقی است که خود، خویشتن را محاکمه می کند
 1658. « لامارتین » . چه بخواهیم و چه نخواهیم وجدان بر ما غلبه دارد یا برضد ما،یا به نفع ما
 1659. « مونتن » . بنیاد حیات ما بر پایه وجدان و عقل است نه بر غریزه و هوس
 1660. بدون آزادي وجدان هیچ آزادي نمی تواند وجود داشته باشد همه آزادیها دیگر از روي تکامل طبیعی از وجدان زائیده می شود.
 1661. « کریستیان بدتدن »
 1662. « امرسون » . باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار داد و همان را که وجدان به ما نشان می دهد پیش گرفت
 1663. « مثل هندي » . اگر وجدان پاك داري پس چرا غصه می خوري؟تو که چیزي کسر نداري
 1664. اساس تمدن بر روي علم و وجدان گذاشته شده بدون علم حیات مادي دشوار بلکه محال می شود و همچنین بدون وجدان زندگی
 1665. قابل تحمل نیست.بنابراین علم از ضروریات حیات جسمانی و وجدان از ضروریات حیات روحانی است.
 1666. « محمد حجازي » . آن که از عقل و وجدان خود اطاعت می کند، کمتر به اطاعت دیگران مجبور خواهد شد
 1667. « فردوسی » جوانمردي و راستی پیشه کن/ همه نیکوئی اندر اندیشه کن
 1668. « صائب » تیره روزان جهان را بچراغی دریاب/ تا پس از مرگ ترا شمع مزاري باشد
 1669. « صائب » به پیري گر نمی خواهی که محتاج عصا گردي/ ز پا افتادگان را در جوانی دستگیري کن
 1670. یار نیک را در روز بد باید شناخت.
 1671. هیچ چیز با نیکی قابل مقایسه نیست، هیچ کس را از وصول به نیکی مانع نشوید.
 1672. همنوع خود را با نیکی تنبیه کن و شر او را با بخشش از خود بگردان.
 1673. « مثل چینی » . نسبت به همه چنان سلوك و رفتار کن که گوئی از میهمان پذیرائی می کنی
 1674. نیکی با کسان و مهربانی با خویشان عمرها را دراز و شهرها را آباد و اموال را زیاد می کند، اگر چه انجام دهندگان آن بدکاران
 1675. باشند.
 1676. « استاهل » . نیک بودن کافی نیست، باید آن را نمایان ساخت
 1677. نیکی و سود خویش را در زیان دیگر کسان مخواه.
 1678. نباید نیکوکار و بد کردار در نزد تو همانند و یکسان باشند، چون این رفتار مرد نیکوکار را از روش نیک خویش بر کنار دارد و
 1679. بدکردار را همواره به کار ناهنجار خود وادار سازد.
 1680. « سعدي » . متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش اصلاح نپذیرد
 1681. « جان مولی » . کافی نیست انسان کار خیر انجام بدهد، باید آن را به طریقه صحیح نیز انجام دهد
 1682. « استاهل » . عیب کوچک را نباید حقیر شمرد زیرا مانند دشمن کوچک است که در طی زمان به انسان آزار می رساند
 1683. « حجازي » . روزگاري می آید که حس نیکی بر سایر غرایز ما غلبه خواهد کرد و حکمران جهان خوبی و مهربانی خواهد گشت
 1684. « هانري دو مونترلان » . دیکتاتورها در خانه هائی متولد می شوند که در آنها هرگز کار نیکو دستور داده نمی شود
 1685. هرگز درباره ي موضوعی چیز ننویسید مگر آنکه بیشتر در آن باب زیاد خوانده باشید و هرگز درباره ي موضوعی چیزي نخوانید
 1686. « ایشتر » . مگر آن زمان که عطشی در آن باره در خود احساس کرده باشید
 1687. هیچ نویسنده اي نمی تواند ادعا نماید که مصون از خطا و اشتباه است و فقط آنهائی که هرگز نویسندگی نکرده اند تصور می کنند
 1688. « سر والتر اسکات » . که نویسنده مصون از اشتباه می باشد
 1689. « حکیم عمر خیام » . نویسنده آن است که مردم را از پایه ي دون به پایه بلند رساند
 1690. « ناپلئون » . روزنامه آسانترین راه اشاعه فرهنگ و بزرگترین وسیله ي بیداري مردم است
 1691. روزنامه فریاد حیات و زندگی است. صوتی است که از پیکر جانداري بلند می شود، نبضی است که می زند و حرکت می کند،
 1692. « امیل زولا » . گواهی است که هنوز قلب کار می کند و در پیکر کشور روح و رمقی باقی است
 1693. دانش را با نوشتن پاي بند کنید، آنچه حفظ شود بگریزد و آنچه نوشته شود برقرار ماند.
 1694. خط زبان است، زبان بیان خرد است.
 1695. « کولیه » . اگر نویسنده مردمان را دوست نداشته باشد خوانندگان هم مطالبش را دوست نخواهند داشت
 1696. افتخار واقعی در این است که آدمی کارهائی بکند که قابل نوشتن باشد، چیزهائی نویسد که قابل خواندن باشد، چنان زیست کند
 1697. « چلین » . که دنیا را براي زیستن در آن بهتر سازد
 1698. « ناپلئون » . مردي که واقعا بزرگ است حاکم بر واقعیاتی است که خود پدیدش آورده
 1699. « کنفوسیوس » . مرد بزرگ وقار دارد، اما متکبر نیست مرد کوچک تکبر دارد اما وقار ندارد
 1700. شکستهاي زندگی،مردان توانا ساخته اند نه پیروزیهاي آن.
 1701. « پاستور » . شرافت و عظمت واقعی متعلق به کسانی است که بیشتر به بشر خدمت کرده و رنجهاي موجود افراد را کمتر ساخته باشند
 1702. « کندي » . بحرانهاي بزرگ، مردان بزرگ بوجود می آورد
 1703. « بوئه فن » . ایجاد یک نام بزرگ آسانتر است تا نگهداري آن
 1704. می ارزد که انسان براي نیکنامی به هر نوع فداکاري تن در دهد.
 1705. « فرانکلین » . نگذاریم اشخاص شرافتمند و اصیل روزگارمان بدون دریافت افتخاراتی از میان ما بروند
 1706. « شیللر » . مقام عالی انسانی در برابر شماست آن را به دست آورید
 1707. « گیبون » . معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است
 1708. « هورس » . مصیبت نبوغ را آشکار می کند و اقبال و آسودگی آن را پنهان می نماید
 1709. کسانی شایسته ي بناي یاد بود می باشند که احتیاجی بدان ندارند به عبارت دیگر افرادي لایق بناي یاد بودند که قبلا در قلوب و
 1710. « هازلت » . اذهان مردم جاي گرفته اند
 1711. « مثل چینی » . عمارات بزرگ را از سایه آنها و مردان بزرگ را از تعداد دشمنان آنها می توان شناخت
 1712. عمر آن قدر کوتاه است که نمی ارزد آدم کوچک و حقیر بماند.
 1713. « بودلر » . صمیمیت یکی از دلائل نبوغ است
 1714. « مثل انگلیسی » . چقدر بزرگ است آن کس که به نادرستی خود اعتراف می کند
 1715. « ناپلئون » . چقدر از مردان بزرگ هستند که هر روز بیش از یک بار کودك می شوند
 1716. تمام چیزهائی که نوابغ آینده خواهند گفت هم اکنون در وجود من و شما هست، منتهی باید آن را پیدا کرد و انگشت رویش
 1717. « مترلینگ » . گذاشت
 1718. « مثل چینی » . براي این که انسان کمال بیابد صد سال کافی نیست ولی براي بد نامی او یک روز کافی است
 1719. براي آدم توانا هیچ باري سنگین نیست، براي بازرگان هیچ راهی دور نیست، براي دانشمند هیچ کشوري بیگانه نیست و براي آدم
 1720. « مثل چینی » . خوش زبان هیچ کس دشمن نیست
 1721. بعضی اشخاص ممکن است علی الظاهر خشن و نامعقول به نظر بیایند ولی در باطن صاحب قلبی پاك و روحی منزه و ارجمند
 1722. « اسمایلز » . باشند
 1723. « سعید نفیسی » . بزرگی در آن است که کسی بتواند آسایش خود و خواهش طبع خویش را فداي دیگري کند
 1724. هیچ میدانی بسیاري از فرصتهایی که از آنها بهره نمیبري، آرزوي دیگران است؟! جک لندن
 1725. الگوي شما هرچه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتري پیش روي شماست. ارد بزرگ
 1726. « ماکسیم گورکی » . معنی حیات را در زیبائی و در قدرت باید جستجو کرد هر لحظه از زندگی ما باید هدف عالی تري داشته باشد
 1727. « ارنست همینگوي » . مبارزه با مشکلات انسان را به هدف نزدیک می سازد و نمی گذارد که افراد سرسري و سطحی باشند
 1728. « سه نک » . زندگی بدون هدف، چرخ زندگی را به دست قضا و قدر سپردن است
 1729. « مثل شرقی » . به طرف یک هدف، هدفگیري کن
 1730. انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند، خود را نه تنها با افراد ملت خویش برابر خواهد دانست بلکه با تمام ابناي اقوام دیگر نیز
 1731. « تولستوي » . مساوي خواهد شمرد
 1732. « لینکلن » . اگر بدانیم کجا هستیم، کجا می رویم و به چه وسیله می رویم یکی از مشکلات خود و اجتماع ما بر طرف می شود
 1733. « ناصح اصفهانی » فرصت غنیمت است رفیقان در این چمن/ فرداست همچو گل همه بر باد رفته ایم
 1734. « سعدي » بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد/ فرصت غنیمت است نباید ز دست داد
 1735. « مثل انگلیسی » . در هر جا اگر دیر برسید بهتر از آن است که غایب باشید
 1736. « فردریک کبیر » . امر سیاست در ایجاد فرصت نیست بلکه از فرصت استفاده کردن است
 1737. « سه نک » . هر روز به تنهائی حکم یک عمر را دارد
 1738. هر کس مشغول شود به اوقات گذشته بی فایده نقد وقت از دست داده است.
 1739. هرگاه دري از سعادت بروي تو گشوده شد آن را غنیمت شمار و فرصت را از دست مده چون ندانی، کی بسته خواهد شد.
 1740. « لابوله » ؟ وقتی که امري را به فردا محول می کنید فکر نمی کنید که هر روز هر ساعت یک کار جدیدي را به همراه می آورد
 1741. وقت مانند مد دریا براي کسی منتظر نمی ماند.
 1742. « شیخ ابی سعید » . وقت تومیان دو نفس توست یکی گذشته و یکی نا آمده
 1743. « ابوالفضل بیهقی » . نگر که کار امروز به فردا نیفکنی که هر روزي که می آید کار خویش می آورد
 1744. موجود را به مفقود و یافته را به نایافته مفروش.
 1745. گذشته آینده ي ملاقات شده اي است.
 1746. « مثل ایتالیائی » . کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند
 1747. « مثل ایتالیائی » . کسی که از فرصت استفاده نمی کند کلاهش همیشه پس معرکه است
 1748. کسانی که آهسته می روند اگر همواره در راه راست قدم زنند از آنان که می شتابند و بیراهه می روند بسی بیشتر خواهند رفت.
 1749. « دکارت »
 1750. « مثل انگلیسی » . فرصت زیر پا افتاده است؛ دستت را پیش ببر تا آن را برداري
 1751. « مثل یونانی » . فرصت مناسب نردبان سعادت عقلا است
 1752. « فیثاغورث » . فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه ي آن ذلت است
 1753. « سهل بن عبدالله » . فرصت گرانبهاترین اشیاء تو است به گرانبهاترین کارها صرف کن
 1754. فرصتها می گذرد، مانند گذشتن ابرها.
 1755. فرصتها را ز دست دادن، اندوهها بار آورد.
 1756. ضایع ساختن وقت و غنیمت نشمردن فرصت، باعث غم و اندوه است.
 1757. سپیده دم هر روز بهر کدام از ما فرصتی می دهد که کارهاي خوبی انجام دهیم و کار را از نو شروع کنیم تا به توانیم شکستها و
 1758. « دکتر ماردن ». ناکامیهاي دوره گذشته را جبران نمائیم
 1759. « فرانکلین » . آیا حقیقتا زندگی را دوست داري؟ اگر چنین است وقت را ضایع نکن زیرا زندگی از ماده وقت ساخته شده است
 1760. بقاي اجتماع، پیروي مقررات اجتماعی است و آن جامعه که مقررات زندگی را زیر پا می گذارد نابود خواهد شد.
 1761. « هانري مارتین » . بدترین افراد در دنیا کسانی هستند که می دانند وظایفشان چیست ولی معذلک انجامش نمی دهند
 1762. اولین وظیفه ي ما این است که براي دیگران سودمند باشیم.
 1763. اول باید بشر را سرمست انجام وظیفه نمود، سپس از حقوق دم زد.
 1764. انجام وظیفه عالی ترین مقصد و منظور زندگی و اخلاق است و زندگی انسان، در مرکز دایره وظایف عمومی قرار گرفته است.
 1765. « اسمایلز »
 1766. همان طور که هنگام راه رفتن دقت می کنی نیش خاري به پایت فرو نرود، در تمام اعمال و افعالت مراقب باش که وجدان خود را
 1767. « گویو » . نیازاري. اگر واقعا چنین رفتاري کنی هرگز کار ناشایستی از تو ظاهر نخواهد شد
 1768. « مثل آمریکائی » . کسی که شرم ندارد وجدان هم ندارد
 1769. « مثل چینی » . کسی که وجدانش پاك باشد همیشه شادمان است
 1770. همسایه آزاري نشانه ي فرومایگی است.
 1771. « سعدي » . هر که با نادان نشیند نیکی نبیند
 1772. هر نیکوئی که به نزدیکان خود می کنی معتقد باش که بر خود می کنی.
 1773. « باسیسوس » . هر که را در حق تو ظن خیر باشد، ظن او را به یقین برسان
 1774. « لاکوردر » . نیکی چیزي است که بیش از هر چیز مردم را خلع سلاح می کند
 1775. نیکی داراي قوه ي نفوذ و تأثیر فوق العاده اي است و به این جهت هر کس صالح و نیکوکار باشد به منزله پیشواي بزرگ مردم
 1776. « ژرژ هربرت » . است و بر کشور دلها حکومت می کند
 1777. نیکی بی مورد ظلم است.
 1778. سعادتمند کسی است که غم و غصه ي فردا و بود و نبود را نخورد و در مقابل مصائب خود را نبازد وآنچه را که دردست اوست
 1779. « اپیکور ». غنیمت شمارد
 1780. « فرانکلین ». سحر خیزي بهترین عادت است زیرا با این عادت، عادات نیک دیگر تولید می گردد
 1781. « مثل سویسی » . به غیر از وقت هر چیز دیگر قابل خریداري است
 1782. « موریس سایتر » . بعضی از پدر و مادرها همه چیز شان را صرف فرزندانشان می کنند به جز وقت خود را
 1783. « کاظم زاده ایرانشهر » . به شرط دانستن قیمت وقت هم به ثروت و هم به صحت می توانیم نائل شویم
 1784. « مثل چینی » . اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد
 1785. « هوراس » . امروز را دریاب و به فردا هر چه کمتر بتوانی تکیه کن
 1786. « جان گالزوش » . اگر راجع به آتیه نیندیشید، آتیه اي نخواهید داشت
 1787. « شانینک » . آن که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت. خوشبختی آینده در استفاده کردن از زمان حال است
 1788. « کزنی » . یک قدم خارج از دایره ي وظیفه ممکن است ما را به پرتگاه نیستی بکشاند
 1789. « روسکین » . هر وظیفه اي را فراموش کنیم، پرده اي به روي حقیقتی که می بایست بدانیم کشیده می شود
 1790. « سن لامبر » . هرگز به خاطر دوستت از انجام وظیفه چشم مپوش
 1791. « ارنست ناروت » . خوشبختی وظیفه نیست ولی نتیجه ي انجام وظیفه است
 1792. « فرشتر اسلین » . خوشبختی نا معین و گذران است ولی وظیفه، قطعی و جاودان است
 1793. « برسوت » . خوشبخت کسی که طعم وظیفه را چشیده و هر روز به طیب خاطر براي آن در تلاش است
 1794. « کنفوسیوس » . خردمند وظیفه را وسیله ي امرار معاش قرار نمی دهد، بلکه وظیفه براي او هدف زندگی است
 1795. حقیقت را بگو و کار نیک را انجام بده و فراموش کن که به خاطر خودت کاري می کنی، آنچه براي انسان در جهان مهم است
 1796. « روسو » . انجام وظیفه است
 1797. « کارمن سیلو » . چه خوشبختی از انجام وظیفه بالاتر است و چه سرگرمی از کار بهتر
 1798. « مثل فیلیپینی » . تا خودت ناخن و انگشت داري گره کارت را باز کن
 1799. « مثل آفریقائی » . با قولی که می دهی وام جدیدي بر عهده می گیري
 1800. « فنلون » . اگر تمام سعی و کوشش خود را صرف انجام وظیفه کنیم، می توانیم به سعادت خود یقین داشته باشیم
 1801. « مترلینگ » . ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است که آدم انجام می دهد
 1802. « مثل انگلیسی » . وجدان محکمه اي است که در آن به وکیل دادگستري احتیاجی نیست
 1803. « جمس ماریون » . ممکن است گناهی بکنیم و جامعه اي از سر تقصیر ما بگذرد،اما سلسله اعصاب ما دست از سرمان بر نمی دارد
 1804. « اسمایلز » . مردم با اخلاق معمولا داري وجدانی پاکند
 1805. « هوگو » . عذاب وجدان بدتر از مرگ در بیابان سوزان است
 1806. « کانت » . در عالم دو چیز از همه زیباتر است ؛ آسمانی پر ستاره و وجدانی آسوده
 1807. در یک کشور اداره کردن هیچ یک از طبقات مردم مشکل تر از اداره کردن اشخاصی که داراي حسن نیت هستند ولی پیوسته
 1808. « ناپلئون » . وجدان خود را گول می زنند نیست
 1809. در زندان به سر بردن با یک وجدان پاك و فکر راحت، بهتر از بسر به ردن در باشکوهترین بناها درتشویش و دغدغه است.
 1810. « ابوالعلا معري »
 1811. « رابله » . دانش بدون وجدان جز ویرانی نیست
 1812. « سعدي » . هر که در حال توانائی نیکوئی نکند در حال ناتوانی، سختی ببیند
 1813. « امییل » . وظیفه ي ماست که نیکوکار باشیم، نه آن طوري که می خواهیم، بلکه آن طور که می توانیم
 1814. « روسو » . نخست نیک باشیم، بعد خوشبخت می شویم، طالب پاداش پیش از پیروزي و دستمزد قبل از انجام کار نباشیم
 1815. نباید نا امید شوید که حس بشر دوستی از میان رفته است، زیرا نوع دوستی مثل اقیانوس است که اگر چند قطره از آن آلوده گردد
 1816. « گاندي » . تمام آبهاي آن هرگز آلوده نخواهد شد
 1817. ممکن است دیگران در مقابل دوستی و خوشرفتاري ما اظهار امتنان و تشکري نکنند لیکن این فقدان قدردانی از بها و قیمت حقیقی
 1818. « بنتام » . نیکوکاري نخواهد کاست
 1819. « سامرست موام » . مردم، حتی وقتی هم که از شما می خواهند معایبشان را آشکارا به آنها بگوئید انتظار مدیحه سرائی دارند
 1820. مردم بزه کار دوست دارند عیب دیگران را آشکار سازند تا بر تباهکاري خویش بهانه بیش داشته باشند.
 1821. مبادا آثار نیکان در تو ظاهر باشد و تو نیک نباشی، چرا که اگر چنین باشی، با ریاکاران محشور خواهی بود.
 1822. « مثل آلمانی » . کسی که براي یک نیکی اظهار حق شناسی می کند در را بروي یک نیکوکار دیگر می گشاید
 1823. « مثل آفریقائی » . کاري که حتی فکرش ناراحتت می کند، نکن
 1824. « شامفور ». کسی که سوء ظن را از بین می برد، فقط یک سوء ظن را؛ انسانی نیکوکار است
 1825. « لقمان » . شر با شر خاموش نمی شود، چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب
 1826. « دیسرائیلی » . ممکن است یک نویسنده به اندازه یک سیاستمدار و یا یک جهانگشا در تغییر سر نوشت دنیا دخالت داشته باشد
 1827. « بوفن » . انشاء هر کس نمونه ي بارز از خود اوست
 1828. « مثل چینی » . همه ي مردان بزرگ در زیر دانائی خود داراي دل کودکانه هستند
 1829. همیشه عذر خواهی دوستت را بپذیر و نگذار که شرمنده ي تو شود.
 1830. در زندگی شخصی دوستت تجسس نکن که عاقبت خوبی ندارد.
 1831. کسی که دوست و برادري ندارد یار و کمک حالی ندارد.
 1832. تا کسی را آزمایش نکرده اي براي دوستی انتخابش نکن.
 1833. گاهی روزگار دوست ها را دشمن می کند پس براي دوستانت حد و مرز داشته باش .
 1834. کسی که عاقلانه زندگی نمی کند، عاقلانه هم رفاقت نمی کند .
 1835. نشانه ایمان آن است که راستگویی را در جایی که به زیان توست بر دروغ در جایی که به نفع توست مقدم داري.
 1836. دوستی و محبت الهی بهترین دوستی هاست که هم خیر دنیا را دارد و هم خیر آخرت .
 1837. با مردم بودن و دوستی با مردم شما را از وسوسه هاي شیطان دور می کند .
 1838. ببین چه کسی را دوست داري پس بدان او هم تو را دوست دارد.
 1839. مردم تو را از دوستانت می شناسند خواه تو هم مثل آنها باشی یا نباشی.
 1840. شوخی زیاد جدیت و شخصیت شما را زیر سؤال می برد.
 1841. شخصیت تو در گرو دوستان توست در انتخاب آنها دقت کن.
 1842. کسی که مکارم اخلاقی و سجایاي انسانی را دوست دارد از هر گونه لجام گسیختگی و نادرستی پرهیز می نماید.
 1843. کسی که حریم خوبیها را نمی شکند و احترام خوبان را نگه می دارد، سزاوار دوستی است.
 1844. دوست بد به خوبی ها رحم نمی کند مراقب باش.
 1845. کسی که خدا را فراموش کند مطمئن باش دوستانش را هم فراموش خواهد کرد.
 1846. بر حذر باش از دوستی دروغگو، چرا که مثل سراب است دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را در نظر تو دور جلوه می دهد.
 1847. دوست دروغگو خیري ندارد چون هیچگاه قابل اعتماد نیست.
 1848. دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود.
 1849. دوست بد زندگی خود و آینده تو را می سوزاند، پس او را رها کن.
 1850. دوست قرار است زینت تو باشد نه وبال تو.
 1851. تذکر هاي دلسوزانه به رفیق را از وظایف دوستی بدان.
 1852. سعی کن با کسانی که با دشمنت دشمنی می کنند، دوستی کنی.
 1853. هنگام گرفتاري و بلاست که دوستان حقیقی شناخته می شوند.
 1854. کسی که در هنگام عصبانی شدن حرمت تو را نگه دارد سزاوار دوستی با توست .
 1855. کلید دوست یابی ، خوشرفتاري و محبت است چرا که انسان اسیر این گونه خصوصیات است .
 1856. دشمن تو همان دوستی است که خیر و خوبی را براي تو نمی خواهد.
 1857. کسی که از رفاقت و همنشینی با احمق پرهیز نکند، تحت تأثیر کارهاي احمقانه وي واقع می شود و زود به اخلاق ناپسندش متخلق
 1858. می گردد .
 1859. دوستان با معنویت مانند یک پیکرند که شادي و ناراحتی شان با هم است .
 1860. ملاك خوبی و بدي تو دوستان تو هستند پس در دوست یابی دقت کن .
 1861. دوست تو کسی است که ارتباط روحی قوي تري با او داري .
 1862. دوست شما نشان دهنده اعتقادات و شخصیت شماست پس ببین با که دوستی .
 1863. « شکسپیر ». شادمانی در خانواده اي است که مهربانی در آنجا حکومت می کند
 1864. « میکل آنژ » . از هر چیز که در زندگانی ما را غمناك می سازد نقاشی براي ما خوشایند است
 1865. « اسکار وایلد » . اختلاف رأي درباره ي خوبی و یا بدي یک اثر هنري، نشان می دهد که آن اثر پر معنی و جاندار است
 1866. « بانو استاهل » . یگانه عملی که در زندگانی انسان را به هدفش می رساند، انجام وظیفه است
 1867. « توماس رکمس » . فقط امروز در اختیار تو است برخیز و براي کار آماده باش و از هیچ چیز بیم نداشته باش
 1868. فرصت چون ابر زود گذر است پس مهیا باشید تا از فرصتهائی که دارید بهره برگیرید.
 1869. روزگار دریائی است که کشتی زندگی ما بر روي آن به طرف ساحل مقصود می رود ، این دریاي بزرگ همیشه در جزر و مد
 1870. « شکسپیر ». است اگر امروز آرام باشد مسلما فردا طوفانی خواهد بود بنابراین وقتی آرام است فرصت را غنیمت شمارید
 1871. « لردآویبوري ». روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند، فوق العاده مهربان است
 1872. « دیسرائیلی ». راز موفقیت در زندگی این است که موقعی که فرصت آمده ، انسان براي استفاده از آن کاملا آماده باشد
 1873. « خواجه عبدالله انصاري ». دي رفت و بازنیامد، فردا را اعتماد نشاید. حال را غنمت دان که دیر نپاید
 1874. « توربز » . درباره وقت خسیس باشیم
 1875. « نلسون » . در هر کاري یک ربع ساعت زودتر شروع به فعالیت کردم تمام موفقیت ها ي خود را مرهون این اقدام هستم
 1876. « ویل روگر » . در مواقع ضروري در برداشتن یک قدم بزرگ مردد نباشید
 1877. « شیخ ابی سعید » . خلق از آن در رنجند که کارها را پیش از وقت طلب می کنند
 1878. حوادث بزرگ به رشته ي نازك و موئی بسته است، مرد دانا از ناچیزترین جریانات استفاده می کند و آنچه را که ممکن است
 1879. « ناپلئون » . فرصت مناسب و موقعیت ممتازي نصیبش سازد از نظر دور نمی دارد
 1880. « مثل آلمانی » . تا موقعی که آهن گرم است باید آن را کوبید
 1881. « اسمایلز » . تنها سرمایه ي گرانبهاي ما وقت است و اگر رفت دیگر برنمی گردد
 1882. اکثر نامرادیها و بدبختیهائی که گریبان گیر اشخاص می شود، بر اثر عدم توجه و اعتناء به دقایق گرانبهاي زندگی است.
 1883. « مثل یونانی » . آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد
 1884. « شوپنهاور » . آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فداي روزهاي آینده نماید
 1885. « ژان دوال » . آرزوي یک خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی که از آن بهره مندیم باز می دارد
 1886. آدمیزاد در مقابل سرنوشت بازیچه اي بیش نیست فقط حال است که در اختیار ماست و ما باید قدر و قیمت آن را بدانیم.
 1887. آدمی که وقت شناس است و شما را منتظر نمی گذارد، با این عمل خود نشان می دهد که نه تنها براي وقت شما، بلکه حتی براي
 1888. « ساموئل اسمایلز » . وقت خود هم ارزش قائل می باشد
 1889. هرکس با عزم و اراده ي متین سعی در انجام وظیف نماید، مقصد و منظور اصلی خلقت خویش را به ا انجام رسانده و شالوده یک
 1890. « اسایلز » . اخلاق عالی مردانه اي را درنفس خویش استوار ساخته است
 1891. « کنفوسیوس » . وظیفه را در درجه اول و ثمره اي را که از آن باید چید در درجه دوم باید شمرد
 1892. « گوته ». وظیفه اي را که از همه به شما نزدیک تر است انجام بدهید
 1893. « ارنست قاویل » . وظیفه حال را نباید به آینده واگذارد ، هر چند در آینده بهتر و بزرگتر باشد
 1894. « آمی ال » . وظیفه سود بخش است، به اندازه ي توانایی نه اندازه ي دلخواه
 1895. « گوته » . نخستین وظیفه ي هر فرد آن است که استعدادهاي خود را بپروراند و از قواي خویش استفاده کند
 1896. « وینه » . نباید وظایف خیالی جانشین وظایف حقیقی گردد
 1897. ما آرامش خاطر را دوست داریم و همیشه به دنبال آن می رویم ،ولی تا موقعی که از انجام وظیفه فرار می کنیم هیچ وقت به
 1898. « لردآوریبوري » . آرامش نخواهیم رسید
 1899. « ویلسون » . لفظ وظیفه در نظر من بزرگترین کلمات دنیا است
 1900. « گوته » . کوشش اولین وظیفه انسان است
 1901. « شکسپیر ». کاري که وظیفه و صمیمت در آن دخالت دارد ، خلل ناپذیر است
 1902. « کانت » . بزرگترین کمال براي مرد عبارت است از این که وظیفه را براي خاطر وظیفه به جا بیاورد
 1903. آرامشی که پس از انجام وظیفه به انسان دست می دهد برتر از ترسها و امیدهاست.
 1904. « شکسپیر ». در سینه ي خود شراره ي آسمانی دارم که نامش وجدان است
 1905. در این ظلمات حول انگیز دنیا، وجدان براي ما نه فقط راهنماي خوبی است، بلکه شاهدي است عادل و با وفا که اعمال ما را می
 1906. « لرد آویبوري » . بیند و مطابق آن گواهی می دهد
 1907. « برناردن روسن پیر » . حقیقت،حریت و آزادي عبارت است ازمسئولیت شخصی در پیشگاه وجدان و قلب
 1908. هر گاه وضع کسی براي شما نا معلوم بود و دین او را نشناختید به دوستانش نظر کنید .
 1909. آن گونه دوست برگزین که تا ابد با هم دوست بمانید .
 1910. « بزرگمهر » . خود را، به هوس نزدیک مکن که خرد از تو روي بر می تابد
 1911. « ولتر » . اگر می خواهید غنی شوید از هواي نفس بکاهید
 1912. آتشی مانند هوس نفسانی و کوسه اي مانند نفرت، دامی مانند جهالت و عذابی مانند آز وجود ندارد.
 1913. « دیزرائیلی » . یک هنر دوست ممکن است هنرمند نشود. ولی یک هنرمند محققاً باید هنر دوست باشد
 1914. « شپیلستر » . هنر دعوتی است به سوي سعادت
 1915. اگر با افراد با تقوي مباشر باشیم آن وقت رعایت تقوي آسان تر می شود. جملات قصار استاد امجد
 1916. سرمایه زندگی ابدي تقوي است نه خانه و زمین که دنیایی است. جملات قصار استاد امجد
 1917. « تالمن » . هنرور باید براي عده اي بی شمار مفید باشد نه براي عده اي معدود
 1918. « بتهون » . هنر و دانش برگزیده ترین و بزرگوارترین مردم را به هم مربوط می سازد
 1919. « شومان » . هنر یک رشته مطالعه وتحقیق بی پایان است
 1920. « دکتر پرویز خانلري » . مایه ي کار و سرمایه افتخار هنرمند،اندیشه اوست
 1921. « هولارد » . غالب اشخاص هنر را حس می کنند.بعضی ها می فهمند ولی عده اي بسیار کم، هم حس می کنند و هم می فهمند
 1922. در ترویج دانش وهنر، اهتمام نمائید تا صاحبان استعداد از طبقات مردم ضایع نشوند.
 1923. « اگوست ردن » . بالاترین مزد هنرمند لذتی است که از توفیق خود می برد
 1924. « کوکرل » . این که انسان بتواند چیزهایی که سبب آزار دیگران است در خود ازبین ببرد، هنر است
 1925. اگر مردم می دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و چه شبها جان کنده ام هر گز از دیدن شگفتیهاي
 1926. « میکل آنژ » . هنریم متعجب نمی شدند
 1927. « گوته » . اگر هنرداري بیاور و گرنه هنر نمائی مکن که رسوائی به بار خواهی آورد
 1928. آنچه هنگام مردن بر اندوه می افزاید بی هنري فرزند و کارهاي بیهوده و ناپسند است و هر آنچه از غم می کاهد، هنرمندي و
 1929. « ویل دورانت » . آنجا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز می شود
 1930. « امرسون » . هدف خود را باید روي واقعیات بنا سازیم
 1931. « لوئی استیونس » . تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد، هدف است
 1932. « سعدي » آنچه ندارد عوض اي هوشیار/ عمر عزیز است غنیمت شمار
 1933. « مثل چینی » . یک متر طلا نمی تواند یک متر وقت را بخرد
 1934. « مثل چینی » . هر لحظه از زمان را از آن خود گردان
 1935. « ویزالفورد » . هنوز در زمانه دقایقی هست که از اسرار گذشته پر بهاترند
 1936. « اسمایلز » . کسانی که کار امروز را به فردا موکول می کنند آنهائی هستند که کار فردا را هم به پس فردا موکول خواهند کرد
 1937. کسی که بخواهد میوه اي را قبل از وقت رسیدنش بچیند آن را از بین برده است.
 1938. کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است.
 1939. قبل از آن که آفتاب سر از افق بکشد از خواب برخیز تا خورشید نگوید هنوز یک نفر در رختخواب کاهلی فرو مانده باروي گشاده
 1940. « فرانکلین » . و عزم راسخ به دنبال کار خود برو
 1941. « لاکوردر » . از آینده ناراحت نباشیم. بار روزانه را به منزل برسانیم
 1942. « بالزاك » . اتلاف وقت، گرانبهاترین خرجهاست
 1943. « اسمایلز » . رضایت وجدان فقط بعد از انجام وظیفه است
 1944. « ولینگتن » . در دنیا هیچ چیز قابل آن نیست که انسان به خاطر آن زنده باشد مگر خدمتگزادي و انجام وظیفه
 1945. « مثل فرانسوي » . کسی که وجدانش پاك باشد زود خوابش می برد
 1946. کسانی که وجدان هاي آسوده دارند. سیماي ایشان دریاي آرامی است که حتی موج پیري نمی تواند آن را به حرکت درآورد.
 1947. « سعید نفیسی »
 1948. « بیکن » . کسی که در هر امري از وجدان خود تبعیت می کند خسته نشده و از زندگی ملول و از روزگار متالم نمی شود
 1949. نیکوکاري در مراحل اول تا اندازه اي زحمت دارد و هر قدر در این راه بیشتر برویم، توانائی ما زیادتر خواهد شد، گوئی کارهاي
 1950. « لرد آویبوري » . خوب مادرانی هستند که به مرور ایام فرزندان زیادي از آنها متولد می شود
 1951. دانشی که در زندگی اثر نداشته باشد، سزاوارها رها شدن است .
 1952. قبل از خواب، محاسبه اعمال و رفتار روز خود را فراموش نکنید.
 1953. بعد از بیدار شدن از خواب، زیباترین جملات را بر زبان بیاورید.
 1954. چه بسا پرواز موقت روح در خواب به مسافرت دائمی او بینجامد.
 1955. تمام آداب خوابیدن را رعایت کن، شاید آخرین خواب تو باشد.
 1956. قبل از خواب در رابطه با رفتارت فکر کن و ثمرات آن را ببین.
 1957. براي راحتی روح و جسم با وضو خوابیدن را فراموش نکنیم.
 1958. دعا کلید نجات و پیروزي است، کلید رستگاري خود را همیشه همراه داشته باش.
 1959. رابطه ي مستقیمی بین نیت تو و عنایت خداوند وجود دارد، پس نیتهاي مان را تصحیح کنیم.
 1960. محبت خدا را به وسیله ذکر و یاد او به سمت خود جلب کنیم.
 1961. دلبستگی به مال و مقام، ریشه هاي دوستی با خدا را می خشکاند دقت کنید به چه چیزي دل می سپارید.
 1962. در فتارهایت آن چنان باش که خداوند از تو محافظت نماید.
 1963. فراموش نکن محبت و مهر ورزیدن توست که لطف و رحمت الهی را نازل می کند.
 1964. اگر می خواهی شادي هایت حقیقی و آسمانی باشد از شاد کردن دیگران کوتاهی نکن.
 1965. با دعا سقف اتاق خانه ات سوراخ نمی شود تا روزیت از آنجا بیاید، کار و تلاش را فراموش نکن.
 1966. در محضر حضرت حق سعی کنیم تکلیف خودمان را بفهمیم نه اینکه براي خدا تعیین تکلیف کنیم.
 1967. فراموش نکن که عجله کردن در استجابت دعا کار شیطان است.
 1968. قبل از اظهار درخواست مان از خداوند، خوب فکر کنیم.
 1969. این مطلب را در خود تقویت کنیم: فقط در محضر خداوند التماس کنیم.
 1970. رمز حاجت گرفتن از خدا این است که در اجابت دعایت شک نکنی.
 1971. عنایت خداوند به دعاي دسته جمعی بیشتر از دعاي فردي است.
 1972. دیگران را فراموش نکنیم تا خداوند هم ما را در وقت اجابت دعایمان فراموش نکند.
 1973. راه دوستی با خدا، دوست داشتن دوستان و دشمنی کردن با دشمنان اوست.
 1974. دل خانه خداست، پس کلید آن را به غیر خدا ندهیم.
 1975. خدایت را باور داشته باش تا از بیشترین سرمایه ها بهره ببري.
 1976. آن قدر از خوبی ها بگوییم که جایی براي بدي نماند .
 1977. !« خشونت » : در زندگیت هیچ گاه این لحظه را تجربه نکن
 1978. انتخاب حق توست به دیگري واگذارش نکن و فقط پیشنهادهاي درست را برگزین .
 1979. در چیدن گلی که قصد بوئیدن آن را دارید ،حتماً دقت کنید .
 1980. اگر از شیطان بدتان می آید، با انتخاب شریک زندگی داد او را در آورید .
 1981. باور کنیم که می شود بهشت را به منزلمان بیاوریم ،فقط با محبت.
 1982. کلید اقتصاد خانه در اختیار زن خانه است ،این جمله را به خاطر بسپارید .
 1983. باور کن که مشکلات تو را دیگران هم دارند ،پس تحمل خود را زیاد کن.
 1984. وقتی در کنار دوستانت نشسته اي، اسرار زندگی خود را بازگو نکن تا همیشه آرامش داشته باشی.
 1985. کمک کردن به همسرت را جزء عبادت هاي قبول شده ات حساب کن .
 1986. از هنر خود استفاده کن و خانه ات را همچون محل پرورش گل براي خانواده ات آماده کن .
 1987. نسبت به خانواده خود بخیل نباش که در این صورت منفورترین افراد می شوي .
 1988. سوء ظن و بدگمانی را از خود دور کنید تا با آرامش زندگی کنید .
 1989. زور خود را پشت درب خانه بگذار و داخل منزل شو.
 1990. با صورتی زیبا و آراسته در خانه حضور پیدا کنیم تا همیشه از دوري ما دلتنگ شوند .
 1991. تقسیم کار در خانه، از مدیریت بالاي زوج هاي خوشبخت حکایت دارد .
 1992. همسر ما امانتی الهی است ،با خوش رفتاري خود از لطافت هاي او بهره مند شویم .
 1993. همسر شما زیور و زینت شما است ،در حفظ آن کوشا باشید .
 1994. خشم را از یاد ببر و صمیمیت و صفاي زندگیت را با مدارا کردن تضمین کن.
 1995. این جمله را شعار زندگی زناشویی خود قررا دهید : مهربانی، ارمغان همراه من است .
 1996. به جنسیت فرزند توجه نکنیم، سلامتی و صالح بودن آن را بخواهیم .
 1997. محبت، تنها شعار زندگی است . به همسر خود حتی با دادن یک لیوان آب محبت کنیم .
 1998. همیشه براي همسرتان خود را آراسته و زیبا و معطر کنید .
 1999. براي انتخاب همسر،صورت زیبا مهم است اما آن را با سیرت نیکو تعویض نکنید .
 2000. از چشمانت مواظبت کن ! با نگاه بیجا ،حسرت و نگرانی را براي خود خرید نکن .
 2001. ازدواج ،گام اصلی در راه محکم کردن باورها و کسب معنویت است .
 2002. تجربه کنید ! هر چه زندگی شما پر محبت تر باشد،حضور خداوند در آن زندگی بیشتر است .
 2003. پرسودترین معامله زندگی تو، انتخاب همسري شایسته است .
 2004. به دشمن داناي خود اطمینان بیشتر داشته باش تا به دوست نادانت.
 2005. اگر از وضع مالیت ناراضی هستی با فقیران دوستی کن.
 2006. کسی که دوست خود را تحمل نمی کند نباید در سختی ها از او انتظار داشته باشد.
 2007. دوست حقیقی همیشه عامل پیشرفت است نه مانع پیشرفت.
 2008. با کسانی دیدار کنید که نگاه کردن به آنها شما را به یاد خدا بیندازد و کردار آنها رغبت شما را به آخرت زیادتر کند .
 2009. دوست تو کسی است که دینش بر علم و معنویت تو بیفراید .
 2010. رفیقی وجودش نافع و به منزله داروي شفا بخش و ضد بیماري است که روشنفکر و بسیار عاقل باشد .
 2011. به نام او که بهترین دوست است.
 2012. « حجازي » . هوسها را بازیچه قرار دهیم نه آن که خود بازیچه ي هوسها باشیم
 2013. کسی که در هوسرانی بکوشد از شخصیتش کاسته شود.
 2014. « مثل چینی » . یک عکس ارزش ده هزار کلمه را دارد
 2015. « برلیور » . یک روز بدون درك زیبائیهاي هنر زیستن مانند چندین روز با غم به سر بردن است
 2016. « پوشکین » . دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر که باشد ، از آن همه جهانیان است
 2017. کاظم زاده » . چه مردمان مستعدي که از نداشتن مربی و مشوق روح شناس ،عمر خود را تلف کرده و هنرهاي خود را بگور برده اند
 2018. « ایرانشهر
 2019. « ولتر » . تمام هنرها برادر یگدیگرند، هر یک از هنرهاي دیگر روشنائی می افکند
 2020. « بتهون » . تکامل باید هدف اولیه ي همه ي هنرمندان حقیقی باشد
 2021. « دیل کارنگی » . تشخیص دادن عیوب خیلی بهتر از دیدن هنرهاست
 2022. « اعتصام الملک » . وقت وجود خارجی ندارد، معهذا گرانبهاترین دارائی انسان است
 2023. « دیل کارنگی » . مرور زمان به خودي خود بسیار از نگرانیهاي ما را از میان می برد
 2024. « ناپلئون » . مردمان نادان همیشه از گذشته حرف می زنند عقلا در فکر حال هستند، دیوانگان از آینده سخن می رانند
 2025. « شه فر » . ما همه فرزندان زمانیم
 2026. آدمی بر دین و روش همنشین خود است پس باید ببینید که با چه کسی دوست می شوید .
 2027. ببین با چه کسی دوستی تا فردا پشیمان نشوي .
 2028. دل انسانی همچون پري است که در بیابان به شاخه ي درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو می
 2029. شود.
 2030. « تزان کنگ » . هوس مال پرستی، بزرگترین سرچشمه غم و رنج است
 2031. « شامفور » . هوي بروي خیالات واهی و خوشبختی به روي واقعیت بنا شده است
 2032. هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنري بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه اي بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوي
 2033. « سقراط » . بد نیست
 2034. « هادون برگسن » . هنرمند متعلق به آثارش می باشد و آثارش متعلق به دیگران
 2035. « ناصر خسرو » . هنر زیور بشر است وبشر زیور کیهان
 2036. « توماس مان » . هنر قدرت و توانائی نیست، بلکه تسلی خاطر است
 2037. « تولستوي » . هنر محصول تحریک احساسات و هدف آن انتقال احوال نفسانی و عواطف انسانی است
 2038. « تاگور » . هنرمند عاشق طبیعت است و به همین جهت هم برده و هم ارباب آن است
 2039. « تن » . هنرزائیده سه چیز است؛ استعداد، استاد خوب وپشتکار
 2040. « اسکاروایلد » . هنر پیشه باید هنر خود را آشکار و خود را پنهان کند. این است هدف هنر
 2041. « بن جانسن » . هنر دشمنی دارد، به نام جهالت
 2042. « بتهون » . هنرمن باید براي سعادت بیچارگان اختصاص یابد
 2043. « دورر » . هنر در طبیعت نهفته است و متعلق به کیست که آن را از طبیعت استخراج کند
 2044. « اسکاروایلد » . هنر کلید فهم زندگی است
 2045. « گالیله » . هرکس مرتکب اشتباهی نشده. اکتشافی هم نکرده است
 2046. وقتی که احساسات ما به وسیله ي هنرهاي زیبا تحریک می شود حس ما را در مقابل چیزهاي لغو و منحوس زندگانی نیروي
 2047. « بل والري » . مقاومت می دهد
 2048. « مثل آفریقائی » . یک ساعت بامداد، بهتر از دو ساعت شب است
 2049. « مثل فرانسوي » . یک اقدام به موقع به عوض صد اقدام مؤثر واقع می شود
 2050. « دیسرائیلی » . بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصتهاي بی نظیر است که بر ما می گذرد
 2051. براي این که عمري را به خوشی و موفقیت به پایان برسانیم باید موقعیت زمان را در نظر بگیریم و به اقتضاي آن گام بر داریم.
 2052. « راسل »
 2053. « هامولتیک » . اگر انسان به غصه امروز خود غم فردا و رنج دیروز را نیفزاید، مقدار آن هر چه باشد به آسانی می توان تحمل کرد
 2054. « عبدالله منارل » . از ابومسلم خراسانی پرسیدند از چه به این مقام رسیدي؟ گفت: کار امروز را به فردا نینداختم
 2055. « آدوکاسیان » . هرکه خوشی را بر وظیفه مقدم شمرد، قابل استقلال نیست
 2056. دوستی ، دوستی می آورد و اگر محبت کسی را می خواهی ، او را واقعاً دوست داشته باش .
 2057. انسان اسیر کسی است که به او محبت می کند ، دیگران را به اسارت خود در آور .
 2058. یادآوري نیکی ها موجب دوستی می گردد ، آنها را فراموش نکنیم .
 2059. دو محبوب مخالف یکدیگر با هم در یک قلب جمع نمی شود .
 2060. با اظهار علاقه به طرفداران محبوب ، صداقت در دوستی مان را اثبات کنیم .
 2061. براي آنکه از حمایت خداوند بهره مند شویم ، بندگانش را با محبت یاري کنیم.
 2062. داد و هوار زدن، موجب کاسته دشن محبوبیت ما می شود ، مراقب تن صداي خود باشیم .
 2063. رابطه محکمی بین محبوب بودن و محجوب بودن وجود دارد، آن را دریاب .
 2064. مواظب باش ! شوخی وقتی دوستی می آورد که با کلمات زشت همراه نباشد .
 2065. به عهد و میثاق خود پایبند باش تا محبوب گردي .
 2066. دشمنی کردن با مخالفان محبوب ، ارزشمند تر از دوستی با دوستان اوست .
 2067. علاقه به خداوند را مقدم بر تمام دنیا و دستی هایت قرار بده .
 2068. اگر می خواهی محبوب مردم شوي ؛ ایمان، تواضع و بخشش را فراموش نکن.
 2069. آنچه پیوند ما را با مردم محکم تر از اقوام می کند ، دوستی و محبت است .
 2070. حمایت زبانی نشانه شدت و محبت و دوستی ما است ، ببینید آن را خرج چه کسانی می کنید !
 2071. اظهار نظر کردن در چیزي که از اطلاعی نداري، عین نادانی است .
 2072. اقدامهاي نابجا نشانه جهالت است نه شجاعت.
 2073. دانش غذاي روح و جان توست، آن را تضییع نکن.
 2074. احتیاط به موقع نتیجه آگاهی است .
 2075. با اضافه شدن دانشت مغرور نشو که درخت پر ثمر، افتاده تر گردد.
 2076. در یادگیري به گونه اي باش که هیچ فرصتی را از دست ندهی.
 2077. تجارب خود را یادداشت کن تا دیگران هم بهره ببرند.
 2078. در پی بدست آوردن علم همه سختی ها را بر خود هموار کنیم.
 2079. فروتن باشید تا به جایگاه هاي بلند دست یابید.
 2080. براي آموزش و یادگیري همیشه بردبار و صبور باش.
 2081. با نوشتن مطالب در وقت یادگیري راه فررا علم را مسدود کنید.
 2082. گنج معلومات استاد با کلید پرسش تو باز می شود، از پرسیدن دریغ نورز.
 2083. کلید یادگیري سریع، حفظ آرامش و فکر کردن در وقت آموزش است.
 2084. آموزش خود را با احترام به استاد کامل نمایید .
 2085. براي راسخ شدن علم باید آموزش را با تواضع همراه کنید.
 2086. نکات ناب علمی را حتی از افراد ناشایسته باید آموخت .
 2087. مرکز جذب علم، دل و قلب شماست پس مراقب باشید.
 2088. درهنگام گفتگوهاي علمی، تن صداي خود را متناسب با محیط علم و دانش کنید.
 2089. اظهار دانش باید به موقع باشد.
 2090. ارزش دانسته هایتان به نظر و گسترش آنهاست .
 2091. با افراد لایق سخن علمی گفتن عین آگاهی و با نادانان کاري جاهلانه است .
 2092. دانش تو وقتی سودمند است که باعث مغرور شدن تو نشود .
 2093. پرسش گري شاهراه آموختن است، از این ویژگی کمال بهره ببرید .
 2094. تمام شب را تا به صبح خوابیدن با ادعاي محبت و دوستی با خداوند جمع نمی شود.
 2095. تعبیر کننده خواب در چگونگی اثرگذاردن تعبیرش بسیار مؤثر است.
 2096. فقط روح پاك می تواند خوابهاي مطابق با واقعیت را ببیند.
 2097. رفتار شایسته ارزشمندتر از خواب هاي خوب است.
 2098. به وسیله دعا، در هنگام بیدارشدن از خواب، خود را سرشار از انرژي مثبت کنیم.
 2099. بهترین کار پس از بیدار شدن، ایجاد ارتباط با خالق هستی است.
 2100. بیدار شدن از خواب برابر است با زندگی جدید؛ آن را دریاب.
 2101. سلامتی بدن خود را با رعایت اصول و برنامه ریزي براي خواب بدست آورید.
 2102. پرخوري، علاوه بر بدخوابی باعث دیدن خواب هاي آشفته و پریشان می گردد.
 2103. دعا، زبانِ استعداد هر آفریده است در مقام عرض خواهش هاي خود بر درگاهِ تواناي بی نیازي که مبدأ هر بخشش و توان و تاب
 2104. هر درخشش وجودي و کمالات آن است.
 2105. وقت دعا دستهایت را به سوي حضرت حق بلند کن چرا که کریم دست دراز شده را خالی برنمی گرداند.
 2106. با افراد صالح ارتباط خود را بیشتر کنید زیرا اگر دعایتان کنند دعایشان مستجاب می شود.
 2107. اگر می خواهی همواره خداوند تو را یاري کند و به یاد تو باشد، در همه حال خدا را در نظر داشته باش.
 2108. در محضرحضرت حق، افتان و خیزان باشیم که در آنجا تواضع و فروتنی خریدار دارد.
 2109. وجدان بیدار خود را نماینده خداوند بدانیم که از الطاف خداوند است.
 2110. در راه خدا دریا دل بودن، یعنی از اقیانوس بی کران حمایتش بهره مند شدن.
 2111. هر لحظه سعی کن با همسرت مهربان تر باشی، چون با این کار ایمانت را تقویت کرده اي .
 2112. مسافرت نرو مگر آن که با هدیه اي به نزد همسرت بگردي هر چند اگر هدیه ات ارزان قیمت باشد .
 2113. اگر می خواهید همسرتان به شما اعتماد داشته باشد هر وقت قولی دادید به آن عمل کنید .
 2114. اگر می خواهی شیرینی زندگی را بچشی در خانه کسی را تحقیر نکن.
 2115. گذشت از خطا را یکی از اصلی ترین برنامه هاي زندگی زناشویی خود قرار بده .
 2116. هدیه خریدن براي همسرت را هیچ گاه فراموش نکن ،اگر چه کم قیمت باشد.
 2117. بد زبان و دروغگو را هیچگاه به دوستی نگیر .
 2118. صفات دوستت در تو تأثیر می گذارد پس با ترسو و جاهل دوستی نکن.
 2119. دوستان ناشایست در جلسات بد پیدا می شوند ، از آنها دوري کنید.
 2120. دروغ بستن به دوست حرمت ها را از بین می برد.
 2121. هرگز با کسی که رعایت حقوق خدا و بنده خدا را نمی کند رفاقت نکن.
 2122. شما چه بخواهید و چه نخواهید کمال همنشین در شما اثر می گذارد.
 2123. دوستی که از مال خود براي تو می گذرد از بهترین دوست هاست ، قدرش را بدان.
 2124. با دوست با احترام و با دشمن با احتیاط برخورد کن.
 2125. از وضعیت دوستت با خبر باش تا اگر لازم شد حق دوستی را اداءکنی.
 2126. بدترین دوستان کسانی هستند که موجب زحمت و مشقت شوند.
 2127. براي دوستانت زیاد دعا کن تا هم خودت و هم آنان را بهره مند کنی.
 2128. کاري کنیم که اوج دعاي ما تا فراز آسمانها بالا رود.
 2129. قدرت مطلق فقط خداست، با این دید چقدر خواسته هایمان نزدیک خواهد شد.
 2130. آرامش زندگی خود را با تکیه بر خدایی که قدرت مطلق است تأمین کنیم.
 2131. کارهاي خود را با نام خدا آغاز کنید چرا که هر شروعی بدون او ناتمام می ماند.
 2132. داشتن باوري قوي به خدا، آرامش و آسودگی را به ما هدیه می کند.
 2133. بهترین درمان براي رفع غم ها و گرفتاري ها، داشتن باوري استوار به خداي خود است.
 2134. اجابت خدا، رابطه مستقیمی با رفتار شما دارد پس به رفتارتان بیشتر دقت کنید.
 2135. خدا به کسی که برایش مخفیانه کار کند مباهات می کند، پس دیگران را از کارهایت آگاه نکن.
 2136. درهاي رحمت خدا از هر دري زودتر باز می شوند، پس آنها را به روي خود باز کنیم.
 2137. بازگشت به سوي خدا زیباترین لحظه بین بنده و خداست، پس آن را غنیمت بشمارید.
 2138. براي چشمی که در تنهایی خدا را مناجات می کند، خداوند اجابت را قرار داده، پس او را بخوانیم.
 2139. مهریه ،ارزش همسر را نشان نمی دهد ،پس اعتدال در این امر مهم را فراموش نکنیم .
 2140. تجربه کنید ! توجه همسر شما با رسیدگی به ظاهر خودتان به دست می آید .
 2141. در انتخاب همسر به دنبال امتیازاتی باش که او خود بدست آورده است، نه امتیازاتی که در گذر زمان قابل تغییر است .
 2142. .« پایبندي او به دین و معنویت » : در انتخاب همسر این واقعیت را فراموش نکن
 2143. همیشه و در همه حال باور کنیم که سعادت همسر ما در خوشبختی ما اثر دارد .
 2144. از دوست نادان بپرهیز که تو را به دست دشمن می سپارد.
 2145. لهو ، خدا را ناخشنود و شیطان را خشنود و قرآن را از یاد می برد.
 2146. تفکرات دینی دوست تو تاثیر بسزایی در زندگی تو دارد این نکته را فراموش نکن .
 2147. دوست از تأثیر گذارترین افراد بر شماست پس در انتخاب آن دقت کنید .
 2148. رفیق عاقل ، همیشه مایه آرامش توست .
 2149. براي دوست یابی باید شاخصه هایی داتشه باشی تا بتوانی بهترین شنان را انتخاب کنی .
 2150. کیست که طعم حلاوت محبت تو را چشید و جز آن را طلب کرد و کیست که به قرب تو مانوس گردید آنگاه از تو روي گرداند .
 2151. کافی است پروردگار مهربان خود را بشناسی تا او را بهترین دوست خود قرار دهی .
 2152. هنرمند، هنرش را به خاطر لذت جامعه دوست دارد، نه به خاطر سود و نفعی که می برد.
 2153. « بلوك » . سادگی،صداقت و عدم تصنع در هراثر هنري بزرگترین اصول زیبائی است
 2154. « آناتول فرانس » . زیبایی دنیا بسته به هنرهاي زیبا است.هنر مایه ي غرور و وسیله ي تسلیت و تشفی خاطر است
 2155. « نیچه » . بدترین پاداش یک استاد این است که شاگردانش تا ابد درحال شاگردي باقی مانند
 2156. مراقب رفتار خود باش تا موجب تحقیر دیگران نشوي .
 2157. از نشانه هاي خرد ، مدارا کردن با مردم است .
 2158. تجربه منفی خود را تکرار نکن و از دوباره کاري بپرهیز.
 2159. در هیچ کاري عجله نکن غیر از نشان دادن خوشحالی ات .
 2160. حیا و متانت را حتی در رفتارهاي کوچک نیز رعایت کن .
 2161. ذهنی خلاق داشته باش و براي هر کاري فکري نو ارائه دهید .
 2162. براي تمام اوقات زندگی ات برنامه داشته باش.
 2163. اگر چیزي را می خواهید با تمام وجود آن را طلب کنید .
 2164. عظمت نعمتهاي الهی را درك کن و آنها را ناچیز نشمار.
 2165. سخنان ما باید کوتاه ، واضح ، مفید باشد .
 2166. اگر حرفی که می زنی مانند نقره باشد ، سکوت تو طلا است .
 2167. رمز موفقیت زندگی شما در کار و تلاش است.
 2168. کودك یک امانت الهی است امانتدار خوبی باشیم .
 2169. روح هیچ کودکی خبیث نیست ، این ما هستیم که باعث سعادت یا شقاوت او می شویم .
 2170. من دوستانم را زودتر از دشمنان توبیخ می کنم و این به خاطر آن است که به آنها علاقه دارم .
 2171. هدیه دادن به فرزندمان کار بسیار خوبی است اما مراقب باشیم که حسادت دیگر بچه ها را تحریک نکنیم .
 2172. با تربیت خوب بچه مان ، به خودمان احترام گذاشته ایم .
 2173. کاري را که خودت انجام می دهی ، بچه ات را از آن نهی نکن که اثري ندارد .
 2174. بچه ات با تو هیچ فرقی ندارد ، اگر کمی دقت کنی خود توست ، پس با خودت انس بگیر .
 2175. زیاده روي در ملامت و سرزنش ، آتش لجاجت را شعله ور می کند .
 2176. اگر می خواهید فرزندي صبور داشته باشید بازي گوشی هاي او را تحمل کنید.
 2177. براي شخصیت دادن به فرزندان اولین گام آن است که پدر و مادر فرزند خود را احترام کنند .
 2178. ارزش استفاده کردن از تجارب اطرافیان را به فرزند خود بیاموزید .
 2179. کودك شما الگوي خود را پدر و مادرش انتخاب کرده است ، پس مراقب رفتار خود باشید .
 2180. فرزند نوجوان ما روحیه اي صاف و صیقلی دارد ، صفاي او را حفظ کنیم .
 2181. تمام تلاش خود را صرف خوب تربیت کردن فرزندمان کنیم تا در صورت اشتباهات او ، ما مسئول نباشیم .
 2182. آداب دوست یابی را به فرزندمان گوشزد کنیم ، تا هیچ وقت تنها نباشد .
 2183. بچه ثمره وجودي توست ، از آن خوب مراقبت کن .
 2184. با سوق دادن بچه به فکر کردن ، او را ازحرف هاي بیهوده باز دارید که سکوت طلا است.
 2185. به قولهایی که به بچه می دهی عمل کن تا درس وفا داري بیاموزد.
 2186. براي پرورش معنوي فرزند خود از همان لحظه تولد اقدام کنید .
 2187. هرچه را در قلب کودك خود بکارید همان را برداشت می کنید پس مواظب باشید .
 2188. از همان لحظات اول نوزادي ، فرزند خود را به اهل بیت (علیهم السلام) بسپاریم .
 2189. غذاهایی که مادر می خورد ، در تربیت کودکش اثر دارد.
 2190. شما می توانید با انتخاب نام نیک براي فرزندتان اولین هدیه را قبل از تولدش به او بدهید .
 2191. همه وجود ما وابسته به دوستی هاي ما است ، ببین چه چیزهایی را دوست داري !
 2192. هر چه می توانید دوستی و محبت خود را صرف کودکان و خردسالان کنید .
 2193. لبخند را فراموش نکن تا محبتت در دل دیگران اثر کند .
 2194. دوستی هایمان را زا تعارفات به سمت بارور کردن آن سوق دهیم .
 2195. چقد زیبا است که بر وجود انسان ها تازیانه محبت نواخته شود ، آیا تحملش را داري !
 2196. در سختی ها است که محبت حقیقی نمایان می شود .
 2197. اگر خوبی ها را دوست داري بدان که دل پر محبتی نصیبت شده است قدر آن را بدان !
 2198. اظهار نیاز به محبوب ، براي او از همه چیز لذت بخش تر است .
 2199. اگر واقعاً عاشق باشی تمام فکر و ذکرت در راه رسیدن به لقاء معشوقت خواهد بود .
 2200. وقتی قراري با دوست و محبوب خود گذاشتی نکند فرصت را از دست بدهی.
 2201. مگر می شود کسی را دوست داشته باشیم و خود را نسبت به نزدیکان او بی توجه نشان دهیم .
 2202. دقت خود را بالا ببرید ، از چشم اطرافیان می شود خیلی چیزها را خواند .
 2203. دوست تو کسی است که مراقب رفتار توست .
 2204. عظمت و بزرگی افراد در معلومات و دانسته هاي آنها ظهور پیدا می کند.
 2205. قبل از خواب همه انرژي هاي منفی خود را دفع کن.
 2206. اگر دست و زبان بی گناهی دعا کند حتماً مستجاب می شود پس دعاي کودکان را فراموش نکنید.
 2207. بدان که باید فقط امیدت به خدا باشد و الا ناامید خواهی شد.
 2208. با این سه کار بنیاد خانواده را مستحکم کنید: . با خوشرویی برخورد کنید .در کنار هم بنشینید .با نامی که دوست دارند آنها را
 2209. صدا بزنید .
 2210. حیات و زندگی در آگاهی ها و مرگ و نابودي در نادانی خلاصه می شود .
 2211. اهل دانش هیچ گاه از تلاش براي تحصیل باز نمی ایستند .
 2212. پرسیدن عیب نیست ، ندانستن عیب است ، عیوب خود را بر طرف کنیم .
 2213. تا فراصت داریم از هر موقعیتی جهت یادگیري بهره ببریم .
 2214. اگر می خواهی از نوابغ باشی یادگیري ات را با فطرت خود هماهنگ کن.
 2215. از آثار دانش تو فروتنی در پیشگاه الهی است.
 2216. یاد خدا در آغاز هر امري به خصوص آموزش راه گشاست.
 2217. در خواب، روح به ملاقات خدا می رود پس حتماً با طهارت و پاکی به خواب برویم.
 2218. حافظه خود را با خواب قبل از ظهر (قیلوله) تقویت کنید.
 2219. بهترین وقت براي خواب، شب است که بدن با آن فضا هماهنگ است.
 2220. تنها خوابیدن را ترك کن که در غیر این صورت شیطان تو را تنها نمی گذارد.
 2221. دعا کلید عطاء و وسیله قرب الهی تعالی و مخ عبادت و حیات روح و روح حیات است .
 2222. رابطه ات را با خدا در همه حال نگاه دار نه فقط در وقت احتیاج.
 2223. همیشه با اطمینان به اجابت، دست هاي خود را به دعا بردار.
 2224. همه چیز را فقط از خدا بخواهیم تا باران لطف او برایمان محسوس شود.
 2225. خدا را در وقت آسایش نخواستن برابر است با در وقت اضطرار او را نیافتن.
 2226. این فکر را در وجود خود تزریق کن: امید من به خدا است.
 2227. به مخلوق خدا لطف کردن، از لطف خدا بهره بردن است.
 2228. با پشتوانه الهی در انجام تعهدات مان موفقیت خود را تضمین کنیم.
 2229. محبت خدا را براي کسی است که بندگانش را کمک کند؛ از محبت خدا بهره مند شویم.
 2230. بین دخالت کردن در زندگی با استفاده کردن از تجربه آنها فرق بگذارید، پس استفاده کردن از تجربه دیگران آري ،دخالت دادن
 2231. در زندگی نه.
 2232. براي رفاه خانواده، پشت کار را شعار خود قرار دهیم .
 2233. با خوش اخلاقی در خانه از عمري طولانی برخوردار شویم .
 2234. قبل از آن که براي دیگران آدم خوبی باشی، براي همسرت انسان خوب باش.
 2235. اگر می خواهید در دل همسرتان جاي محکم داشته باشید ،در وقت خارج شدن از خانه او را بدرقه کنید .
 2236. هر نگرانی را می توانید در کنار همسرتان مرتفع کنید حتی اگر درد و بیماري باشد .
 2237. همراهی کردن با دوستی که زیاد سرزنش می کند ملال آور است.
 2238. کسی که مدام دوستانش را از دست می دهد از نادانان است.
 2239. خوشبختی خود را در همنشینی با اهل علم جستجو کن.
 2240. اگر کم طاقتی با انسان هاي صبور دوستی کن.
 2241. اگر با دوست خود همراهی نکنید در هنگام نیاز تنها می مانید.
 2242. به نوع پوشش دوستتان دقت کنید ، می توانید به برخی از ویژگی هایش پی ببرید.
 2243. دوستی که تمام همتش دنیاي خودش باشد ، روزي تو را فداي خویش می کند.
 2244. هیچگاه به بهانه صمیمیت ، حق دوستت را ضایع نکن.
 2245. کسی که بلند همت نیست ، دوست خوبی نمی تواند باشد.
 2246. عمر خور را تلف نکن تا با شیطان سر دوستی را باز نکنی.
 2247. کسی که عمرش را به بطالت و هرزه گوي می گذراند ارزش دوستی ندارد.
 2248. هرکه بیش از حد شوخی کند او را آدم نادان می دانند.
 2249. آینده خود را در خودتان شکل دهید، و گرنه دیگران برایتان آن را شکل خواهند داد.
 2250. گذشته سرمایه است که اندوخته ایم؛ می توان آن را به تأسف و اندوه صرف کرد یا براي موفقیت به کار برد.
 2251. کسی که رو به جلو نگاه نمی کند، عقب می ماند.
 2252. کسانی که کار امروز را به فردا می گذارند، آنهایی هستند که کار فردا را هم به پس فردا خواهند سپرد.
 2253. آینده دلخواه اتفاق نمی افتد، بلکه باید آن را ساخت.
 2254. وضعیتی که اکنون در آن قرار دارید، نتیجه و دستاورد رفتار شما در گذشته است و آینده شما ثمره رفتار امروز شماست . اگر
 2255. خواهان آینده اي عالی، درخشان و پربار هستید، بکوشید حال خود را بیهوده نگذرانید.
 2256. مردان بزرگ، کسانی هستند که با کوشش هاي خود تاریخ را دگرگون می سازند نه آنها که با تکرار اشتباه هاي دیگران، بخش
 2257. هاي تاریک تاریخ را تکرار می کنند.
 2258. براي داشتن آینده اي درخشان، باید راه هاي نادرستی را که دیگران رفته اند و کارهاي اشتباهی را که آنها انجام داده اند، رها
 2259. از هم اکنون تصمیم بگیرید آینده شما در مقایسه با گذشته تان رشد کیفی داشته باشد . فردا دیر است. همین امروز، همین الان.
 2260. کتاب خواندن، یعنی توانایی یافتن براي نیکو صحبت کردن.
 2261. کتاب خواندن، یعنی داراي فکر مستقل و آزاد شدن.
 2262. اخلاق خوب تو درخانه موجب ازدیاد روزیت می شود.
 2263. کتاب خواندن، یعنی از بیهوده زندگی کردن دست برداشتن.
 2264. کتاب خواندن، یعنی از سادگی و عوام زدگی بیرون آمدن.
 2265. دانش چراغ خرد وسرچشمه ي فضل است.
 2266. به شیرینترین صورت ترسیم میکرد. ،« امامت » میوهاي شیرین در بوستان رسالتبود، که تداوم خط نبوت را در شکل ،« غدیر »
 2267. متنی بود، روشن و بیابهام، گویا و صریح، که خیلیها کوشیدند حواشی، تاویل و تفسیرهاي دور از واقعیتبراي آن ترسیم ،« غدیر »
 2268. کنند، اما این متن، هنوز هم صریح و گویاست.
 2269. هرآنچه نیاز بدن می باشد خداوند آن را حلال نموده، پس از چیزهاي حرام بپرهیزید.
 2270. جسم تا زمانی که بیمار است، زندانی است پس با رعایت بهداشت آزادي را به جسم خود هدیه دهید.
 2271. قدر سلامتی خود را بدانید و با هیچ چیز دیگري آن را عوض نکنید.
 2272. سیب شفاي هر دردي است با این میوه مأنوس شوید.
 2273. از مهمترین راه هاي تقویت روحیه تلقین کردن است، از این دارو حسابی استفاده کنیم.
 2274. با حسادت نسبت به دیگران روحیه خود را همچون زندانی ها، ملول و خسته نکنید.
 2275. بر اعصاب خود مسلط باش والا بدنت را ضغیف و لاغر می کنی.
 2276. کم خوردن غذاي شب= سلامتی + شادابی + اندامی متناسب.
 2277. همان گونه که آب زیاد محصول کشاورزي را از بین می برد،تغذیه زیاد روح را بیمار می کند.
 2278. ثروتمندان با کمک به نیازمندان و فقرا با توکل برخدا در پی خشنودي الهی باشند.
 2279. اگر می خواهی به اسرار عالم پی ببري، درزمان فقر، صبر وشکیبایی را از دست نده.
 2280. هنرمردان بزرگ درمخفی نمودن فقرشان است، صبر را در این حالات تمرین کنیم.
 2281. مادر فقر، تنبلی وسهل انگاري است این دو را از خود دور کنیم.
 2282. اظهار فقر، فقر می آورد این حالت را از خود دور کنیم.
 2283. با برنامه ریزي صحیح طعم فقر را نچشیم.
 2284. فقر انواعی دارد که کشنده ترین آن، فقر فرهنگی است.
 2285. پول چیز بدي نیست به شرط آنکه جایگزین ارزش ها نشود، مراقب باشیم!
 2286. بهترین راه دورکردن فقر، تقویت روحیه بی نیازي می باشد.
 2287. هر چه دارائی هایت اضافه شود، آرامشت کم می شود پس هول نزن.
 2288. چه پولدارهایی که بعد از مرگشان به خاطر دارائی ها مورد نفرین قرار می گیرند.
 2289. از خدا بخواهیم آن اندازه که به ما روزي می دهد، ظرفیت مان را نیز افزایش دهد.
 2290. حرام نه تنها روزي مان را زیاد نمی کند بلکه روزي حلال را هم از بین می برد.
 2291. امروز غم فردا را نخور، چوفردا شود فکر فردا کنیم.
 2292. این حقیقت را به خود تلقین کن که هرچه روزي من باشد به من خواهد رسید.
 2293. واجبات را به بهانه زیاد شدن رزق ترك نکنیم.
 2294. با انجام وظیفه ات دیگر نگران روزي ات نباش که برعهده خداوند است.
 2295. روزي کسی ضمانت شده است که در پی آن می رود.
 2296. ارتباط خانوادگی ات را محکم کن و کدورت هاي فامیلی راکنار بگذار تا رزقت زیاد شود.
 2297. با سوگند دروغ وبدبختی را به میان مان راه ندهیم.
 2298. هرچه بیشتر حرص دنیا را بزنی آن را کمتر بدست می آوري.
 2299. کسی که در جوانی چیزهایی می خرد که لازم ندارد، در پیري ناچار می شود، چیزهایی را که لازم دارد بفروشد.
 2300. بدبختی روزگار پیري، دستاورد غرور جوانی است .
 2301. بدبختی و خوشبختی دوران پیري، عصاره کارهاي جوانی است.
 2302. جوان به آنچه می خواهد، می تواند برسد، اگر دست از دامن تصمیم استوار رها نکند.
 2303. جوانی دوره شکل گیري بالاترین موفقیت ها در کوتاه ترین دوران .
 2304. جوانی ارزشمندترین نعمتی است که از آن باز خواست می شود.
 2305. هر که عاقبت اندیش تر، مسعودتر.
 2306. هر که درباره پیشامدهاي احتمالی پیش از وقت نیندیشد، به زودي دچار سختی هاي ناگوار خواهد شد.
 2307. اگر می خواهی بدانی چه بوده اي، بنگر که چیستی و اگر می خواهی بدانی که چه خواهی شد، بنگر که چه می کنی.
 2308. آنان که از گذشته خود پند و عبرت می گیرند، آینده اي درخشان را براي خود تضمین می کنند.
 2309. اگر تصمیم گرفته اید همچون مردان بزرگ آینده اي آرام و درخشان داشته باشید، بدانید خو گرفتن و توقف در زندگی گذشته،
 2310. بزرگ ترین مانع براي پیشبرد هدف هاي شماست . عادت هاي بیهوده گذشته را ریشه کن کنید تا بتوانید اراده خود را هر چه بهتر
 2311. به کار گیرید.
 2312. کمترین حقوق کودکانمان را درنظرداشته باشیم و آنها را از نامی زیبا محروم نکنیم .
 2313. زیبا نگري را آگاهانه در وجود خود تقویت کن.
 2314. بزرگ ترین مانع در راه آموختن علم، خود بزرگ بینی است .
 2315. احترام به شخصیت دیگران را در وقت آموزش به یک باور قلبی تبدیل کنید.
 2316. علم و دانش را با متانت همراه کنید .
 2317. چه بسا جوانی که هنوز براي آینده قدم هاي محکمی برنداشته یا هنوز به طور جدي در اندیشه آینده نبوده است که جوانی اش از
 2318. دست رفته، و زمانی به خود آمده، که پیري از راه رسیده است.
 2319. همه فرصت ها مانند ابرها در حال حرکتند و فرصت جوانی از این قاعده بیرون نیست . آن که از دوره جوانی از هر فرصتی براي
 2320. حرکتی توشه اي بردارد، به خوبی می تواند آینده خود را بسازد.
 2321. کلید این درهاي «! ورود براي راحت طلبان ممنوع » : گرفتاري ها و دشواري ها درهاي بسته اي هستند که بر روي آنها نوشته است
 2322. بسته نیز استقامت و پایداري است.
 2323. براي به دست آوردن یک آینده خوب، باید حتی مشکلات را به پله هایی براي عروج و تعالی تبدیل کرد.
 2324. تا زمانی که خود و ارزش خود را نشناسی، تا زمانی که به استعداد، توان مندي و ویژگی هاي خود پی نبري، براي آینده خود برنامه
 2325. اي جامع نخواهی داشت.
 2326. آینده را با تصمیم، اراده و ایمان به هدف، می توان ساخت، نه با تردید و دو دلی .
 2327. جوانان باید با نگاه دقیق به آینده، توجه به زمان حال، بهره گیري از درس هاي گذشته و با احترام به دانش و تجربه دیگران، هدف
 2328. هاي دست یافتنی زندگی خود را با دوراندیشی و آگاهی انتخاب کنند و با همت بلند و عزم راسخ و انگیزه سالم به سوي آنها پیش
 2329. روند.
 2330. بدون داشتن هدف درست و محکم نمی توان برنامه اصولی و ویژه اي براي آینده داشت .
 2331. دوران جوانی فصل کوشش و اندوختن براي آینده است .
 2332. جوانی که از ارزش فوق العاده جوانی آگاه است، هرگز آینده خود را فراموش نمی کند بی وقفه و به شدت می کوشد تا از
 2333. رهگذر جوانی، توشه هاي گران بهایی براي باروري و بالندگی آینده اش برگیرد.
 2334. با اهداء خون سلامتی را به خود و دیگران هدیه کنید .
 2335. با خود باروي و دیدن نکات مثبت ، اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید.
 2336. در کنار نعمت هاي الهی متواضعانه بنشین .
 2337. با مشارکت در کارهاي منزل، آرامش را به خانواده هدیه نمایید .
 2338. با غر زدن و سرزنش و تذکر بیجا تنها بچه را لجباز بار می آوریم .
 2339. همان طورکه بچه ما جسمی کوچک دارد ، طاقت او هم همان قدر است ، کار سنگین از او نخواهیم .
 2340. یادمان باشد ورزش کردن را جزیی از برنامه هاي تربیتی کودکانمان قرار دهیم .
 2341. پول را صرف محبت کنیم، هدیه دادن یکی از این راه هاست.
 2342. کمک به نزدیکان را فراموش نکن که به این کار محبوب همه خواهی شد .
 2343. در پی آن چیزي باش که محافظ توست نه این که تو مراقب و نگهبان آن باشی .
 2344. آنچه را که می دانید آموزش دهید که موجب رشد علم شما خواهد شد.
 2345. با الگوهاي زندگی خود در ارتباط باش.
 2346. دوستی با دوستان استاد، تو را رشد خواهد داد .
 2347. رابطه دوستانه با مخالفین استاد، تضییع حق استاد است .
 2348. روحیه بدگویی با یادگیري جمع نمی شود، از آن بپرهیز.
 2349. هر چه در برابر استاد مؤدب تر باشی، استفاده بیشتري از او خواهی برد .
 2350. در حضور استاد شنونده باش نه گوینده .
 2351. اجابت دعاي خود را با ذکر شریف صلوات تضمین کنیم.
 2352. خواستهاهایمان را با نام خداوند آغاز کنیم تا فرجام نیک آن را ببینیم.
 2353. با ندانم کاري هایمان در محضر خدا، خود را از توفیق هاي الهی محروم نکنیم.
 2354. نکند به بهانه دعا کردن از اقدام نمودن فاصله بگیریم که در حقیقت خود را گول زده ایم.
 2355. کلید خوشبختی و ثروتمند شدن ، ارتباط با فامیل و خویشاوندان است.
 2356. اول صبح با نیکی کردن و خیر خواهی ، تمام بلا ها را از خود دور کنیم ، آنگاه خواهید دید همه کارها تا پایان روز بر وفق مرادمان
 2357. می شود.
 2358. سکوت کلید فرار از سختی ها و شاه راه نجات از دردسرها است.
 2359. کار خود را درست شروع کن که نتیجه ي کارها وابسته به آن است.
 2360. گفتگوي بیهوده در محل کسب ، تلف شدن مال را در پی خواهد داشت.
 2361. پول و ثروت را نمی توان به هر طریقی کسب کرد ، از راههاي نامشروع بپرهیزید.
 2362. با طمع زندگی آزادانه ات را به زندان تبدیل نکن.
 2363. در زندگی برخی فرصت ها با عصبانیت از بین می رود پس مواظب باشید.
 2364. با عدم صبر بر مشکلات، زحمات خود را از بین نبرید.
 2365. نشست و برخاست با بدان فرصت ها را از بین می برد.
 2366. با شناسایی عوامل ناکامی، از آنها دوري کنیم.
 2367. آنچه را که براي خود شایسته نمی دانی به دیگران نسبت نده.
 2368. با اخلاق ناشایست خود را از حمایت نزدیکان محروم نکنیم.
 2369. رفتار خود را کنترل کن و الا اعتبار خانوادگی است مخدوش می شود.
 2370. عدم رعایت حقوق دیگران، فرصت هاي مهم زندگی را از بین می برد.
 2371. باورهاي دینیمان را با دروغ گفتن تباه نکنیم.
 2372. عدم قدر دانی از دیگران باعث از دست رفتن موفقیت ها است.
 2373. از دست دادن فرصت ها زمینه ساز شکست است.
 2374. واگذار نکردن کارها به افراد لایق موجب شکست است.
 2375. هیچ گاه کاري نکن که سعادت ابدیت به خطر بیفتد.
 2376. فرد دورو اگر چه آغاز کارش خوب، اما فرجامی بد در انتظار اوست.
 2377. حقوق اطرافیانت را نگه دار تا از صعود به قله هاي پیشرفت باز نمانی.
 2378. آبروي دیگران را به خطر نینداز تا آینده ات به خطر نیفتد.
 2379. اگر عالم و دانشمند نیستی حداقل با آنها معاشرت نما.
 2380. تنبلی با آسایش دو مقوله از هم جدا است ، راحت زندگی کردن ، آري؛ تن پروري و تنبلی ، خیر !
 2381. دانسته هایمان را با رفتار و عمل توأم کنمیم که راز موفقیت هاي بزرگ در همین نکته است .
 2382. غم گذشته را خودرن با به کار گرفتن تجربه ها فرق می کند .
 2383. روحیه نصیحت پذیري را در جود خود تقویت کنیم که از نشانه هاي خوشبختی ما خواهد بود .
 2384. اگر شکست را پل پیروزي بدانی ، آرامش و آسایشت به هم نمی خورد .
 2385. بیش از آن که به کوشش خودت اعتماد داري، بر خداوند توکل کن.
 2386. خود را از وابسته بودن نجات بده تا بهترین آرامش ها را بدست آوري.
 2387. عزت و و وقار را با غرور و فخر فروشی اشتباره نگیریم که نتیجه عکس خواهد داد .
 2388. راه را درست انتخاب کن تا بدون لغزش به موفقیت برسی.
 2389. اگر می خواهی بلند همت باشی، صبر و وقار را شعار خود قرار ده .
 2390. با نیکی کردن و چشم پوشی از گناهان ، عزت و احترام زیاد می شود .
 2391. یکی از رازهاي موفقیت ، اعتدال است حتی در مادیات نیز آن را رعایت کن.
 2392. ما همیشه وقت کافی داریم، به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم. گوته
 2393. کتاب خواندن، یعنی تلاش براي آینده اي بهتر و نورانی تر.
 2394. کتاب خواندن، یعنی به زندگی خود اهمیت دادن و باري به هر جهت نگذراندن عمر.
 2395. کتاب خواندن، یعنی فهم بیشتر پدیده هاي اطراف و قدرت تحلیل پیدا کردن.
 2396. کتاب خواندن، یعنی ذهن و فکر را ورزش دادن و از تنبلی در آوردن.
 2397. کتاب خواندن، یعنی فراتر از دیگران معناي زندگی را فهمیدن.
 2398. کتاب خواندن، یعنی روح کنجکاو و پاي رفتن داشتن.
 2399. کتاب خواندن، یعنی از روزمره گی در آمدن.
 2400. کتاب خواندن، یعنی براي عمر خود ارزش قائل شدن.
 2401. ازدواج ،گام اصلی در راه محکم کردن باورها و کسب معنویت است .
 2402. تجربه کنید ! هر چه زندگی شما پر محبت تر باشد،حضور خداوند در آن زندگی بیشتر است .
 2403. پرسودترین معامله زندگی تو، انتخاب همسري شایسته است .
 2404. به دشمن داناي خود اطمینان بیشتر داشته باش تا به دوست نادانت.
 2405. اگر از وضع مالیت ناراضی هستی با فقیران دوستی کن.
 2406. کسی که دوست خود را تحمل نمی کند نباید در سختی ها از او انتظار داشته باشد.
 2407. دوست حقیقی همیشه عامل پیشرفت است نه مانع پیشرفت.
 2408. با کسانی دیدار کنید که نگاه کردن به آنها شما را به یاد خدا بیندازد و کردار آنها رغبت شما را به آخرت زیادتر کند .
 2409. دوست تو کسی است که دینش بر علم و معنویت تو بیفراید .
 2410. رفیقی وجودش نافع و به منزله داروي شفا بخش و ضد بیماري است که روشنفکر و بسیار عاقل باشد .
 2411. به نام او که بهترین دوست است.
 2412. « حجازي » . هوسها را بازیچه قرار دهیم نه آن که خود بازیچه ي هوسها باشیم
 2413. کسی که در هوسرانی بکوشد از شخصیتش کاسته شود.
 2414. « مثل چینی » . یک عکس ارزش ده هزار کلمه را دارد
 2415. « برلیور » . یک روز بدون درك زیبائیهاي هنر زیستن مانند چندین روز با غم به سر بردن است
 2416. « پوشکین » . دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر که باشد ، از آن همه جهانیان است
 2417. کاظم زاده » . چه مردمان مستعدي که از نداشتن مربی و مشوق روح شناس ،عمر خود را تلف کرده و هنرهاي خود را بگور برده اند
 2418. « ایرانشهر
 2419. « ولتر » . تمام هنرها برادر یگدیگرند، هر یک از هنرهاي دیگر روشنائی می افکند
 2420. « بتهون » . تکامل باید هدف اولیه ي همه ي هنرمندان حقیقی باشد
 2421. « دیل کارنگی » . تشخیص دادن عیوب خیلی بهتر از دیدن هنرهاست
 2422. « اعتصام الملک » . وقت وجود خارجی ندارد، معهذا گرانبهاترین دارائی انسان است
 2423. « دیل کارنگی » . مرور زمان به خودي خود بسیار از نگرانیهاي ما را از میان می برد
 2424. « ناپلئون » . مردمان نادان همیشه از گذشته حرف می زنند عقلا در فکر حال هستند، دیوانگان از آینده سخن می رانند
 2425. « شه فر » . ما همه فرزندان زمانیم
 2426. آدمی بر دین و روش همنشین خود است پس باید ببینید که با چه کسی دوست می شوید .
 2427. ببین با چه کسی دوستی تا فردا پشیمان نشوي .
 2428. دل انسانی همچون پري است که در بیابان به شاخه ي درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو می
 2429. شود.
 2430. « تزان کنگ » . هوس مال پرستی، بزرگترین سرچشمه غم و رنج است
 2431. « شامفور » . هوي بروي خیالات واهی و خوشبختی به روي واقعیت بنا شده است
 2432. هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنري بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه اي بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوي
 2433. « سقراط » . بد نیست
 2434. « هادون برگسن » . هنرمند متعلق به آثارش می باشد و آثارش متعلق به دیگران
 2435. « ناصر خسرو » . هنر زیور بشر است وبشر زیور کیهان
 2436. « توماس مان » . هنر قدرت و توانائی نیست، بلکه تسلی خاطر است
 2437. « تولستوي » . هنر محصول تحریک احساسات و هدف آن انتقال احوال نفسانی و عواطف انسانی است
 2438. « تاگور » . هنرمند عاشق طبیعت است و به همین جهت هم برده و هم ارباب آن است
 2439. « تن » . هنرزائیده سه چیز است؛ استعداد، استاد خوب وپشتکار
 2440. « اسکاروایلد » . هنر پیشه باید هنر خود را آشکار و خود را پنهان کند. این است هدف هنر
 2441. « بن جانسن » . هنر دشمنی دارد، به نام جهالت
 2442. « بتهون » . هنرمن باید براي سعادت بیچارگان اختصاص یابد
 2443. « دورر » . هنر در طبیعت نهفته است و متعلق به کیست که آن را از طبیعت استخراج کند
 2444. « اسکاروایلد » . هنر کلید فهم زندگی است
 2445. « گالیله » . هرکس مرتکب اشتباهی نشده. اکتشافی هم نکرده است
 2446. وقتی که احساسات ما به وسیله ي هنرهاي زیبا تحریک می شود حس ما را در مقابل چیزهاي لغو و منحوس زندگانی نیروي
 2447. « بل والري » . مقاومت می دهد
 2448. « مثل آفریقائی » . یک ساعت بامداد، بهتر از دو ساعت شب است
 2449. « مثل فرانسوي » . یک اقدام به موقع به عوض صد اقدام مؤثر واقع می شود
 2450. « دیسرائیلی » . بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصتهاي بی نظیر است که بر ما می گذرد
 2451. براي این که عمري را به خوشی و موفقیت به پایان برسانیم باید موقعیت زمان را در نظر بگیریم و به اقتضاي آن گام بر داریم.
 2452. « راسل »
 2453. « هامولتیک » . اگر انسان به غصه امروز خود غم فردا و رنج دیروز را نیفزاید، مقدار آن هر چه باشد به آسانی می توان تحمل کرد
 2454. « عبدالله منارل » . از ابومسلم خراسانی پرسیدند از چه به این مقام رسیدي؟ گفت: کار امروز را به فردا نینداختم
 2455. « آدوکاسیان » . هرکه خوشی را بر وظیفه مقدم شمرد، قابل استقلال نیست
 2456. دوستی ، دوستی می آورد و اگر محبت کسی را می خواهی ، او را واقعاً دوست داشته باش .
 2457. انسان اسیر کسی است که به او محبت می کند ، دیگران را به اسارت خود در آور .
 2458. یادآوري نیکی ها موجب دوستی می گردد ، آنها را فراموش نکنیم .
 2459. دو محبوب مخالف یکدیگر با هم در یک قلب جمع نمی شود .
 2460. با اظهار علاقه به طرفداران محبوب ، صداقت در دوستی مان را اثبات کنیم .
 2461. براي آنکه از حمایت خداوند بهره مند شویم ، بندگانش را با محبت یاري کنیم.
 2462. داد و هوار زدن، موجب کاسته دشن محبوبیت ما می شود ، مراقب تن صداي خود باشیم .
 2463. رابطه محکمی بین محبوب بودن و محجوب بودن وجود دارد، آن را دریاب .
 2464. مواظب باش ! شوخی وقتی دوستی می آورد که با کلمات زشت همراه نباشد .
 2465. به عهد و میثاق خود پایبند باش تا محبوب گردي .
 2466. دشمنی کردن با مخالفان محبوب ، ارزشمند تر از دوستی با دوستان اوست .
 2467. علاقه به خداوند را مقدم بر تمام دنیا و دستی هایت قرار بده .
 2468. اگر می خواهی محبوب مردم شوي ؛ ایمان، تواضع و بخشش را فراموش نکن.
 2469. آنچه پیوند ما را با مردم محکم تر از اقوام می کند ، دوستی و محبت است .
 2470. حمایت زبانی نشانه شدت و محبت و دوستی ما است ، ببینید آن را خرج چه کسانی می کنید !
 2471. اظهار نظر کردن در چیزي که از اطلاعی نداري، عین نادانی است .
 2472. اقدامهاي نابجا نشانه جهالت است نه شجاعت.
 2473. دانش غذاي روح و جان توست، آن را تضییع نکن.
 2474. احتیاط به موقع نتیجه آگاهی است .
 2475. با اضافه شدن دانشت مغرور نشو که درخت پر ثمر، افتاده تر گردد.
 2476. در یادگیري به گونه اي باش که هیچ فرصتی را از دست ندهی.
 2477. تجارب خود را یادداشت کن تا دیگران هم بهره ببرند.
 2478. در پی بدست آوردن علم همه سختی ها را بر خود هموار کنیم.
 2479. فروتن باشید تا به جایگاه هاي بلند دست یابید.
 2480. براي آموزش و یادگیري همیشه بردبار و صبور باش.
 2481. با نوشتن مطالب در وقت یادگیري راه فررا علم را مسدود کنید.
 2482. گنج معلومات استاد با کلید پرسش تو باز می شود، از پرسیدن دریغ نورز.
 2483. کلید یادگیري سریع، حفظ آرامش و فکر کردن در وقت آموزش است.
 2484. آموزش خود را با احترام به استاد کامل نمایید .
 2485. براي راسخ شدن علم باید آموزش را با تواضع همراه کنید.
 2486. نکات ناب علمی را حتی از افراد ناشایسته باید آموخت .
 2487. مرکز جذب علم، دل و قلب شماست پس مراقب باشید.
 2488. درهنگام گفتگوهاي علمی، تن صداي خود را متناسب با محیط علم و دانش کنید.
 2489. اظهار دانش باید به موقع باشد.
 2490. ارزش دانسته هایتان به نظر و گسترش آنهاست .
 2491. با افراد لایق سخن علمی گفتن عین آگاهی و با نادانان کاري جاهلانه است .
 2492. دانش تو وقتی سودمند است که باعث مغرور شدن تو نشود .
 2493. پرسش گري شاهراه آموختن است، از این ویژگی کمال بهره ببرید .
 2494. تمام شب را تا به صبح خوابیدن با ادعاي محبت و دوستی با خداوند جمع نمی شود.
 2495. تعبیر کننده خواب در چگونگی اثرگذاردن تعبیرش بسیار مؤثر است.
 2496. فقط روح پاك می تواند خوابهاي مطابق با واقعیت را ببیند.
 2497. رفتار شایسته ارزشمندتر از خواب هاي خوب است.
 2498. به وسیله دعا، در هنگام بیدارشدن از خواب، خود را سرشار از انرژي مثبت کنیم.
 2499. بهترین کار پس از بیدار شدن، ایجاد ارتباط با خالق هستی است.
 2500. بیدار شدن از خواب برابر است با زندگی جدید؛ آن را دریاب.
 2501. سلامتی بدن خود را با رعایت اصول و برنامه ریزي براي خواب بدست آورید.
 2502. پرخوري، علاوه بر بدخوابی باعث دیدن خواب هاي آشفته و پریشان می گردد.
 2503. دعا، زبانِ استعداد هر آفریده است در مقام عرض خواهش هاي خود بر درگاهِ تواناي بی نیازي که مبدأ هر بخشش و توان و تاب
 2504. هر درخشش وجودي و کمالات آن است.
 2505. وقت دعا دستهایت را به سوي حضرت حق بلند کن چرا که کریم دست دراز شده را خالی برنمی گرداند.
 2506. با افراد صالح ارتباط خود را بیشتر کنید زیرا اگر دعایتان کنند دعایشان مستجاب می شود.
 2507. اگر می خواهی همواره خداوند تو را یاري کند و به یاد تو باشد، در همه حال خدا را در نظر داشته باش.
 2508. در محضرحضرت حق، افتان و خیزان باشیم که در آنجا تواضع و فروتنی خریدار دارد.
 2509. وجدان بیدار خود را نماینده خداوند بدانیم که از الطاف خداوند است.
 2510. در راه خدا دریا دل بودن، یعنی از اقیانوس بی کران حمایتش بهره مند شدن.
 2511. هر لحظه سعی کن با همسرت مهربان تر باشی، چون با این کار ایمانت را تقویت کرده اي .
 2512. مسافرت نرو مگر آن که با هدیه اي به نزد همسرت بگردي هر چند اگر هدیه ات ارزان قیمت باشد .
 2513. اگر می خواهید همسرتان به شما اعتماد داشته باشد هر وقت قولی دادید به آن عمل کنید .
 2514. اگر می خواهی شیرینی زندگی را بچشی در خانه کسی را تحقیر نکن.
 2515. گذشت از خطا را یکی از اصلی ترین برنامه هاي زندگی زناشویی خود قرار بده .
 2516. هدیه خریدن براي همسرت را هیچ گاه فراموش نکن ،اگر چه کم قیمت باشد.
 2517. بد زبان و دروغگو را هیچگاه به دوستی نگیر .
 2518. صفات دوستت در تو تأثیر می گذارد پس با ترسو و جاهل دوستی نکن.
 2519. دوستان ناشایست در جلسات بد پیدا می شوند ، از آنها دوري کنید.
 2520. دروغ بستن به دوست حرمت ها را از بین می برد.
 2521. هرگز با کسی که رعایت حقوق خدا و بنده خدا را نمی کند رفاقت نکن.
 2522. شما چه بخواهید و چه نخواهید کمال همنشین در شما اثر می گذارد.
 2523. دوستی که از مال خود براي تو می گذرد از بهترین دوست هاست ، قدرش را بدان.
 2524. با دوست با احترام و با دشمن با احتیاط برخورد کن.
 2525. از وضعیت دوستت با خبر باش تا اگر لازم شد حق دوستی را اداءکنی.
 2526. بدترین دوستان کسانی هستند که موجب زحمت و مشقت شوند.
 2527. براي دوستانت زیاد دعا کن تا هم خودت و هم آنان را بهره مند کنی.
 2528. کاري کنیم که اوج دعاي ما تا فراز آسمانها بالا رود.
 2529. قدرت مطلق فقط خداست، با این دید چقدر خواسته هایمان نزدیک خواهد شد.
 2530. آرامش زندگی خود را با تکیه بر خدایی که قدرت مطلق است تأمین کنیم.
 2531. کارهاي خود را با نام خدا آغاز کنید چرا که هر شروعی بدون او ناتمام می ماند.
 2532. داشتن باوري قوي به خدا، آرامش و آسودگی را به ما هدیه می کند.
 2533. بهترین درمان براي رفع غم ها و گرفتاري ها، داشتن باوري استوار به خداي خود است.
 2534. اجابت خدا، رابطه مستقیمی با رفتار شما دارد پس به رفتارتان بیشتر دقت کنید.
 2535. خدا به کسی که برایش مخفیانه کار کند مباهات می کند، پس دیگران را از کارهایت آگاه نکن.
 2536. درهاي رحمت خدا از هر دري زودتر باز می شوند، پس آنها را به روي خود باز کنیم.
 2537. بازگشت به سوي خدا زیباترین لحظه بین بنده و خداست، پس آن را غنیمت بشمارید.
 2538. براي چشمی که در تنهایی خدا را مناجات می کند، خداوند اجابت را قرار داده، پس او را بخوانیم.
 2539. مهریه ،ارزش همسر را نشان نمی دهد ،پس اعتدال در این امر مهم را فراموش نکنیم .
 2540. تجربه کنید ! توجه همسر شما با رسیدگی به ظاهر خودتان به دست می آید .
 2541. در انتخاب همسر به دنبال امتیازاتی باش که او خود بدست آورده است، نه امتیازاتی که در گذر زمان قابل تغییر است .
 2542. .« پایبندي او به دین و معنویت » : در انتخاب همسر این واقعیت را فراموش نکن
 2543. همیشه و در همه حال باور کنیم که سعادت همسر ما در خوشبختی ما اثر دارد .
 2544. از دوست نادان بپرهیز که تو را به دست دشمن می سپارد.
 2545. لهو ، خدا را ناخشنود و شیطان را خشنود و قرآن را از یاد می برد.
 2546. تفکرات دینی دوست تو تاثیر بسزایی در زندگی تو دارد این نکته را فراموش نکن .
 2547. دوست از تأثیر گذارترین افراد بر شماست پس در انتخاب آن دقت کنید .
 2548. رفیق عاقل ، همیشه مایه آرامش توست .
 2549. براي دوست یابی باید شاخصه هایی داتشه باشی تا بتوانی بهترین شنان را انتخاب کنی .
 2550. کیست که طعم حلاوت محبت تو را چشید و جز آن را طلب کرد و کیست که به قرب تو مانوس گردید آنگاه از تو روي گرداند .
 2551. کافی است پروردگار مهربان خود را بشناسی تا او را بهترین دوست خود قرار دهی .
 2552. هنرمند، هنرش را به خاطر لذت جامعه دوست دارد، نه به خاطر سود و نفعی که می برد.
 2553. « بلوك » . سادگی،صداقت و عدم تصنع در هراثر هنري بزرگترین اصول زیبائی است
 2554. « آناتول فرانس » . زیبایی دنیا بسته به هنرهاي زیبا است.هنر مایه ي غرور و وسیله ي تسلیت و تشفی خاطر است
 2555. « نیچه » . بدترین پاداش یک استاد این است که شاگردانش تا ابد درحال شاگردي باقی مانند
 2556. مراقب رفتار خود باش تا موجب تحقیر دیگران نشوي .
 2557. از نشانه هاي خرد ، مدارا کردن با مردم است .
 2558. تجربه منفی خود را تکرار نکن و از دوباره کاري بپرهیز.
 2559. در هیچ کاري عجله نکن غیر از نشان دادن خوشحالی ات .
 2560. حیا و متانت را حتی در رفتارهاي کوچک نیز رعایت کن .
 2561. ذهنی خلاق داشته باش و براي هر کاري فکري نو ارائه دهید .
 2562. براي تمام اوقات زندگی ات برنامه داشته باش.
 2563. اگر چیزي را می خواهید با تمام وجود آن را طلب کنید .
 2564. عظمت نعمتهاي الهی را درك کن و آنها را ناچیز نشمار.
 2565. سخنان ما باید کوتاه ، واضح ، مفید باشد .
 2566. اگر حرفی که می زنی مانند نقره باشد ، سکوت تو طلا است .
 2567. رمز موفقیت زندگی شما در کار و تلاش است.
 2568. کودك یک امانت الهی است امانتدار خوبی باشیم .
 2569. روح هیچ کودکی خبیث نیست ، این ما هستیم که باعث سعادت یا شقاوت او می شویم .
 2570. من دوستانم را زودتر از دشمنان توبیخ می کنم و این به خاطر آن است که به آنها علاقه دارم .
 2571. هدیه دادن به فرزندمان کار بسیار خوبی است اما مراقب باشیم که حسادت دیگر بچه ها را تحریک نکنیم .
 2572. با تربیت خوب بچه مان ، به خودمان احترام گذاشته ایم .
 2573. کاري را که خودت انجام می دهی ، بچه ات را از آن نهی نکن که اثري ندارد .
 2574. بچه ات با تو هیچ فرقی ندارد ، اگر کمی دقت کنی خود توست ، پس با خودت انس بگیر .
 2575. زیاده روي در ملامت و سرزنش ، آتش لجاجت را شعله ور می کند .
 2576. اگر می خواهید فرزندي صبور داشته باشید بازي گوشی هاي او را تحمل کنید.
 2577. براي شخصیت دادن به فرزندان اولین گام آن است که پدر و مادر فرزند خود را احترام کنند .
 2578. ارزش استفاده کردن از تجارب اطرافیان را به فرزند خود بیاموزید .
 2579. کودك شما الگوي خود را پدر و مادرش انتخاب کرده است ، پس مراقب رفتار خود باشید .
 2580. فرزند نوجوان ما روحیه اي صاف و صیقلی دارد ، صفاي او را حفظ کنیم .
 2581. تمام تلاش خود را صرف خوب تربیت کردن فرزندمان کنیم تا در صورت اشتباهات او ، ما مسئول نباشیم .
 2582. آداب دوست یابی را به فرزندمان گوشزد کنیم ، تا هیچ وقت تنها نباشد .
 2583. بچه ثمره وجودي توست ، از آن خوب مراقبت کن .
 2584. با سوق دادن بچه به فکر کردن ، او را ازحرف هاي بیهوده باز دارید که سکوت طلا است.
 2585. به قولهایی که به بچه می دهی عمل کن تا درس وفا داري بیاموزد.
 2586. براي پرورش معنوي فرزند خود از همان لحظه تولد اقدام کنید .
 2587. هرچه را در قلب کودك خود بکارید همان را برداشت می کنید پس مواظب باشید .
 2588. از همان لحظات اول نوزادي ، فرزند خود را به اهل بیت (علیهم السلام) بسپاریم .
 2589. غذاهایی که مادر می خورد ، در تربیت کودکش اثر دارد.
 2590. شما می توانید با انتخاب نام نیک براي فرزندتان اولین هدیه را قبل از تولدش به او بدهید .
 2591. همه وجود ما وابسته به دوستی هاي ما است ، ببین چه چیزهایی را دوست داري !
 2592. هر چه می توانید دوستی و محبت خود را صرف کودکان و خردسالان کنید .
 2593. لبخند را فراموش نکن تا محبتت در دل دیگران اثر کند .
 2594. دوستی هایمان را زا تعارفات به سمت بارور کردن آن سوق دهیم .
 2595. چقد زیبا است که بر وجود انسان ها تازیانه محبت نواخته شود ، آیا تحملش را داري !
 2596. در سختی ها است که محبت حقیقی نمایان می شود .
 2597. اگر خوبی ها را دوست داري بدان که دل پر محبتی نصیبت شده است قدر آن را بدان !
 2598. اظهار نیاز به محبوب ، براي او از همه چیز لذت بخش تر است .
 2599. اگر واقعاً عاشق باشی تمام فکر و ذکرت در راه رسیدن به لقاء معشوقت خواهد بود .
 2600. وقتی قراري با دوست و محبوب خود گذاشتی نکند فرصت را از دست بدهی.
 2601. مگر می شود کسی را دوست داشته باشیم و خود را نسبت به نزدیکان او بی توجه نشان دهیم .
 2602. دقت خود را بالا ببرید ، از چشم اطرافیان می شود خیلی چیزها را خواند .
 2603. دوست تو کسی است که مراقب رفتار توست .
 2604. عظمت و بزرگی افراد در معلومات و دانسته هاي آنها ظهور پیدا می کند.
 2605. قبل از خواب همه انرژي هاي منفی خود را دفع کن.
 2606. اگر دست و زبان بی گناهی دعا کند حتماً مستجاب می شود پس دعاي کودکان را فراموش نکنید.
 2607. بدان که باید فقط امیدت به خدا باشد و الا ناامید خواهی شد.
 2608. با این سه کار بنیاد خانواده را مستحکم کنید: . با خوشرویی برخورد کنید .در کنار هم بنشینید .با نامی که دوست دارند آنها را
 2609. صدا بزنید .
 2610. حیات و زندگی در آگاهی ها و مرگ و نابودي در نادانی خلاصه می شود .
 2611. اهل دانش هیچ گاه از تلاش براي تحصیل باز نمی ایستند .
 2612. پرسیدن عیب نیست ، ندانستن عیب است ، عیوب خود را بر طرف کنیم .
 2613. تا فراصت داریم از هر موقعیتی جهت یادگیري بهره ببریم .
 2614. اگر می خواهی از نوابغ باشی یادگیري ات را با فطرت خود هماهنگ کن.
 2615. از آثار دانش تو فروتنی در پیشگاه الهی است.
 2616. یاد خدا در آغاز هر امري به خصوص آموزش راه گشاست.
 2617. در خواب، روح به ملاقات خدا می رود پس حتماً با طهارت و پاکی به خواب برویم.
 2618. حافظه خود را با خواب قبل از ظهر (قیلوله) تقویت کنید.
 2619. بهترین وقت براي خواب، شب است که بدن با آن فضا هماهنگ است.
 2620. تنها خوابیدن را ترك کن که در غیر این صورت شیطان تو را تنها نمی گذارد.
 2621. دعا کلید عطاء و وسیله قرب الهی تعالی و مخ عبادت و حیات روح و روح حیات است .
 2622. رابطه ات را با خدا در همه حال نگاه دار نه فقط در وقت احتیاج.
 2623. همیشه با اطمینان به اجابت، دست هاي خود را به دعا بردار.
 2624. همه چیز را فقط از خدا بخواهیم تا باران لطف او برایمان محسوس شود.
 2625. خدا را در وقت آسایش نخواستن برابر است با در وقت اضطرار او را نیافتن.
 2626. این فکر را در وجود خود تزریق کن: امید من به خدا است.
 2627. به مخلوق خدا لطف کردن، از لطف خدا بهره بردن است.
 2628. با پشتوانه الهی در انجام تعهدات مان موفقیت خود را تضمین کنیم.
 2629. محبت خدا را براي کسی است که بندگانش را کمک کند؛ از محبت خدا بهره مند شویم.
 2630. بین دخالت کردن در زندگی با استفاده کردن از تجربه آنها فرق بگذارید، پس استفاده کردن از تجربه دیگران آري ،دخالت دادن
 2631. در زندگی نه.
 2632. براي رفاه خانواده، پشت کار را شعار خود قرار دهیم .
 2633. با خوش اخلاقی در خانه از عمري طولانی برخوردار شویم .
 2634. قبل از آن که براي دیگران آدم خوبی باشی، براي همسرت انسان خوب باش.
 2635. اگر می خواهید در دل همسرتان جاي محکم داشته باشید ،در وقت خارج شدن از خانه او را بدرقه کنید .
 2636. هر نگرانی را می توانید در کنار همسرتان مرتفع کنید حتی اگر درد و بیماري باشد .
 2637. همراهی کردن با دوستی که زیاد سرزنش می کند ملال آور است.
 2638. کسی که مدام دوستانش را از دست می دهد از نادانان است.
 2639. خوشبختی خود را در همنشینی با اهل علم جستجو کن.
 2640. اگر کم طاقتی با انسان هاي صبور دوستی کن.
 2641. اگر با دوست خود همراهی نکنید در هنگام نیاز تنها می مانید.
 2642. به نوع پوشش دوستتان دقت کنید ، می توانید به برخی از ویژگی هایش پی ببرید.
 2643. دوستی که تمام همتش دنیاي خودش باشد ، روزي تو را فداي خویش می کند.
 2644. هیچگاه به بهانه صمیمیت ، حق دوستت را ضایع نکن.
 2645. کسی که بلند همت نیست ، دوست خوبی نمی تواند باشد.
 2646. عمر خور را تلف نکن تا با شیطان سر دوستی را باز نکنی.
 2647. کسی که عمرش را به بطالت و هرزه گوي می گذراند ارزش دوستی ندارد.
 2648. هرکه بیش از حد شوخی کند او را آدم نادان می دانند.
 2649. آینده خود را در خودتان شکل دهید، و گرنه دیگران برایتان آن را شکل خواهند داد.
 2650. گذشته سرمایه است که اندوخته ایم؛ می توان آن را به تأسف و اندوه صرف کرد یا براي موفقیت به کار برد.
 2651. کسی که رو به جلو نگاه نمی کند، عقب می ماند.
 2652. کسانی که کار امروز را به فردا می گذارند، آنهایی هستند که کار فردا را هم به پس فردا خواهند سپرد.
 2653. آینده دلخواه اتفاق نمی افتد، بلکه باید آن را ساخت.
 2654. وضعیتی که اکنون در آن قرار دارید، نتیجه و دستاورد رفتار شما در گذشته است و آینده شما ثمره رفتار امروز شماست . اگر
 2655. خواهان آینده اي عالی، درخشان و پربار هستید، بکوشید حال خود را بیهوده نگذرانید.
 2656. مردان بزرگ، کسانی هستند که با کوشش هاي خود تاریخ را دگرگون می سازند نه آنها که با تکرار اشتباه هاي دیگران، بخش
 2657. هاي تاریک تاریخ را تکرار می کنند.
 2658. براي داشتن آینده اي درخشان، باید راه هاي نادرستی را که دیگران رفته اند و کارهاي اشتباهی را که آنها انجام داده اند، رها
 2659. از هم اکنون تصمیم بگیرید آینده شما در مقایسه با گذشته تان رشد کیفی داشته باشد . فردا دیر است. همین امروز، همین الان.
 2660. کتاب خواندن، یعنی توانایی یافتن براي نیکو صحبت کردن.
 2661. کتاب خواندن، یعنی داراي فکر مستقل و آزاد شدن.
 2662. اخلاق خوب تو درخانه موجب ازدیاد روزیت می شود.
 2663. کتاب خواندن، یعنی از بیهوده زندگی کردن دست برداشتن.
 2664. کتاب خواندن، یعنی از سادگی و عوام زدگی بیرون آمدن.
 2665. دانش چراغ خرد وسرچشمه ي فضل است.
 2666. به شیرینترین صورت ترسیم میکرد. ،« امامت » میوهاي شیرین در بوستان رسالتبود، که تداوم خط نبوت را در شکل ،« غدیر »
 2667. متنی بود، روشن و بیابهام، گویا و صریح، که خیلیها کوشیدند حواشی، تاویل و تفسیرهاي دور از واقعیتبراي آن ترسیم ،« غدیر »
 2668. کنند، اما این متن، هنوز هم صریح و گویاست.
 2669. هرآنچه نیاز بدن می باشد خداوند آن را حلال نموده، پس از چیزهاي حرام بپرهیزید.
 2670. جسم تا زمانی که بیمار است، زندانی است پس با رعایت بهداشت آزادي را به جسم خود هدیه دهید.
 2671. قدر سلامتی خود را بدانید و با هیچ چیز دیگري آن را عوض نکنید.
 2672. سیب شفاي هر دردي است با این میوه مأنوس شوید.
 2673. از مهمترین راه هاي تقویت روحیه تلقین کردن است، از این دارو حسابی استفاده کنیم.
 2674. با حسادت نسبت به دیگران روحیه خود را همچون زندانی ها، ملول و خسته نکنید.
 2675. بر اعصاب خود مسلط باش والا بدنت را ضغیف و لاغر می کنی.
 2676. کم خوردن غذاي شب= سلامتی + شادابی + اندامی متناسب.
 2677. همان گونه که آب زیاد محصول کشاورزي را از بین می برد،تغذیه زیاد روح را بیمار می کند.
 2678. ثروتمندان با کمک به نیازمندان و فقرا با توکل برخدا در پی خشنودي الهی باشند.
 2679. اگر می خواهی به اسرار عالم پی ببري، درزمان فقر، صبر وشکیبایی را از دست نده.
 2680. هنرمردان بزرگ درمخفی نمودن فقرشان است، صبر را در این حالات تمرین کنیم.
 2681. مادر فقر، تنبلی وسهل انگاري است این دو را از خود دور کنیم.
 2682. اظهار فقر، فقر می آورد این حالت را از خود دور کنیم.
 2683. با برنامه ریزي صحیح طعم فقر را نچشیم.
 2684. فقر انواعی دارد که کشنده ترین آن، فقر فرهنگی است.
 2685. پول چیز بدي نیست به شرط آنکه جایگزین ارزش ها نشود، مراقب باشیم!
 2686. بهترین راه دورکردن فقر، تقویت روحیه بی نیازي می باشد.
 2687. هر چه دارائی هایت اضافه شود، آرامشت کم می شود پس هول نزن.
 2688. چه پولدارهایی که بعد از مرگشان به خاطر دارائی ها مورد نفرین قرار می گیرند.
 2689. از خدا بخواهیم آن اندازه که به ما روزي می دهد، ظرفیت مان را نیز افزایش دهد.
 2690. حرام نه تنها روزي مان را زیاد نمی کند بلکه روزي حلال را هم از بین می برد.
 2691. امروز غم فردا را نخور، چوفردا شود فکر فردا کنیم.
 2692. این حقیقت را به خود تلقین کن که هرچه روزي من باشد به من خواهد رسید.
 2693. واجبات را به بهانه زیاد شدن رزق ترك نکنیم.
 2694. با انجام وظیفه ات دیگر نگران روزي ات نباش که برعهده خداوند است.
 2695. روزي کسی ضمانت شده است که در پی آن می رود.
 2696. ارتباط خانوادگی ات را محکم کن و کدورت هاي فامیلی راکنار بگذار تا رزقت زیاد شود.
 2697. با سوگند دروغ وبدبختی را به میان مان راه ندهیم.
 2698. هرچه بیشتر حرص دنیا را بزنی آن را کمتر بدست می آوري.
 2699. کسی که در جوانی چیزهایی می خرد که لازم ندارد، در پیري ناچار می شود، چیزهایی را که لازم دارد بفروشد.
 2700. بدبختی روزگار پیري، دستاورد غرور جوانی است .
 2701. بدبختی و خوشبختی دوران پیري، عصاره کارهاي جوانی است.
 2702. جوان به آنچه می خواهد، می تواند برسد، اگر دست از دامن تصمیم استوار رها نکند.
 2703. جوانی دوره شکل گیري بالاترین موفقیت ها در کوتاه ترین دوران .
 2704. جوانی ارزشمندترین نعمتی است که از آن باز خواست می شود.
 2705. هر که عاقبت اندیش تر، مسعودتر.
 2706. هر که درباره پیشامدهاي احتمالی پیش از وقت نیندیشد، به زودي دچار سختی هاي ناگوار خواهد شد.
 2707. اگر می خواهی بدانی چه بوده اي، بنگر که چیستی و اگر می خواهی بدانی که چه خواهی شد، بنگر که چه می کنی.
 2708. آنان که از گذشته خود پند و عبرت می گیرند، آینده اي درخشان را براي خود تضمین می کنند.
 2709. اگر تصمیم گرفته اید همچون مردان بزرگ آینده اي آرام و درخشان داشته باشید، بدانید خو گرفتن و توقف در زندگی گذشته،
 2710. بزرگ ترین مانع براي پیشبرد هدف هاي شماست . عادت هاي بیهوده گذشته را ریشه کن کنید تا بتوانید اراده خود را هر چه بهتر
 2711. به کار گیرید.
 2712. کمترین حقوق کودکانمان را درنظرداشته باشیم و آنها را از نامی زیبا محروم نکنیم .
 2713. زیبا نگري را آگاهانه در وجود خود تقویت کن.
 2714. بزرگ ترین مانع در راه آموختن علم، خود بزرگ بینی است .
 2715. احترام به شخصیت دیگران را در وقت آموزش به یک باور قلبی تبدیل کنید.
 2716. علم و دانش را با متانت همراه کنید .
 2717. چه بسا جوانی که هنوز براي آینده قدم هاي محکمی برنداشته یا هنوز به طور جدي در اندیشه آینده نبوده است که جوانی اش از
 2718. دست رفته، و زمانی به خود آمده، که پیري از راه رسیده است.
 2719. همه فرصت ها مانند ابرها در حال حرکتند و فرصت جوانی از این قاعده بیرون نیست . آن که از دوره جوانی از هر فرصتی براي
 2720. حرکتی توشه اي بردارد، به خوبی می تواند آینده خود را بسازد.
 2721. کلید این درهاي «! ورود براي راحت طلبان ممنوع » : گرفتاري ها و دشواري ها درهاي بسته اي هستند که بر روي آنها نوشته است
 2722. بسته نیز استقامت و پایداري است.
 2723. براي به دست آوردن یک آینده خوب، باید حتی مشکلات را به پله هایی براي عروج و تعالی تبدیل کرد.
 2724. تا زمانی که خود و ارزش خود را نشناسی، تا زمانی که به استعداد، توان مندي و ویژگی هاي خود پی نبري، براي آینده خود برنامه
 2725. اي جامع نخواهی داشت.
 2726. آینده را با تصمیم، اراده و ایمان به هدف، می توان ساخت، نه با تردید و دو دلی .
 2727. جوانان باید با نگاه دقیق به آینده، توجه به زمان حال، بهره گیري از درس هاي گذشته و با احترام به دانش و تجربه دیگران، هدف
 2728. هاي دست یافتنی زندگی خود را با دوراندیشی و آگاهی انتخاب کنند و با همت بلند و عزم راسخ و انگیزه سالم به سوي آنها پیش
 2729. روند.
 2730. بدون داشتن هدف درست و محکم نمی توان برنامه اصولی و ویژه اي براي آینده داشت .
 2731. دوران جوانی فصل کوشش و اندوختن براي آینده است .
 2732. جوانی که از ارزش فوق العاده جوانی آگاه است، هرگز آینده خود را فراموش نمی کند بی وقفه و به شدت می کوشد تا از
 2733. رهگذر جوانی، توشه هاي گران بهایی براي باروري و بالندگی آینده اش برگیرد.
 2734. با اهداء خون سلامتی را به خود و دیگران هدیه کنید .
 2735. با خود باروي و دیدن نکات مثبت ، اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید.
 2736. در کنار نعمت هاي الهی متواضعانه بنشین .
 2737. با مشارکت در کارهاي منزل، آرامش را به خانواده هدیه نمایید .
 2738. با غر زدن و سرزنش و تذکر بیجا تنها بچه را لجباز بار می آوریم .
 2739. همان طورکه بچه ما جسمی کوچک دارد ، طاقت او هم همان قدر است ، کار سنگین از او نخواهیم .
 2740. یادمان باشد ورزش کردن را جزیی از برنامه هاي تربیتی کودکانمان قرار دهیم .
 2741. پول را صرف محبت کنیم، هدیه دادن یکی از این راه هاست.
 2742. کمک به نزدیکان را فراموش نکن که به این کار محبوب همه خواهی شد .
 2743. در پی آن چیزي باش که محافظ توست نه این که تو مراقب و نگهبان آن باشی .
 2744. آنچه را که می دانید آموزش دهید که موجب رشد علم شما خواهد شد.
 2745. با الگوهاي زندگی خود در ارتباط باش.
 2746. دوستی با دوستان استاد، تو را رشد خواهد داد .
 2747. رابطه دوستانه با مخالفین استاد، تضییع حق استاد است .
 2748. روحیه بدگویی با یادگیري جمع نمی شود، از آن بپرهیز.
 2749. هر چه در برابر استاد مؤدب تر باشی، استفاده بیشتري از او خواهی برد .
 2750. در حضور استاد شنونده باش نه گوینده .
 2751. اجابت دعاي خود را با ذکر شریف صلوات تضمین کنیم.
 2752. خواستهاهایمان را با نام خداوند آغاز کنیم تا فرجام نیک آن را ببینیم.
 2753. با ندانم کاري هایمان در محضر خدا، خود را از توفیق هاي الهی محروم نکنیم.
 2754. نکند به بهانه دعا کردن از اقدام نمودن فاصله بگیریم که در حقیقت خود را گول زده ایم.
 2755. کلید خوشبختی و ثروتمند شدن ، ارتباط با فامیل و خویشاوندان است.
 2756. اول صبح با نیکی کردن و خیر خواهی ، تمام بلا ها را از خود دور کنیم ، آنگاه خواهید دید همه کارها تا پایان روز بر وفق مرادمان
 2757. می شود.
 2758. سکوت کلید فرار از سختی ها و شاه راه نجات از دردسرها است.
 2759. کار خود را درست شروع کن که نتیجه ي کارها وابسته به آن است.
 2760. گفتگوي بیهوده در محل کسب ، تلف شدن مال را در پی خواهد داشت.
 2761. پول و ثروت را نمی توان به هر طریقی کسب کرد ، از راههاي نامشروع بپرهیزید.
 2762. با طمع زندگی آزادانه ات را به زندان تبدیل نکن.
 2763. در زندگی برخی فرصت ها با عصبانیت از بین می رود پس مواظب باشید.
 2764. با عدم صبر بر مشکلات، زحمات خود را از بین نبرید.
 2765. نشست و برخاست با بدان فرصت ها را از بین می برد.
 2766. با شناسایی عوامل ناکامی، از آنها دوري کنیم.
 2767. آنچه را که براي خود شایسته نمی دانی به دیگران نسبت نده.
 2768. با اخلاق ناشایست خود را از حمایت نزدیکان محروم نکنیم.
 2769. رفتار خود را کنترل کن و الا اعتبار خانوادگی است مخدوش می شود.
 2770. عدم رعایت حقوق دیگران، فرصت هاي مهم زندگی را از بین می برد.
 2771. باورهاي دینیمان را با دروغ گفتن تباه نکنیم.
 2772. عدم قدر دانی از دیگران باعث از دست رفتن موفقیت ها است.
 2773. از دست دادن فرصت ها زمینه ساز شکست است.
 2774. واگذار نکردن کارها به افراد لایق موجب شکست است.
 2775. هیچ گاه کاري نکن که سعادت ابدیت به خطر بیفتد.
 2776. فرد دورو اگر چه آغاز کارش خوب، اما فرجامی بد در انتظار اوست.
 2777. حقوق اطرافیانت را نگه دار تا از صعود به قله هاي پیشرفت باز نمانی.
 2778. آبروي دیگران را به خطر نینداز تا آینده ات به خطر نیفتد.
 2779. اگر عالم و دانشمند نیستی حداقل با آنها معاشرت نما.
 2780. تنبلی با آسایش دو مقوله از هم جدا است ، راحت زندگی کردن ، آري؛ تن پروري و تنبلی ، خیر !
 2781. دانسته هایمان را با رفتار و عمل توأم کنمیم که راز موفقیت هاي بزرگ در همین نکته است .
 2782. غم گذشته را خودرن با به کار گرفتن تجربه ها فرق می کند .
 2783. روحیه نصیحت پذیري را در جود خود تقویت کنیم که از نشانه هاي خوشبختی ما خواهد بود .
 2784. اگر شکست را پل پیروزي بدانی ، آرامش و آسایشت به هم نمی خورد .
 2785. بیش از آن که به کوشش خودت اعتماد داري، بر خداوند توکل کن.
 2786. خود را از وابسته بودن نجات بده تا بهترین آرامش ها را بدست آوري.
 2787. عزت و و وقار را با غرور و فخر فروشی اشتباره نگیریم که نتیجه عکس خواهد داد .
 2788. راه را درست انتخاب کن تا بدون لغزش به موفقیت برسی.
 2789. اگر می خواهی بلند همت باشی، صبر و وقار را شعار خود قرار ده .
 2790. با نیکی کردن و چشم پوشی از گناهان ، عزت و احترام زیاد می شود .
 2791. یکی از رازهاي موفقیت ، اعتدال است حتی در مادیات نیز آن را رعایت کن.
 2792. ما همیشه وقت کافی داریم، به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم. گوته
 2793. کتاب خواندن، یعنی تلاش براي آینده اي بهتر و نورانی تر.
 2794. کتاب خواندن، یعنی به زندگی خود اهمیت دادن و باري به هر جهت نگذراندن عمر.
 2795. کتاب خواندن، یعنی فهم بیشتر پدیده هاي اطراف و قدرت تحلیل پیدا کردن.
 2796. کتاب خواندن، یعنی ذهن و فکر را ورزش دادن و از تنبلی در آوردن.
 2797. کتاب خواندن، یعنی فراتر از دیگران معناي زندگی را فهمیدن.
 2798. کتاب خواندن، یعنی روح کنجکاو و پاي رفتن داشتن.
 2799. کتاب خواندن، یعنی از روزمره گی در آمدن.
 2800. کتاب خواندن، یعنی براي عمر خود ارزش قائل شدن.
 2801. روز غدیر، روز برپایی حکومت مستضعفین در راستاي اراده محتوم الهی است.
 2802. ارتباط با خانواده و فامیل می تواند دارویی قوي در رفع نگرانی ها وبیماري ها باشد.
 2803. نگرانی هاي خود را با یاد خدا تبدیل به آرامش کنید.
 2804. آن قدر که به فکر بیماري هاي جسمی هستیم به همان اندازه امراض روحی و روانی خود را برطرف کنیم.
 2805. پره
 2806. در برابر بیماري ها تمرین تحمل و صبر را فراموش نکنید.
 2807. از طولانی شدن دوران درمان مأیوس نشوید که حفظ روحیه نفش مهمی در سلامتی تان دارد.
 2808. سلامتی روح و جسم خود را با استفاده از مسکرات به خطر نیندازید.
 2809. سلامتی بهترین لباسی است که بر تن داریم، قدرش را بدانیم.
 2810. در وقت بیماري، پرهیز کردن مؤثرترین دارو است.
 2811. پیروز مندان آینده کسانی هستند که هم اکنون روحیه اي پر تلاش دارند و شکست هاي گذشته، امید به آینده را از ایشان نمی
 2812. گیرد.
 2813. تحمل سختی ها و پافشاري و استقامت براي رسیدن به هدف هاي بلند در آینده باید به یک عادت تبدیل شود.
 2814. هر جوان باید با توجه به علاقه و توانایی و استعدادهاي خود دنیاي آینده اش را ترسیم و بر اساس آن حرکت کند، نه بنا بر تقلید و
 2815. رقابت هاي خیالی با همسالان و خویشان .
 2816. زمان و مکان در تمام کارهاي زندگی تو مؤثر است ! آن را دریاب .
 2817. مهر و محبت خود را بیشتر براي خانواده تان صرف کنید .
 2818. دست دادن در وقت دیدار سبب محبت و نزدکی روابط می شود .
 2819. اعمال و رفتار بزرگان را بیاموز و در زندگی به کار گیر .
 2820. لبخند همیشه زیباست ، آن را با قهقه خراب نکنیم.
 2821. همیشه با احترام برخورد کن حتی در نگاه کردن .
 2822. با آموزش قناعت به فرزندتان، شیرینی زندگی را به وي هدیه کنید .
 2823. اولین کلمه اي که از زبان کودك ما بیان می شود بسیار با اهمیت است ، با کلمات زیبا زبان بچه مان را باز کنیم .
 2824. هم نام زیبایی بر کودکمان بگذاریم و هم با نام زیبا و احترام کامل او را صدا بزنیم و در جمع خوب با او برخورد کنیم .
 2825. سخاوتمند باش نه در حد ولخرجی ، با حساب خرج کن نه در حد خسیسی .
 2826. بچه امید آینده ماست ، آینده خوبی براي خود بسازیم.
 2827. همیشه خود را حق به جانب ندانیم ، بچه ها هم حق دارند.
 2828. بهترین راه ارتباط با کودکان ، کودك شدن است .
 2829. یادمان باشد بوسیدن فرزند خود را هیچگاه فراموش نکنیم .
 2830. این آرزو را همیشه داشته باش و در پی آن کوشش کن : همه کس را دوست داشته باش !
 2831. افراط و تفریط را کنار بگذار تا دوستدارانت زیاد شوند .
 2832. غیر تمندي یکی از ارکان دوست داشتن و محبوب شدن است .
 2833. حجاب محدودیت نیست مصنونیت است ، براي حفظ آن تلاش کن.
 2834. حرمت احکام الهی بالاتر از شخصیت فردي است پس آنها را حفظ کن .
 2835. هیچ گاه حاجتمندي را طرد نکنیم گرچه با زبان و دلجویی کردن باشد .
 2836. آغازگر دوستی ها باش و در قطع ارتباط پیش قدم نباش .
 2837. آراستگی ظاهر نشان از سلامت روح دارد پس از آن را حفظ کن .
 2838. یز دادن معده از انواع خوراکی ها، بهترین نوع پیشگیري از بیماري ها است.
 2839. تکیه گاه همیشگی تو خدا است در وقت گرفتاري بر او توکل کن .
 2840. مهمان هدیه اي الهی است پس مهمان نواز باش.
 2841. اعتماد دیگران به تو نشانه گذشته موفق توست از آن مراقبت کن .
 2842. براي پیشرفت فرزندان خود در جامعه ، آداب معاشرت را با آنان تمرین کنیم.
 2843. درکارهایی که به بچه ها می سپاریم توان آنها را در نظر بگیریم .
 2844. جرأت و شهامت را از همان کودکی به بچه ها بیاموزیم .
 2845. بچه خود را موجودي آسمانی بدان و مانند یک گل به او رسیدگی کن.
 2846. هر چه کهنه می شود از رونق می افتد غیر از دوستی.
 2847. از بهترین کسانی که لیاقت صرف کردن دوستی و محبت تو را دارد ، همسر تو است .
 2848. محبت کلید جلب توجه فرشتگان آسمان و زمین است .
 2849. خسته شدن در هر کاري ملالت آور است مگر در راه دوستی و محبت .
 2850. با ظاهر تمیز و باطنی پاك خود را به معشوق مان عرضه کنیم .
 2851. بزرگ منش بودن و کریمانه برخورد کردن ، باعث جلب محبت ها است .
 2852. حرکات و رفتار ما در گرو دوست هاي ما است ، اگر دقت کنی خود را می توانی بهتر بشناسی.
 2853. اگر خواستی به کسی نزدیک شوي ، ببین او از چه چیزهایی خوشش می آید.
 2854. محبت الهی یعنی ارزشهاي خدا را بیشتر از ارزشهاي خود دوست داشتن .
 2855. براي اظهار علاقه به معشوق ، فقط آنچه را که دوست دارد انجام بده .
 2856. مراقب باش هر کس را به مخزن و گنجینه دانسته هایت راه ندهی .
 2857. ظرفیت وجودي تو به اندازه دانش توست .
 2858. با عمل کردن آموخته هایمان را از حد زبان خارج کنیم .
 2859. براي پیشبرد اهدافت، زمینه را براي بروز لیاقت هاي پرسنل فراهم آور.
 2860. با کسی که با تو مخالف است، کنار بیا ولی به خودت خیلی نزدیکش نکن.
 2861. این جمله را شعار عملی خود کن : کار امروز را به فدرا میندار، اگر چه با اضافه کاري باشد .
 2862. تقاضاي کوچک زیر دستان خود را اجابت نما، تا انتظارت برگ تو را برآورده نمایند .
 2863. پس از بروز خطا اگر کسی عذر خواهی کرد با بزرگ منشی از او بپذیر.
 2864. محل کار را مثل خانه خود بدان و مهربانی و لطف را حاکم کن .
 2865. اصلاحات در کار را شعار خود قرار بده تا همیشه یک گام به جلو باشی.
 2866. در گزینش همکارانت، اصالت خانوادگی افراد را در نظر داتشه باش.
 2867. فرصت ها مثل آب رودخانه هستند، بدون بازگشت ، قدر آنها را بدان .
 2868. وقتی را صرف شناخت اطرافیانت کن تا از افراد نالایق براي مشورت هاي خود استفاده نکنی .
 2869. براي قطعی شدن موفقیت با متخصصان و صاحب نظران تبادل نظر کن .
 2870. سخن و کلام سمبل کارهاي نیک و بد ماست .
 2871. زمانی که بدانیم کلاممان نشانه عقل، زیبایی ، دارایی و شخصیت ماست مانند طلا از آن نگه داري می کنیم .
 2872. اگر از قدرت زبان درست استفاده کنیم ، جزء ثروتمندترین افراد خواهیم بود .
 2873. با دقت کردن در گفتار دیگران ، همیشه پیروز باشیم .
 2874. با گفتار نیک ، روح خود را طراوت بخشیم .
 2875. همیشه با ارزیابی دقیق از کارها ، قدم هاي خود را به سوي موفقیت بردار.
 2876. این باور حقیقی را کلمه ذهن خود کن : هر تصمیم اشتباه یک قدم به سمت نابودي است .
 2877. تا موفقیتی بدست آوردي خود را یکه تاز میدان ندان و آینده نگریت را از دست نده .
 2878. به خاطر داشته باش با چابلوسی و تملق دیگران نسبت به خود شکست را تجربه نکن .
 2879. مواظب باش به کسی که خیلی از تو تعریف و تمجید می کند ، اعتماد نکن و به توصیه هایش بی توجه باش.
 2880. اطرافیانت را با غرور مدیریتی از خود نازاضی نکن.
 2881. رسیدگی به زیر دستانت را جزء اولویت کاري و موفقیت هاي خود بدان .
 2882. براي پیشرفت و ترقی در میحط کارت ، خود را تافته جدا بافته از بقیه ندان.
 2883. اگر می خواهی قدرت خود را از دست ندهی ، با راحت طلبی تمام زحمات خود را تباه نکن .
 2884. در مدیریت تو، زورگویی نباید جایگاهی داشته باشد .
 2885. نمره مدیریت خود را زا بین گفته هاي زیر دستان بدست آورید .
 2886. اهدافت را به بهترین نحو انتخاب کن و تمام تلاشت را صرف تحقق هدفی که ترسیم کرده اي نما.
 2887. مقام و جایگاهات را همیشگی ندان و آن را یک امانت نه یک موقعیت .
 2888. اگر می خواهی مدیر موفقی باشی ، قبل از آنکه به حقوق آن توجه کنی ، شرح وظایفی براي خود تنظیم نما.
 2889. تا آخرین لحظه در مسئولیت خود آینده نگري و مراقبت از لغزش را فراموش نکن .
 2890. زیاده گویی قدرت تو را به ضعف تبدیل می کند .
 2891. خود را اسیر گفته هاي نابجا نکنیم .
 2892. با سکوت بهره بیشتري ببریم .
 2893. اگر می خواهید طرفداران زیادي داتشه باشید ، درست از زبان تان استفاده کنید .
 2894. سکوت ، بهتر از توجیه کردن است .
 2895. بزرگترین ثروت کلام نیکو است .
 2896. همین که کمتر حرف بزنیم در حقیقت کمک است که به خویشتن کرده ایم .
 2897. با کم کردن لغزش هاي زبان سلامتی روحی و جسمی خود را تقویت کنید .
 2898. کلام اشتباه عمل صحیح را تباه می سازد .
 2899. اگر زبانت را به خوب گفتن عادت بدهی ؛ زبان تو را به فکر و کار خوب عادت می دهد.
 2900. سخن گفتن ما ، محک و معیار ایمان درونی ماست .
 2901. حکمت از قلب جاري می شود نه از زبان .
 2902. اگر سرمایه ات را با نارضایتی دیگران بدست آوري ، قطعا با نارضایتی هم ثروت خود را از دست خواهی داد.
 2903. هیچ کاري را آغاز نکنیم مگر آنکه تمام برنامه و فکرمان براي به نتیجه رساندن آن صرف شود.
 2904. در قهر زیاده روي نکن و فکر وقتی باش که می خواهی دوباره آشتی و دوستی کنی.
 2905. رفتار تو معرف شماست ، پس اصالت خانوادگی و شخصیت خود را با عقل و ادب همراه کنیم.
 2906. اولین قدم براي همراه کردن دیگران با خود ، سلام کردن است.
 2907. اگر می خواهی همیشه سودي دائمی داشته باشی کاري را شروع کن که سودش براي مردم بیشتر باشد.
 2908. با بی تفاوتی نسبت به دیگران خود را از داشته هایمان محروم نکنیم .
 2909. با کسی همدم باش که زینت تو باشد نه کسی که زینت او باشی.
 2910. از ثروت خود در مسیري که مردم ضرر می کنند استفاده نکنیم که مقدمه بیچارگی ماست.
 2911. سادگی و یک رنگی را شعار خود قرار دهیم و به خاطر خود نمایی ، خود را به زحمت نیندازیم تا در دلها نفوذ کنیم.
 2912. خوبی کردن به دیگران از اصلی ترین کلیدهاي موفقیت توست ، آن ار دریاب.
 2913. روز غدیر، روز پایکوبی جانهاي آگاه در سایه سار نخل ولایت و امامت است.
 2914. روز غدیر، روز ریزش باران الطاف رحمانی بر گلزار جانهاي انسانی است.
 2915. فرش دولت گستراند هر که او دارد هنر. ضرب المثل
 2916. روز غدیر، روز تداوم رسالت در کسوت امامت است.
 2917. نکند عیادت ما درد و رنجی به بیمار اضافه کند.
 2918. ضعف هنگام بیماري براي این است که در وقت سلامتی سرمست و مغرور نشویم.
 2919. اعضاء بدن ما امانت هاي خداوند هستند، حق ضرر زدن به بدن خود را نداریم.
 2920. سرمایه شما در دنیا، سلامتی است به هر بهانه سرمایه خود را به خطر نیندازید.
 2921. اظهار محبت به دیگران ما را از فقر جدا می کند وثروت را به سوي ما می کشاند.
 2922. وقتی ثروت از فقر بهتر است که با ثروت خود، گرفتاري کسی را حل کنیم.
 2923. بهترین بهره برداري از ثروت، بخشیدن آن است.
 2924. هوش و زکاوت خود را جزء دارایی ها وثروت خود حساب کنید.
 2925. اگر می خواهید فقیر نشوید ضرر مالی به دیگران نزنید.
 2926. هرچه دارائیت زیاد شود، مسئولیت نیز بیشتر می شود، پس به حال ثروتمندان غبطه نخور.
 2927. دارا بودن یک نوع نعمت است مراقب باش موقعیت اقتصادي خود را به رخ دیگران نکشی.
 2928. از خوراکی هاي پلید خودداري کن تا دچار پلیدي در اخلاق و رفتار نشوي.
 2929. آیا می دانید دروغ موفقیت ها را به شکست تبدیل می کند.
 2930. ادب داشتن رابطه نزدیکی با خوشبختی شما دارد.
 2931. از گناهی که عواقبش قابل گفتن نیست، جداً بپرهیز!
 2932. ناامیدي از بزرگ ترین موانع پیشرفت و خوشبختی است.
 2933. براي رسیدن به خوشبختی ادعا کافی نیست، بلکه باید عمل کرد.
 2934. هر گاه از خوشبختی فاصله گرفتی، جبران کن تا راه هاي بازگشت بسته نشود.
 2935. رمز موفقیت در میانه روي است، این ویژگی بزرگ را از خداوند در خواست کنیم .
 2936. ملاك و معیار در موفقیت ها ، محبت و دوستی شماست ، ببین آن را صرف چه کس می کنی !
 2937. با هدیه دادن به دیگران، معجزه این کار را از نزدیک لمس کنیم .
 2938. لطف الهی را با احترام کردن به نیکان و صالحان به سوي خود جذب کنیم .
 2939. موفقیت ما در گرو رعایت کردن حقوق دیگران است ، به این قانون پایبند باشید !
 2940. قسم خوردن در کارها را ترك کنیم تا کلید رسیدن به مراتب بالاتر را بدست آوریم .
 2941. کسی که براي خوشبختی دیگران تلاش می کند علاوه بر سعادت ابدي به خوشبختی خود تداوم می دهد .
 2942. تصمیم هایت را با در نظر گرفتن جوانب کار محکم کن که به سرعت نتایج آن را خواهی دید.
 2943. با موفق ترین مردم معاشرت داشته باش، تا به موفقیت برسی.
 2944. موفقیت هاي زودگذر را فداي پیروزي هاي بزرگ کن ، تا خوشبخت شوي .
 2945. تا کارت به نتجیه نرسیده است ، آن را به عنوان یک راز از بقیه مخفی دار .
 2946. قلب خود را پایگاه زیبایی ها قرار ده تا موانع موفقیت تو برچیده شوند .
 2947. هر چه خود را وابسته و نزدیک به خدا کنیم، به آسایش و خوشبختی نزدیک تر شده ایم .
 2948. قدر عافیت را آن کس می داند که به مصیبتی گرفتار شده باشد .
 2949. حقیقت را دریاب که خوشبختی تو در گرو فهم واقعیات است .
 2950. گوشه گیري را رها کن و با مردم در تعامل باش که موفقیت ها تو در جامعه ظهور و بروز پیدا می کند .
 2951. براي تشکر از خدا ، به خاطر موقعیت و موفقیت هایت ، ارتباط خود را با فقرا تقویت کن .
 2952. چهره بشاش و خوشرویی خود را از مردم دریغ نکنیم که از بخشش پول برایشان بهتر است .
 2953. غدیر صراط است، با ایمان به آن میتوان از آن گذشت، وگرنه لبه شمشیري است که هر منافق و ملحدي را به دو نیمه خواهد
 2954. ساخت.
 2955. هرچه بیشتر تصمیم بگیرید، قدرت تصمیمگیري شما بیشتر می شود. آنتونیرابینز
 2956. هوش و استعداد تو هماهنگ با ادب توست، آن را دریاب!
 2957. براي خودمان هم که شده مراقب حق وحقوق دیگران باشیم.
 2958. دعا براي دیگران رزق تو را افزون می کند، این کار را رها نکن.
 2959. از بخشش نترس، که عامل سرازیر شدن رزق و روزي به سمت تو می باشد.
 2960. سستی را کنار بگذار و فرصت امروز را به فردا نسپار.
 2961. اسرار خود را با هیچ کس در میان نگذار، چرا که از آینده بی خبري.
 2962. خیانت کاري با خوشبختی جمع نمی شود، خود را فریب ندهیم.
 2963. اعتماد به دیگران و امانت داري دو کلید خوشبختی اند.
 2964. در رسیدن به خوشبختی ات کوتاهی نکن که با دعا کردن جبران نمی شود.
 2965. با مدیریت صحیح از بروز مشکلات جلوگیري کنید.
 2966. با قسم دروغ خوردن از سعادت و خوشبختی دور نشوید.
 2967. اگر به دیگران نیکی کنید مطمئن باشید روزي به شما نیکی می شود.
 2968. کسی که از بزرگان سرپیچی کند هیچ گاه خوشبخت نخواهد شد.
 2969. بد گمانی به پروردگار در سرنوشت شما تأثیر دارد.
 2970. مطمئن باش که در پس هر ادعایی آزمایشی است پس خودت را آماده کن.
 2971. بعضی اشتباه ها شما را از سعادت ابدي دور می کند از کوچک آنها بپرهیز.
 2972. زندگی که همراه با خشم خدا باشد، هیچ خیري ندارد.
 2973. حسود در این دنیا حرص می خورد و در آن دنیا حسرت.
 2974. به وسیله عیب پوشی دیگران ، بلاها و گرفتاري ها را از خودتان دفع کنید .
 2975. آیا می دانی اگر براي خودت برنامه ریزي نکنی، روزگار برایت برنامه می ریزد .
 2976. اگر می خواهی در نهایت احترام و عزت باشی هیچ گاه محبت به دیگران را از یاد مبر.
 2977. در مقابل پیشرفت دیگران به جاي ناراحتی با الگوپذیري به موفقیت شان پی ببریم .
 2978. کسی که از اشتباهات گذشته عبرت گیرد ، از شکست نردبانی براي موفقیت می سازد .
 2979. براي خوشبختی، همنشینی با اهل علم را در برنامه زندگیت قرار بده.
 2980. کارهایت را با دقت انجام بده تا به کمک دیگران نیازمند نباشی.
 2981. اشتباهات خود را هر چه سریعتر کنار بگذار که امروز و فردا کردن براي کارها، سمی خطرناك است .
 2982. با رجوع مکرر به درگاه خدا ، از پشتوانه ماورایی در موفقیت هایمان بهره مند شویم.
 2983. ابزار ریاست، فقط میز و دفتر نیست؛ اصلی ترین آن، سعه صدر است .
 2984. یک معامله پر سود و عادلانه ؛ رفتار پسندیده از شما ، حفظ شخصیت و جایگاه تان از خدا .
 2985. افرادي که با دیگران مدارا می کنند از نردبان موفقیت به سرعت بالا می روند . امتحان کنید !
 2986. به هر طریق که هست خود را به کارهاي خوب وادار کن تا راه هاي مسدود به رویت باز شود .
 2987. یکی از راه هاي مشهور شدن، فرار از شهوت است .
 2988. یکی از دارایی هاي تو شرافت خانوادگی ات می باشد ، حرمت آن را نگهدار.
 2989. تمرکز در یک موضوع را ملکه فکر خود کن تا شیرینی موفقیت را بچشی.
 2990. جامعه وقتی فرزانگی وسعادت می یابد که خواندن، کار روزانه اش باشد.
 2991. درطبیعت واخلاق انسانی هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
 2992. تعلیم و تربیت باید درجهت انسان سازي باشد نه پرورش انسان نماهاي تحصیل کرده.
 2993. قبل از آنکه کودك را کتک بزنید یقین حاصل کنید که خود سبب خطاي او نبوده اید.
 2994. چه فرح بخش ودلگشاست سیر و سلوك دربوستان رنگارنگ دانش و استشمام بهترین مشمومات حس و عقل وعشق.
 2995. کاربرد به موقع زبان ، نتیجه هاي جاویدان به همراه دارد .
 2996. بخشش فقط در مال و ثروت نیست ، از آن مهم تر گفتن سخن حق است .
 2997. براي محبوبیت تو کافی است که راستگو باشی.
 2998. با سکوت پیروزي خود را تضمین کن .
 2999. زیبایی مرد در سخن گفتن اوست .
 3000. کسی که سخن می گوید ولی خود عمل نمی کند نفرت در قلب ها می کارد .
 3001. گفتار ما وقتی از زیبایی می افتد ، آراستگی درون ما نیز از بین می ورد .
 3002. مؤدبانه حرف بزنیم که در غیر این صورت خداوند نیز ار ما نفرت خواهد داشت .
 3003. ملاك بین حق و باطل، فاصله بین زبان تو تا چشم تو است پس به شنیدن خیلی اعتماد نکن.
 3004. از زبانت محافظت کن تا مزه ملکوتی شدن را بچشی.
 3005. کسانی که خوب حرف می زنند و عمل نمی کنند همیشه کارهایشان ناقص می ماند .
 3006. وقتی کودکمان زبان باز می کند، براي اولین کلماتی که به کار می برد برنامه ریزي کنیم .
 3007. کنترل گفتارت را به کس دیگري واگذار مکن که تنها نتیجه اش پشیمانی است.
 3008. سخن تا وقتی با آداب همراه است ، اثر دارد والا سکوتت طلاست .
 3009. اگر می بینید مردم براي رفع مشکلاتشان به شما رجوع می کنند ، این علامت عظمت و نعمت هاي فراوان توست.
 3010. مواظب باشیم در معامله ها از قسم دروغ دوري کنیم که بر خلاف انتظار ما ، فقر می آورد نه ثروت.
 3011. حداقل کار براي راضی کردن دیگران از خود ، مراعات کردن آنها است .
 3012. هیچ کس از مشورت کردن پشیمان نشده است ، از قدرت دیگران براي موفقیت در کارهایمان بهره مند شویم.
 3013. با گسترش دادن مهربانی ، از مهربانی دیگران بهره مند شویم .
 3014. یکی از راههاي کسب موفقیت این است که با خوش اخلاقی و خوش رفتاري در رتبه برترین ها قرار گیري.
 3015. توجه کنیم که با شوخی هاي بی مورد شخصیت خود را از بین نبریم.
 3016. در اتفاقات ناگوار ، دوستان آزموده می شوند ، اتفاق بد خود را به موقعیتی براي شناخت دوستان تبدیل کن.
 3017. بهترین عذر خواهی از خطا ، تکرار نکردن آن اشتباه است.
 3018. براي صمیمیت بیشتر در وقت برخورد با دیگران پس از سلام ، حتما به نشانه دوستی به او دست دهیم.
 3019. نتیجه ورسیدن به هدف مرهون کار و تلاش است نه تنبلی.
 3020. کار و تلاش خود را با علم و تخصص همراه کنیم تا بهتر و سریع تر به نتیجه برسیم.
 3021. نشانه شخصیت ما کار ما است نه حرف و گفتارمان .
 3022. کار مانند ورزش است هر چه بیش تر فعالیت کنید ، در آن قوي تر خواهید شد .
 3023. کار را نا تمام رها نکن که تمام زحماتت از بین می رود .
 3024. با پول و در آمد حرام ، فرزندان خود را تباه و نابود نکنید.
 3025. زیر بار هر کاري نروید که در بعضی کارها نتیجه عکس خواهد دید.
 3026. کار خود را با صداقت همراه کنیم تا دستمزد ما برکت کند.
 3027. با تنبلی ، هم لعن و نفرین خانواده را به جان می خریم و هم دوري از رحمت الهی را.
 3028. تلاش براي رسیدن به موفقیت می بایست جزء زندگی هر مرد و زن قرار گیرد.
 3029. از بهترین اوقات وقتی است که در راه کسب و کار حلال ، خسته شده باشیم.
 3030. قسم دروغ شاید پول و در آمدي به همراه داشته باشد اما برکت مال را از بین می برد.
 3031. با خواندن نماز اول وقت ، موفقیت خود را در تجارت تضمین کنید .
 3032. بیشترین سود را کسی می برد که بیشتر آینده نگر باشد .
 3033. اعمال و رفتار کاسب بخشی از دارایی و سرمایه او محسوب می شود.
 3034. دنیا بازار بزرگی جهت خرید کالا براي سفر پیش روي ماست، چقدر در این معامله موفق بوده اید!
 3035. قسم خوردن در وقت معامله سود و برکت آن را از بین می برد.
 3036. معرفی کالا غیر از تبلیغ دروغ کردن است ، از دروغ حتی به شوخی هم پرهز کنید.
 3037. شادابی و برکت با آسان گیري در وقت تجارت به وجود می آید.
 3038. تمام سعی خودرا براي دوري کردن شیطان در وقت معامله بکار گیر.
 3039. همیشه حق با مشتري است ، این جمله را شعار کار خود قرار دهید.
 3040. براي موفقیت در کسب و کار قوانین حاکم در بازار را بیاموزیم.
 3041. کاسب موفق کسی است که وقتی را براي آموختن احکام بازار صرف کند.
 3042. ساعت کاري خود را در مغازه مشخص کنید زیرا دیر رفتن ، کاسبی شما را از رونق می اندازد.
 3043. عدم رعایت دستورات الهی ، بازار را به بدترین محل رفت و آمد تبدیل می کند.
 3044. بیشترین بهره وري اقتصادي در بازار است ، آن را با مال حرام مخلوط نکنید.
 3045. طمع کردن همیشه نتیجه بر عکس دارد.
 3046. آیا می دانید کم ترین آرامش در دنیا را کینه توزان دارند.
 3047. از انجام کار خیر دریغ نکن تا خداوند رحمتش را از تو دریغ نکند.
 3048. نسبت به دیگران نگاه مثبت داشته باش و تشکر کردن را فراموش نکن.
 3049. فرد حریص، یا حرص نداشتن را می خورد یا حرص کم داشتن را.
 3050. توجیه اشتباهات از بزرگترین موانع خوشبختی است.
 3051. گاهی باعث بزرگترین شکست هاي زندگی، اشتباهات کوچک است.
 3052. اگر می خواهی عاقبت به خیر شوي، اذیت و آزار را فراموش کن.
 3053. در برنامه هاي اقتصادیت میانه رو باش تا فرصت ها را از دست ندهی.
 3054. زمانی که می توانی به خوشبختی دیگران کمک کنی، دریغ نکن.
 3055. از صحنه هاي زندگی فرار کردن نشانه ضعف است پس قوي باشیم.
 3056. رضایت شما از کار زشت دیگران در سرنوشتتان تأثیرگذار است.
 3057. اعتقادهایتان را بررسی کنید چرا که آنها تأثیر زیادي در سعادتتان دارند.
 3058. مواظب باش! آبروي دیگران را نبر تا دنیا و آخرتت به خطر نیفتد.
 3059. مطمئن باش ریاستی که حق تو نیست آرامش و خوشبختی براي تو نمی آورد.
 3060. اشتباهات بزرگ مسیر خوشبختی را تغییر می دهد، مراقب باش.
 3061. موفقیت در دنیا و آخرت را با لقمه حلال براي خود و خانواده مان تضمین و قطعی کنیم .
 3062. شک و تردید در کارها را کنار بگذار تا پله هاي ترقی را با سرعت طی کنی .
 3063. روزي هر شخص ثابت است با مدیریت بر آن سعادت را براي خود تضمین کن .
 3064. هر چه کار سخت تر باشد ، امید به موفقیت ها بیشتر خواهد بود .
 3065. تحلیل صحیح خطاي دیگران واکسینه شدن در برار آن اشتباه است .
 3066. بلندترین نربان پیشرفتت را کسی بنا می کند که بیشترین اشتباهاتت را به تو می گوید .
 3067. همیشه و در همه جا با رویی خوش با دوست دارانت برخورد کن .
 3068. میزان کارایی شما هر چه باشد، تواناییهاي بالقوه شما بیشتر از آن است که تاکنون بالفعل درآمده است. مک کی
 3069. کافی است کار را شروع کنید. ذهنتان براي آن کار مدام فعال و فعالتر میشود. آنگاه همینطور ادامه دهید تا کار به انجام برسد.
 3070. گوته
 3071. میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهایش را روي یک کار متمرکز کند. ماردن
 3072. بیخردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد.
 3073. اگر میخواهی بزرگ شوي، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن. اُرد بزرگ
 3074. از وقتتان براي مطالعه استفاده کنید زیرا مطالعه منبع عقل و دانش است. لوتارجی.سی ورت
 3075. اگر میخواهید ببینید چه اندازه ثروتمند هستید، کافی است چیزهایی را که دارید اما با پول قابلخریدن نیستند را به خودتان
 3076. یادآوري کنید. ضربالمثل انگلیسی
 3077. هر چه دانی تو، به ز نادانی است. ضرب المثل
 3078. دانا، هم داند هم پرسد و نادان، نه داند و نه پرسد. ضرب المثل
 3079. اعتراف به نادانی، دانایی و اقرار به ناتوانی، توانایی است. ضرب المثل
 3080. عالم ناپرهیزکار، کوري است مشعله دار. ضرب المثل
 3081. علمی که ره به حق ننماید، جهالت است. ضرب المثل
 3082. علم بیاموز و عمل پیشه کن. ضرب المثل
 3083. علم بی عمل، زنبور بی عسل است. ضرب المثل
 3084. دانستن را کار بستن باید. ضرب المثل
 3085. پرسش، کلید دانش است. ضرب المثل
 3086. بپرس تا بدانی، از نپرسیدن مانی در نادانی. ضرب المثل
 3087. در طفولیت چو آموزد، به پیري از بر است. ضرب المثل
 3088. هنر، برتر از گوهر آمد پدید. ضرب المثل
 3089. دانایی، بینایی است. ضرب المثل
 3090. شود از علم، زنده جان نادان. ضرب المثل
 3091. به دانش بود بی گمان زنده مرد. ضرب المثل
 3092. قدرت علم را زوالی نیست. ضرب المثل
 3093. علم چو آید به تو گوید چه کن. ضرب المثل
 3094. صاحب هنر به هیچ مکانی غریب نیست. ضرب المثل
 3095. گل بی خار جهان، مردم صاحب هنرند. ضرب المثل
 3096. فخر در دانش بود مر مرد را. ضرب المثل
 3097. شرف مرد به علم است، شرف نیست به سال. ضرب المثل
 3098. زینت مرد، دانش است و هنر. ضرب المثل
 3099. بزرگی را جز دانایی مپندار. ضرب المثل
 3100. کلام هاي ناحق از شیطان است، فراموش نکن.
 3101. اگر می خواهی شیطان را ببینی پس ببین چه کسی را به گناه می اندازد.
 3102. دعا زلزله اي است که به بناي شیطان رحم نمی کند.
 3103. خدا را یاد کن تا شیطان تو را از یاد ببرد.
 3104. بعضی ها از شیطان پیشی می گیرند، شیطان به دروغش راضی است اما او قسم دروغ هم می خورد.
 3105. گاهی چهره اي فرشته نما، باطنی شیطانی دارد پس مواظب باش.
 3106. در مقابل خشمت سر فرو نیاور که در مقابل شیطان گردنت کج خواهد شد.
 3107. کسی که شیطان را زمین می زند پهلوان واقعی است نه کسی که بازوهاي بزرگی دارد.
 3108. جدل کردن درد بی درمان انسان و داروي کشنده از طرف شیطان است.
 3109. دید و بازید و سخنان الهی از بهترین ابزارهاي مقابله با شیطان است.
 3110. اگر شیطان شما را به زمین زد با یاري دادن مؤمنین شما هم او را به زمین زنید.
 3111. گاهی گناه ها از نگاه ها شروع می شود چرا که نگاه به نامحرم تیر بی خطاي شیطانی است.
 3112. بعضی گناهان فقط آخرت را خراب می کند اما بخل هم دنیا و هم آخرت را.
 3113. ازدواج در جوانی دست هاي شیطان را می بندد و فریادش را بلند می کند.
 3114. ظلم به خود از دستورات شیطان است، موارد آن را دریاب.
 3115. تمام هدف شیطان دست برداشتن از خداست پس مراقب باش فریبش را نخوري.
 3116. با شهوت هایت مبارزه کن تا شکار شیطان نشوي.
 3117. چرا مرگ یک عالم دینی براي شیطان به اندازه عالمی خوشحالی می آورد؟!
 3118. وقتی کسی صفات شیطان را براي خود برمی گزیند از او پرهیز کن که خود شیطان است.
 3119. مراقب باش در دام شیطان گرفتار نشوي زیرا گرگ گرسنه رحم نمی کند.
 3120. دروغ و کردار بد، زندگی ات را تباه می کند پس آن را تجربه نکن.
 3121. دوستی با یار بد، عاقبت بد دارد پس همنشین خود را دریاب.
 3122. یاد خدا را فراموش نکن تا براي شیطان کار نکنی.
 3123. بیایید با حقائق زندگی کنیم نه وعده ها که آخرش خسارت است.
 3124. تمام توان خود را به کار بگیر، تا دشمنی را که نمی بینی زمینت نزند.
 3125. توجیه کارهاي ناپسند از دام هاي شیطان است، مراقب باشید.
 3126. مراقب خود باشید چرا که قوي ترین دشمن شما خواسته هاي منفی شماست.
 3127. نماز و گفتگو با حضرت حق را فراموش نکن که محکم ترین وسیله براي نجات خواهد بود .
 3128. چه سعادت بزرگی است که مرگ و زندگی همراه با شرافت و عظمت باشد .
 3129. روز پشیمانی در راه است ، حداقل کاري کنیم که کمتر حسرت بخوریم
 3130. اگر ایمان در قلب مان رسوخ کند، اعضاء بدن شاهدان خوبی براي رفتارهاي ما هستند .
 3131. تلاش کنیم براي وقتی که خورشید از فروغ می افتد ، قلب ما با یاد خدا روشن باشد .
 3132. زنده شدن دوباره خود را از فصل بهار پس از زمستان مشاهده کن .
 3133. مرگ در پیش روي ما نیست ، بلکه در پست سر ما است و ما را به جلو می راند .
 3134. روز حساب و کتاب در راه است، خود را براي پاسخ گویی آماده کرده ایم !
 3135. آخرت در حکم مادر حقیقی و دنیا همانند نامادري است .
 3136. آذوقه سفر پیش رو، محبت به دیگران است ، آن را در خود زنده کنیم .
 3137. بزرگترین سرمایه براي زندگی جاوادانه ، محبت و دوستی عزیزان خداست .
 3138. چشمت را باز کن تا بهشت و جهنمی که این قدر به ما نزدیک است را ببینی !
 3139. اگر رفتاري شبیه خوبان نداریم حداقل با خطاهایمان شفاعت آنها را از دست ندهیم .
 3140. حتی کوچک ترین عذاب آخرت در دنیا وجود ندارد ، آیا فکري به حال خود کرده ایم .
 3141. آرامش همیشگی خود را با لذت هاي زودگذر از بین نبریم .
 3142. مهمترین مساله زندگی خود را اگر فکر مرگ قرار دهی ، دنیا از همیشه به تو بیشتر روي می آورد .
 3143. دنیا زمانی بد می باشد که به آن علاقه نشان دهی و الا پل رسیدن به سراي دیگر است .
 3144. ظاهرت را براي دنیاي ظاهري و قلب و جانت را براي زندگی حقیقی خود صرف کن .
 3145. هر چه بیشتر به وادي مرگ بپردازیم ، زندگی دنیایی را تأمین کرده ایم .
 3146. در حقیقت زندگی دنیا یک خواب طولانی است ، براي وقت بیدار شدنمان هم در فکر باشیم .
 3147. دنیا یک سفر کوتاه است، نکند آن را با وطن اصلی مان عوض کنیم .
 3148. بیش از آن که براي زندگی دور اندیشی می کنی، بري آخرت آینده نگري داشته باش.
 3149. به چیزي خود را وابسته کن که ماندگار باشدو ارزش عمرت را داشته باشد .
 3150. در قیامت هیچ کدام از توانایی هاي دنیوي به فریادمان نمی رسد .
 3151. اعمال نیک جبران کننده بدي هاي ما است ، چقدر از این گونه کارها ذخیره کرده ایم!
 3152. به گذشته ات فکر کن که چه زود رفته است ، بدانیم که آینده نیز مانند گذشته است .
 3153. مواظب باش مدیریت تو پلی براي دیگران نباشد .
 3154. آنچنان محکم برنامه ریزي کن که فکر کنی هیچ وقت نباید از برنامه هایت دست برداري.
 3155. با هر پیش آمدي نظرات و برنامه هایت را تغییر نده که در اجراي کارهایت موفق نخواهی شد .
 3156. در مشکل ترین زمان ها مطمئن باش، کسی هست که تو را یاري دهد .
 3157. اگر موفقیت خود را به صورت تضمینی می خواهی ، رابطه ات را با خدا محکم کن .
 3158. هیچ گاه با اخم کردن و تندي کردن ، براي خود هیبت درست نکن .
 3159. آرامش و وقار خود را از طریق چهره ات به اطرفیانت نشان بده .
 3160. با نحوه سخن گفتن قدرت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید .
 3161. با گفتار ، باطن خویش را معرفی می کنی پس بدان که چه می گویی.
 3162. ابراز عجز و ناتوانی را فقط وقتی به زبان آور که در محضر خالق خویش قرار داري.
 3163. مانند زنبور باش از گلها شهد مورد نیازت را بردار و از علم و دانش همه کس بهره مند شو، اگر چه خود آن فرد به دانسته هایش
 3164. عمل نکند.
 3165. وقتی به کسی قول می دهی فکر کن به آن فرد مدیون و مقروض شده اي.
 3166. ثروت ، مقام و گرفتاري سه زمینه براي آزمودن تو و دیگران است.
 3167. اگر اطرافیانی چاپلوس و ستایش گر دارید ، بدانید که زحمت شما بیشتر شده است.
 3168. هر چه خود را بیشتر با فکر و اندیشه بدانی ، نیاز به تجربه دیگران بیشتر داري.
 3169. اگر می خواهی همیشه به خوبی یاد شوي ، به بهانه خوبیهایت بر مردم منت مگذار.
 3170. در معرفی دیگران کلماتی را به کار بگیریم که دوست داریم در معرفی ما استفاده کنند.
 3171. براي آشنایی بیشتر با دیگران از مهمترین راههاي شناخت آنها ، طریق سخن گفتن آنها است ، از این امتیاز کمال استفاده را ببر.
 3172. دوستانت را همیشه در کنار خود نگه دار ، در جمع به آنها تذکر نده و خود را ناصح آنها معرفی نکن.
 3173. رازهاي دیگران را جزء رازها و اسرار خود بدانیم.
 3174. چاهی بهر کسی نکن ، که اولین زیانش به خودت می رسد.
 3175. وقتی کسی صحبت می کند او را تحمل کن و بیشترین وقت سخن گفتن را به طرف مقابلت بده.
 3176. تمام سعی و تلاش خود را صرف کنیم تا مبادا کارمان موجب عذر خواهی و پوزش ما شود.
 3177. تنها تقاضاي همه از شما این است که دیگران را هم مثل خودت بدانی.
 3178. اگر می خواهی هیچ وقت پشیمان نشوي همیشه با نرمی و ملایمت با مردم برخورد کن.
 3179. با بد اخلاقی و اخم کردن خوبی هایمان را در نظر دیگران از بین نبریم.
 3180. با مشورت، کوتاه ترین راه را براي رفع گرفتاري ها انتخاب کنید.
 3181. شخصیت خود را با احترام به دیگران قوت بخشید.
 3182. دوستان خود را با رفاقت کردن با افراد نامناسب ، از دست ندهید.
 3183. اگر استاد عده اي هستی ، بیشتراز دیگران به فکر اصلاح خود باش.
 3184. دوستی با افراد دلسوز ، ما را از آشنا شدن با اشخاص حیله گر دور می کند.
 3185. مواظب باشید ، اگر در کنار انسان هاي ضعیفی هستید ، شما را از اشتباهات خود غافل نکنند . نشانه این افراد ، بد گویی کردن از
 3186. دیگران است.
 3187. براي پیشرفت در زندگی با افرادي که بزرگنمایی می کنند همراهی نکن و حرف کسانی را هم که هر چیزي را کوچک می
 3188. شمارند باور نکن.
 3189. موقعیت خود را در نظر بگیریم و شخصیت دوستانمان برایمان با اهمیت باشد.
 3190. دوستان خود را از افرادي انتخاب کنیم که خانواده هایی اصیل و شریف دارند.
 3191. در گفتارمان با کسانی که به آنها اعتماد نداریم مواظب باشیم تا مبادا بر ضرر خودمان از آن استفاده کنند.
 3192. مهربان باشیم و آن را مخصوص عده اي قرار ندهیم .
 3193. براي اینکه همیشه دوستی هایمان باقی بماند ، رقابت هاي بی جا ، حسادت و افکار زشت را از خود دور کنیم .
 3194. اگر بخواهیم در نظر دیگران آدمهاي خوبی جلوه کنیم کارهاي خوبمان را ، به رخ دیگران نکشیم .
 3195. اگر حق کسی را ضایع کردیم با بزرگ دانستن خطاي خود ، مقدمه بخشش خود را فراهم کنیم و حداقل کار ما ، عذر خواهی با
 3196. زبانی نرم است.
 3197. ضعیف ترین افراد ، کسانی هستند که از بازگو کردن خوبی هاي دیگران پرهیز کنند.
 3198. هیچ وقت کار خوب را با قسم خوردن ، توأم نکنید چرا که طرف مقابل را به تردید و شک می اندازید .
 3199. از کسانی که به خود رحم نمی کنند بر حذر باش که قطعا به تو ضربه می زنند.
 3200. اگر محبت دیگران را می خواهی به دیدار آنها برو و با آنها ارتباط برقرار کن.
 3201. براي کسب تجربه با کسانی مشورت کنیم که بیشتر تجربه دارند.
 3202. اگر دیدید کسی کم حرف می زند بدانید بیشتر فکر می کند.
 3203. بد دیگران را گفتن خود را از موفقیت ها دور کردن است.
 3204. « ضرب المثل یونانی » . آدم عاقل، فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد
 3205. « ضرب المثل کره اي » . آدم عاقل کسی است که حرف زیاد دارد بزند، ولی ساکت می ماند
 3206. « ضرب المثل فنلاندي » . آدم عاقل فقط یکبار فریب می خورد
 3207. خط نعمتی است که از پیامبان الهی به ما رسیده است پس براي زیبا نوشتن تلاش کنیم .
 3208. تا از کاري به نتیجه مطلوب نرسیده ایم آن را تمام شده ندانیم.
 3209. از نشانه هاي بی خردي ، ندانستن ثبات فکري و تنوع طلبی زیاد است .
 3210. با آموزش باورهاي صحیح فرزندانمان را از سرمایه اي بزرگ بهره مند کنیم .
 3211. حافظه کودکان بهترین فرصت براي تعلیم و تربیت است .
 3212. یکی از راه هاي آموختن ، مشورت کردن با صاحب نظران است .
 3213. اگر از فرصتهاي تحصیلی بیشترین بهره را ببرید به دور اندیشی در زندگی دست یافته اید .
 3214. اولین گام، مهمترین ، مؤثر ترین و سخت ترین گام در رسیدن به هدف است .
 3215. بزرگترین مانع ، تردید در برنامه هاست پس با گام هاي محکم ، تردیها را در هم بشکنید.
 3216. کلید رسیدن به هدف درك تجربه هاست پس با کسب تجربه هدف هایمان را سامان دهیم .
 3217. قبل از هر کاري با آزمایش ، از هدر رفتن وقت و سرمایه ها جلوگیري کنید .
 3218. نزدیک ترین راه به هدف، بهره بردن از تجربه هاست.
 3219. سخت ترین امتحان زندگی ؛ بذل و بخشش از مال است .
 3220. هیچ موفقیتی بدون تلاش و هیچ شکستی بدون تجربه نیست .
 3221. موفقیت و سعادت ما در این است که با علم خود مانع کج روي ها در جامعه شویم .
 3222. با رفتاري نیک و گفتاري صادقانه ، بهترین فضا را براي رشد خانواده یتان فراهم کنید .
 3223. با تربیت صحیح فرزندانتان ، اول خود و سپس آنا را سعادتمند کنید .
 3224. در برابر هر مشکل بدان که راه حل آسانی وجود دارد ، آن را پیدا کن .
 3225. اگر قصد ثروتمند شدن را داري ، هزینه ها و خرج هایت را با دقت کنترل کن .
 3226. پول و ثروت را فداي شخصیت و اعتبارت کن ، نه اعتبار و عزتت را صرف بدست آوردن پول .
 3227. بدانیم که عمر کوتاه است ، مال بیش از احتیاج ، ما را به صندوق دار بودن براي دیگران تبدیل می کند .
 3228. به خداي خود اعتماد کن ، تا شادمان شوي .
 3229. قبول کنیم که ناامیدي و یأس بزرگ ترین دشمن ما است .
 3230. اگر می خواهی به خواسته ات برسی ، باید استقامت و تحمل را شعار خود کنی.
 3231. اگر ظاهر همه چیز را بر وفق مراد دیدي ، مغرور نشو و به فکر آینده هم باش .
 3232. هر لحظه از زندگی را با خوش اخلاقی شیرین کنیم .
 3233. براي خود شخصیت قائل شوید و با تکرار اشتباهات موجب بی ثباتی خود در جامعه نشوید .
 3234. تجربه کنید! خدایی کار کن، در امان باش.
 3235. شیطان همیشه همراه توست پس هیچ گاه از او غافل مباش.
 3236. شیطان براي تمام زندگی شما برنامه دارد، مواظب باش.
 3237. شیطان مانند خون در بدن تو می چرخد تا تو را به جهنم بفرستد مراقب باش.
 3238. سرگرم مسائل بیهوده و باطل شدن بدترین مانع براي کمال توست، درکارهایت دقت کن.
 3239. سعی کن حرص نزنی که حرص و طمع از کلیدهاي ورود شیطان است.
 3240. چه راحت با زبان خود گناه می کنیم، بی آن که بدانیم چه عاقبتی در انتظار ماست .
 3241. سوء استفاده کردن از معنویات براي به دست آوردن دنیا، ما را از هر دو جهان محروم می کند .
 3242. در دنیا عزتمند زندگی کن تا در آخرت نیز عزیز باشی.
 3243. روزي که واقعیت ها به حقیقت تبدیل می شود ، در راه است .
 3244. در تاریکی قیامت تنها نیکوکاران در حاله اي از نور قرار دارند .
 3245. همه تشنه هستند ، اما یکی از شدت عطش و دیگري از شدت علاقه و دوستی.
 3246. زندگی جاودانه ات پس از مرگ تو آغاز می شود ، ذهن خود را معطوف آن کن .
 3247. بیماري هاي روحی خود را با یاد مرگ درمان کن و به زندگی دوباره باز گرد .
 3248. تنها راه نجات عاقبت اندیشی می باشد ، همیشه یک قدم جلوتر را ببین .
 3249. حریص بودن خود را براي آخرت صرف کن ، که اگر در دنیا حرص بزنی، نابود می شوي.
 3250. دنیا وابسته به اتفاقات است ولی آخرت همراه با شایستگی هاست .
 3251. زندگی تو با احساسات تو عجین است و مرگت با گناهت.
 3252. مدیریت یک ویژگی است که با تلاش تو بدست می آید نه با ارث گذاشتن پدرت .
 3253. همت خود را به افق هاي عالی متوجه کن که مردان بزرگ با همیت هایی عظیم به جایی رسیده اند .
 3254. وقتی از کالا و یا نتیجه کارت تبلیغ می کنی از بزرگ نمایی بپرهیز که ضد تبلغ است .
 3255. به تمام تعهدات خود پایبند باش که موجب موفقیت هاي تو در جامعه است .
 3256. با تشویق زبانی کارمندان، سرعت پیشرفت خود را تضمین کنید.
 3257. با مراقبت از رفتار خود، اعتماد و حسن ظن را در دلها بنشان .
 3258. سنگ صبور نیروها و کارمندانت باش و بخشش، اغماض و چشم پوشی را در برخورد با نیروها در نظر داشته باش.
 3259. دقت داشته باش ! تشویق و تنبیه را مثل دو بال را در مدیریت خود اعمال کنی.
 3260. مدیر موفق کسی است که در وقت بروز مشکلات ، توانایی و استعداد خود را نشان دهد .
 3261. کسی که در گفتارش برنامه ندارد ، رفتارش بی برنامه است .
 3262. بهترین راه براي معرفی خود ، زیبا سخن گفتن است .
 3263. براي تسخیر دیگران از کلمات به دقت و به موقع بهره ببریم .
 3264. زبان میزان شخصیت افراد است .
 3265. ارتباط خویشاوندي خود را از طریق سخن و زبانمان تقوریت کنیم .
 3266. مسلمان همواره در گفتار خود صادق است.
 3267. با مراقبت از زبانت احترام خود را حفظ کن.
 3268. دو سوم خوبیها در زبان است ، پس با تأمل و دقت سخن بگو .
 3269. کوتاه سخنرانی کنید چرا که هم پربارتر و هم پرطرفدارتر است .
 3270. در وقت سخن از حرکات دست ، چشم ، فراز و نشیب صدا ، کمال استفاده را ببریم .
 3271. می توان با سخنان صحیح جلوي ضررهاي بزرگ را گرفت .
 3272. رساترین سخن و گفتار ، خاموش بودن در وقت آن است .
 3273. بدترین افراط و تفریط در وقت سخن گفتن است .
 3274. « ضرب المثل اسلواکی » . آدم عاقل فقط روزهاي طلایی را می شمارد
 3275. « ضرب المثل ایتالیایی » . آدم شتابزده دشمن خود است
 3276. « ضرب المثل آلمانی » . آدم سیب را خورد ولی ما هنوز به تب آن دچاریم
 3277. « ضرب المثل آمریکایی » . جذام، آدم را دیرتر از نفرت از پاي در می آورد
 3278. « ضرب المثل دانمارکی » . آدم درستکار براي یک قطعه استخوان خود را به سگ تبدیل نمی کند
 3279. « ضرب المثل انگلیسی » . آدم خود خواه بی اعتبار است
 3280. « ضرب المثل چینی » . آدم خشمگین نمی تواند حقیقت را بگوید
 3281. « ضرب المثل ولزي » . آدم تنبل عصاي شیطان است
 3282. « ضرب المثل ایرانی » . آدم پول را پیدا می کند، نه پول آدم را
 3283. « ضرب المثل عربی » . آدم بی کاره و تنبل، اهل رمل و استرلاب می شود
 3284. « ضرب المثل ایرانی » . آدم بی پروا، پایش به پوست خربزه اي بند است
 3285. « ضرب المثل یونانی » . است « نفرت » آدم بدبین، سلاحش
 3286. « ضرب المثل چینی » . آدم باهوش، دردسرهاي بزرگ را به دردسرکوچک تبدیل می کند و دردسر هاي کوچک را از بین می برد
 3287. « ضرب المثل فرانسوي » . همیشه لب گور نشسته است « منفور » آدم
 3288. « ضرب المثل انگلیسی » . آتشی را که قادر نیستید خاموش کنید، بر نیفروزید
 3289. « ضرب المثل هندي » . آتش گرسنگی را نمی توان با شبنم فرو نشاند
 3290. « ضرب المثل یونانی » . آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد
 3291. « ضرب المثل یونانی » . آتش را به آسانی می توان روشن کرد، ولی خاموش کردنش سخت است
 3292. « ضرب المثل برمه اي » . آبی که پر سر وصدا است، ماهی ندارد
 3293. « ضرب المثل چینی » . آب، هر قدر هم پر ارزش باشد، وقتی بو گرفت، باید دور ریخت
 3294. « ضرب المثل بلغارستانی » . آب ممکن است به خواب رود ولی، دشمن به خواب نمی رود
 3295. نام نیک، پیراهنی است که هیچ گاه کهنه نمی شود. ادیسون
 3296. با دیگران بخندید نه بر دیگران. دیل کارنگی
 3297. عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان است . ویکتور هوگو
 3298. شکست، باید انرژي خفته ي ما را بیدار کند . رومن رولان
 3299. انسان، باید بایستد، نه اینکه دیگران او را راست نگه دارند. مارکونی
 3300. آنچه سرنوشت تان را تعیین می کند ، تصمیمات شماست نه شرایط شما .
 3301. براي راه افتادن، صبر نکنید . همین امروز در جاده هاي موفقیت به راه بیفتید .
 3302. در تصمیم تان، متعهد بمانید اما در روش تان، انعطاف پذیر باشید .
 3303. با عمل کردن به آنچه که می دانید به شاه کلیدي که درهاي بسته تمام علوم را می گشاید دست بیابید .
 3304. جاهلانه آموختن یعنی آموختن براي گفتن، نه براي فهمیدن .
 3305. هر که در آموخته هایش زیاد بیندیشد ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمی فهمیده است، بفهمد .
 3306. حسادت از بهترین صفات براي کسب علم و از بدترین صفات براي اهل علم است .
 3307. کسی که نسبت به استاد مغرور و نسبت به شاگرد متکبر است جاهلی است که خود را اهل علم می داند .
 3308. تحمل سختی هاي دوران تحصیل یعنی راحت شدن از سختی ها یکی عمر.
 3309. با آموختن و نشر دادن علوم الهی از زندگی و جامعه اي معنوي بهره مند شوید .
 3310. زمین و آسمان براي جوینده دانش دعا می کند از این دعا خود را بهره مند کنید.
 3311. آموختن براي خدمت کردن ، تلاش باي تضمین سعادت ابدي خودمان است .
 3312. روز نامبارك روزي است که در آن علمی نیاموخته اي ، تلاش کنیم تقویم عمرمان از این روزها پر نشود .
 3313. تظاهر به عالم بودن یک انگیزه قوي براي نیاموختن است پس درهاي علم را بر روي خود نبندیم .
 3314. بزرگترین سرمایه اي که پدر براي فرزندش به یادگار می گذارد ، علم و دانش است .
 3315. ثروتمندترین فرد کسی است که از دانش بیشتري بهره مند باشد .
 3316. دانش، دوست تو و حکمت ، معلم توست ، قدر این دو را بدان .
 3317. طلایی ترین دوران تربیت ، نوجوانی است ، از بهترین فرصت هایتان بهره ببرید .
 3318. از افراد مؤدب زندگی کردن و از بی ادبان، مؤدب شدن را بیاموز.
 3319. قرض خود را ادا کن و یا با وصیت کردن ، خود را تا ابد گرفتار نکن .
 3320. مرگ آن چیزي است که اگر از او فرار کنی باز هم به تو خواهد رسید .
 3321. چشم دل باز کن که آن بینی ،آن چه نادیدنی است آن بینی .
 3322. مبارزه با هواي نفس امنیت و آسایش جاودان در پی دارد.
 3323. اگر در برابر کارهاي زشت مقاومت کنی، براي همیشه در آرامش خواهی بود .
 3324. « ضرب المثل هندي » . ابري که رعد و برق زیاد دارد، کمتر می بارد
 3325. « ضرب المثل ایرانی » . ابر پرصدا بی باران است
 3326. « ضرب المثل ترکی » . ابتکار مشکل است و انتقاد آسان
 3327. « ضرب المثل انگلیسی » . آن وقت که طفل خود را در آغوش گرفتی: ارزش پدر را خواهی دانست
 3328. « ضرب المثل انگلیسی » . آن کس فقیر است که حرص و آز زیاد دارد نه آن کس که چیز زیادي ندارد
 3329. « ضرب المثل ایرانی » . آن زنده که کاري نکند، مرده به از اوست
 3330. « ضرب المثل انگلیسی » . آسان قول بده ولی در انجام آن سخت استوار باش
 3331. « ضرب المثل ایتالیایی » . آزادي وجدان، نشانه ي خدا پرستی است
 3332. « ضرب المثل اسپانیایی » . آزادي قیمت ندارد
 3333. « ضرب المثل ایرانی » . آزادي در بی آرزویی است
 3334. « ضرب المثل آلمانی » . آدم هاي پرگو، فعال نیستند
 3335. « ضرب المثل ایرانی » . آدم همه کاره، هیچ کاره است
 3336. « ضرب المثل آلمانی » . آدم نادان در کار همه دخالت می کند به جز در کار خود
 3337. « ضرب المثل چینی » . آدم می میرد و نامی از خود بر جاي می گذارد، شیر می میرد و پوستی از خود
 3338. « ضرب المثل هندي » . بر بالاي سرش آشیانه بسازد « غم » آدم موفق کسی است که نگذارد
 3339. « ضرب المثل چینی » . آدم عجول، چاي را با چنگال می خورد
 3340. اگر اولین کار به تأخیر بیفتد ، بقیه کارها هم با تأخیر انجام می گیرند پس سعی کنیم از وقت کمال استفاده را ببریم .
 3341. پول و دارایی خود را در راه صحیح خرج کن ، در غیر این صورت چند برابر آن را در راه خطا صرف می کنی .
 3342. از تجارب دیگران استفاده کن چون زمانی خواهد رسید که از تجارب تو ، دیگران استفاده می کنند .
 3343. اگر آرامش و شخصیت خود را دوست دارید ، خود را مقروض نکنید.
 3344. شخص قدرتمند کسی است که بتواند زبانش را کنترل کند .
 3345. آنچنان براي خود شخصیت قائل باش که به خاطر خود نمایی ، کاري را انجام ندهی .
 3346. از جمله پرسودترین تجارت ها برنامه ریزي جهت استخراج معادن است ، پس از معدن وجود خویش ، استخراج را آغاز کنیم .
 3347. آیا می دانید براي دور شدن از تنگدستی ، باید از دو عنصر تنبلی و ناتوانی فرار کنیم .
 3348. بدبختی ما وقتی آغاز می شود که از خدا چیزي نخواهیم .
 3349. می توان با شنیدن یک نصیحت یک عمر خود را جلو انداخت.
 3350. شهامت و نجات ما وقتی است که با صفت بدي از خود مقابله کنیم .
 3351. دین را با دنیا حفظ کنید نه دنیا را با دین .
 3352. براي این که کمتر پشیمان شویم و افسوس بخوریم ، عاقبت کارمان را در نظر بگیریم .
 3353. هر روز که می گذرد باور کنیم از عمرمان کم شده است، پس بیهوده آن را تلف نکنیم .
 3354. کمترین خطا مربوط به کسی است که قبل از هر کاري خوب فکر کند .
 3355. از بدگمانی خود را دور کن و ذهن پاك و صافی همچون آینه صیقلی داشته باش.
 3356. روحیه شاداب و با نشاط خود را با گفته هاي زشت از دست ندهید .
 3357. همیشه با ظاهري آراسته ، شخصیت خود را معرفی کنیم.
 3358. قدر خود را بدانیم و باور کنیم که اشرف مخلوقاتیم ، براي خود ارزش قائل شویم و به خود القا کنیم که انتظاري جز موفقیت
 3359. نداریم .
 3360. باید آن چنان تلاش کنیم که هر روز پیشرفتی در خود ببینیم و الا زیان دیده ایم.
 3361. براي پیشرفت از فرصتهاي پیش آمده بهترین بهره را ببریم که در غیر این صورت پشیمانی حتمی است .
 3362. با رعایت آداب اجتماعی، خود و خانواده را معرفی می کنی .
 3363. کارهایت را همیشه با اولویت بندي انجام بده تا اگر خسته شدي حداقل کارهاي مهم خود را انجام داده باشی .
 3364. براي موفقیت خود هر روز کارهایت را مورد بررسی قرار بده .
 3365. براي پیشرفت در زندگی مداومت را سرلوحه کارهایت قرار ده ، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.
 3366. کیفیت را شعار خود قرار بده که همیشه سود ما در کیفیت وجود دارد .
 3367. ذهنت را به برنامه هاي کم اهمیت ، مشغول نساز تا مبادا از کارهاي مهم با بمانی.
 3368. اگر می خواهی از ثروت خود بهره مند شوي ، خود را مایل به دنیا نشان نده و براي پول حرص نزن که موفقیت تو در این است .
 3369. « ضرب المثل دانمارکی » . پشیمانی قرصی است که با بی میلی بلعیده می شود
 3370. « ضرب المثل نگرویی » . پلی که از آن گذشته اي ویران مکن
 3371. « ضرب المثل لهستانی » . بین زن کور و شوهر لال همیشه صلح حکم فرماست
 3372. « ضرب المثل بلژیکی » . بیماري سواره می آید ولی پیاده می رود
 3373. « ضرب المثل لاتینی » . بیان متملق عسلی است آلوده به زهر
 3374. « ضرب المثل انگلیسی » . بهترین ذخیره ي فردا، کار نیک امروز است
 3375. « ضرب المثل هندي » . آن که ایمانش را به پول بفروشد، انسان نیست
 3376. « ضرب المثل اسپانیایی » . آن که امید را از دست می دهد خیلی چیزها را از دست خواهد داد
 3377. « ضرب المثل آلمانی » . می رسد « ي» می گوید، سرانجام به « الف » آن که
 3378. « ضرب المثل چینی » . آنچه چشم نمی بیند، دل غصه اش را نمی خورد
 3379. « ضرب المثل شیلیایی » . آنچه با آب می آید، آبش هم می برد
 3380. « ضرب المثل لاتینی » . آنچه از راه نامشروع تحصیل گشته در راه نامشروع هم خرج می شود
 3381. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . آنجا که آفتاب نمی آید، پزشک می آید
 3382. « ضرب المثل ایرانی » . آنجا برو که بخوانندت، نه آنجا که برانندت
 3383. « ضرب المثل عربی » ؟ آن معده اي که با کمی نان سیر می شود، چرا برایش این قدر ناراحتی باید کشید
 3384. « ضرب المثل ایتالیایی » . آن کس که در حضور از تو بترسد، در غیاب از تو تنفر دارد
 3385. « ضرب المثل انگلیسی » . آن کس که در پایان کار می خندد، بهترین خنده را کرده است
 3386. « ضرب المثل چینی » . آن کس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، مجبور به انداختن ریسمان به گردن خود می شود
 3387. « ضرب المثل ایرانی » . آن کس که تن سالم دارد، گنجی دارد که خودش نمی داند
 3388. « ضرب المثل اسپانیایی » . آدم متقلب مانند زنبوري است که در دهان عسل دارد و در دم نیش
 3389. « ضرب المثل ایتالیاي » . آدم عجول، دشمن خویش است
 3390. « ضرب المثل اسپانیایی » . آدم دزد همه را دزد می پندارد
 3391. « ضرب المثل ضرب المثل ایرانی » . آتش به دست خویش بر ریش خود زد
 3392. « ضرب المثل نیجریه اي » . آب کثیف را نمی توان شست
 3393. « ضرب المثل نیجریه اي » . آب رفته به جوي باز نمی گردد
 3394. « ضرب المثل اسپانیایی » . آب دریا را ازهرکجایش بچشی شور است
 3395. « ضرب المثل اسلواکی » . آب پاك، نخستین و بهترین داروهاي روي زمین است
 3396. چیزي بگو که ارزش آن، بیش از خاموشی باشد. دیل کارنگی
 3397. پیشرو ، کسی ست که در گفتارش، عجله نشان ندهد و در کارش ، نشاط داشته باشد . کنفوسیوس
 3398. صرفه جویی، یکی از منابع مهم درآمد است . الکساندر دوما
 3399. مرد بزرگ با روي خوش رد می کند، مرد کوچک ، با روي ترش می پذیرد. کنفوسیوس
 3400. هم نوع خود را با نیکی تنبیه کن و شر او را با بخشش، از خود دور بگردان.
 3401. آغوش تان را براي دریاي مشکل ها باز کنید و با تلاش مداوم ، آنها را به پایان برسانید. ویلیام شکسپیر
 3402. مردان بزرگ ، کم می گویند و بسیار می کوشند. کنفوسیوس
 3403. آنجا که حقیقت نباشد، همه چیز زشت و مبتذل است. سقراط
 3404. خواندن بدون فکر کردن ، بدتر است از نخواندن است. هري گلدن
 3405. می توان با یک لبخند و تشکر ساده ي چند ثانیه اي، دیگران را به مدت چند ساعت یا چند روز شاد و پر انرژي کرد.
 3406. زندگی ،زمانی زیباست که زیبا زندگی کردن را آموخته باشیم.
 3407. ممکن است شما مسئول زمین خوردن تان نباشید اما مسئول از جا بلندشدن تان هستید .
 3408. هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. ضرب المثل آلمانی
 3409. تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.
 3410. خوشحالی هاي واقعی بعد از ازدواج به دست می آید. پاستور
 3411. جزء اهل علم و دانش شویم تا از روزي تضمینی خدا بهره ببرید .
 3412. بزرگترین خسارت دوري از علم است چرا که هیچ پیشرفت و تکاملی نیست مگر در پرتو دانستن .
 3413. علم پیوندي است میان ما و خدا پس با آموختن، خداي خود را بیشتر بشناسیم .
 3414. با پرداخت هزینه آموختن به گنج دانستن دست یابیم .
 3415. معلم هستی (پروردگار تو ) کسب علم را عبادت دانسته ، در این عبادت کوتاهی نکن.
 3416. صاحب علم تنها بخشنده اي است که می بخشد و چیزي را از دست نمی دهد .
 3417. میزان علم همان میزان بهره مندي از زندگی مان است ، بیایید از زندگی خود بهره ببریم .
 3418. علم پله است بعد از نادانی و قبل از عمل کردن .
 3419. با آموختن چگونگی طرح سؤال، قدرت یادگیري خود را دو برابر کنید .
 3420. با طرح سؤالات دقیق، راه هاي آموزش ، کوتاه و یادگیري علوم آسان می شود.
 3421. با آموختن آنچه که نمی دانید شخصیت علمی و اجتماعی خود را قوي تر کنید.
 3422. دانش زاییده پرسش است پس با پرسش به آموخته هایمان بیفزاییم .
 3423. حرف اول رفع مشکلات را تجربه می زند پس از دانش بزرگ ترها درس بگیریم .
 3424. اگر چه مشورت یکی از راههاي آموزش است اما اگر درست انجام نشود شکست حتمی است .
 3425. اگر وقت خود را با کارهاي خوب پر کنید ، مطمئن باشید از افتادن در خطا جلوگیري کرده اید .
 3426. معجزه وقتی اتفاق می افتد که تو بتوانی از کار بدي که به آن عادت کرده اي رها شوي .
 3427. . « وقت ما طلاست آن را با پول مقایسه نمی کنم » همیشه این جمله را شعار خود کن
 3428. قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار » جوانی و سلامتی خود را قبل از پیري و بیماري دریاب ، مثل این عبارت نشویم
 3429. .« آید
 3430. اگر کاري را که انجام می دهیم سخت و دشوار است ، براي آرامش خود ، ارزش آن کار را مرتباً در نظر داشته باشیم .
 3431. شکست هاي پی در پی خسته ات نکند، که مقدمه پیروزي است.
 3432. پیروزي از آن ماست ، به شرط آن که داشته هاي خود را باور کنیم .
 3433. « نمی دانم » در صورت ندانستن مطلبی، معجزه این کلمه را براي آرامش خود تجربه کنیم
 3434. موفقیت شما در تلاش و دوري از تنبلی و سستی است که باید این جمله را شعار عملی خود کنیم .
 3435. موظب باش، هیچ وقت ترس از فقیر بودن را به خود راه ندهی و با خیالات خود زندگی نکنی .
 3436. کلید پیروزي در این است که خود خواه نباشیم و خود را از خداوند بی نیاز ندانیم .
 3437. موفقیت در هر کاري مقدماتی دارد که باید تمامی آنها فراهم شود .
 3438. افکار پلید را از خود دور کنیم تا هیچ وقت در پلیدي ، گرفتار نشویم .
 3439. براي شادي بادوام از شادهاي زودگذر چشم پوشی کنیم .
 3440. شادي ها و لذت هاي موقت را رها کن تا به موفقیتی همیشگی برسی.
 3441. براي پول دار شدن کافی است آگاهی و علم خود را اضافه کنیم .
 3442. امیدواري به أینده و خوش بین بودن، راز و شاه کلید موفقیت هاي بزرگ است.
 3443. از احتیاط بی جا دست بردار که زیاده روي در مراقب بودن ، نشانه ترسو بودن است.
 3444. وقتی در گرفتاري قرار می گیري با تحمل و صبر، رنج آن را از خود دور کن که بی تابی گره اي بر گره هایت افزوده می کند .
 3445. هدیه شیطان براي شما در دنیا ناراحتی و حرص خوردن و در آخرت هم عذاب الهی است.
 3446. صادقانه از خدا بترس تا در پناه خداوند عالم در امان باشی.
 3447. احکام خدا را رعایت کن تا شیطان را شریک در اموال و اولادت نکنی.
 3448. تکبر، طلا و جواهر شیطان است پس از زینت آلات شیطان دوري کن.
 3449. کسی که تنها و جداي از مردم می شود، بیشتر در دسترس شیطان است.
 3450. کسی که قانع است دست شیطان را می بندد و حریص دست خود را.
 3451. زبانت را نگه دارد که دلت را می کشد و فریب شیطان را نخور که تو را به گناه می کشد.
 3452. اگر افسار نفس خود را رها کنید، او افسارتان را می گیرد و آن را رها نمی کند.
 3453. کوچک ترین همکاري با شیطان، بزرگ ترین خسارتها را در بردارد.
 3454. بغض شیطان از فرزندان حضرت آدم (ع) به قدري است که به کمتر از عذاب ابدي راضی نمی شود.
 3455. اگرشیطان را از قلب خود دور کنی، نادیدنی ها را خواهی دید.
 3456. همکاري با هم در کار نیک، کمر شیطان را می شکند.
 3457. در دل شب با خدا مناجات کن تا از شر شیطان در امان باشی.
 3458. از گناهان توبه کردن= شیطان را بیچاره کردن و سعادت ابدي.
 3459. پرورش دهنده تو همان مربی توست پس ببین که بنده کیستی.
 3460. در قلبت فرشته و شیطان صدا می کند، تو به کدام یک گوش می دهی؟
 3461. است، پس به معناي آن دقت کن. « لااله الا الله » کلید رهایی از وسوسه هاي شیطان گرفتن
 3462. خودبینی و خودپسندي بدترین دام شیطان است پس دیگران را فراموش نکن.
 3463. گاهی کار خوب یا گفتار خوب راه نفوذ شیطان می شود پس بیشتر دقت کن.
 3464. خدا نکند کسی عالم باشد و عامل نباشد که همان کسی است که شیطان می خواهد.
 3465. انسان حیله گر، شیطان آدم نماست مواظب باش.
 3466. حسادت اولین خون به ناحق را در زمین ریخت پس شما مرتکب حسادت نشوید.
 3467. فکر نکن هر کس قسم می خورد راست می گوید که شیطان براي حضرت آدم سوگند خورد.
 3468. شیطان می خواهد که تو به خود اعتماد کنی اما تو باید به خدا توکل کنی.
 3469. عجله نکن که عجله کار شیطان است.
 3470. حتی کوچک ترین گناه تو، شیطان را راضی و خدا را خشمگین می کند.
 3471. نیت مومن از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش می باشد و هر کس طبق نیتش عمل می کند .
 3472. تمام تلاش و وقتمان را براي تنظیم کردن و زیبا نمودن مرکز تصمیم گیریمان قرار دهیم .
 3473. دوري از زیاده روي و کم کاري ، راه رسیدن به پیروزي و مقصود است .
 3474. تغییر را از از خود آغاز کنید ، اولین تغییر در چگونگی دید ماست .
 3475. واي بر ما اگر با اعمال بدمان، خود را دشمن پیامبراکرم(ص) و خاندان پاکش کنیم .
 3476. دست هایی که در حال خدمتند مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می خوانند.
 3477. زیباترین حکمت دوستی به یاد هم بودن است، نه در کنار هم بودن.
 3478. خدایا به فرشتگانت بیاموز در لحظه لحظه نیایش خود، دوستان مرا فراموش نکنند.
 3479. هرصدفی لیاقت داشتن مروارید رو نداره، یادت باشه براي هر صدفی مروارید نشی .
 3480. چه دعایی کنمت بهتر از این، خنده ات از ته دل، گریه ات از سرشوق.
 3481. خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز ، استفاده از امروز، امید به فردا.
 3482. مردن به خاطر دوست هرگز سخت نیست، ولی پیدا کردن دوستی که برات بمیره سخته .
 3483. باران باش و ببار، نپرس کاسه هاي خالی از آن کیست.
 3484. مردان موفق، شرایط مساعد را جست وجو می کنند و اگر نیابند، به ساختن آن همت می گمارند. برنارد شاو
 3485. همواره بدان که شکست ، یک واقعه و رویداد است نه هویت . دزورت
 3486. خنده ، ورزش اعصاب و موجب آرامش روان است . نورمن کاریسز
 3487. خنده ، جزو ضروریت هاي زندگی هر انسانی است. پاول دیویس
 3488. خنده ي سالم و صادقانه، درمان بخش بسیاري از بیماري هاست. خوزه الیاس
 3489. « ضرب المثل چینی » . این را بدان که به حرف، برنج پخته نمی شود
 3490. « ضرب المثل فرانسوي » . اولین موي سفید، نخستین شکوفه دوران پیري است
 3491. « ضرب المثل آمریکایی » . اول مطمئن باش حق با توست، بعد جلو برو
 3492. « ضرب المثل فرانسوي » . اول ماهی را بگیر. بعد میهمانی بده
 3493. « ضرب المثل ایرانی » . اول اندیشه وانگهی گفتار
 3494. « ضرب المثل انگلیسی » . انسان، با ادب و رفتارش شناخته می شود
 3495. « ضرب المثل آلمانی » . انسان می تواند حتی از کوچکترین روزنه ها روشنایی روز را ببیند
 3496. « ضرب المثل نروژي » . انسان می تواند به هر کجا که دلش خواست برود ولی نمی تواند از جلد خود خارج شود
 3497. « ضرب المثل آلمانی » . انسان عاقل، داراي گوشهاي دراز و زبان کوتاه است
 3498. « ضرب المثل چینی » . انسان صد سال هم زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد
 3499. « ضرب المثل ژاپنی » . انسان از پیروزي چیزي یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد
 3500. « هندي » . اندوه نخست مغز را از بین می برد و سپس جسم را
 3501. « ضرب المثل ایرانی » . اندك دان، بسیار گوست
 3502. « ضرب المثل آلمانی » . امیدوار بودن به شانس و اقبال همان و به کام مرگ رفتن هم همان
 3503. « ضرب المثل بلژیکی » . امید هیچ کس را نمی کشد
 3504. « ضرب المثل هندي » . امید وتوانایی، دو گوهر درخشان افسر پیروزي هستند
 3505. « ضرب المثل فرانسوي » . امید است که آینده را می سازد
 3506. « ضرب المثل ایرانی » . امساك، بهترین داروست
 3507. « ضرب المثل آلمانی » . الاغ را در پوست شیر هم می شود شناخت
 3508. « ضرب المثل چینی » . اگر چه در کنار جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان
 3509. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر سر شیشه اي داري، سنگ پرتاب مکن
 3510. « ضرب المثل فرانسوي » . اگر زن حسود باشد، خانه را آتش می زند
 3511. « ضرب المثل نگرویی » . اگر روي چهره ات تبسم نداري، بهتراست دکان باز نکنی
 3512. مهمترین و دشوارترین وظیفه ي ما ، خوب زیستن است . حجازي
 3513. تنها فاصله ي شما با موفقیت ، شهامت برنده شدن است . جک کنفیلد
 3514. شرافت و نفع پرستی، در یک جا جمع نمی شوند . هوبرت
 3515. پیش از لب به سخن گشودن ، حرفت را بسنج ؛ چنان که پیش از کاشتن ، شخم می زنی . روسو
 3516. « ضرب المثل دانمارکی » . اگر بخواهی، می توانی فرصتی را که در آستین خود داري بیابی
 3517. « ضرب المثل عربی » . اگر از دیگران نفرت داري، خود را اصلاح کن
 3518. « ضرب المثل مصري » . اگر تقصیري سر نمی زد، عذر خواهی هم لازم نمی بود
 3519. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر توانستی عادت را از سر بیندازي، به موفقیت خود امیدوار باش
 3520. « ضرب المثل انگلیسی » . اگر حرص داشته باشی فقیري، نه اینکه چیزي نداشته باشی
 3521. « ضرب المثل یوگسلاویایی » . اگر در شناخت کسی درماندي، جستجو کن ببین با چه کسی معاشر است
 3522. « ضرب المثل پاکستانی » . اگررعایت حال روباه را کردي، مظلوم واقع می شوي
 3523. « ضرب المثل ایرانی » . اگر روزي خود را از بنده ي خدا خواستی، گرسنه خواهی ماند
 3524. « ضرب المثل پاکستانی » . بردباري در آسایش را باز می کند
 3525. « ضرب المثل چینی » . براي اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست ولی براي بدنامی او یک روز کافی است
 3526. « ضرب المثل آمریکایی » . بدهکار، شناگري است که پوتین در پا دارد
 3527. « ضرب المثل ایرانی » . بدهکار را که رو دادي، بستانکار می شود
 3528. « ضرب المثل مصري » . بدون رفیق حتی بهشت جهنم است
 3529. « ضرب المثل ژاپنی » . بدبختی هم می تواند پلی براي خوشبختی گردد
 3530. « ضرب المثل پاکستانی » . بدبختی براي انسانها یکی است ولی براي ناشکیبایان دوتا می شود
 3531. « ضرب المثل اسپانیایی » . به خاطر آن که همسایگانت درستکار بمانند، در منزلت را قفل کن
 3532. « ضرب المثل روسی » . بچه ي جغد در نظر مادرش ملکه ي زیبایی است
 3533. « ضرب المثل ایرانی ». بچه عزیز است ولی تربیت او عزیزتر
 3534. « ضرب المثل فرانسوي » . باید دامن فرصت را چسبید و پیش رفت
 3535. « ضرب المثل مجارستانی » . باد می تواند درخت بلوط را بر زمین اندازد ولی نمی تواند ریشه هایش را از بین ببرد
 3536. « ضرب المثل روسی » . با مردم مشورت کن، ولی خودت تصمیم بگیر
 3537. « ضرب المثل ایتالیایی » . با نیک مردان معاشرت کن تا برتعدادشان بیفزایی
 3538. « ضرب المثل ایرانی » . با قضا کارزار نتوان کرد
 3539. « ضرب المثل آلمانی » . با قرض که داماد شدي، خنده از تو خداحافظی می کند
 3540. « ضرب المثل فرانسوي » . با صبر و حوصله هر کاري را می توان به آخر رساند
 3541. « ضرب المثل بلغارستانی » . با سکوت می توان شیطان را عصبانی کرد
 3542. « ضرب المثل بوسنیایی » . با خویشانت بخور و بنوش ولیکن با آنها معامله مکن
 3543. « ضرب المثل » . با این که شیر غرش می کند، بچه ي خود را نمی خورد
 3544. « ضرب المثل چینی » . با این که روبروي یکدیگر سخن می گویند، قلوبشان فرسخها از هم دور است
 3545. زندگی هدیه خداوند به شماست و شیوه زندگی شما، هدیه شما به خداوند است .
 3546. امیدتان را از دست ندهید. شاید آخرین کلید باقیمانده، بازکننده قفل در باشد .
 3547. امروز اولین روز بقیه عمر ما می باشد. قدر آن را بدانیم.
 3548. هیچ گاه فاصله ها حریف خاطره ها نیستند.
 3549. وقتی زندگی چیز زیادي به شما نمی دهد به دلیل آن است که شما هم چیز زیادي از او نخواسته اید.
 3550. استعداد، در تنهایی رشد می کند اما شخصیت، در زندگی. گوته
 3551. مهم نیست چه اتفاقی در زندگی شما می افتد ، مهم این است که شما با آن چه می کنید . جان هومر
 3552. در خلوت ، دوست را سرزنش کن و در میان جمع ، بستاي. اسمایلز
 3553. اگر آفتاب را به نظاره بنشینی ، سایه را نتوانی دید. ملرومکر
 3554. « ضرب المثل لاتینی ». اگر می خواهی دوستت بدارند، دوست بدار
 3555. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . اگر می خواهی گرم بشوي، باید دود را تحمل کنی
 3556. مردان بزرگ، مانند شهاب هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند. ناپلئون
 3557. « ضرب المثل استرالیایی » . اضطراب رفیق دایمی حسادت است
 3558. « ضرب المثل فلسطینی » . اشکهاي کسانی را که گریان به نزدت می آیند، پاك کن
 3559. « ضرب المثل فرانسوي » . اشک زبان خاموش اندوه است
 3560. « ضرب المثل مجارستانی » . اگر آزادي باشد، پیر مرد هم پهلوان می شود
 3561. « ضرب المثل ایرانی » . افسرده دل، افسرده کند انجمنی را
 3562. « ضرب المثل یونانی » . افتخار مرد به احترام اوست، نه به مال و ثروتش
 3563. « ضرب المثل آلمانی » . افتادن در گل ولاي ننگ نیست، ننگ در این است که در همانجا بمانی
 3564. « ضرب المثل انگلیسی » . اعمال ما معرف ماست نه گفتارمان
 3565. « ضرب المثل چینی » . اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد
 3566. « ضرب المثل عربی » . اسیر عادت، شایسته زندگی نیست
 3567. « ضرب المثل چک و اسلواکی » . اسب را با چشمانت بخر نه با گوشهایت
 3568. « ضرب المثل بلغارستانی » . از قول تا عمل به اندازه ي یک روز مسافت است
 3569. « ضرب المثل انگلیسی » . از خون پاك، کار ناپاك سر نمی زند
 3570. « ضرب المثل انگلیسی » . از پیش هشدار دادن، از پیش تجهیز شدن است
 3571. « ضرب المثل انگلیسی » . احمق و پولش، زود از هم جدا می شوند
 3572. برخی از نردبان نگرش سازنده ترقی می کنند و برخی به دلیل داشتن نگرش نادرست سقوط می کنند.(جان ماکسول)
 3573. ملاك موفقیت یا شکست، نگرش است.(جان ماکسول)
 3574. سخن به پایه است وکار به مایه. (ابوحامد محمد غزالی)
 3575. علم کز اعمال نشانیش نیست / کالبدي دارد وجانیش نیست(کمال الدین حسین کاشفی)
 3576. خردمند از خادم خویش آموزد وبی خرد از مؤدب خویش خرد نه آموزد. (ابومنصور اوزجندي)
 3577. چو علم آموختی آنگه عمل کن چون که زشت آید / گرفته چینیان احرام ومکی خفته دربطحا(سنایی غزنوي)
 3578. سعدیا! گر چه سخندان ومصالح گویی / به عمل کار برآید به سخن دانی نیست(سعدي)
 3579. علم آن قدر تمام است که بدان کاري کنی؛ اما گر براي فروختن آموزي، هرگزت کار برنیاید.(عطار نیشابوري)
 3580. علم آن بود که هر کجا که تو از براي آن آموخته باشی در آن جایگاه به کار داري، و بدانی که مرا این علم اینجا می باید.( شیخ
 3581. احمد جام)
 3582. خردمند بکند؛ ولی خود نگوید . بی خرد بگوید؛ ولی خودنکند. (ابومنصور اوزجندي)
 3583. کام خود آخر عمر از می ومعشوق بگیر / حیف اوقاف که یک سر به بطالت برود(حافظ شیرازي)
 3584. هر که او تخم کاهلی کارد / کاهلی کافریش بار آرد(سنایی غزنوي)
 3585. آنچه از رنج وکوشش به دست می آید، به علت تنبلی وغفلت از دست دادن خوب وخردمندانه نیست؛ که هنگام نیازمندي ،
 3586. پشیمانی سودي ندارد. ( قابوس بن وشمگیر)
 3587. خود را از تنبلی گوشمالی دادن، بسیار سودمند است؛ زیرا گفته اند : سستی وتنبلی موجب فساد آدمی است.( قابوس بن وشمگیر)
 3588. از تنبلی ننگ داشته باش؛ زیرا تن پروري شاگرد بدبختی است.( قابوس بن وشمگیر)
 3589. تیر فرصت درکمان جهد توست / می رود تیر ازکمان اندیشه کن (اوحدي اصفهانی)
 3590. سعدیا عمر عزیز است به غفلت مگذار / وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را (سعدي شیرازي )
 3591. سیمرغ حکمت را در قاف همت وقربت بطلب!( بید آبادي)
 3592. باطن تو کی کند برمرکب شاهان سفر / تا نگردد راي تو بر مرکب همت سوار(سنایی غزنوي)
 3593. مرغی که از زمین بالا پرد، اگر چه به آسمان نرسد؛ اما این قدر باشد که از دام دورتر باشد.( عبدالرحمن جامی)
 3594. اگر تنها از امید انتظار معجزه داري، در اشتباهی؛ امید باید با حرکت همراه باشد.((محمد اقبال))
 3595. اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که
 3596. با غم سپري می کنید، می دانستید.((ابوعلی سینا))
 3597. بین کسی که با شوق و حرارت کتابی را مطالعه می کند و کسی که می خواهد خستگی خود را با کتاب برطرف سازد، تفاوت
 3598. بسیار است.((چارلز دیکنز))
 3599. آرزوي یک خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی اي که از آن بهره مند هستیم باز می دارد.((ژان دوال))
 3600. خرد باید نخستین خواست آدمیان باشد؛ چرا که بی خرد، چیزي براي خود ندارد.((اُرد بزرگ))
 3601. آرزوهاي واپسین دم زندگی، خانه بزرگتر و ثروت بیشتر نیست، بلکه دوست داشتن دیگران، رسیدگی به خود و بهبود روابط با
 3602. دیگران است.((کن بلانچارد))
 3603. خوشبختی، تحقق تدریجی هدف و آرمانی ارزشمند است.((برایان تریسی))
 3604. نقاشی، آرزوها و امیال پنهان انسان را آشکار می سازد.((اگوست رودن))
 3605. خدا امید و خواب را براي جبران غم هاي زندگی به ما ارزانی داشته است.((فرانسوا ولتر))
 3606. حیف است به دریا رسیدن، واز دریا به آبی یا به سبویی قانع شدن! آخر از دریا گوهر ها وصدهزار چیزها برند. آب بردن چه قدر
 3607. دارد؟!( مولوي)
 3608. همت مرغی است که جز از بالا صید نکند.( سمعانی)
 3609. هر که را همت عالی بود وفکر بلند / دان که آن همت عالی اثر همت توست(مولوي)
 3610. ابوحامد ).« به خواري داشتن تا قدر خویش بدانند » : گفت «؟ خسیس همتان را به چه ادب باید کردن » : بُزرُجمهر را پرسیدند که
 3611. غزالی
 3612. (
 3613. نشان همت آن است که هرگز درحاصل وحاضر نگاه نکند؛ بل همه نظر او مقصور بود بر آنچه ندارد. وآنش جز در قناعت
 3614. « عین القضات همدانی ». نیست
 3615. خوب صبر کردن، پیش در آمد پیروزي است .
 3616. دانا انتظار ندارد کارهاي او مورد ستایش و تحسین قرار گیرد.((لائوتسه))
 3617. غفلت از نادانی خود، دردي است که نادانها به آن گرفتارند.((الکوت))
 3618. از افراد نادان بیش از افراد متقلب باید ترسید .((کریستین))
 3619. ابله همیشه دنبال ابله تر از خود می گردد که او را تحسین کند.((بوالو))
 3620. هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادان است.((سعدي))
 3621. ملتی که از علم و دانش بهره مند باشند، دیگر طعم گرسنگی را نچشیده و زندگی راحت و آسوده اي خواهند
 3622. داشت.((کنفوسیس))
 3623. خرد، توانایی بهرهگیري درست از زمان و دانش است.((توماس ج. واتسون))
 3624. آزادي چیزي است شبیه سلامتی؛ تا زمانی که این دو را از دست ندهیم، قدرشان را نمی دانیم.((والتر))
 3625. همیشه قشنگ ترین پاسخ، از آن قشنگ ترین پرسش است.((کامینگز))
 3626. راز کامیابی، پرسیدن و خواستن است.((جک کانفیلد))
 3627. پرسشهاي ما افکار ما را می سازند.((آنتونی رابینز))
 3628. پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید، درباره توانایی خود در اجراي آن دمی بیندیشید و سپس پاسخ گویید.((اُرد بزرگ))
 3629. فرومایگی شخص از دو چیز روشن می شود : بیهوده سخن گفتن و نپرسیده جواب دادن.((بقراط))
 3630. از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او می توانید درباره اش قضاوت کنید.((فرانسوا ولتر))
 3631. یک قهرمان خوب، تمرین خود را هرگز به امید شانس و نیکبختی رها نمیکند.((استیو چندلر))
 3632. آرزوهاي ساده و میانهاي که پیرو منطق و خرد و راي درست میباشد، تنها نزد شمار کمی از افراد یافت میشود.((افلاطون))
 3633. هرگز نمیتوانید امیدوار باشید که دنیا، به گونهاي خودکار، شرایط رسیدن به هدفتان را فراهم سازد.((آنتونی رابینز))
 3634. آنان که آرزو دارند میان افراد نادان، خردمند به نظر برسند، میان خردمندان، نادان به نظر میرسند.((کوئینتیلیان))
 3635. دستیابی به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هیچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد یافت.((ناتانیل براندن))
 3636. پیدا کردن یک هدف روشن و بزرگ، نخستین کامیابی است که برانگیزانندهي فرد و به آرزو درآورندهي وي در آفرینش راهها و
 3637. راهکارها میباشد.((استیو چندلر))
 3638. کسی که براي کامروا شدن به امید شانس نشسته باشد، سالها پیش مرده است.((مثل فرانسوي))
 3639. بزرگی، از آن کسانی است که شور و شوق دارند.((گلِن دیتزل))
 3640. در مسیر کامیابی، چیزهاي زیادي وجود دارند که به شما کمک می کنند، ولی هیچ چیز به اندازه ي شور و شوق، شما را به پیش
 3641. نخواهد برد.((گلِن دیتزل))
 3642. ترس ها را به کنار بگذارید تا درس دلیري را بیاموزید وزندگی تان را به گونه اي که آرزو دارید، بیافرینید.((شري کارتر اسکات))
 3643. هیچ عاملی همچون رؤیا آینده ساز نیست؛ آرزوهاي امروز حقایق فردایند.((ویکتور هوگو))
 3644. در این دنیاي پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق با ناامیدي مواجه می شود یگانه روزنه ي گریز، هنر است و بس.((برنو
 3645. والتر))
 3646. عشق و اشتیاق، بالهاي پرنده ي بلندپرواز خلاقیت است.((گوته))
 3647. از اندیشه ها و آرزوهاي دیگران براي موفقیت خود، یاري بگیرید.((پاندر))
 3648. استفاده از موفقیت هاي کوچکی که پیش می آید سودمندتر از این است که بیهوده شانس بزرگتري را آرزو کنیم که شاید هرگز
 3649. به دست نیاید.((جوانامیکر))
 3650. به آرزوهاي خود ایمان بیاورید و به گونه اي به آنها بیندیشید که گویی به زودي رخ می دهند.((ارد بزرگ))
 3651. امید جزیی از خوشبختی است.((ژوبر))
 3652. تنها آرمانهاي بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوي می دهد.((ارد بزرگ))
 3653. در زندگی، زمانی که کاري براي انجام یا چیزي براي عشق ورزیدن یا بارقه اي براي امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادي
 3654. خواهید بود.((ارسطو))
 3655. هرگاه با مسالهاي که حل شدنی به نظر نمیرسد، روبرو میشوید، به خود یادآور شوید که حل و فصل آن در گرو یک واکنش
 3656. مناسب است.((وین دایر))
 3657. پرسش بنیادي و مهم دربارهي زندگی این است: براي دیگران چه کار میکنید؟((مارتین لوترکینگ))
 3658. گاهی، نابخردانهترین پرسشها، بهترین و زیرکانهترین پاسخها را در بر دارد.((پرمودا باترا))
 3659. بیان پرسشی بجا، یعنی به نیمهراه خردمندي رسیدن.((فرانسیس بیکن))
 3660. مهمترین مسأله این است که دست از پرسیدن برنداریم.((آلبرت انیشتین))
 3661. دانستنیهاي بدون درك و فهم انسان، همانند پاسخ بدون پرسش است.((آرکیبالد مک لیش))
 3662. با پرسیدن پرسشهاي بسیار میتوانید ارتباطات خود را پایدار کنید و پایهي دگرگونیهاي درخشانی را در زندگیتان بنا
 3663. نهید.((استیو چندلر))
 3664. اگر از خواستن و پرسیدن، چیزي به دست می آورید، ولی هیچ چیز را از دست نمی دهید، پس در خواستن و پرسیدن، تردید نکنید
 3665. و آن را بخواهید.((کلمنت استون))
 3666. پرسیدن مثل ساعت کوکی است و ما را بیدار می کند.((اسپنسر جانسون))
 3667. دل به دریا بزنید و دربارهي هرچه برایتان پرسش برانگیز است، بپرسید. این عین زیرکی است.((گاي فینلی))
 3668. پرسش ها به مردم کمک می کنند تا اندیشه ي خود را روشن سازند.((ریچارد تمپلر))
 3669. آدمی براي شک کردن آفریده نشده، براي پرسیدن آفریده شده است.((توماس یانگ))
 3670. پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.((ارد بزرگ))
 3671. کسی که ساده ترین کار را با اکراه و بی میلی انجام دهد، آن را تبدیل به دشوارترین مسأله خواهد کرد.((ترنس))
 3672. آن که پرسشهاي پراکنده در وادیهاي گوناگون را همزمان می پرسد، تنها می خواهد زمان و نیروي استاد را تباه کند.((اُرد بزرگ))
 3673. با خود صحبت کن؛ خیلی چیزها داري که به خودت بگویی و خیلی سوالها داري که باید از خودت بپرسی.((اپیکتت))
 3674. سکوت، جوابی غیر قابل پاسخ است.((ج. ك. چسترتون))
 3675. ممکن است مردي که همیشه سؤال می کند، ابله به نظر برسد، ولی کسی که هرگز سؤال نمی کند، در تمام عمر ابله باقی می
 3676. ماند.((لویی پاولز))
 3677. سالها کار سخت شما ممکن است یک شبه ویران شود، اما این مساله نباید شما را از ادامه سخت کوشی باز دارد.((مادر ترزا))
 3678. براي همه آرزوي خیر کنید، چرا که خودتان هم جزیی از همه هستید.((مارك اورول))
 3679. دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.((سعدي))
 3680. خداوند بی نهایت است و بدون مکان و زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوي تو
 3681. گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می گردد.((ملاصدرا))
 3682. امید، با مرگ هم به گور نمی رود.((فریدریش شیلر))
 3683. تنها آرام بخشِ آرزوهاي طلایی دو چیز است: صبر و امید.((الکساندر دوما))
 3684. هرچه کمتر آرزو داشته باشید محرومیت هاي شما کمتر است.((پلوتارخ))
 3685. هر تغییر و تحولی که براي جهان آرزو می کنی، در وجود خودت ایجاد کن!((ماهاتما گاندي))
 3686. دست طبیعت، امیدهاي انسان را در هیچ حدود و ثغوري دربند نکرده است و آرزوهاي بشري هرگز حدي نمی
 3687. شناسند.((کندورسه))
 3688. دامنه ي آمال و آرزوي انسان پایانی ندارد، سعادتمند کسی است که به اندیشه هاي بی اساس و ایده آل هاي بی معنا دل نبندد.
 3689. جهت تحقق آرزو، خواه امیر باشی خواه گدا، در برابر طبیعت فرقی ندارد و براي همه یک بها معین شده است و آن، فداکاري و از
 3690. خودگذشتگی است.((ماردن))
 3691. امید و آرزو آخرین چیزي است که دست از گریبان بشر برمی دارد.((ژان ژاك روسو))
 3692. آرزوي هر شخصی هدایت او را به عهده دارد.((جورج هربرت))
 3693. رمز سعادت در انجام آرزوها نیست، بلکه در آرزو براي انجام چیزهایی است که باید صورت گیرد.((جیمز.ام باري))
 3694. قدرت تسلط بر احساسات، تصورات و آرزوهاي خویش از بزرگترین قدرتهایی است که هر فرد باید در خود به وجود
 3695. بیاورد.((دکترماکارنکو))
 3696. امید، بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتکاء است. همیشه امیدوار باشید و روح ناامیدي و یاس را از خود دور سازید.((اونوره دو
 3697. بالزاك))
 3698. آینده متعلق به کسانی است که در آرزوي آن هستند و به آن ایمان دارند.((مصطفی کمال پاشا))
 3699. انسان همیشه براي چیزهایی که آرزو می کند قدرت کافی دارد؛ فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوي
 3700. خود گام بردارد.((ژان ژاك روسو))
 3701. آرزو دارم روزي این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.((مارتین لوترکینگ))
 3702. هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیري، آرزوي دیگران است؟!((جک لندن))
 3703. دل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یکسان نیست، هر کس خویی دارد و جویا و خواهان چیزي است.((بزرگمهر))
 3704. دل در آرزوي آنچه دسترسی بدان امکان پذیز نیست نباید بست، به این دلیل که مایه رنج تن و بلاي جان است.((بزرگمهر))
 3705. کسی که به خودش احترام نگذارد، نباید امید داشته باشد که دیگران، وي را ارجمند شمارند.((پرمودا باترا))
 3706. شور و اشتیاق خود را در زندگی نشان دهید و به هر شکل ممکن، این نیرو را بر جهان و انسانهاي پیرامونتان، بازتاب دهید.((وین
 3707. دایر))
 3708. آرامش و متانت شما به دیگران امید میدهد که همهي کارها خوب پیش خواهد رفت.((جک کانفیلد))
 3709. پرتلاش، پرانرژي و آرزومند باشید و ایمان داشته باشید تا به هدف خود برسید.((رالف والدو امرسون))
 3710. یکی از نیرومندترین موتورهاي کامیابی، آرزومندي است.((رالف والدو امرسون))
 3711. هرگز از امید و رویاهایتان دست برندارید.((جک کانفیلد))
 3712. امیدواري، آشکارترین نشان زندگی و چیزي است که انسان را از اراده و توان آغاز کردن، برخوردار میکند.((نورمن کازینز))
 3713. به راستی که امید، براي باورمندان، رودي همیشه جاريست.((لئوبوسکالیا))
 3714. نباید امیدوار باشیم که همه، همان گونه جهان را دریابند که خود، درمییابیم.((لئوبوسکالیا))
 3715. خوار کردن دیگران با هدف بزرگ نمودن خودمان، نشان ناتوانیست. ((لئوبوسکالیا))
 3716. اهداف و آرزوهاي گذشته، فرصتها و سودمنديهاي اکنون را به ما پیشکش میکنند.((جیم رآن))
 3717. مردان بزرگ فقط آرمانهاي خود را نمایش داده اند.((نیچه))
 3718. منفیگرایان، در ذهن خود، همیشه بدترین گونهي سناریویی را مینویسند که با هیچ تلاشی، امیدي به بهبودي آن نیست.((استیو
 3719. چندلر))
 3720. به راستی، امید است که دل بیآرام انسان را به آرامگاه آسایش هدایت میکند.((پیندار))
 3721. براي پی بردن به قلب و ذهن کسی، به آرزوهاي آیندهي او بنگرید، نه به دستاوردهاي گذشتهاش.((جبران خلیل جبران))
 3722. همواره خواستهها و نیازهاي خود را با کمک خواستن از دیگران و گردآوري دانستهها و دادههاي بیشتري بخواهید، نه با محاکمه و
 3723. بازخواست کردن دیگران.((آنتونی رابینز))
 3724. دشواريهاي خود را به این امید از بین ببرید که در آینده با دشواريهاي” سطح بالاتري “روبرو شوید، نه این امید که دیگر
 3725. هیچگونه دشواري نداشته باشید.((آنتونی رابینز))
 3726. نرسیدن به آرزوها دردناك است، ولی رسیدن به آرزوها هم می تواند به همان اندازه دردناك باشد؛ زیرا همه چیز گذرا
 3727. است.((بیل هریس))
 3728. با چیزهایی که آرزومند یا نیازمند به دست آوردن شان هستید، از در دوستی درآیید.((فلورانس اسکاول شین))
 3729. شور و شوق نسبت به هر کاري که انجام می دهید، در مخفی کامروایی را به رویتان می گشاید.((فلورانس اسکاول شین))
 3730. قوه ي تخیل، نیرویی آفریننده است. همیشه باید واژه هایی را برگزید که در آن، بارقه اي از برآورده شدن آرزو باشد.((فلورانس
 3731. اسکاول شین))
 3732. آنگاه که انسان، تصویر تنگدستی را از صفحه ي هشیاري خود بزداید، فرمانرواي” دوران طلایی “خواهد بود و هر آرزوي درست
 3733. دلش برآورده خواهد شد.((فلورانس اسکاول شین))
 3734. اگر تو قلبت را خوب بشناسی، هیچ وقت تو را غافلگیر نخواهد کرد؛ چون تو آرزوها و رویاهایش را خواهی شناخت و می توانی
 3735. آنها را به حساب آوري.((پائولو کوئیلو))
 3736. کودکان، ارزشمندترین سرچشمه هاي دنیا و بهترین امید براي آیندهاند.((جان. اف. کندي))
 3737. به دنیا آوردن کودك، بزرگترین کار براي بیان وجود امیدواري است.((لوئیر هارت))
 3738. شیرینترین مرگها از آنِ کسانی است که کارهاي بزگ از آنها سرزده و آرزوهاي بزرگ آنها برآورده شده است.((سقراط))
 3739. رؤیاهاي کوچک را آرزو نکن؛ زیرا براي تکان دادن قلبت به اندازه ي کافی قدرت ندارند.((گوته))
 3740. امید، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند، خشم و تیزي مایه ي رنج و بلا است. آهسته رو از عیب جویی می
 3741. گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد.((بزرگمهر))
 3742. بیچاره ترین انسان در دنیا، فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است.((هلن کلر))
 3743. کسی که شهامت پذیرش خطر را نداشته باشد، در زندگی به مراد خود نخواهد رسید.((محمد علی کلی))
 3744. اسطوره ها زاینده اند! آنها همواره براي فرزندان سرزمین خویش امید به ارمغان می آورند.((ارد بزرگ))
 3745. آرمان ما نباید موجب نابودي دیگران شود. آرمانی ارزشمند است که بهروزي ما و دیگران را در پی داشته باشد.((ارد بزرگ))
 3746. ارزش انسان به داشته هایش نیست، به چیزي است که آرزوي به دست آوردنش را دارد.((جبران خلیل جبران))
 3747. نیک زیستن امروز، دیروز را به خوابی شیرین و فردا را به رؤیاي امید بدل می سازد.((سانسکریت))
 3748. آگاهی، نخستین گام براي فراهم آوردن زمینه ي دگرگونی هایی است که آرزو دارید در خودتان به وجود آورید.((شري کارتر
 3749. اسکات))
 3750. حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم براي این است که نمی توانند سخن بگویند.((گوته))
 3751. آرزوهاي هر کس نتیجه ي تجربه هاي زندگی او است.((اریک نیوتن))
 3752. آرزوها زاده ي تصادف نیستند؛ آنها از راه عادت در انسان تکوین می یابند.((اریک نیوتن))
 3753. با درمان روحیه و برانگیختن تجربه هایی که به دست می آورید، زندگی تان را سرشار از امید سازید.((آرتور کواستلر))
 3754. اگر همیشه همان کاري را بکنی که بارها انجام داده اي، نباید امید داشته باشی که چیز تازه اي به دست می آوري.
 3755. این باور تو است که تو را به خواسته هایت می رساند، مگر اینکه شهامت خواستن آن را نداشته باشی.((جک کانفیلد))
 3756. هرگز نمی توان به خواست خود رسید، مگر اینکه خود نسبت به آن، شناخت و آگاهی داشته باشیم.((باربارا دي انجلیس))
 3757. آرزوي خود را از کُنه قلب بخواهید.((جک کانفیلد))
 3758. خواستن و تمنا کردن است که پنهانی ترین و ژرفترین رویاهاي ما را بال پرواز می دهد و عملی می کند.((جک کانفیلد))
 3759. براي اینکه فروشنده ي خوبی باشید، باید براي کالاهایی که می فروشید، شور و شوق داشته باشید.((فلورانس اسکاول شین))
 3760. خواسته ها، آرزوهاي ما هستند و نیازها، ضرورتهاي ما؛ نیازها براي دستیابی به کامیابی و کامروایی، ضروري هستند.((اسپنسر
 3761. جانسون))
 3762. افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد.((جین وبستر))
 3763. بدترین گونه ي ورشکستگی در جهان، از دست دادن اشتیاق است. اگر مردي تمام هستی خود را به جز اشتیاق از دست بدهد، می
 3764. تواند دوباره به کامیابی دست یابد.((ه. و. آرنولد))
 3765. سخنانی به دل می نشینند که سخنران به گفته هایش باور داشته باشد و آنها را با شور و شوق بیان کند.((زیگ زیگلار))
 3766. اگر می خواهید پر شور و شوق باشید، مشتاقانه کار کنید.((دیل کارنگی))
 3767. باید یاد بگیرید که با یأس مبارزه کنید؛ یأس، رؤیاها و آرزوها را نابود می کند.((آنتونی رابینز))
 3768. آرزو دارم که تا آخرین لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامی بمیرم که هیچ کاري از من برنیاید.((جرج برنارد شاو))
 3769. هدف و آرزوي ما باید به کار انداختن زندگی باشد، نه لذت بردن از زندگی.((مکدف))
 3770. وقتی دوست می داري، دلت می خواهد زنده باشی و وقتی کینه می ورزي، آرزوي مرگ می کنی.((کنفوسیوس))
 3771. هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند.((ارد بزرگ))
 3772. انسانهاي ماندگار به چیزي جز آرمان نمی اندیشند.((ارد بزرگ))
 3773. اگر ندانید که به کجا می روید، چگونه امید دارید به آنجا برسید؟((باسیل اس.والش))
 3774. دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی آورد.((گوستاولوبن))
 3775. در جهان تنها کسی پیروز می شود که به امید دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد.((فریدریش شیلر))
 3776. برنامه ریزي، یعنی تشخیص این مطلب که بزرگترین استعدادها و آرزوها باید مسیر درست خود را پیدا کنند.((آنتونی رابینز))
 3777. نیروي معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهاي ما را برآورده می سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است که
 3778. این نیرو را آزاد کنیم!((آنتونی رابینز))
 3779. سعادت یعنی افتخار به گذشته و تلاش براي حال و امید به آینده.((آلبرت انیشتین))
 3780. کسی که آرزوهاي خود را رها کند، مرگ خود را آغاز کرده است.((هربرت))
 3781. « ضرب المثل چینی » . خورشید گوهر آسمان است و بچه گوهر خانه
 3782. « بوعلی سینا » . نشان دوست نیکو، آن است که خطاي تو بپوشد و رازت آشکار نکند
 3783. « اسمایلز » . هیچ یک از تمایلات نفس انسانی، خطرناك تر از تمایل به تنبلی نیست
 3784. « مولیر » . مانند آسمان، بخشنده و مانند زمین، افتاده باش؛ رمز زندگی همین است
 3785. « دلالی لاما » . براي اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن؛ براي اداره کردن دیگران، از قلبت
 3786. « هلن کلر » . خوشبختی، لذت مشترکی است که حاصل یاري بی چشمداشت دیگران است
 3787. « سقراط » . فاش نکردن اسرار مردم، دلیل کرامت و بلندي همت است
 3788. « آناتول فرانس » . تا وقتی که به قدرت نرسیدي، مطیع باش و چون به آن رسیدي، متواضع
 3789. « گاندي » . پیروزي آن نیست که هرگز زمین نخوري، آن است که بعد از هر زمین خوردنی، دوباره برخیزي
 3790. « ضرب المثل اسپانیایی » . حرص، یگانه شهوتی است که هرگز پیر نمی شود
 3791. آن که امید دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را.((فرانسوا ولتر))
 3792. خوشبختی شکل ظاهري ایمان است. تا زمانی که ایمان و امید و سخت کوشی نباشد، هیچ کاري را نمی توان انجام داد.((هلن
 3793. کلر))
 3794. آرمان و انگیزه روشن، ویژگی انسان کارآمد است.((اُرد بزرگ))
 3795. هرگز هنگام گام برداشتن به سوي آرمان بزرگ، نگاهت به کسانی که دستمزد خود را پیشاپیش می خواهند نباشد! تنها به توانایی
 3796. هاي خود بیندیش.((اُرد بزرگ))
 3797. همین قدر که براي به دست آوردن آرزویی اراده کنیم، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم.((سی فوستر))
 3798. نمی توان امید داشت که آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند.((اُرد بزرگ))
 3799. هیچ گاه از داشتن دشمن نترس، [ بلکه ] از انجام ندادن درست آرمانهاي خویش بترس.((اُرد بزرگ))
 3800. چرخهاي سنگین و زنگ زده زندگی با دستهاي نامریی امید می چرخد.((ناصرالدین صلب الزمانی))
 3801. آن که به خداوند پاك و مهربان بیش از دیگران امید و بیم بسته است، بیش از همه شایسته ستایش است.((بزرگمهر))
 3802. پیش نیاز رسیدن به دلیري و بی باکی، یافتن آرمان و خواسته اي روشن است.((ارد بزرگ))
 3803. خواسته مراد از مرید، خاموشی و ژرف نگري است و خواهش مرید از مراد، نشان دادن مسیر پیشرفت است.((اُرد بزرگ))
 3804. تاریخ به امید تصمیم تو نخواهد نشست.((نادر ابراهیمی))
 3805. انسان در سختی و شکست می تواند تولدي دیگر اما نیرومندتر پیدا کند.((کونوسوکی ماتسوشیتا))
 3806. آفت خوش بختی، آرزوهاي دور و دراز است.((راك لو))
 3807. تا ایمان به هدف، امید و سخت کوشی نباشد کاري از پیش نمی رود.((هلن کلر))
 3808. موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ي ما دارد.((دیل کارنگی))
 3809. زیبایی علم به نشر آن است و میوهاش، عمل کردن به آن و نگاهداشتِ آن، قراردادنش میان اهل آن .
 3810. فرزندان ما همان گونه می شوند که تربیت شده اند.(دیل کارنگی)
 3811. مردم با اخلاق معمولًا داراي وجدانی پاك هستند.(اسمایلز)
 3812. خلاقیت باعث پرورش قدرت انطباق پذیري می شود.(جان ماکسول)
 3813. اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.(توماس کارلایل)
 3814. کار کردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.(کن بلانچارد)
 3815. مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند.(برایان تریسی)
 3816. نقطه شروع هر دستاوردي، خواست و اشتیاق است.(ناپلئون هیل)
 3817. عشق عبارت است از اشتیاق به دست آوردن خوبی براي همیشه.(افلاطون)
 3818. بدون شور و اشتیاق هرگز کار بزرگی صورت خارجی پیدا نکرده است.(رالف والدو امرسون)
 3819. آنگاه که امید می میرد، ترس زاده می شود.(بالتازار گراسیان)
 3820. نا امیدي، نخستین گامی است که شخص، به سوي گور بر می دارد.(ناپلئون بناپارت)
 3821. آن که در بیراهه قدم بر می دارد، آرمان و هدف خویش را گم کرده است.(ارد بزرگ)
 3822. اگر می خواهی خوشبخت باشی، جز آنچه برایت مهیاست آرزو مکن.(لارشفو کولد)
 3823. خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.(موریس مترلینگ)
 3824. اگر بزرگی و عظمت آرزو می کنی، آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو، آنگاه به هر دو خواهی رسید؛ هم حقیقت و هم
 3825. عظمت.(سنگا)
 3826. پوزش خواستن پس از اشتباه زیباست، حتی اگر از یک کودك باشد.(اُرد بزرگ)
 3827. امید دارویی است که شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می کند.(مارس آشار)
 3828. اگر براي رسیدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندي کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر
 3829. زورمان به آنها نمی رسد.(اُرد بزرگ)
 3830. از دست دادن امیدي پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.(ویلیام شکسپیر)
 3831. آزادي این نیست که هر کس هر چه دلش خواست بکند، بلکه آزادي حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف
 3832. خود می کند.( مکدونالد)
 3833. « ضرب المثل مجارستانی » . خوشبختی از جایی شروع می شود که خودخواهی پایان می یابد
 3834. « ضرب المثل کانادایی » . خوشبختی وبدبختی بشر دست خودش است
 3835. « ضرب المثل اسلواکی » . خوشی واندوه، همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند
 3836. « ضرب المثل آلمانی » . خون تمام افراد بشر یکرنگ است ولی بین لیاقتها، زمین تا آسمان فاصله است
 3837. مهم نیست که قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست.
 3838. آن سوي دلتنگی ها همیشه خداست که داشتنش، جبران همه ي نداشته هاست.
 3839. سکوت فریاد معرفت است این را به یاد داشته باش .
 3840. « ضرب المثل یوگسلاویایی » . چهره ي یک زن نماینده ي شوهر اوست و پیراهن یک مرد معرف زن او
 3841. « ضرب المثل آلمانی » . خود را شناختن حکمت است، خود را از یاد بردن بلاهت
 3842. « ضرب المثل فلسطینی » . حکمت تاج سر است و تواضع نعلین پا
 3843. « ضرب المثل فرانسوي » . حکمت براي روح به منزله تندرستی براي بدن است
 3844. « ضرب المثل آلمانی » . حق شناسی و گندم فقط در یک زمین مساعد وخوب رشد می کنند
 3845. « ضرب المثل آمریکایی » . حسود و طمع کار هرگز سیر نمی شوند
 3846. « ضرب المثل یونانی » . حسود تیري که به طرف دیگران پرتاب می کند، به خودش بر می گردد
 3847. « ضرب المثل دانمارکی » . حسادت و حماقت، هر رو هم درجه هستند
 3848. « ضرب المثل لاتینی » . حسادت دشمن شرافت است
 3849. « ضرب المثل فرانسوي » . حسادت اولین د